Hipertansiyon Nedir?

HİPERTANSİYON NEDİR, BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

Hipertansiyon Nedir?

Hipertansiyon, arteryel (atardamar) kan basıncı ola­rak normal kabul edilen sistolik (büyük tansiyon) 140 mmHg ve diastolık (küçük tansiyon) 90 mmHg sınırlarının geçilmiş olmasıdır.

Toplumumuzda nüfusun yaklaşık 1/5’ınde hiper­tansiyon vardır; bu 15 milyon kişi demektir Hipertan­siyon yıllarca hiçbir belirti vermez. Vücudun savunma mekanizmaları -uzun dönemde vücudun aleyhine ola­cak şekilde bunu sağlarlar

Hipertansiyonla kişilerde kalp–damar hastalığı gö­rülme oranı, normal kan basıncı olanlara göre en az 2 misli; beyin ve sinir sistemi ile ilgili hastalıkların gö­rülme oranı 8 misli, kalp yetmezliği görülme oranı ise 5-6 misli fazladır. Ayrıca böbrek fonksiyonlarında bo­zulmaya sebep olan en önemli faktörlerden biri hiper­tansiyondur. Bu sonuçlara hem sistolik hem de diastolik kan basıncı yükseklikleri sebep olmaktadır.

Bu öneminden dolayı tanınması ve tedavi edilmesi şarttır. Bu da ancak kişilerin zaman zaman doktor kontrolünden geçmesi ile sağlanabilir. Özellikle ailevi risk taşıyanlar ve doktorlar bu tanıyı koyarken çok dik­katli olmalıdırlar.

Çünkü hipertansiyon tanısı koymak psikolojik ve sosyoekonomik etkileri bakımından önem­lidir; hastanın hayat boyu tedavisi gerekecektir. Uygun zaman ve zeminlerde, en az 2-3 kez uygun âletlerle kan basıncı ölçümleri yapılmalıdır.

Yaşla birlikte sistolik kan basıncında bir artış olmak­tadır. Hipertansiyonlu kişilerin %80’i diastolik kan ba­sıncı 90-104 mmHg arası olanlardır.

Hipertansiyon Sebepleri

Hipertansiyonun %95 oranında sebebi bilinmiyor ve bu tıp hipertansiyona esansiyel veya primer hiper­tansiyon demliyor. Burada birçok faktörün rol oynadı­ğı biliniyor.

Bu faktörler hormonlar, otonom sinir sistemi, santral sinir sistemi, damar, düz kas hücreleri vs. olarak sayılabilir Konu ile ilgili olduğundan önce­likle kan basıncı kavramını açıklamakta fayda vardır.

Kan basıncı şöyle bir formülle gösterilir;

Kardiyak output, kalbin 1 dakikada attığı kan hacmi­dir. İşte bu formülde gösterilen iki elemana etkili olan ve dengeyi sağlayan her faktör, kan basıncının ayar­lanmasında rol alır. Eğer bu dengeyi bozacak bir du­rum meydana gelmişse kan basıncı ayarlanamaz. Sonuçta vücuttaki damar hücrelerinde Na ve Ca alışverişi ile ilgili dengesizlikler üzerinde durulmaktadır.

% 5 oranında ise sebep bilinmekte olup, bunların başlıcaları şöyle sıralanabilir:

Hem Sistolik Hem Diastolik Kan Basıncını Arttıranlar

 • Böbrek dokusu (parenkim) hastalıkları
 • Böbrek damar hastalıkları

Sadece Sistolik Kan Basıncını Arttıranlar

 1. Yaşlılık
 2. Azalan periferal damar direnci (Arterio-venöz fistülleri beriberi gibi)
 3. Artmış kardiyak output (Tirotoksikoz aort yet­mezliği gibi)

Hipertansiyon sebebi araştırılırken, özellikle bazı kişiler üzerinde daha dikkatli incelemeler yapılmalıdır. Bunlar;

 1. 20 yaşından önce veya 50 yaşından sonra hi­pertansiyonu ortaya çıkanlar
 2. Kan basınç seviyeleri 180/110 mmHg’dan fazla olanlar
 3. Organ harabiyeti olanlar (göz kalp, böbrek gibi)
 4. Sebebi bilinen hipertansiyonu düşündürecek bulguları olanlar
 5. Tedaviye cevap vermeyenler

Hipertansiyonlu Kişilerin Şikâyetleri

Hipertansiyonla ilgisi olduğu düşünülen baş ağrı­sı, burun kanaması, kulak çınlaması baş dönmesi ve bayılma gibi şikâyetlerin bulunma oranı, normal kan basıncı olan kişilerde bunların görülme oranına göre daha fazla değildir. Ancak hipertansiyon komplikas­yonları ortaya çıktığında oluşan şikâyetler, hipertansi­yona has olacaktır.

Hipertansiyonda En Çok Etkilenen Organlar

Beyin, kalp ve böbreklerdir. Bütün bu organlardaki damar yapısını bozarak ve arteriosklerozu (damar duvarında yağ birikimi ile başlayıp devam eden hastalık) hızlandırarak organların fonksiyonlarını bozar.

Beyinde, “Stroke” olarak adlandırılan beyin kanaması, beyin damarlarında tıkanma ve pıhtı kopmaları ile tı­kanmalara neden olur. Kalpte, kalp damar hastalıkla­rını hızlandırır ve kalp yetmezliğine sebep olur.

Böbrekte ise böbrek yetmezliği yapar

Hipertansiyonlu Hasta Ne Yapmalıdır?

Hipertansiyonunun sebebini, derecesini ve yaptığı etkileri değerlendirecek bir uzman doktora başvurmalıdır. Bu uzmanın yapacağı muayene ve laboratuvar incelemelerine göre vereceği kararlara ve tavsiyelere uymalıdır.

Doktor, hastayı kan basıncının seviyesi, etkileri ve diğer risk aktörleri (sigara, kanda yağ yük­sekliği, diabetes mellitus yanı şeker hastalığı gibi) yönünden değerlendirecektir.

Tedavi tamamen dok­tor tavsiyesi altında yapılmalıdır.

İlâç dışında uyulması gereken ve yapılması gere­kenler de şunlardır;

 1. Aşırı kiloları vermek
 2. Alınan tuz miktarını kısıtlamak
 3. Alkollü içkilerden vazgeçmek
 4. Sigarayı kesmek
 5. Hareket (uygun spor) yapmak
 6. Ruhi ve bedeni rahatlık sağlayıcı tedbirler almak

Hipertansiyonda Hasta-Doktor İlişkisinde Genel İlkeler

 1. Hasta hayat boyu tedaviye devam edecek. Bunun sebepleri hastaya anlatılacak
 2. Hastanın kan basıncı, mümkün olan en az ilâç­la ve en az dozda kontrol akına alınmış olacak
 3. Hasta, aldığı ilâç hakkında tam bilgiyle donatılacak, ilâcın yan etkilerini bilecek
 4. Hasta aldığı ilâcı kendiliğinden kesmeyecek mutlaka bir doktor tavsiyesi ile azaltacak, artıracak veya kesecektir
 5. Hastanın bir güvencesi yoksa mümkün olan en ucuz ilâç tercih edilecek
 6. Hastaya ilacın her şey demek olmadığı ilâca rağmen uyması gereken diğer kurallara uymadığı takdirde ilacın faydasının sınırlı olacağı anlatılacaktır

İlgili

Источник: //bilgikapsulu.com/hipertansiyon/

Hipertansiyon Belirtileri, Nedenleri ve Tedavi Süreci

Hipertansiyon Nedir?

Hipertansiyon arterde bulunan kan basıncındaki değişimden kaynaklı ortaya çıkar. Sorunun ortadan kaldırılması için uzman yaşam tarzı değişimi ya da ilaç kullanımı reçete edebilir.

İçindekiler

 • Hipertansiyon
 • Nedenleri
 • Belirtileri
 • Teşhis 
 • Tedavi
 • Kaynaklar

Hipertansiyon

Hipertansiyon nedir, arterlerde bulunan basıncın artmasıdır. Buna genelde atardamar daralması neden olur. Kalbin daha sonra kanları vücudun geri kalanına pompalamak için daha fazla çalışması gerekir. Basınçtaki artış sonunda arterlerin duvarlarında zararlar ortaya çıkabilir.

Yaşın ilerlediği zaman, orta ve genç yaşta hipertansiyon tedavi edilmezse vücutta özellikle kalpte, beyinde ve böbreklerde birçok soruna yol açabilir. En sonunda da bu hastalık kalp krizine veya inmeye neden olabilmektedir. Demans hastalığının gelişim göstermesinde önemli faktördür. Sorun sessizce ilerlediği için çoğunlukla belirti meydana getirmez.

140 mmHg ve daha fazla sistolik basınç, 90 mmHg ve daha fazla diyastolik basınç mevcutsa kan basıncınız yüksek kabul edilir. Bu seviyelerde, arter duvarlarına kandaki kuvvet çok yüksektir ve kalbin iş yükü artar. Kanda meydana gelen yüksek basınç inme açısından en önemli risk faktörüdür.

İnme, kalp krizleri ve konjestif kalp yetmezlikleri ihtimalleri yaşam tarzında değişiklikler veya ilaç yoluyla başarıyla yönetilmesi sorunun azaltılmasına olanak sağlar. Hipertansiyon tipleri;

 • Esansiyel ( birincil) hipertansiyon
 • Sekonder (ikincil) hipertansiyon

Hipertansiyon evreleri de aşağıdaki tabloda olduğu gibidir;

Evreleri Değer
Evre 1 140 ile 159 / 90 ile 99 mm Hg
Evre 2 160 ile 179 / 100 ile 109 mm Hg
Evre 3 180 ve 110 mm Hg ve daha üstü

Nedenleri

Yüksek tansiyonlu insanların çoğunluğu için tanımlanan bir neden yoktur. Bu duruma esansiyel hipertansiyon adı verilir. Genellikle, aile geçmişi (genetik) ve yaşam biçimi katkıda bulunmaktadır. Esansiyel hipertansiyon geliştirme riskiniz yaşın ilerlemesi birlikte artar. Yaşam tarzı etkenlerinin yanında aşağıdaki detaylar dâhil olmak üzere esansiyel hipertansiyon riski artabilir;

 • Aşırı kilolu olma
 • Aşırı alkol (erkekler için günde en fazla iki içecek, kadınlar için günde bir içecek)
 • Diyette çok fazla tuz tüketmek
 • Egzersiz eksikliği
 • Stres

Bazı insanlarda meydana gelen yüksek tansiyonun tanımlanabilir bir sebebi vardır. Buna ikincil hipertansiyon adı verilir. İkincil hipertansiyonun sık şekilde gözlemlenen nedenleri aşağıdaki gibidir;

 • Böbrek hastalıkları
 • Hormonlarda bozukluklar
 • Bazı ilaçlar
 • Uyku apnesi hipertansiyon oluşumu

Belirtileri

Kan basıncında yükseklikler ciddi ise, aşağıda bulunan semptomları içerebilir;

 • Şiddetli meydana gelen baş ağrısı
 • Nefes darlığı
 • Yorgunluk ya da halsizlik
 • Mide bulantısı ile kusma
 • Görüş problemleri yaşama

Teşhis 

Düzenli ve devam gelen kan basıncı izleme, kalp sağlığı açısından çok önemlidir. Normal sınırlarda olsa bile kan basıncı her yıl kontrol edilmelidir.

140/ 90’dan daha yüksek değerlerdeyse sık şekilde kontrol edilmesi gerekir. Kan basıncı zamanla yüksek değerlerde kalırsa uzman tarafından tedavi düşünülmelidir.

Esansiyel hipertansiyonun tanısı, potansiyel ikincil nedenlerin tamamı ortadan kaldırıldıktan sonra yapılmalıdır.

Sırt bölgesi desteklenerek bir sandalyeye kişi oturtturulur, ayakların yere düz bir şekilde ve kalp seviyesinde desteklenmiş bir kolla kan basıncının ölçülmesi işlemi yapılır. Uygun olan boyutta manşeti kullanmak bu konuda çok önemlidir.

 Bunu yapmamak yanlış okumaların meydana gelmesine yol açar. Okumaların aynı olduğundan emin olmak için hastanın her iki kolundan da kan basıncı ölçümü yapılmalıdır.  Okuma yüksekse, farklı günlerde ek ölçümler alınması gerekir. Çünkü tansiyon her geçen gün değişim gösterebilir.

Yüksek tansiyonda sık şekilde görülen kalıplar aşağıdaki gibidir;

 • Beyaz önlük hipertansiyonu; kan basıncı ilk olarak uzman doktorun klinik ziyaret endişesinden yükselir.
 • Sürekli hipertansiyon; gün içinde devamlı olarak kan basıncının yüksek olmasıdır.
 • Maskelenmiş; kan basıncı, evde ya da iş yerinde uzman doktor ziyaretine göre daha yüksektir.
 • Gece boyunca düşmeyen kan basıncı sorunu da bulunmaktadır.

Hipertansiyonun teşhis edilmesi için uzman doktorlar bazı testlerin yapılmasını ister. Bu testler;

 • Elektrolit, lipid,  kan şekeri ve böbrek fonksiyonlarının düzeni için kan testleri
 • İdrar testi
 • EKG
 • Karın ultrasonu
 • BT taraması
 • Böbrek testleri
 • 24 saatlik kan basıncı izleme

Tedavi

Yüksek tansiyon ile alakalı sorunlar yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaçlarla düşürülebilir.

Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Uzman doktorlar hastaların öncelikli olarak yaşam tarzı değişiklikleri yapmasını isterler. Bu değişimlerin içinde;

 • Fazla kilodan kurtulmak ve DASH diyet
 • Tuzun azaltılması, günde en fazla 1.500 mg
 • Alkol alımının azaltılması 
 • Daha çok egzersiz
 • Stres yönetimi

Yüksek kan basıncının düşürülmesi için uygulanan yaşam tarzı değişiklikleri sorunu önlemeye yardımcı olabilir.

İlaç

Yaşam tarzında değişimler ile yüksek kan basıncı düşürülmesi ilaç kullanımı uzman hekim tarafından reçete edilebilir. Bu seçenekler arasında;

 • Diüretikler; vücuttaki aşırı tuzunu gidermek için kullanılır.
 • Beta blokerler: kalp atışını yavaşlatmaya olanak sağlar.
 • ACE inhibitörleri
 • Alfa blokerler
 • Sinir sistemi inhibitörleri: kan damarlarını sıkıştıran sinir uyarılarını azaltmak için kullanılır 

Tedavi sürecinde böbreklerde sorun meydana gelip gelmediği çok önemlidir. Böbrek hastalıkları ile birlikte görülen renal hipertansiyon sorunu varsa tedavi planlaması bu kapsamda yapılır.

Ayrıca özellikle anne adaylarında gestasyonel hipertansiyon mevcutsa kadın doğum uzmanı hastasını gerekli birimlere se ederek tedavi planlaması yapar. Gestasyonel hipertansiyon tedavi sürecinde anne adayının sürekli kontrol altında olması bebeğin sağlığı için çok önemlidir.

Gençlerde ve bebeklerde hipertansiyon sorunları da ciddi şekilde organlara zarar verebileceğinden dolayı kısa sürede tedavi sürecine başlanması gerekir.

Kaynaklar

(Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: //kalpritmi.com/hipertansiyon-nedir.html

Hipertansiyon Nedir?

Hipertansiyon Nedir?

Hipertansiyon, tansiyonun sağlıksız seviyelere ulaşacak kadar çıkması sonucu oluşmaktadır. Kan basıncı ölçümü, kanın damarlardan ne kadar hızlı geçtiğini ve kan pompalarken karşılaşılan direncin miktarına göre hesaplanmaktadır.

Dar arterler direnci daha da arttırmaktadır. Damarlar ne kadar dar ise, tansiyon da o kadar yüksek olmaktadır. Uzun vadede, artan bu basınç kalp rahatsızlığı da dâhil olmak üzere pek çok sağlık sorunlarına neden olabilmektedir.

Hipertansiyon oldukça yaygın bir sorundur ve birkaç yıl içinde gelişebilmektedir. O yıllarda herhangi bir belirti göstermeyebilmektedir. Belirtiler olmadan bile, hipertansiyon, atardamarlarınıza ve damarlarınıza zarar verebilmektedir.

Hipertansiyonda da tıpkı diğer rahatsızlıklar gibi erken teşhis oldukça önemlidir. Düzenli kan basıncı kontrolleri size ve doktorunuza herhangi bir değişikliği fark etmenize yardımcı olabilmektedir.

Kan basıncınız yükselirse, doktorunuz birkaç hafta boyunca kan basıncınızı kontrol edebilir ve bu sayının kontrol altında kalmasını veya normal seviyelere geri dönmesini sağlayabilir. Hipertansiyon için uygulanan tedavi yöntemleri arasında ilaçlar ve yaşam tarzı değişikleri bulunmaktadır.

Durum tedavi edilmezse, kalp krizi ve felç gibi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. (1)

Hipertansiyon Belirtileri

Hipertansiyon başlangıcının en tehli yönlerinden biri, sahip olduğunuzu bilmeyebilmenizdir. Aslında, hipertansiyonu olan insanların neredeyse üçte biri bu durumdan haberdar olmadan yaşamaktadırlar.

Tansiyonun yüksek olup olmadığını öğrenmenin tek yolu normal muayenelerdir. Hipertansiyonu olan yakın bir akrabanız varsa bu özellikle önemlidir.

Hipertansiyon nasıl anlaşılır? Tansiyon aşırı yüksekse, aşağıdakilere sıralanmış olan bazı belirtiler de beraberinde yaşanabilir:

 • Şiddetli baş ağrısı
 • Yorulma veya karışıklık
 • Görme sorunları
 • Göğüs ağrısı
 • Nefes darlığı
 • Düzensiz kalp atışı
 • İdrarda kan
 • Göğse, boyna veya kulaklara vurma

Bu belirtilerden herhangi birine sahipseniz bir doktora başvurmalısınız. Kalp krizi veya felce neden olabilecek bir hipertansif kriz geçiriyor olabilirsiniz. (2)

Hipertansif kriz: Hipertansif kriz, diyastolik kan basıncının 110mmHg, sistolik kan basıncının 180mmHg ya da daha fazla olması durumu olarak bilinmektedir. (3)

Tedavi edilmeyen hipertansiyon felç, kalp hastalığı, böbrek yetmezliği ve göz problemleri gibi ciddi hastalıklara neden olabilmektedir. (4)

Hipertansiyon belirtileri detayı için bakınız

Hipertansiyon Nedenleri

Hipertansiyon neden olur? İki tip tansiyon bulunmaktadır. İlki birincil yani gerekli olan hipertansiyondur. Bu tansiyon tipinde çoğu yetişkin için hipertansiyonun bilinen bir nedeni yoktur ve yıllar yıllar geçtikçe de giderek gelişme eğilimindedir.

İkinci tansiyon tipi ise ikincil hipertansiyondur. Bu hipertansiyon tipinde altta yatan sebepleri belirmek mümkün olabilmektedir ve aniden ortaya çıkma eğilimi gösterirken birincil hipertansiyona göre daha hipertansiyona neden olmaktadır. İkinci hipertansiyonun altında yatan bazı nedenleri ise şunlardır:

 • Obstrüktif uyku apnesi
 • Böbrek sorunları
 • Adrenal bez tümörleri
 • Tiroid problemleri
 • Doğumda oluşan kan damarlarındaki bazı kusurlar (doğuştan)
 • Doğum kontrol hapları, soğuk algınlığı ilaçları, dekonjestanlar, tezgah üstü ağrı kesiciler ve bazı reçeteli ilaçlar gibi belirli ilaçlar
 • Kokain ve amfetaminler gibi yasadışı uyuşturucular
 • Alkolün aşırı kullanımı veya kronik alkol kullanımı (5)

Daha fazla hipertansiyon nedenleri için

Hipertansiyon Tedavisi

Hipertansiyon nasıl geçer? Yaşam tarzı değişiklikleri, hipertansiyonun engellenmesine ve düşürülmesine yardımcı olabilmektedir:

 • Yediğiniz tuz miktarını azaltmak ve genel olarak sağlıklı bir diyet uygulamak
 • Alkollü içecekleri tercih etmemek
 • Kilolu iseniz kilo vermek
 • Düzenli egzersiz yapmak
 • Kafeini kesmek
 • Sigara içmeyi bırakmak
 • Gece en az altı saat uyku çekmek

Hipertansiyona sahip olan bazı kişiler kan basıncını düşürmek için ilaç tedavisinden yardım alabilmektedir.

Hipertansiyon hastasıysanız, doktorunuz bu durumu kontrol altında tutmak için bir veya daha fazla ilaç almayı önerebilir. Bu ilaçların genellikle günde bir kez alınması yetmektedir. Sizin için önerilen ilaç, kan basıncınızın ne kadar yüksek olduğuna ve yaşınıza bağlı olarak değişmektedir. (6)

Hipertansiyon için hangi doktora gidilir: Tansiyonunuzu eczanede ya da gittiğiniz bir klinikte kontrol ettirebilirsiniz. Hipertansiyon tanısı ve teşhisi için iç hastalıkları uzmanı (dâhiliye uzmanı), kardiyolog, aşırı durumlarda ise böbrek hastalıkları uzmanına (nefrolog) başvurmalısınız. (7)

Hipertansiyon tedavisi detaylı bilgi için bakınız

Hipertansiyona Ne İyi Gelir?

Hipertansiyon Bitkisel Tedavisi

Üzüm: Üzüm zengin bir potasyum ve fosfor kaynağı olan çoklu vitaminli bir meyvedir. Üzümleri günlük olarak yemek, hipertansiyon riskini azaltmada yardımcı olur.

Bal: Yarım kaşık balı yarım kaşık soğan suyuna ilave edip bu karışımı tüketirseniz hipertansiyon için faydalı olabilmektedir. Yardımcı olabilmesi için günde iki kez bu karışımdan tüketebilirsiniz. (8)

Kereviz: Diyetinize kerevizi ekleyemeye özen gösterin. Kereviz yemek, hipertansiyon riskini azaltmada oldukça etkilidir. (9)

Çikolata: Bir parça çikolata tansiyonunuzu düşürmenize yardımcı olabilmektedir.

Sarımsak: Çiğ sarımsak kan akışını geliştirmektedir. Bu nedenle kalpteki baskıyı da azaltan sarımsak, hipertansiyon için harika bir yardımcı olabilmektedir.

Elma: Elmanın çinko oranı yüksektir ve hipertansiyondan kaçınmak için günde bir elma yemek yeterlidir. Elma, hipertansiyonun çabucak düşürülmek için bilinen etkili doğal tedavi yöntemlerinden biridir. (10)

Kuru nane: Hipertansiyonu önlemek için iki çorba kaşığı kurutulmuş nane yaprağı tüketilebilir. Ayrıca limon suyuyla karıştırıp salata üzerine serpebilirsiniz.

Brokoli: Brokoli tüketimi, hipertansiyon riskini azaltmaya yardımcı olabilmektedir.

Zerdeçal: Zerdeçal hipertansiyon için gerçekten etkili bir bitkisel ilaçtır. Zerdeçalın günlük olarak tüketilmesi, hipertansiyon riskini azaltabilmektedir. (11)

Patates: Haşlanmış patates, kan basıncını düşürmek için oldukça faydalıdır. Sebzede bulunan magnezyum ve potasyum, kan basıncını düşürmede çok etkilidir.

Greyfurt: Greyfurt, hipertansiyonun engellenmesinde yararlı olan başka bir tedavi yöntemidir. Meyvedeki vitamin içeriği kan damarlarını dengelemeye yardımcı olur. (12)

Muz: Muz, hipertansiyonu olan kişilerin düzenli olarak yiyebilecekleri bir meyvedir. Muz potasyum açısından zengin bir kaynaktır, bu da sodyumun etkisini azaltır. (13)

Arnavut biberi: Trombositlerin bir araya toplanmasını ve kanda birikmesini önleyerek kan akışının düzgün olmasına yardımcı olmaktadır.

Soğan: Soğan, kuersetin adı verilen bir antioksidan flavonol varlığına bağlı olarak kan basıncını düşürmeye yardımcı olmaktadır. (14)

Limon: Limon, kan damarlarını yumuşak ve esnek tutmaya yardımcı olur ve herhangi bir rijitlik durumunu kaldırılarak, hipertansiyonu azaltır.  (15)

Hipertansiyon Evde Tedavi Yöntemleri

Hipertansiyon Diyeti

Özellikle tuzu azaltmaya özen gösterdiğiniz diyet programını sağlık uzmanıyla beraber şekillendirebilirsiniz. Hipertansiyonu azaltmak ve kontrol altında tutmak için diyete dâhil edilmesi gereken gıdalar şöyle sıralanmaktadır:

 • Tüm tahıllar
 • Meyveler (örneğin elma, muz, portakal, armut ve kuru meyveler)
 • Brokoli, lahana ve havuç gibi sebzeler
 • Baklagiller (örneğin fasulye, mercimek, nohut, barbunya ve lima fasulyesi)
 • Yağsız ya da az yağlı süt ve süt ürünleri
 • Somon, orkinos ve alabalık gibi omega-3 yağ asitleri açısından yüksek olan deniz ürünleri (haftada iki kez balık yemeye çalışın)

Hipertansiyon için uygun bir diyet izlerken, yemekten kaçınmanız gereken gıdalar ise şöyledir:

 • Kırmızı et
 • Palmiye ve hindistancevizi yağları
 • Şekerli yiyecek ve içecekler (16)

Zeytinyağı: Zeytinyağı oldukça sağlıklı bir yağdır. Kan basıncını düşürmenize yardımcı olan zeytinyağı, iltihaplanma karşıtı bileşikler olan polifenolleri içermektedir. Zeytinyağını hipertansiyon diyetinin bir parçası olarak yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Ayrıca, kanola yağı, tereyağı veya hazır salata sosları için harika bir alternatif oluşturmaktadır. (17)

Balık yağı: Balık yağı ve bol yağlı omega-3 yağ asitleri, kalp için oldukça faydalıdır. Çalışmalar, balık yağının trigliseritleri azaltarak ve HDL (“iyi”) kolesterolü artırdığını ve yüksek kan basıncını düşürdüğünü göstermektedir. (18)

D vitamini: Yapılan araştırmalar, D vitamininin kan basıncını düşürmek, kan damarlarına yardım ederek vasküler sağlığı geliştirmek ve sağlıklı arterlere katkıda bulunmak için etkili bir çözüm olabileceğini göstermektedir. D vitamini kan basıncını düşürmeye yardımcı olurken bir yandan da kansere karşı koruyucu kalkan oluşturmaktadır. (19)

Banyo: Banyo yapmak hipertansiyon için evde tedavi yöntemlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Su basıncı, periferik kan damarları arasındaki kan akışını artırmaya yardımcı olur, böylece kalbin iş yükünü azaltır.

İdeal olanı yakıcı su yerine sıcak suyla banyo yapmaktır. 30 dakikalık bir banyo en iyisi olacaktır. Banyodan hemen sonra sadece bacaklarınızı soğuk suyla yıkayın. Tercihinize bağlı olarak sakinleştirici uçucu yağlar veya limon balsamı ya da lavanta gibi banyo tuzları da kullanabilirsiniz. Bu sakinleştirici bir etki yaratarak hipertansiyon üzerinde düşürücü bir rol oynayacaktır.

Banyo sonrası soğuk su uygulanmasında dikkatli olunmalıdır. Hiper gerginlik çeken kişiler sıcak banyodan hemen sonra soğuk bir duşa girmemelidir, çünkü bu hipertansiyona neden olabilmektedir. (20)

Источник: //www.acil.net/hipertansiyon-nedir/

Hipertansiyon Nedir? Hipertansiyon Belirtileri ve Tedavisi

Hipertansiyon Nedir?

Hipertansiyon birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan kan basıncı yüksekliğidir. Hipertansiyon hastalığı, ülkemizde yaklaşık 15 milyon kişide görülmektedir. Bu hastaların sadece %5-6’sı etkin bir tedavi ile tedavi edilmekte ve hastalar sağlığına kavuşmaktadır.

Hipertansiyonun ortaya çıkış nedenleri arasında genetik yatkınlık ve aşırı tuz tüketimi ilk sıralarda yer alır. Ancak hastaların %95’inde yüksek tansiyon nedeni belli değildir. Mutlaka kontrol altına alınması gereken hipertansiyon, ani tansiyon yükselmelerinde beyin kanaması ve felce neden olabilmektedir.

  Memorial Hastanesi Kardiyoloji Bölümü uzmanları, hipertansiyon belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi veriyor.

Hipertansiyon Nedir?

Damarın içindeki kanın damar duvarına yaptığı yüksek basınca hipertansiyon denir. Uzun dönemde kanın damar duvarlarındaki etkisi damarın iç yüzeyinde hasara yol açar. Yüksek tansiyon nedeniyle organları besleyen damarlarda tıkanma, genişleme veya yırtılma meydana gelebilir. Hipertansiyon organlara giden kan akışını bozarak organ yetmezliklerine neden olabilir.

Yüksek kan basıncı adıyla da bilinen hipertansiyon, uzun süre belirti vermeden böbrek, beyin, kalp ve damar sistemine verebileceği hasar nedeniyle “sessiz düşman” olarak da anılmaktadır.

Kan dolaşımı için gereken basıncın normalden fazla olması anlamına gelen ‘yüksek tansiyon’, mutlaka uzman kontrolünde takip edilmelidir.

Büyük ve küçük tansiyonun normalden fazla olması durumuna hipertansiyon denilmektedir.

Hipertansiyon Tanısı Nasıl Konulur?

Hipertansiyon teşhisi hipertansiyon hastalığını tedavi etmek için en önemli aşamalardan biri. Uzman kontrolünde yapılan hipertansiyon tanısı hastalığınızın derecesini ve tedavi süreçlerini de belirler. Kan basıncının 140/90 mm hg üzerinde olması hipertansiyon hastası olabileceğinizi gösterir.

Hipertansiyon tanısı koyarken  detaylı bir fizik muayene, elektrokardiyogram, ekokardiyografi, 24 saatlik kan basıncı izlemi ve laboratuvar testleri yapılır. Kan basıncı birçok faktörden etkilenir. Sağlıklı bir hipertansiyon tanısı için tansiyon ölçümü öncesi bir saat içerisinde bir şey yememek, istirahat halinde olmak, sigara ve kahve içmemek gerekir. Uz. Dr.

Özgür Mollaoğlu'nun Tansiyon düştüğünde ilk müdahale nasıl olmalıdır? isimli videsunu izleyebilirsiniz.

Dirençli Hipertansiyon Tedavisi

Dirençli hipertansiyon tedavisi için etkili yöntemler geliştirilmiştir. Bunlardan biri de şah damarı pili yöntemidir. Şah damarı pili aslında ileri evre kalp yetmezliği tedavisinde yeni bir yaklaşımdır. Şah damarı pili, aynı zamanda  dirençli hipertansiyon hastalarında da etkin bir tedavi yöntemi olarak kullanılır.

Pil, şah damarı üzerine yerleştirilen bir uyarıcı ve göğüs kası içine yerleştirilen kablo ile bağlı olduğu bir batarya sisteminden oluşur.  İşlem, kalp pili takılmasına benzer, ancak daha kolay bir şekilde hızlıca yerleştirilebilir. Pil, şah damarı üzerine basit bir cerrahi işlem ile konulmaktadır.

Şah damarı üzerinde doğal olarak bulunan bir reseptör, normal şartlar altında kan basıncı yükselmesine tepki olarak parasempatik sistemi uyarmakta ve kan basıncını düşürür. Bu tepki, hipertansiyon hastalarında etkin olarak kan basıncını düşürmeye yeterli olmamaktadır.

Ancak şah damarı üzerine cerrahi işlemle yerleştirilen pil, bu bölgeye sürekli uyarı vermekte ve etkin kan basıncı düşüşü sağlamaktadır.

Şah damarı pili uygulaması hipertansiyon tanı ve tedavisini üstelenen kardiyoloji, iç hastalıkları ya da nefroloji bölümleri tarafından verilmektedir. Uygulama ise kalp ve damar cerrahisi bölümü tarafından yapılır. İşlemin bilinen herhangi bir yan etkisi bulunmayıp, hasta işlem sonrasında aynı gün taburcu edilir.

  Dirençli hipertansiyon hastaları bu tedaviden yaklaşık 1 ay içinde etkin cevap alınmaktadır. Bu yeni yöntem, özellikle dirençli hipertansiyona bağlı uç organ hasarından kaçınmak ve kan basıncı kontrolünde oldukça etkindir. Uygulama teknik alt yapısı uygun, yeterli cerrahi tecrübeye sahip merkezlerde yapılmalıdır.

Hipertansiyon hastalarının şah damarı pili takıldıktan sonra dikkat etmesi gerekenler ise şu şekilde;

 • Tansiyonunuzu günde 2 kez ölçmeli ve doktorunuzla iletişim halinde olmalısınız.
 • Yağlı ve tuzlu besinlerden uzak durmalısınız.
 • Doktoru kontrolünde tansiyon ilaçlarına devam etmelisiniz.
 • Düzenli egzersiz yapmalısınız.
 • Fazla kilolarınızdan kurtulmalısınız.
 • Eğer şeker hastalığınız varsa kontrol altında tutmalısınız.
 • Rutin kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz.

Tansiyon Nasıl Ölçülür?

Tansiyon ölçümü, hipertansiyon tanısı için en önemli aşamalardan biridir. Bu nedenle doğru yapılması gerekir. Tansiyon ölçümleri tansiyon aleti ile yapılır. Üst koldan yani omuz ile dirsek arasından ölçülen manuel tansiyon aletleri en doğru sonucu verir. El bileğinden otomatik aletlerle ölçüm yapan cihazlar da kullanılabilir.

Tansiyonunuz mutlaka her iki koldan ölçmelisiniz. Eğer kol damarınızda darlık var ise tansiyonunuz düşük çıkabilir.  İki kolunuzdan ölçüm yaptığınızda iki tarafta da aynı ölçüme sahipse tek bir koldan ölçüm yapılmaya devam edilebilirsiniz. Eğer kollarınızda fark varsa yüksek olan kolunuzdaki ölçümü dikkate alınmalısınız.

Tansiyon ölçümü esnasında , 5 dakikalık istirahat süresi boyunca oturur pozisyonda olmalı ve kolunuzu bir yere dayandırılmalısınız. Evde, el bileğinden tansiyon ölçümü yapılıyorsa iki defa üst üste ölçüm yapmalısınız. Anormal bir değer çıkarsa normal bir tansiyon aletiyle tekrar ölçüm yapmayı deneyebilirsiniz.

Ancak mutlaka bir hekim tarafından normal tansiyon aletiyle ölçülen sonuçlar birbiriyle karşılaştırılmalıdır.

Hipertansiyon İlaçları

Hipertansiyonun tedavisinde en etkin yöntem hipertansiyon ilaçlarıdır. Günümüzde hipertansiyon ilaçları hipertansiyon tedavisi için oldukça etkin rol oynar. Ancak yine de hipertansiyon ilaçlarının kullanım oranları %50'nin altında seyretmektedir. Hipertansiyon ilacı kullanan hastalarda kan basıncının etkin kontrolü ancak her 2 hastadan 1’inde sağlanabilmektedir.

Hipertansiyon ilaçlarının doktor kontrolünde düzenli olarak alınması çok önemlidir. Günümüzde, hasta için en etkili tedaviyi sağlayan ve en az yan etkiye sahip farklı hipertansiyon ilaç seçenekleri bulunmaktadır.

Hipertansiyon hastaları kullandıkları ilaçların yan etkileri konusunda doktorunu mutlaka bilgilendirmeli ve mutlaka belirlenen dozlarda devam etmeye özen göstermelidir.

Hipertansiyon ilaçları doktorun bilgisi dışında kesilmemeli ve herhangi bir sorun yaşandığında yine doktora danışılmalıdır.

Tansiyon ilaçları ile ilgili doğru bilinen yanlışlar!

 • Sarımsak ve limonun tansiyonu düşürmeye ya da yükseltmeye etkisi yoktur. Hipertansiyon tedavisinde sarımsak ve limonun yeri yoktur. Hipertansiyon hastaları sadece ilaçlarını düzenli olarak kullanmalı ve sağlıklı beslenme kuralları içinde bu besinleri tüketmelidir.
 • Hipertansiyon ilaçları bağımlılığa neden olmaz. Hipertansiyon tedavisi süreklilik gerektirir.
 • Halk arasında tansiyon ilaçlarının böbrek ve karaciğeri olumsuz yönde etkilediğine dair yanlış bir inanış vardır. Tam tersine tansiyon ilaçlarının bu organlara olumsuz etkisi yok denecek kadar azdır. Ayrıca böbrek ve birçok organ, yüksek kan basıncı ilaç ile tedavi edilmediğinde çok zarar görebilir.

Hipertansiyon Hakkında Merak Edilenler

Vücut, kan basıncı yüksekliğine alışır mı? Bunun vücuda bir zararı olur mu?

Hastanın bir yakınması olmaması, hipertansiyonun vücuduna zarar vermediği anlamına gelmez. Zaman içinde olumsuzlukların ortaya çıkmaması için hastanın şikayeti yoksa bile kan basıncının normal değerlere çekilmesi gerekli.

Hipertansiyon tedavisi ne kadar sürer? İlaçlar bağımlılık yapar mı?

Hipertansiyon tedavisi yaşam boyu sürer. Organlarda bir hasar oluşmadıysa ve kan basıncı yüksekliği hafifse, hastalık ilaçsız tedavi yöntemleri kontrol altına alınmaya çalışılır. Aksi durumda ise ilaç tedavisi uygulanır. Hipertansiyon ilaçları bağımlılık yapmaz.

Sarımsak ve limon suyu ilaç alma ihtiyacını ortadan kaldırır mı?

Bazı doğal maddelerin kan basıncında kısıtlı düşmeler yarattığı bilinen bir gerçektir. Ancak bunlar hastalığı tedavi etme ve yarattığı etkileri ortadan kaldırma yeterliliğine sahip değildir. Ancak ilaçlara destek olurlar.

Hipertansiyon ilaçları cinsel aktiviteyi azaltır mı?

Tüm ilaçların yan etkileri vardır. Doktor hastaya en uygun olan, yan etki profili en düşük ilacı önerecektir. Eğer herhangi bir yan etki meydana gelirse, hasta rahatlıkla başka bir seçeneğe yöneltilebilir. İlaçlardan kaynaklanan yan etkiler de ilacın kesilmesinden sonra ortadan kalkar.

“Hipertansiyon” tanısı konulabilmesi için birkaç kez tansiyon çıkması yeterli midir?

Hipertansiyon tanısı için seri ölçümler gerekir. Özellikle ısdırap, heyecan, korku gibi durumlarda her sağlıklı kişide kan basıncının yükselmesi doğaldır. Bu münferit yükselmeler kişinin hipertansiyon hastası olduğunu göstermez.

Hipertansiyon hastasının yaşam şekli nasıl olmalı?

Hipertansiyon hastalarının diyetinde tuz kısıtlaması büyük önem taşır. Potasyum ve magnezyumdan zengin beslenmek de önemlidir. Aynı zamanda kişinin ideal kilosuna erişip kilosunu koruyabilmesi için diyet yapması gerekir.

Sigara ve alkol kullanımın da, özellikle kalp ve damar sistemi ile hipertansiyona direkt etkisi bulunduğundan bu alışkanlıkların sonlandırılması da tedavinin bir parçasıdır.

Hipertansiyon tedavisinde stresten kaçınılması da maksimun önem taşır.

Tansiyon doktora gelince yükselir mi?

“Beyaz önlük hipertansiyonu” denen olgu, hipertansiyonla ile ilgili bilinenlerin en eskisidir. Bu nedenle kişinin günlük hayatta aldığı kan basıncı ölçümleri, hastane ve muayenehane ortamlarında alınan ölçümlerden daha değerlidir.

Yüksek tansiyonun çocuklardaki etkisini anlatan makalemiz için tıklayınız!

Yüksek Tansiyon Hastalarına Ramazan Uyarısı isimli makalemiz için tıklayınız!

Güncellenme Tarihi: 15 Mayıs 2017 Yayınlanma Tarihi: 21 Eylül 2016

Источник: //www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/hipertansiyon-ve-tedavisi/

Hipertansiyon Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Hipertansiyon Nedir?

Hipertansiyon, kan basıncını sağlayan tansiyonun normalden yüksek olmasıdır. Kanımızın vücutta dolaşması için belli bir basınca ihtiyacı vardır. Bu basıncı tansiyon sağlamaktadır, tansiyonun yüksek olması damarlara zarar vermektedir. Türkiye’de yetişkin bireylerin 1/3 ü hipertansiyonla karşı karşıya kalmaktadır.

Dünya’da ise bu rakam 1 milyardır. Hipertansiyondan ve komplikasyonlarından yılda 7 milyon kişi ölmektedir. Kan basıncının normali 120/ 80 mm hg dır. Hipertansiyonda ise bu değerler sürekli  140/90 mm Hg ve üzerindedir. Hipertansiyona yakalanma riskini belirlemek için kan basıncı değerlerinin 120/80 ile 139/89 mm Hg arasında olması baz alınır.

 Her yaş grubu için aynı değerler ölçüt alınır.

Hipertansiyon sebepleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlar;

Primer(Esansiyel) Hipertansiyon

Tüm hastaların %90 ınında bu hastalığa sebebi başka bir hastalık değildir. Çevresel faktörler neden olabilmektedir.

Aşırı kilolu olmak, obezite sınırında olmak ya da sınırı geçmek, sigara ve alkol kullanımı, aşırı tuz kullanımı, aşırı stresli ve hareketsiz bir yaşam, yaşlanma, aşırı kafein yüklemesi, D vitamini eksikliği, kalıtım gibi faktörler hipertansiyona sebep olmaktadır.

Bu nedenlerin arasında değiştirilebilir faktörler vardır Bunlar;
1) Obezite,
2) Sigara ve alkol kullanımı,
3) Stres ve hareketsiz yaşam,
4) Aşırı tuz kullanımıdır.

Bu faktörlerin düzelmesi hipertansiyonun düzelmesi ve insan sağlığı için çok önemlidir. Sağlıklı bir yaşam için değiştirilebilir faktörler ortadan kaldırılmalıdır.

Sekonder, hipertansiyonun başka bir hastalığa bağlı olarak gelişmesidir. Bu sebepler;
1) Böbrek RahatsızlıklarıBöbrek hastalıkları hipertansiyonun en yaygın nedenidir.

Fibromuskuler displazi( Böbrek atardamar darlığı), akut ve kronik böbrek iltihaplanmaları, böbrek hastalıkları gibi sağlık sorunları hipertansiyona neden olmaktadır.

2) Hormon Bozuklukları
Feokromasitoma,hiperaldesteronizm, kortizon hormunun ve büyüme hormonunun fazla salgılanması gibi hormon bozuklukları da sebep olabilmektedir.

3) Kalp ve damar hastalıkları
Aort Koarktasyonu, damar sertlikleri gibi faktörler sebep olmaktadır.
4) Beyin Tümörü
5) Diyabet
Şeker hastası olanların yüksek tansiyona yakalanma riski daha yüksektir.
6) İlaç Kullanımı
Bazı ilaçların kullanımı kan basıncını arttırmaktadır. Bu ilaçları ise şöyle sıralayabiliriz: kortizol, doğum kontrol hapları, burun damlaları, amfetamin, NSAID denilen ağrı kesiciler, soğuk algınlığı ve çeşitli depresyon hapları.
Bu sebeplerin ortadan kaldırılmasının mümkün olması hipertansiyonun tedavisinin kalıcı olmasını da kolaylaştırmaktadır.

İlginizi çekebilir  Akciğer Kanseri

Hipertansiyon Komplikasyonları

Hipertansiyon Çeşitli Kalp Hastalıklarına Sebep Olmaktadır.

Hipertansiyonun ilerlediği ve tedavi edilmediği durumlarda farklı sağlık problemleri ortaya çıkabilmektedir.

Bu problemler, kalp yetmezliği, kalpte büyüme, kalp damarlarında tıkanıklık, kalp damarlarının daralması, periferik damar hastalığı, böbrek rahatsızlıkları, böbreğin kanlanması, beyinde oluşabilecek rahatsızlıklar(beyin kanaması, felç, beyin damarlarının daralması), göz damarlarında bozukluklar, boyunda ve bacaktaki damarlarda tıkanma oluşabilmektedir.

Sağlık açısından oluşacak bu problemler kişiyi ömür boyu bir hastalığa sürükleyebilir. Bu yüzden hipertansiyonu olan kişilerin iyileşmek için tedavi yöntemlerini dikkatlice uygulaması önemlidir.

Hipertansiyon Nasıl Önlenir?

1) Tuz tüketiminin azaltılması için tüketilen yiyeceklerde dikkatli olunmalıdır.
2) Magnezyum, potasyum, kalsiyum zengin beslenmek önemlidir.
3) Doymuş yağlardan uzak durulmalı, sağlıklı yağlar kullanılmalıdır.

( Mısır yağı, zeytinyağı gibi)
4) Alkol ve sigara kullanımı azaltılmalı ve mümkünse tüketilmemelidir.
5) Sarımsak tüketimi de olumlu etkilemektedir.
6) Balık yağı tüketimi kan basıncının düzenlenmesinde yararlı olduğu görülmektedir.
7) Düzenli egzersiz yapılmalıdır.

8) Sağlıklı kilo düzeyinde değilse kilo verilmelidir.
Bu sayede hipertansiyonun oluşması engellenebilmektedir.

Eğer hamilelikten önce hipertansiyonunuz var ise hamilelik sırasında düzenli olarak takip edilmelidir. Bazı durumlarda gebeliğin yarısında başlayabilir buna gestasyonel hipertansiyon denir.

Gestansyonel hipertansiyonla beraber idrarda protein kaybı(proteinüri), ayaklarda şişlik(ödem) görülmesine preeklampsi denir. Anne adayı preeklampsi durumunda nöbet geçirirse anne ve bebek için tehli bir durum oluşturmaktadır. Bu durumda tek çözümü doğum olabilmektedir.

Preeklampsinin en ağırı Hellp sendromudur. Hellp sendromu adını, oluşan semptomların baş harflerinden almaktadır.

1) Hemolysis (Hemoliz, kırmızı kan hücrelerinin parçalanması)
2) ELevated liver Enyzmes (Karaciğer enzimlerinde yükselme)
3) Low Platelets (Kan pıhtılaşmasını sağlayan trombositlerin (plateletlerin) azalması) durumlarıdır. Bunlar doğumdan sonra düzelebilmektedir.

Hipertansiyon İçin Hamilelere Öneriler

1) Tansiyonunuzun yükseldiğini hissederseniz sol yanınıza yatın.
2) Kilo ve tansiyon takibi her gün aynı saatte yapılmalıdır.

3) Ödem oluşmaması için protein destekli beslenme önemlidir.
4) Hamilelik süresince stresten, kaygıdan uzak durulmalıdır.
5) Alınan sıvı miktarı fazla olmalıdır. 2,5 litre.

6) Doktor önerileri dahilinde egzersizler ya da yürüyüşler yapılmalıdır.

Источник: //www.sagliksever.com/hipertansiyon-nedir-belirtileri-tedavisi

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Talasemi Nedir?
Talasemi Nedir?
Mamografi: Memenin Röntgeni
Mamografi: Memenin Röntgeni