Gerilim Tipi Baş Ağrıları

Gerilim Tipi Baş Ağrısı

Gerilim Tipi Baş Ağrıları

Baş ağrısı insanlık tarihi boyunca en başta gelen sağlık sorunlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Her toplumda, her çağda çok sık olarak insanları etkilemektedir. Öyle ki yaşamı boyunca hiç başı ağrımamış kişi bulmak güçtür. Baş ve çevresinde ağrıya duyarlı yapıların çok olması bu durumu kısmen açıklayabilir.

Bu yapıların basıya uğramaları ve yer değiştirmeleri, iltihabi patolojileri, baş ve boyun kaslarının sürekli kasılmaları, intrakranial ve ekstrakranial arterlerin çap değişiklikleri, ağrıya duyarlı sinirlerin irritasyona uğramaları ağrı nedeni olabilir. Tüm bu bilgilerden anlaşılacağı gibi baş ağrılarının pek çok nedeni olabilir.

Kişinin hayatını tehdit eden bir neden olabileceği gibi, yaşamında iyi gitmeyen bir durumu ifade biçimi de olabilir.

Uluslararası Baş Ağrısı Derneği’nin (International Headache Society-IHS) 1988 ve son olarak 2004’te yayınladığı baş ağrılarını sınıflama rehberlerinde baş ağrılarını öncelikle iki ana gruba ayırdıktan sonra bu grupların alt gruplarıyla 13 ayrı grupta sınıflamıştır.

Primer başağrıları;  merkezi sinir sisteminin veya diğer sistemlerin hastalıkları ile ilişkili olmaksızın, ortaya çıkan baş ağrılarıdır. Baş ağrılı hastaların yaklaşık % 90’nını primer baş ağrıları oluşturmaktadırlar.

A. PRIMER BAŞ AĞRILARI

Sekonder baş ağrıları; sinir sistemini veya diğer sistemleri tutan hastalıklarla ilişkili olarak ortaya çıkan baş ağrılarıdır. Sekonder baş ağrılarının kendine özgü bir tipi yoktur, her türlü primer baş ağrısını taklit edebilirler.

Sekonder baş ağrılarında;

Yakın zamansal ilişki içinde ortaya çıkan, gösterilebilir bir nedene ait kanıtlar vardır,
Baş ağrısı, altta yatan bozukluğun başarılı tedavisi veya kendiliğinden düzelmesi sonrası 3 ay (bazı hastalıklarda daha kısa da olabilir) içinde büyük oranda azalır veya geçer. Beyin tümörü gibi progresif olaylarda başarılı ya da başarısız tedaviye rağmen 3 ay içinde geçmeyebilir.

B. SEKONDER BAŞ AĞRILARI

 1. Baş ve/veya boyun travmasına bağlanan baş ağrıları
 2. Kraniyal ya da servikal damarsal bozukluklara bağlanan baş ağrısı
 3. Damarsal olmayan kafaiçi bozukluklarına bağlanan baş ağrısı
 4. Madde (kullanımı) ya da kesilmesine bağlanan baş ağrısı
 5. Enfeksiyona bağlanan baş ağrısı (sinir sistemi veya sistemik)
 6. Homeostazis bozukluğuna bağlanan baş ağrısı
 7. Kraniyum, boyun, gözler, kulaklar, burun, sinüsler, dişler, ağız ya da diğer yüz veya kraniyal yapılara bağlanan baş ağrısı ya da yüz ağrısı
 8. Psikiyatrik bozukluklara bağlanan baş ağrısı
 9. Kraniyal nevraljiler ve santral yüz ağrısının nedenleri

Hikayede sekonder baş ağrısını düşündüren özellikler:

 • Baş ağrısının 10 yaşından önce, 50 yaşından sonra başlaması
 • Son 6 ay içinde başlamış olması veya karakter, sıklık ve şiddet gibi özelliklerinde
 • değişiklik göstermesi
 • Günler içinde ilerleyici seyretmesi ve tedaviye yanıt vermemesi
 • Yeni başlayan baş ağrısının akut ve şiddetli özellikte olması
 • Kişinin yaşamındaki “en şiddetli ağrı” olarak tanımlanması
 • Hamilelik döneminde veya doğum sonrası ortaya çıkması
 • Fiziksel aktivite, ıkınma veya öksürmekle artması
 • Vücut ve baş pozisyonu ile ilişkili olması
 • Başlangıç yaşı ve klinik özelliklerin tanımlanan baş ağrısı için tipik olmaması
 • İlerleyici ve tedavi edilemeyen kusmanın olması

GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI

Primer baş ağrıları içerisinde migrenden sonra ikinci sırada yer alır.

 Gerilim tipi baş ağrısı 30 dakikadan 7 güne kadar sürebilen, ağrıların devamlı hal almasıyla da kronikleşebilen baş ağrısı tipidir.

Diğer primer baş ağrılarında olduğu gibi ortaya çıkma yaşı 20 yaş civarıdır. Yine de her yaşta görülebileceğini unutmamak gerekir. Migrende olduğu gibi çok belirgin olmamakla birlikte, kadınlarda daha sık görülmektedir.

Gerilim tipi baş ağrıları; seyrek, sık ve kronik olarak gruplandırılmıştır ve bu hasta için sorun olma boyutu ve tedaviyi yönlendirmek açısından anlamlıdır.

Seyrek epizodlu gerilim tipi baş ağrısı; yaklaşık olarak ayda 1 günden daha seyrek (yılda 12 günden az) görülür. 30 dakikalık olabildiği gibi günlerce de sürebilen seyrek baş ağrısı epizodlarıdır.

Ağrı, tipik olarak bilateral, baskılı veya sıkıştırıcı karakterde ve hafif – orta şiddettedir ve rutin fiziksel aktivite ile kötüleşmez. Mide bulantısına rastlanmaz; fotofobi ya da fonofobi görülebilir.

Sık epizodlu gerilim tipi baş ağrısı ise en az 3 ay boyunca ayda bir gün veya daha çok, fakat 15 günden daha az görülen ve (yılda 12 gün veya daha fazla ve 180 günden az) bir durumdur, diğer özellikleri aynıdır.

Kronik gerilim tipi baş ağrısı ise günlük olarak veya çok sık görülen epizodik gerilim tipi baş ağrısından gelişen bir durumdur. Ortalama üç ay boyunca 15 gün veya daha fazla gün görülen baş ağrısı (yılda 180 veya daha fazla gün) diğer özellikler açısından benzerdir.

Başka bir hastalıkla ilişkili olmadığının gösterilmesi önem taşır. Yurdumuzda oldukça sık rastlanan (%5’in üstünde) ve polikliniklere sık başvuran grubu oluşturmaktadır. Yaşam kalitesi üzerine olumsuz etkisi olan bir durumdur.

İlaç aşırı kullanımına yol açabilir ve bazı olgularda kronik migrenden ayrımı sorun yaratabilir.

Söz konusu kriterlerdeki özellikler her hastada birebir olmayabilir. Zira hastaların yaklaşık -20’sinde ağrı zonklayıcı özellikte, %25’inde egzersizle ağrıda şiddetlenme olabilir yine yaklaşık olguda ağrı hemikraniyal olabilir.

Bu özellikler aurasız migren ağrısıyla karışabilecek özellikler olduğundan, bazen tanı sorunu yaşanabilir. Yine bazen migren baş ağrısında gerilim tipi baş ağrısı özellikleri ön planda olabilir.

Bu veriler migrenin ve gerilim tipi baş ağrısının aynı yelpazenin farklı fakat bazen iç içe geçebilen elemanları olduğu yaklaşımını desteklemektedirler.

Gerilim baş ağrılarında tetikleyici faktörler içinde sıklıkla fiziksel ve psikososyal stres, menstürasyon, postür ve pozisyon bozuklukları, anksiyete bozuklukları, depresif bozukluklar yer almaktadır. Yine tetikleyiciler arasında oromandibular disfonksiyonu unutmamak ve hastaları bu yönde değerlendirmek gerekir.

Gerilim Tipi Baş Ağrısı’nın hayat boyu sıklığı %34,8-%78 arasında belirtilmiştir. Bu oran kadınlarda %37,1-%88 arasında iken erkeklerde %32,3-%69 olarak tespit edilmiştir.

Yapılan çalışmalarda batı ülkelerindeki yıllık sıklık oranları kadınlarda %34 ile %86 arasında iken erkeklerde %28 ile %63 arasında bulunmuştur.

Türkiye baş ağrısı epidemiyoloji verilerine göre Türkiye’de gerilim tipi baş ağrısı prevalans oranları epizodik gerilim tipi baş ağrısı için %20-%30, kronik gerilim tipi baş ağrısı için %3,1 olarak bulunmuştur.

 Gerilim Tipi Baş Ağrısı sıklıkla günlük yaşam aktivitelerine engel olmaktadır. Buna rağmen hastaların büyük çoğunluğu doktora başvurmamaktadır. Gerilim tipi baş ağrısı hastalarının ’i ağrı dönemlerinde normal aktivitelerini bırakmak zorunda kalırken, %44’ü günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlanma yaşamaktadırlar.

Gerilim Tipi Baş Ağrısı tanı kriterlerine uyan bir hasta değerlendirilirken organik nedenlere yönelik bulgular açısından dikkatli olunmalıdır.

Her ne kadar migren ve diğer primer baş ağrılarından tanı kriteri kullanılarak ayırıcı tanısı yapılabilirse de özellikle 50 yaş üzeri hastalarda ani başlangıçlı baş ağrılarında, progresyon gösteren durumlarda, papil ödemin saptandığı ateş veya döküntünün eşlik ettiği, ağrı karakterinin değişim gösterdiği ya da fokal nörolojik bulguların saptandığı durumlarda dikkatli olunmalıdır. Laboratuar bulguları ve nöroradyolojik görüntüleme yöntemleriyle organik nedenler dışlanmalıdır.

Eşlik Eden Psikiyatrik Hastalıklar; Baş ağrıları ile psikiyatrik hastalıkların birlikteliği sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.

 Başlıca depresif bozukluk, anksiyete bozukluğu, panik bozukluk ve obsesif kompulsif bozukluk gibi psikopatolojilerin gerilim tipi baş ağrısına eşlik ettiği görülmüştür.

Gerilim tipi baş ağrısı olan hastaların %68,3’ünde depresif bozukluk, %3’ünde anksiyete bozukluğu, %5,5’inde panik bozukluk, %1,1’inde ise obsesif kompulsif bozukluk bildirilmiştir. Depresif bozukluk epizodik GTBA olgularında daha yüksek oranda izlenir.

Psikolojik ve çevresel faktörler, menstrüasyon, beslenme şekli, alkol kullanımı, baş ağrısını tetikleyen durumlardır. Auralı ve aurasız migrenin menstrüasyon ile ilişkisi bilinmektedir.

Son yayınlar gerilim tipi baş ağrısı ile menstrüasyon arasında da ilişki olduğuna değinmiştir. Alkol ve kafein gibi maddelerin sık kullanım sonrası yoksunlukları migren ve gerilim tipi baş ağrısında ağrıyı ortaya çıkaran faktörlerdendir.

 Uykusuzluk da gerilim tipi baş ağrısında migrende olduğu gibi tetikleyici bir faktördür.

BAŞ AĞRISI TEDAVİ

Diğer primer baş ağrılarında olduğu gibi, gerilim baş ağrısında da tedavi yaklaşımı iki yönlüdür. Bir yandan akut, ağrıya yönelik tedavi, diğer yandan ise koruyucu yaklaşım söz konusudur. Epizodik gerilim tipi baş ağrısı söz konusu ise ve ağrılar seyrek ve hafif ise sadece ağrıya yönelik tedavi düzenlenmelidir.

Eğer kronik gerilim tipi baş ağrısı söz konusu ise ya da sık ağrılı gün sayısı sık ise o zaman ağrıya yönelik tedavinin yanı sıra koruyucu tedavi de başlanmalıdır. Hastaların çoğu basit analjeziklerle kendi tedavilerini yaparlar. Gerilim tipi baş ağrısı atakları sıklaşır veya şiddetlenirse tıbbi yardıma başvurulmaktadır.

 Gerilim tipi baş ağrısı tedavisinde farmakolojik ve nonfarmakolojik (psikofizyolojik) tedavi seçenekleri bulunmaktadır.

Herhangi bir atağı durdurmak veya şiddetini azaltmaya yönelik akut atak tedavisi, basit analjeziklerin ve nonsteroid antiinflamatuar ajanların tek başına veya kombine (kafein, kodein ve anksiyolitikler) olarak kullanılmasını içermektedir. Pek çok akut tedavi seçeneği mevcuttur.

Seçilecek akut tedavi şekli, baş ağrılarının sıklığına, şiddetine, ilişkili belirtilerin ve eşlik eden başka hastalıklarının varlığına bağlıdır.

Analjezikler, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAID) ve kafeinle kombine bileşikler gibi oral tedaviler, bulantının eşlik etmediği hafif-orta şiddette baş ağrılarında uygundur.

Kas gevşeticilerin analjeziklere eklenmesiyle etkinlik biraz daha artmaktadır. Analjezik kombinasyonları, sedatifler ve trankilizan/analjezik kombinasyonları da akut gerilim tipi baş ağrısı tedavisinde kullanılmışlardır.

Analjezik kullanımındaki sorun veya teh bu farmakolojik ajanların zamanla günlük alınmaya başlanması ve kötü ilaç kullanımının ortaya çıkmasıdır. Bu durumun kendisi de baş ağrısı oluşturduğu gibi diğer en önemli yan etkisi gastrik hassasiyettir.

Akut tedaviler haftada iki günden fazla kullanılmamalıdır. Kronik gerilim tipi baş ağrısı profilaksi tedavisinde yaygın olarak kullanılmaya başlanan antidepresan ilaçlar genellikle serotonin ve noradrenalin metabolizması üzerinden etkili olmaktadır.

Sık kullanılan trisiklik antidepresanların serotonin ve noradrenalin geri alım inhibisyonu mekanizması ile etkinliği gösterilmiştir

Gerilim tipi baş ağrısı başta olmak üzere primer baş ağrılarının tedavisinde farmakolojik olmayan tedavi yöntemleri de kullanılmaktadır.

Öncelikle hastaların uyku düzeni ve sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmeleri sağlanmakta; ayrıca sigara ve alkol gibi baş ağrısını tetikleyebilecek maddelerden uzak durulması önerilmektedir. Hastanın duygu durumu da ele alınmalıdır.

 Depresyon, anksiyete veya her ikisi birlikte gerilim tipi baş ağrısına eşlik edebilir ve baş ağrılarını arttırabilir. Bu durumların tanınması ve tedavi edilmesi gerekir.

Psikofizyolojik tedavi seçenekleri arasında gevşeme egzersizleri, biofeedback, akupunktur, hipnoz ve fizik tedavi yöntemleri sayılabilmektedir.

Progresif gevşeme eğitimi en sık kullanılan gevşeme yöntemlerinden biridir. Bu eğitimin amacı günlük yaşamdaki gerilimi ortadan kaldırmaktır.

Meta analizlerde gevşeme eğitimi ve kognitif davranışsal eğitim gibi yaklaşımların gerilim tipi baş ağrısı tedavisinde etkili olduğu belirtilmiştir.

Çocukları derinden sarsan, kısa ve uzun vadedeki etkilerinin çok önemli sayıldığı, saptanması diğer istismar türlerine …

Irkçılık, on sekizinci yüzyılın sonlarında özellikle siyasal alanda ortaya çıkan ve kapitalist ideolojinin yanı …

Bitkisel ürünler, gıda takviyesi kapsamındadır ve Tarım Bakanlığından onay alınarak piyasaya verilirler. Ancak …

Источник: https://madalyonklinik.com/blog/gerilim-tipi-bas-agrisi

Gerilim Baş Ağrısı Nedir, Belirtileri, Nedenleri ve Tedavileri

Gerilim Tipi Baş Ağrıları

Gerilim baş ağrısı olan kişiler kesinlikle uzman doktor kontrolü dahilinde tedaviye başlamaları gerekir. Bu süreçte tedavi planı dışına çıkılmaması da çok önemlidir.

Gerginlik Baş Ağrısı

Sık görülen bir tür baş ağrısıdır, zaman zaman neredeyse herkes bununla karşı karşıya kalır. Bazen o kadar şiddetli şekilde meydana gelir ki tıbbi yardım ihtiyacı doğar.

Stresten kaynaklı baş ağrısı çoğu insanı etkiler ama kadınlarda erkeklerden daha fazladır. 

Bu ağrıların bazı çeşitleri vardır. Bunlar arasında;

 • Epizodik gerilim baş ağrısı genellikle normal baş ağrısı olarak adlandırılır. Yarım saatten birkaç güne kadar süren nöbetler (epizodlar) şeklinde gerçekleşir. Frekansları hem farklı insanlar hem de farklı zaman aralıklarında (ayda 1 ile 15 gün) bir kişi için değişir. 
 • Bazı hastalarda bu ağrı ayda 15 günden fazla (yılda 180 gün) meydana gelir. Bu durumda kronik bir gerilim baş ağrısı denir.
 • Bazı durumlarda, gerilim baş ağrısı sürekli olarak mevcuttur. Hafifletilebilir, ancak asla tamamen ortadan kalkmaz. Bu tür ağrılar sakatlığa yol açabilir ve acı çekmeye neden olur.

Belirtileri

Genelde gerilim tipi ağrı, sıkıştırma veya basınç olarak tanımlanır. Ağrı çoğu zaman iki taraflıdır ve sıklıkla boyundan aşağı veya yukarı doğru yayılma gösterir.

Ağrı çoğunlukla hafif veya ılımlıdır ama bazen günlük aktivitelere müdahale etmesi çok yoğun olabilir.

Başta oluşan ağrı insanlarda parlak ışık hassasiyeti, yüksek ses duyarlılık ve iştah azalması olarak sıkıntılarda yaratabilir.

Nedenleri

Bu tarz ağrıların meydana gelmesi kaslardaki gerilimle ilişkili olduğuna inanılır. Görünüşe göre ağrının nedenleri çok sayıda ve çeşitlidir. Bununla birlikte bazı faktörler diğerlerinden daha önemli düzeyde rol oynar;

 • Duygusal stres, anksiyetenin veya stresin bir tezahürü olarak
 • Baş ve boyun kaslarının fiziksel gerginliği, bir bilgisayarda çalışırken veya ağır nesnelerin kaldırılmasında vücudun yanlış pozisyonundan kaynaklanabilir.

Tedavi ve Rahatlama

Kişilerin öncelikli olarak yaptığı işe belli bir süre ara vermesi gerekir. Masaj, sıcak bir banyosu, yürüyüş ve egzersiz yapılarak kişiler kendilerini rahatlatmalıdır. Günlük rutinden herhangi bir geçiş yardımcı olabilir.

Stresten Uzak Kalma

Özellikle iş ile alakalı stresten uzak kalmaya dikkat edilmelidir. Bu süreçlerde gevşeme hareketleri, nefes egzersizleri ve normal egzersizleri yapmayı denemek gerekir.

Düzenli Egzersiz

Gerilim ağrısı, fiziksel aktiviteyi engelleyen kişilerde egzersiz yapanlardan daha yaygındır. Mümkün olduğu kadar yürümeye çalışmak gerekir.  Asansöre değil merdivenleri kullanmak egzersiz yapmak için güzel bir adımdır. Fiziksel egzersiz alışkanlık yapmaya çalışmak genel sağlık içinde gereklidir.

Depresyon

Normal bir ruh halinden daha depresif bir ruh hali içinde olma olasılığınızın daha yüksek olduğu düşünülüyorsa tıbbi yardım almak ve etkili bakım almak önemlidir.

Tedavi Türleri

Baş ağrısı ayda 2 kereden fazla meydana geldiği zaman ve daha çok kronik gerilim tipi baş ağrılarında en çok ayda 15 kere ortaya çıktığında ağrı kesiciler kabul edilmez. Zamanla, durumu daha da kötüleştirecektir.

Daha uygun bir seçenek önleyici ilaçlardır. Analjeziklerden farklı olarak, bunları günlük olarak almak gerekmektedir.  Bu ilaçların çoğu orijinal olarak tamamen farklı hastalıkların tedavisi için geliştirilmiştir.

Bu nedenle depresyon veya epilepsi, hatta kas gevşeticilerin tedavisi için bir ilaç teklif edilirse şaşırmamak gerekir. Bu bozukluklar ve gerilim ağrıları ortak biyokimyasal mekanizmalara sahiptir.

İlaçlar diğer ağrı sendromlarının yanı sıra gerilim ağrısını da etkiler. Bu ilaçlardan birini alınıyorsa kullanma talimatlarını dikkatlice uygulanmalıdır.

Gerilim bazen ağrıların oluşmasından önemli düzeyde rol oynadığından dolayı ve kaslar bu sürece dâhil olduğunda uzman doktor baş ile boyun bölgesine fizyoterapi verebilir. Bu uygulama insanların çoğuna oldukça faydalı çözümler sunar.

Diğer farmakolojik olmayan yöntemler arasında perkütan elektriksel sinir uyarımı (TENS), biofeedback, yoga ve akupunktur dâhil olmak üzere gevşeme tedavi çeşitleri yer alır. Bu yöntemler genel olarak kabul edilenlere atıfta bulunmamaktadır. İnsanlar için en uygun olan tedaviyi uzman hekim belirler.

Uzmanlar tedavi planlamasında bireysel durumları da dikkatlice göz önüne alır.

Nedeni tanımlanmışsa ve tedavisi düzgün şekilde planlanmışsa oluşan sorun insanlara rahatsızlık vermemeye başlar. Bu süreçte sıklıkla iyileşme kendi başına gerçekleşir veya sebep ortadan kalkar. Bundan sonra farklı bir tedaviye gerek kalmaz.

Bazı insanlar için özellikle kronik tansiyon baş ağrısıyla mücadele etmeye gerek olabilir. İyileştirme sağlanamazsa, daha geniş çapta tedavilerin uygulandığı bir ağrı kliniğine gönderilebilir.

Ağrıların yarattığı olumsuz hissi ortadan kaldırmak adına insanların mutlaka uzman kontrolü dışına çıkmaması gerekir.

(1 oy, ortalama: 5,00en yüksek 5)
Loading…

Источник: https://basbeyin.com/gerilim-tipi-bas-agrisi.html

Gerilim tipi baş ağrısı öğleden sonra görülür!

Gerilim Tipi Baş Ağrıları

https://www.medikalakademi.com.tr/bas-agrisi-ne-iyi-gelir-nedenleri-tedavisi-mide-bulantisi/

Baş ağrınız başka hastalıklarınızın habercisi olabilir!

Seconder baş ağrılarını düşündürtecek bazı alarm belirtiler vardır.

 • Kişinin hayatında gördüğü en şiddetli baş ağrısı olması,
 • Daha önce hiç baş ağrısının olmaması veya farklı özellikte bir baş ağrısının olması,
 • Sıklığı veya şiddeti giderek artan baş ağrısı görülmesi,
 • Tedaviye yanıt vermeyen baş ağrısı,
 • Hastada kanser öyküsü veya kafa travması öyküsünün olması,
 • 50 yaş üzerinde yeni başlayan baş ağrıları,
 • Görme kaybı, nöbet, uyku hali gibi nörolojik başka yakınma ve bulguların eşlik etmesi seconder baş ağrılarını düşündürür.

Baş ağrıları bu alarm belirtilerine uyuyorsa mutlaka ciddiye almak gerekir. Seconder baş ağrılarının altında yatan hastalıkların erken teşhisi oldukça önemlidir. Bu nedenle vakit kaybetmeden bir uzmana görünmeniz gerekir.

Primer baş ağrılarının tamamı migrenden kaynaklanmaz!

Migrenin de içinde bulunduğu grup primer baş ağrıları grubudur. Ama seconder baş ağrıları dışında kalan her baş ağrısı migren değildir. Primer baş ağrıları grubunda migren, gerilim tipi baş ağrısı, küme baş ağrısı, egzersizle ilgili baş ağrısı, öksürükle ilgili baş ağrısı, hipnik baş ağrısı gibi alt tipler vardır.

Aşırı ağrı kesici kullanımı migren ağrılarını ve atak sıklığını artırıyor

Primer baş ağrıları arasında en sık görülen baş ağrısı gerilim tipi baş ağrısıdır. Herhangi bir yaşta görülebilmekle birlikte en çok genç erişkin yaşlarda görülür. Genellikle öğleden sonra başlar ve akşam saatlerine doğru şiddeti artar. Başta dolgunluk, ağırlık, sıkışma, basınç hissi vardır.

Dikkat eksikliği ve konsantrasyon bozukluğu, boyun, ense ağrısı, omuzlarda ağrı görülebilir. Ağrı hafif-orta düzeydedir.  “Episodik” ve “kronik” olarak adlandırılan iki gruba ayrılabilir: Episodik ağrılar, 30 dakika-7gün sürer. Baskılayıcı ve sıkıştırıcı karakterdedir.

Başın her iki yanını tutan ağrılardır.

Ağrı, alın, omuz ve enseye yayılabilir, hafif düzeyde ağrılardır. Fiziksel aktivite ile artmaz ve bulantı yapmazlar. Işık ve sesten birine karşı hassasiyet görülebilir.

Kronik gerilim tipi baş ağrılarının nedeni genellikle depresyondur!

Kronik gerilim tipi baş ağrılarında ise, hasta ayda en az 15 kez ve yılda en az 6 ay ağrı çeker. Hastalık başlangıcında stres, yorgunluk veya gerginlik olabilir. Bu faktörler daha çok, başı çevreleyen kaslarda hassasiyete neden olarak baş ağrısı oluşturabilir. Kronik gerilim tipi baş ağrısına genellikle altta yatan bir depresyon neden olabilir.

Gerilim tipi baş ağrısında hastanın muayenesi normaldir. Baş ağrısı yapacak diğer nedenler hakkında şüphe varsa laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerine başvurulabilir.  Gerilim tipi baş ağrınız varsa; iş yoğunluğunuzu azaltmayı deneyin, kendinize daha çok vakit ayırın, yürüyüş yapın ve kısa süreli ılık duş alın.

Baş ağrısına için doğal tedaviler: Refleks ve manuel terapi etkili mi?

Migrenin tetikleyicilerine dikkat!

Migren genellikle 4-72 saat sürebilen ataklarla seyreder ve kişinin yaşam kalitesini ciddi anlamda bozar. Genellikle tek taraflıdır; ancak çift taraflı da olabilir. Zonklayıcı karakterdedir. Hareket ve fiziksel aktivite ile artış gösterir. Ağrıya genellikle bulantı ve kusma da eşlik eder. Hastalar ışık, ses ve kokuya karşı hassasiyetten yakınırlar.

  Tekrarlayıcıdır ve ağrılar genellikle orta şiddetlidir. Kişinin günlük yaşam aktivitelerini etkiler. Migren kadınlarda daha sık görülür. Bunun sebebi olarak da östrojenin migreni tetiklediği düşünülmektedir.

Migreni tetikleyen diğer faktörler; uyku ve düzen değişikliği, peynir gibi bazı gıdalar, hormonal faktörler, geçirilmiş kafa travmaları, açlık, stres ve anksiyetedir.

Migrene karşı alabileceğiniz önlemler!

 • Uzun süre aç kalmayın.
 • Düzenli beslenin.
 • Egzersizi hayatınızın içerisine yerleştirin.
 • Düzenli ve kaliteli uyumaya çalışın.
 • Hastalığınızın tam olarak ayrımını öğrenmek için hekiminize başvurun. Bazen gerilim tipi baş ağrısını migrenden ayırt etmek zor olabilir. Bazı kişilerde hem migren hem gerilim tip baş ağrısı bir arada görülebilir. Mide bulantısı, kusma ve görme bozuklukları migrende görülür; gerilim tipi baş ağrısına eşlik etmezler. Yine ışık, ses ve kokuya karşı hassasiyet yine migren baş ağrısını lehine bir bulgudur. Migren, baş ağrısı hareket ve fiziksel aktivite ile genellikle şiddetlenir. Oysa gerilim baş ağrısına iyi gelebilir. Migren baş ağrısı zonklayıcı tarzda, gerilim tipi baş ağrısı daha çok sıkıştırıcı niteliktedir.

Baş ağrısından kurtulmak için yaşam tarzınızı değiştirin

Erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görülür. Genellikle belli dönemlerde ortaya çıkar ve hasta önceki dönemlerde de bu ağrıyı yaşamış olur. Çok şiddetlidir. Yarım baş ağrısı vardır. Genellikle gözde kızarıklık, alında terleme, göz kapağının düşmesi, baş ağrısının olduğu tarafta burun akıntısı eşlik eder.

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/gerilim-tipi-bas-agrisi-ogleden-sonra-gorueluer/

Gerilim baş ağrıları: Tedavi, nedenleri ve semptomları

Gerilim Tipi Baş Ağrıları

Gerilim tipi veya stres baş ağrıları olarak da bilinen gerilim baş ağrıları, en sık görülen primer başağrısı türüdür. Birincil baş ağrısı, başka bir durumun neden olmadığı bir baş ağrılarından biridir.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, insanların yüzde 70 kadarı geçtiğimiz yıl gerginlik baş ağrısını yaşayacak.

Gerginlik baş ağrıları genellikle başın her iki tarafını etkileyen hafif ve orta şiddette bir sıkıştırma veya sıkma ağrısı olarak tanımlanır. Sıklıkla sert ve ağrılı boyun ve omuz kaslarıyla gelirler. Yavaşça gelişirler ve yoğunluğa dönüşürler.

Gerilim baş ağrılarından kaynaklanan ağrı, rahatsızlığa neden olur. Bununla birlikte, genellikle migren baş ağrıları gibi şiddetli bir şekilde devre dışı bırakmaz. Ağrı, yürüme ya da merdiven çıkma gibi fiziksel aktivitelerden daha kötü yapılmaz. Fiziksel veya zihinsel stres ile daha da kötüleştirilebilirler.

Gerilim baş ağrıları her yaşta ortaya çıkabilir, ancak genellikle 25-30 yaşları arasında gelişir. En çok 30-39 yaşlarındaki kişilerde yaygındır.

Kadınların, erkeklerin üçte birinden fazlasıyla karşılaştırıldığında, bu tür baş ağrıları yaşayan gelişmiş ülkelerde kadınların yarısından fazlasının erkeklerden daha fazla gerilim baş ağrısına sahip olma olasılığı daha yüksektir.

Gerilim tipi baş ağrısı

Uluslararası Baş Ağrısı Derneği (IHS), gerilim baş ağrılarını ya episodik (bazen) ya da kronik (sürekli ya da sürekli tekrarlayan) olarak sınıflandırır. Doktorların daha doğru bir teşhis yapmasına ve en iyi tedaviye karar vermesine yardımcı olacak alt kategoriler de vardır:

Episodik gerilim baş ağrıları

 • Seyrek görülen epizodik gerilim tipi baş ağrısı

  Mide bulantısı olmaksızın ayda en az 10 bölüm, ayda 1 günden az meydana gelir. Baş ağrısı 30 dakikadan 7 güne kadar sürebilir ve ışığa veya sese karşı duyarlılık ile birlikte olabilir.

 • Sık görülen epizodik gerilim tipi baş ağrısı

  Mide bulantısı olmadan yılda ortalama 12 ila 180 gün arasında ayda 1 ila 14 gün arasında meydana gelen en az 10 bölüm. Baş ağrısı 30 dakikadan 7 güne kadar sürebilir ve ışığa veya sese karşı duyarlılık ile birlikte olabilir.

Kronik gerginlik baş ağrısı

 • Başağrısı ayda en az 15 gün, 3 aydan fazladır. Hafif mide bulantısı veya ışığa veya sese karşı duyarlılık ile birlikte olabilirler. Baş ağrısı saatlerce sürebilir veya sürekli olabilir.

IHS notu: Kronik gerilim baş ağrısı bazı kişilerde epizodik gerilim baş ağrısından zamanla gelişebilir.

Gerilim baş ağrısının nedenleri

Gerilim tipi baş ağrılarının kesin nedenleri belirsizdir.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere, bu tür baş ağrılarını tetikleyen bazı faktörler bağlanmıştır:

 • Fiziksel veya duygusal stres
 • kaygı
 • Depresyon
 • Uyku eksikliği
 • Egzersiz eksikliği
 • Göz yorgunluğu
 • kurutma
 • Gürültüye düzenli maruz kalma
 • Yorgunluk
 • Kötü duruş
 • Çene kenetlenmesi

Gerilim tipi baş ağrıları için tetikleyiciler kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

Bir baş ağrısı günlüğünün tutulması, insanların baş ağrısı tetikleyicilerini ve kalıplarını tanımasına ve bunlardan kaçınmasına yardımcı olabilir. Bir baş ağrısının başladığında, son 24 saat içinde tüketilen yiyecek ve içeceğin, acıdan önce ne yapıldığı ve önceki gece uykunun miktarını kapsayabilir.

Gerilim baş ağrılarının önlenmesi

Bazı yaşam tarzı değişiklikleri, aşağıdaki gibi gerilim baş ağrılarının önlenmesine yardımcı olabilir:

 • Düzenli uyku almak
 • Otururken, ayakta dururken ve diğer günlük aktivitelerde iyi bir duruş sergilemek
 • Bir masada çalışırken düzenli molalar
 • Ofis çalışması sırasında düzenli olarak boyun ve omuz kaslarını esnetmek ve kullanmak
 • Uyku düzenlerinde de yardımcı olabilecek daha güçlü egzersizler yapmak
 • Gözlerin düzenli olarak kontrol edilmesi ve doğru gözlüklerin kullanılması
 • Stresle başa çıkma

Gerilim baş ağrıları tedavisi

Gerilim baş ağrıları genellikle ağrıyı hafifletmek için aspirin, ibuprofen veya asetaminofen gibi reçetesiz ilaçlarla tedavi edilir.

Bu tür ağrı kesici ilaçların aşırı kullanımının, kronik gerginlik baş ağrılarına neden olan epizodik gerilim baş ağrıları riskini artırabildiğini unutmamak önemlidir. Bu, her ilaç dozu tükendikten sonra geri tepme baş ağrıları olabileceği için olabilir.

Bazı insanlar ayrıca ev ilaçlarının baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olabileceğini düşünmektedir. Bu ilaçlar arasında sıcak banyo yapmak veya kafasına bir buz paketi koymak sayılabilir.

Gevşeme teknikleri, masaj, biofeedback ve akupunktur bazı insanların tansiyon baş ağrısını hafifletmelerine yardımcı olabilir. Bununla birlikte, etkinliklerinin kanıtı sınırlıdır.

Kognitif davranışsal terapi, kronik gerginlik baş ağrısı olan kişiler için de yararlı olabilir. Bu terapi, insanların baş ağrısına neden olabilecek altta yatan stres ve endişeyi azaltmalarına yardımcı olur.

Ne zaman doktora görünmek

Baş ağrısı olan kişilerin bir doktora görünmesi önerilir:

 • Baş ağrısı çok şiddetli hale gelir ve günlük aktiviteleri etkiler.
 • Gerilim baş ağrılarının şiddeti ve sıklığında bir değişiklik olur
 • 50 yaşın üzerindedir ve daha önce hiç başağrısı öyküsü yoktur.
 • Konuşma güçlüğü, görme kaybı ve hareket sorunları baş ağrısına eşlik eder.
 • Bir baş ağrısı aniden gelişir ve şimdiye kadar sahip oldukları en kötü baş ağrısı gibi hisseder.
 • Yeni bir baş ağrısına sahipler ve kanser hikayeleri var.
 • Gebe kalıyorlar – hamilelik sırasında bazı ilaçlar alınmamalıdır
 • İlaç yan etkileri oluşur
 • Ağrı kesici ilaçlara haftada üç kez daha ihtiyaç duyulmaktadır
 • Daha önce etkili ilaç artık çalışmıyor

Bir doktor sık ​​sık baş ağrılarının sıklığı ve yoğunluğu ile sağlık ve yaşam tarzı faktörleri hakkında sorular sorarak gerilim baş ağrılarını teşhis edebilir.

Ayrıca bir kişinin başka tür baş ağrısını yaşamadığından emin olmak isteyebilir:

 • Migren – başın bir tarafını etkileyen, zonklama ile işaretlenen zayıflatıcı bir baş ağrısı hastalığıdır. Genellikle bulantı, rahatsız görme ve diğer semptomlar eşlik eder.

 • Küme baş ağrıları – gruplarda aniden ortaya çıkan ve başın bir tarafında şiddetli ağrıya neden olan tekrarlayan baş ağrıları. Sıklıkla, huzursuzluk, sulu gözler, kırmızı gözler, gözün en arkasındaki ağrılar ve burun akıntısı gibi belirtiler eşlik eder.

 • Sinüs baş ağrıları – bir enfeksiyondan dolayı sinüslerin iltihaplanması sonucu oluşur.
 • Rebound baş ağrıları

Doktora yapılan ziyarete bağlı olarak, diğer baş ağrısı nedenlerini dışlamak için çeşitli testler ve görüntüleme taramaları kullanmak gerekebilir. Bu nedenler arasında, tümörler, enfeksiyonlar, kanama, kan pıhtıları ve beyindeki diğer anormallikler bulunur.

Источник: https://trmedbook.com/gerilim-bas-agrilari-tedavi-nedenleri-ve-semptomlari/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть