Gıdalardaki Son Tüketim Tarihi Bilmecesi

Son tüketim tarihi nedir?

Gıdalardaki Son Tüketim Tarihi Bilmecesi

Bu sayfada Son tüketim tarihi nedir Son tüketim tarihi ne demek Son tüketim tarihi ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Son tüketim tarihi anlamı tanımı açılımı Son tüketim tarihi hakkında bilgiler resimleri Son tüketim tarihi sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz.

Son tüketim tarihi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Gıda maddesinin uygun koşullarda depolandığı süre içinde kendine özgü özelliklerini koruyabildiği en fazla süreyi belirten tarih.

Son tüketim tarihi tanımı, anlamı

Tari : Tarih. Tanrı

Tarihi : Tarihsel. Tarihe geçmiş. Unutulmayan, anılma değeri olan.

Son : Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan, ilk karşıtı. Döl eşi. En arkada bulunan. Bir şeyin en arkadan gelen bölümü, bitimi, nihayet, akıbet. Artık ondan ötesi veya başkası olmayan. Uç, sınır. Olanca. Ölüm.

Tarih : Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz. Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı. Tarih dersi. Tarih kitabı.

Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyeti inceleyen bilim.

Tüketim : Tüketme işi. Üretilen veya yapılmış olan şeylerin kullanılıp harcanması, yoğaltım, istihlak, üretim karşıtı.

Kendine özgü : Bir kimse veya şeye özgü olan, kendine mahsus, kendine has.

Gıda maddesi : Tütün ve sadece ilaç olarak kullanılanlar hariç olmak üzere, içkiler ve sakızlarla hazırlama ve işleme gereği kullanılan maddeler dâhil insanlar tarafından yenilen ve içilen ham, yarı veya tam işlenmiş vücudun beslenme ve diğer gereksinimini karşılayan maddeler. Tütün ve ilaçlar hariç olmak üzere, içkiler ve sakızlarla hazırlama ve işleme gereği kullanılan maddeler dâhil, insanlar tarafından yenilen ve içilen ham, yarı veya tam işlenmiş her türlü madde.

Belirten : Tamlayan.

Koşullar : Şerâit.

Özellik : Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, hasiyet, hassa, mahsusluk, spesiyalite.

İçinde : Süresince, zarfında. ile dolu bir biçimde. Ortamında.

Uygun : Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip. Orantılı, oranlı. Elverişli, yarar, müsait, muvafık.

Madde : Duyularla algılanabilen nesne. Bir cismi oluşturan öge, öz. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Yasa, sözleşme, antlaşma vb.

metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Para, mal vb. ile ilgili şey.

Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Molekül.

Sürey : Tıkızımsı ve bağlantılı olan ilingesel uzay ya da altküme.

Koşul : Şart. Bir antlaşmada belirlenen hükümlerden her biri.

Kendi : İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat. Kişinin özel olarak vurgulandığını anlatan bir söz. “Kendisi, kendileri” biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak “o” ve “onlar” yerine kullanılan bir söz. Yaptığı, giriştiği bir işte başkalarının herhangi bir etkisi bulunmadığını belirten bir söz.

Fazla : Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı olan, ziyade. Artmış olan, ihtiyaçtan fazla olan. Daha çok, aşkın. Gereğinden, alışılmıştan çok olarak. Gereksiz, yersiz bir biçimde.

Kend : Kasaba, şehir.

Süre : Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, müddet. Gelin giysisi yapılan bir çeşit kumaş : Sürenin arşınını iki kaymeye aldım. 1.Yüreklilik, yiğitlik. 2.Dayanıklılık : Şu adamın süresi yok. Arapça kökenli sûre: sure.

Bir sesin çıkarılmasına verilen zaman. müddet. Tecimsel belgitlerin sayışımlarındaki paraların ödenmeleri için saptanan gün. Bir işin yapılması ya da bir borcun ödenmesi için gösterilen süre. [Bakınız: gösterim süresi]. [Bakınız: yayın süresi].

Diğer dillerde Son tüketim tarihi anlamı nedir?

İngilizce'de Son tüketim tarihi ne demek ? : expiration date, sell-by date

Источник: https://nedir.ileilgili.org/son+t%C3%BCketim+tarihi

Gıda etiketlerinde yeni dönem başladı

Gıdalardaki Son Tüketim Tarihi Bilmecesi

Gıda, Tarım ve HayvancılıkBakanlığının, Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, hazır ambalajlı gıda üreten işletmeciler, toplu tüketim yerlerine yönelik olan ve hazırlama, işleme, parçalama, bölme veya doğrama işlemleri için toplu tüketim yerlerine arz edilen gıdaların ambalajının üzerinde veya bu ambalaja yapıştırılmış bir etiket üzerinde veya gıda ile ilgili ticari belgelerin üzerinde yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca zorunlu olan bilgilerin bulunmasını sağlayacak.

TATLANDIRICI KULLANIMI BELİRTİLECEK

Değişiklik uyarınca, Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğine göre kullanımına izinverilen bir tatlandırıcıyı veya tatlandırıcıları içeren gıdalarda “Tatlandırıcı içerir” veya “Tatlandırıcılı” ifadesi, etikette gıda adının yanında yer alacak. Hem ilave şeker hem de yönetmeliğe göre kullanımına izin verilen bir tatlandırıcıyı veya tatlandırıcıları içeren gıdalarda “Şeker ve tatlandırıcı içerir” veya “Şekerli ve tatlandırıcılı” ifadesi de etikette gıda adının yanında yer alacak.

YÜKSEK KAFEİN

Adında “kahve” veya “çay” ifadesi yer alan ve kahve, çay veya kahve yada çay ekstratı bazlı içecekler hariç olmak üzere, değiştirilmeksizin tüketimi amaçlanan ve hangi kaynaktan gelirse gelsin 150 mg/L'yi aşan bir miktarda kafein içeren içecekler, konsantre veya kurutulmuş formda olan ve tüketime hazırlandıktan sonra hangi kaynaktan gelirse gelsin 150 mg/L'yi aşan bir miktarda kafein içeren içecek etiketlerinde, “Yüksek miktarda kafein içerir. Çocuklar veya hamile ya da emziren kadınlar için tavsiye edilmez” uyarısı, ürünün adı ile aynı görüş alanı içinde yer alacak.

Kafein miktarı, bu uyarıyı takiben parantez içinde ve yönetmeliğin ilgili maddesine uygun şekilde mg/100 mL olarak bildirilecek.

ALKOLLÜ BİLEŞİMŞERE ETİKET

“Alkol içerir” yazısı bileşiminde etil alkol ve/veya alkollü içki bulunan gıdaların, üretimi ve hazırlanmasında bileşen olarak ve/veya bileşik bileşende etil alkol ve/veya alkollü içki kullanılmışsa, bileşik bileşenin son üründe bulunan miktarına bakılmaksızın “Alkol içerir” ifadesi, etiket üzerinde yer alacak.

DOMUZ İÇERİR İFADESİ

Gıdalarda, bileşen ve/veya bileşik bileşen olarak domuzdan elde edilen herhangi bir madde bulunuyorsa, bileşik bileşenin son üründe bulunan miktarına bakılmaksızın, etikette “Domuzdan elde edilen … içerir” ifadesi, gıdanın adı ile aynı yüzde yer alacak.

Gıda işletmecileri her durumda, gıdanın adının, tavsiye edilen tüketim tarihinin veya mikrobiyolojik açıdan kolay bozulabilen gıdalarda son tüketim tarihinin, özel muhafaza koşullarının ve/veya kullanım koşullarının, gıdayı kendi adı veya ticari unvanı altında pazarlayan gıda işletmecisinin adının veya ticari unvanının ve adresinin, hazır ambalajlı gıdaların piyasaya arz edildiği dış ambalaj üzerinde de yer almasını sağlayacak.

GIDA ONAY NUMARASI ŞARTI

Bu bilgiler, hazır ambalajlı gıdanın ambalajı veya etiketi üzerinde bulunuyor ve dış ambalajdan açık bir şekilde ve kolayca görülebiliyorsa, bilgilerin dış ambalajda tekrar belirtilmesine gerek olmayacak.

Kayıt işlemine tabi olan gıda işletmelerinde üretilen veya ambalajlanan gıdalar için, gıdanın üretildiği veya ambalajlandığı gıda işletmesinin işletme kayıt numarasının yazılması ve Bakanlıkça onay şartı getirilen gıdaların etiketinde “Gıda onay numarası”nın yazılması zorunlu olacak.

Gıdaların üretimi ve hazırlanmasında bileşen olarak ve/veya bileşik bileşende etil alkol ve/veya alkollü içki kullanılmışsa, etil alkol ve/veya alkollü içkinin adı bileşenler listesinde bildirilecek. Gıdalardaki Beslenme ve Sağlık Beyanlarındaki genel hükümler, özel beslenme amaçlı gıdalar için geçerli olan mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydı ile uygulanacak.

Bakanlık tarafından belirlenen ürün takip sisteminin uygulanacağı gıda veya gıda grupları ile uygulama süresi Bakanlık tarafından belirlenerek, Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak.

Getirilen diğer bir değişiklikle, farklı tarih bildirim türlerini zorunlu hale getiren mevzuat hükümleri saklı kalmak koşuluyla, iyotlu tuzlar hariç insan tüketimine uygun tuzlarda tüketim tarihinin belirtilmesi zorunluluğu kaldırıldı.

TÜKETİM TARİHLERİ

Tavsiye edilen tüketim tarihi, “Tavsiye edilen tüketim tarihi” ifadesi, açık bir şekilde kullanılarak veya “… tarihinden önce tüketilmesi tavsiye edilir” şeklinde belirtilecek.

Bu ifadenin yanında ya tarihin kendisi ya da tarihin etiket üzerinde bulunduğu yere atıfta bulunan bir ifade yer alacak. Son tüketim tarihi, “Son tüketim tarihi” ifadesi kullanılarak veya “… tarihine kadar tüketiniz” şeklinde belirtilecek.

Değişiklikle fırın ürünleri kategorisindeki gıdalar listesine ek yapılarak, tart ve turta çeşitlerinin porsiyon büyüklükleri 65 gram, çörek çeşitlerinde 30 gram olarak belirlendi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?

Источник: https://www.ensonhaber.com/gida-etiketlerinde-yeni-donem-basladi-2013-09-03.html

Gıdada fiyat bilmecesi

Gıdalardaki Son Tüketim Tarihi Bilmecesi

Yaş sebze ve meyvede yılda 20 milyarlık fire kaybını önlemek için ekonomi yönetimininde harekete geçtiği gıda fiyatları konusunda, değişik çevrelerden farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası, işlenmemiş gıda grubu yıllık enflasyonunun yüzde 14.

97’ye ulaştığına işaret ederken, Türkiye Ziraat Odaları, “Tarlada fiyatı düşen ürünler, markette artmaya devam ediyor” dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nin Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı.

Yıllık enflasyonun hizmet ve temel mal gruplarında arttığına dikkat çekilen raporda, tüketici fiyatlarının yüzde 0,65, yıllık enflasyonun ise 0,52 puan yükselerek yüzde 11,20 olduğu anımsatıldı.

Gıda yıllık enflasyonunun, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki olumsuz baz etkisinin yanında işlenmiş gıda fiyatlarındaki artış sonucunda yükseldiğine işaret edilen raporda, enerji fiyatlarının ise petrol ve diğer girdi fiyatlarına bağlı olarak hızlı artışını sürdürdüğü kaydedildi.

Raporda, yıllık enflasyon hizmet ve temel mal gruplarında artarken, bu gelişmede giyim fiyatlarındaki ağırlık sistemi değişikliğinin de belirgin bir etkisi olduğu aktarılarak, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğiliminin de yükseldiği ifade edildi.

Bir önceki aya göre temel mal, gıda ve hizmet gruplarının katkısının sırasıyla 0,40, 0,10 ve 0,07 puan arttığı belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi: “Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yıllık enflasyon 0,53 puan artarak yüzde 12,50 oldu.

İşlenmemiş gıda grubu yıllık enflasyonu yüzde 14,97’ye ulaşırken, bu yükselişte taze meyve ve sebze fiyatlarındaki olumsuz baz etkisi belirleyici oldu. Yıllık enflasyondaki yükselişe karşılık grup fiyatları önceki iki ayda olduğu gibi mevsimsellikten arındırılmış olarak geriledi. İşlenmiş gıda fiyatlarındaki artış ise hız kesmekle beraber, süt ürünleri, tereyağ ve çay kalemleri öncülüğünde sürmüş, grup yıllık enflasyonu yüzde 10,49’a yükselmiştir. Bu gelişmelerle taze meyve-sebze dışı gıda grubu yıllık enflasyonu yukarı yönlü seyrini sürdürmüştür.”

ürkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, üretici ile market arasında fiyat farkının yüzde 303’e kadar çıktığını söyledi. Eylülde tarımsal ürünlerin üretici ve market fiyatlarındaki değişimine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Bayraktar, halkın yeterli hayvansal proteine ulaşması için et üretiminin artması gerektiğinin altını çizdi.

Eylülde, markette 33 ürünün 16’sında fiyat artışı, 13’ünde fiyat azalışı, üreticide ise 29 ürünün 14’ünde fiyat artışı, 9’unda ise fiyat düşüşü olduğunu dile getiren Bayraktar, “Eylül ayında markette fiyat düşüşü yüzde 16,14 ile en fazla limonda görüldü. Bunu yüzde 12,47 ile yeşil soğan, yüzde 11,14 ile kuru fasulye takip etti.

Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 47,61 ile sivri biberde olurken, bu ürünü yüzde 14,71 ile salatalık, yüzde 11,60 ile kuru incir izledi “ dedi. Bayraktar, üretici fiyatlarında da yeşil soğan yüzde 28,85 düşüşle fiyatı en fazla düşen ürün olurken, en fazla fiyat artışının yüzde 59,7 ile elmada görüldüğünü belirtti.

Söz konusu ayda, üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 303,5 ile kuru kayısıda görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, bunu yüzde 290,9 ile domates, yüzde 277,3 ile sivri biberin izlediğini bildirdi. Bayraktar, bugün üreticide 8 lira olan kuru kayısının markette 32,3 liraya, 66 kuruş olan domatesin 2,6 liraya, 1,16 lira olan sivri biberin 4,28 liraya satıldığına işaret etti.

Eylülde kuzu eti üretici fiyatının yüzde 3,75 düşüşle 33,6 liraya indiğini ifade eden Bayraktar, “Markette yüzde 2,98 artışla 53,7 liraya çıkmasının bir açıklaması olamaz” dedi.  Yaş meyve ve sebzedeki ambalaj zorunluluğunu desteklediklerini dile getiren Bayraktar, soğuk hava depolarının kapasitesinin artırılmasını ve nakliyedeki bazı problemlerin çözülmesi gerektiğini söyledi.

Üretici birliklerinin piyasaya girmesini istediklerini anlatan Bayraktar, bu birliklerin, idari ve mali yönden güçlenerek, üreticinin hassas zamanında malını alması gerektiğini kaydetti. 

MARKETTE AMBALAJ OLMASIN

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek, meyve ve sebzenin marketlerde de soğuk reyonda ambalaj içinde satılmasına gerek olmadığını savunarak, “Bakanlıktan randevu talep ettik. Tüketiciler, ürünü seçerek almak istiyor” dedi.

Altunbilek, bazı ürünlerin, markette ambalajda satılmaya uygun olmadığını savunarak, “Ambalaja girmeyecek ürünler var. Yeşillik gibi ürünler ve bazı sebzeler hızlı bozuluyor. Bu ürünler havasız kaldığında çabuk bozulur.

Soğan, patates ve meyve ambalaja girer de bazı ürünler buna uygun değil” dedi.

SÜT RAFTA 4 LİRA 14 KURUŞ

Süt fiyatlarının üreticiyi kurtaracak seviyede olmadığına işaret eden TZOB Başkanı Bayraktar, Temmuz ve Ağustos 2014’te üreticinin eline geçen 1 lira 15 kuruş çiğ süt fiyatının, perakendede 3 lira 6 kuruş olduğunu söyledi.

Bayraktar, şöyle devam etti: “Aradan geçen bu kadar zamanda üreticinin eline geçen çiğ süt litre fiyatı 1 lira 14 kuruşa inerken, perakende de 4 lira 14 kuruşa çıktı.

3 yılı aşan bir sürede, üreticinin eline geçen çiğ süt fiyatı yüzde 0,87 azalırken, perakende fiyatlarda yüzde 35,29’luk bir artış yaşandı. Bundan ne üretici ne de tüketici kazançlı çıkmıştır.”

EKONOMİYE KATKISI 20 MİLYAR

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, eylül ayı sonunda yaptığı açıklamada, “Yaş meyve-sebze tedarik zincirine yönelik çok önemli ve radikal yapısal dönüşüm hamlesi yapıyoruz.

Mevcut fire oranlarını yarı yarıya bile azaltabilirsek, bunun ekonomiye katkısı yılda 15-20 milyar lira olacak” demişti.

Firenin azaltılmasına yönelik ilgili tebliğ ise 1 Ekim itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Источник: https://www.karar.com/ekonomi-haberleri/gidada-fiyat-bilmecesi-617574

Поделиться:
Нет комментариев

    Bir cevap yazın

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.