Diyabet Cinsel Hayatın Sonu Mu?

Şeker hastalığı cinsel yaşamı nasıl etkiler?

Diyabet Cinsel Hayatın Sonu Mu?

Kalp ve damarlarda hasara yol açan diyabet, cinsel yaşamı da olumsuz etkiliyor.

Kalp ve damarlarda hasara yol açan diyabet, cinsel yaşamı da olumsuz etkiliyor. Erkeklerde cinsel isteksizlik, boşalma sorunları ve ereksiyon sorunu ortaya çıkarken; kadınlarda ise vajinal kuruluk, cinsel isteksizlik ve genital bölge enfeksiyonlarını tetikliyor.

Vücuttaki insülin eksikliği ve insülin direnci şeker hastalığına yol açar. Kan şekerinin uzun süre yüksek seviyede kalması, vücutta başta kalp ve damarlarda olmak üzere birçok probleme yol açar.

Diyabetin cinsel sorunlar yaratmasının başlıca sebebi damar hastalıklarına yol açmasıdır. Kalp damarlarında sorun yaratabilen diyabet, aynı şekilde genital bölge damarlarında da daralmalara yol açar.

ERKEK VE KADINDA HANGi SORUNLARA YOL AÇAR?

Er­kek­te da­mar ya­ta­ğı­nın iç yü­zü­nü dö­şe­yen en­do­tel hüc­re­le­ri­nin cin­sel fonk­si­yon­la­rı dü­zen­le­yen çok önem­li en­dok­rin bir ya­pı ol­du­ğu bi­lin­mek­te­dir. Er­kek­te cin­sel fonk­si­yon bo­zuk­la­rı bü­yük oran­da da­mar­sal kö­ken­li­dir.

Nor­mal erek­si­yon fonk­si­yo­nu; psi­ko­nö­ro­je­nik, da­mar­sal, ya­pı­sal ve hor­mo­nal kom­po­nent­le­rin bir bü­tün ha­lin­de ve ko­or­di­nas­yon­lu ça­lış­ma­sı so­nu­cu or­ta­ya çık­mak­ta­dır.

Da­mar sert­li­ği, di­ya­bet, hi­per­tan­si­yon, ko­les­te­rol yük­sek­li­ği, si­ga­ra gi­bi da­mar bü­tün­lü­ğü­nü bo­zan has­ta­lık ve du­rum­lar­da erek­si­yon bo­zuk­lu­ğu ile kalp da­mar has­ta­lık­la­rı sık­tır.

Ko­ro­ner an­ji­og­ra­fi ya­pı­la­rak ko­ro­ner kalp has­ta­lı­ğı ol­du­ğu sap­ta­nan  di­ya­be­tik er­kek ve ka­dın­lar­da cin­sel fonk­si­yon bo­zuk­luk­la­rı sık­tır. Er­kek­te en sık gö­rü­len cin­sel bo­zuk­luk, is­tek az­lı­ğı ve erek­til fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu­dur.

Tüm erek­til dis­fonk­si­yon­lu ki­şi­le­rin yüz­de 40'ı şe­ker has­ta­sı­dır. Tüm şe­ker has­ta­sı er­kek­le­rin yüz­de 30-40'ın­da im­po­tans (ik­ti­dar­sız­lık)  mev­cut­tur.

Di­ya­be­tin im­po­tan­sa ne­den ol­du­ğu­nun bi­lin­me­si de or­ga­nik bir ne­den ol­ma­dan psi­ko­lo­jik ola­rak ki­şi­yi olum­suz et­ki­le­ye­rek im­po­tan­sa ne­den ola­bi­lir. Psi­ko­lo­jik fak­tör­le­rin ya­nı sı­ra şe­ker has­ta­lı­ğı­nın yol aç­tı­ğı yay­gın da­mar ve si­nir ha­sa­rı; şe­ker has­ta­lı­ğı ile bir­lik­te var olan hi­per­tan­si­yon, obe­zi­te gi­bi du­rum­la­rın yol aç­tı­ğı tes­tos­te­ron ek­sik­li­ği de or­ga­nik im­po­tan­sa ne­den ol­mak­ta­dır.  Ka­dın­da da ay­nı şe­kil­de or­ta­ya çı­kan yay­gın da­mar­sal ve si­nir­sel ha­sar ka­dın cin­sel­li­ği­ni de olum­suz et­ki­le­mek­te­dir.

iŞTE EN ÖNEMLi NEDENLER…

Her iki cinste cinsel disfonksiyona (bozukluklara) yol açabilen durumlar başta şeker hastalığı olmak üzere kalp-damar hastalıkları, genitoüriner (idrar ve üreme yolları) hastalıklar, psikolojik ve psikiyatrik bozukluklar ve başta kanser olmak üzere diğer kronik hastalıklardır.

Erkekte sigara ve hormonal bozukluklar da önemli risk faktörüdür. Sigara erkek için önemli ve bağımsız bir risk faktörüdür. Kadında ise sigaranın cinsel yaşama etkisi belirsiz olmakla birlikte, genel sağlık durumunu etkileyerek olumsuz yönde rol oynamaktadır.

Kadınlarda diyabet ve hipertansiyonla, genital kuruluk arasında yakın bir ilişki söz konusudur.

DiKKAT! Cinsel problem yaşayan şeker hastaları, bu problemleri göz ardı etmeyip mutlaka doktora başvurmalıdır.

RiSKiNiZi NASIL AZALTIRSINIZ?

Diyabet riskinizi azatmak için beslenmenizde ve yaşam alışkanlıklarınızda bazı düzenlemeler yapmalısınız.
İşte dikkat etmeniz gereken noktalar…

– Ailenizde şeker hastası yaygın olarak görülüyorsa veya şeker hastalığı belirtilerine uygunsanız düzenli aralıkla doktora danışmalı ve gereken tahlilleri yaptırmalısınız. Eğer mevcut bir şeker hastalığınız varsa gecikmeden tedavisine başlamak oldukça önemlidir.

– Normal kilodaysanız ideal kilonuzu korumalı, şişmansanız bir an önce kilo vermeye çalışmalısınız.– Şeker tüketiminizi mümkün olduğu kadar azaltmalısınız. Özellikle sık sık çay ve kahve tüketen kişiler mutlaka bu içecekleri şekersiz içmelidirler. Ayrıca asit ve yüksek miktarda şeker içeren içeceklerden de kaçınmalısınız.

– Tansiyon hastası olup olmadığınızı düzenli aralıklarla kontrol ettirmelisiniz. Şeker ve tansiyon hastalıkları birbirine tetiklediği için özellikle yüksek tansiyondan kaçınılmalıdır.– Günde 1 çay kaşığını geçmeyecek şekilde tuz tüketmelisiniz.

Ayrıca turşu, hazır yiyecekler gibi içerisinde yüksek oranda tuz barındıran yiyeceklerden uzak durmalısınız.– Öğünlerinizde sebze, kuru baklagil ve tam tahıllı yiyeceklere daha fazla yer vermelisiniz.– Yağ oranı yüksek yiyecekler yerine daha sağlıklı yiyeceklerde beslenmelisiniz.

– Vücuda büyük zararları bulunan sigara ve aşırı alkol tüketiminden kaçınmalısınız.

– Her gün mutlaka yaklaşık 45 dakika boyunca hızlı tempo ile yürümelisiniz. Düzenli spor ve egzersiz yapmak diyabet riskini yüzde 30 oranında azaltmaktadır.

Источник: https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/seker-hastaligi-cinsel-yasami-nasil-etkiler/

Tip 2 Diyabet ve Cinsel Sağlık — Multi Yaşam

Diyabet Cinsel Hayatın Sonu Mu?

→Tip 2 diyabette yaygın olarak görülen sorunlardan biri de libidonun yani cinsel isteğin azalmasıdır. Bu durum, tip 2 diyabet teşhisi konmadan önce libidosu yüksek olan kişiler için bunaltıcı olabilir.

Tip 2 diyabetin cinsel istekte azalmayla ilişkilendirilmesinin nedenleri:
!Yüksek tansiyon ve depresyon için kullanılan ilaçların yan etkisi
!Enerjisizlik
!Depresyon
!Hormonal değişiklikler
!Stres, anksiyete ve ilişkilerle ilgili sorunlar

→Diyabetik nefropati, diyabetle ilişkilendirilen bir sinir hasarı türü olup cinsel sorunlara neden olmaktadır. Genital bölgede uyuşukluk, ağrı ya da his kaybı görülebilir. Bu durum ereksiyon olamamaya neden olabilir.

Nöropati de orgazmı engelleyebilir ya da cinsel uyarılma hissini azaltabilir. Bu yan etkiler, cinsel ilişkinin acı verici veya keyifsiz bir hâle gelmesine yol açabilir.

→Partnerler arasındaki cinsel sorunlar çok önemlidir. İletişim eksikliği cinselliğe ve ilişkinin yakınlığına zarar verebilir.

→Sağlık sorunları çiftlerin ilişkilerinde kolaylıkla cinsel sorunlar yaşamalarına neden olabilir. Bazen çözüm aramak yerine konuyu hiç konuşmamak daha kolay gelebilir.

→Partnerlerden biri öbürüne bakım sağlamaya başlarsa ilişkideki çiftlerin birbirine bakış açıları da değişebilir. Bu durumda kolayca hasta ve bakıcı rollerine girilmesi ve romantizmin kaçması mümkündür.

→Diyabeti olan erkeklerin en sık karşılaştığı sorun ereksiyon olamamadır. Bazı vakalarda diyabet teşhisi konduğunda erkeklerin ilk yaptığı şey ereksiyon sorunlarına tedavi aramaktır.

Ereksiyon olamama ya da ereksiyonu boşalana kadar devam ettirememe sinirlerdeki, kaslardaki ve damar yapılarındaki hasardan kaynaklanabilir. Cleveland Clinic’e göre, diyabeti olan erkeklerin yaklaşık yarısı hastalığın bir noktasında ereksiyon olamama sorunu yaşamaktadırlar.

→Bazı ilaçların yan etkileri testosteron seviyesini etkileyerek ereksiyon olamamaya neden olmaktadır. Diyabete eşlik eden diğer durumlar da ereksiyon olamamaya neden olabilir.

Bu durumlar arasında şunlar bulunmaktadır:
!Obezite
!Yüksek tansiyon
!Depresyon, kendine güvenin azalması ve anksiyete
!Hareketsiz olmak ya da yeterince egzersiz yapmamak

→Geriye boşalma, erkeklerin tip 2 diyabetle birlikte yaşadığı bir başka sağlık sorunudur. Bu durum, meni penisin dışına değil mesaneye doğru ilerlediğinde görülür.

→Bu soruna internal sfinkter kaslarının düzgün çalışmaması neden olmaktadır. Bu kaslar, vücuttaki geçişlerin açılıp kapanmasından sorumludur. Anormal derecede yüksek kan şekeri sfinkter kaslardaki sinirlere hasar vererek geriye boşalmaya neden olmaktadır.

→Kadınlarda tip 2 diyabetle birlikte görülen en yaygın cinsel sağlık sorunu vajinal kuruluktur. Bu durum, hormonal değişikliklerin veya genital bölgeye kan akışının yavaşlamasının sonucunda görülebilir.

→Diyabeti olan kadınlarda vajinal enfeksiyon ve iltihaplanma oranı artış gösterir. Her iki durum da cinsel ilişkiyi acı verici bir hâle getirmektedir. Mesanede sinir hasarının olması da cinsel ilişki sırasında inkontinansa yani idrar kaçırmaya neden olmaktadır.

Diyabeti olan kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu daha sık yaşanır. Bu ise cinsel ilişkiyi acı ve rahatsızlık verici bir sürece dönüştürür.

→Tip 2 diyabetle görülmeye başlayan cinsel sorunlar bunaltıcı olup anksiyeteye neden olabilir. Bu durumda cinsel hayatınızdan vazgeçmek çözüm bulmaktan daha kolay görünebilir.

→Ancak, tip 2 diyabet hastalığınız olmasına rağmen aktif bir cinsel hayatınız olabilir. Hayatınızda yapacağınız değişiklikler, ilaçlar ve partnerinizle açık bir şekilde konuşmak size yardımcı olacak şeylerin arasındadır.

1) Günün Farklı Zamanlarını Deneyin

Enerjisizlik ve yorgunluk sizin için sorun oluşturuyorsa enerjinizin zirvede olduğu, günün başka saatlerini deneyin. Gece, her zaman doğru vakit olmayabilir. Uzun bir günün sonunda diyabetle birlikte yorgunluk da olduğunda enerjinizi en son harcayacağınız şey seks olacaktır.

Sabahları veya öğleden sonraları deneyin. Sizin için en uygun vakti anlamak için denemeler yapın.

2) Kuruluğu Önlemek için Kayganlaştırıcı Kullanın

Vajinal kuruluğu önlemek için kayganlaştırıcı kullanın. Su bazlı kayganlaştırıcılar en iyileridir ve kullanabileceğiniz pek çok marka bulunmaktadır. Cinsel ilişki sırasında durup daha fazla kayganlaştırıcı kullanmaktan çekinmeyin.

3) İlaçla Cinsel İsteğinizi Artırın

Hormon tedavisi hem erkeklere, hem de kadınlara libido düşüklüğü, vajinal kuruluk ve ereksiyon olamama gibi sorunlar için yardımcı olabilir. Bu tedavinin sizin için mümkün olup olmadığını doktorunuza danışın.

Hormon tedavisi şu şekilde kullanılabilir:

  • Hap
  • Cilde yapıştırılabilen bantlar
  • Kremler
  • İğneler

4)  Seks İçin Yeterince Sağlıklı Olun

Sağlıklı cinsel hayat için genel sağlık durumunuzun da iyi olması gerekir. Diyabeti olan kişiler için bu durum kan şekerini kontrol altına almakla sağlanır. Seks, enerji gerektiren bir aktivitedir bu nedenle kan şekerinize dikkat etmeniz gerekir.

Vücudunuzdaki insülin miktarını artıran ilaçlar kullanıyorsanız hipoglimesi (kan şekeri düşüklüğü) cinsel ilişki sırasında yaşanabilir. Bu nedenle, öncesinde kan şekerinizi kontrol etmeniz iyi olacaktır.

Kalbiniz için iyi olanların genital sağlığınız için de iyi olacağını aklınızda bulundurun. Tahrik olmak, vajinal kayganlaştırıcılar ve ereksiyon kan akışıyla yakından ilgilidir. Kalp sağlığını koruyacak ve kan dolaşımını artıracak alışkanlıklar edinin.

Bu alışkanlıklar arasında düzenli egzersiz yapmak da bulunur. Egzersizin enerji seviyesini, morali ve dış görünüşünüzü düzenlemek gibi faydaları bulunmaktadır.

5) İnkontinansın Engel Olmasına İzin Vermeyin

Tip 2 diyabeti olan pek çok kişi inkontinans yani idrar kaçırma sorunu yaşayabilir. İdrar kaçırma konusunda kendinizi rahatsız hissediyorsanız partnerinize bu durumu belirtin. Yatak koruyucu kullanmanız faydalı olacaktır.

Durumu kolaylaştırmak için yatak koruyucu pedler alabilir ya da havlu kullanabilirsiniz.

6) Doktorunuzla Konuşun

Cinsel sorunlarınızı doktorunuzla konuşun. Cinsel işlev bozukluğu, hastalığın ilerlediğinin veya tedavinin işe yaramadığının bir göstergesi olabilir. Kullandığınız ilaçların cinsel hayatınızı etkileyebilecek yan etkilerini konuşmaktan çekinmeyin. Aynı yan etkilere sahip olmayan farklı ilaçlar olup olmadığını sorun.

Ereksiyon olamama sorununa karşı kullanılabilecek ilaçları danışın. Bu ilaçları kullanmaya uygun değilseniz penis pompaları da bir seçenek olabilir.

7) İlişkinize Odaklanın

İlişkinize çok dikkat edin. Arzularınız tepe noktasında olmadığında yakınlık göstermenin başka yollarını bulun.

Cinsel ilişki olmadan yakınlık göstermenin yolları:

Sadece hasta bakımıyla ilgili olmayan birbirinizle ilgilenebileceğiniz bir zaman aralığı oluşturun. Diyabetin hiçbir şekilde konuşulmadığı romantik akşamlar planlayın. Partnerinizle duygularınızı ve oluşabilecek cinsel sorunları konuşun.

Kronik rahatsızlıklarla ve cinsel hayatınızla ilgili sorunları konuşmak ve duygusal destek almak için destek gruplarına katılmayı ve danışmanlık almayı düşünün.

Kaynak: Healthline

Источник: https://multiyasam.com/tip-2-diyabet-ve-cinsel-saglik/

Поделиться:
Нет комментариев

    Bir cevap yazın

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.