İşaret Dili Ders Müfredatı Cepte

Lise 9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Müfredatı (Öğretim Programı) Konuları

İşaret Dili Ders Müfredatı Cepte

Önemli Açıklama:

2016-2017 eğitim-öğretim yılında 9. Sınıf (Lise 1) “Dil ve Anlatım Dersi Müfredat/Öğretim Programı” uygulamadan kaldırılmıştır.

9. sınıflardan başlamak üzere 2016-2017 eğitim-öğretim yılında yeni ismiyle “2015 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı” uygulanacaktır.

Ayrıca bakınız-> 2017-2018 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Konuları

2011 Öğretim Programına Göre 9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Üniteleri/Konuları

I. ÜNİTE: İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR

İletişim
– Dilin İşlevleri

İnsan, iletişim ve Dil

Dil-Kültür İlişkisi

İletişim, Dil ve Kültür Ünitesi Ölçme ve Değerlendirme Soruları

Ayrıca bkz. » 1.Ünite Öğretim Programı ve Açıklamaları

II. ÜNİTE: DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ

Dillerin Sınıflandırılması

Türk Dilinin Tarihî Gelişimi ve Türkiye Türkçesi

Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları

III. ÜNİTE: SES BİLGİSİ VE TELAFFUZ (SÖYLEYİŞ)

Telaffuz (Söyleyiş)

Türkçenin Sesleri ve Özellikleri

Yazım (İmla) Kuralları (öğretim programından kaldırıldı)

Noktalama işaretleri (öğretim programından kaldırıldı)

Ses Bilgisi ve Telaffuz (Söyleyiş) Ünitesi Ölçme ve Değerlendirme Soruları

Ayrıca bakınız » 3. Ünite Öğretim Programı ve Açıklamaları

IV. ÜNİTE: KELİME (SÖZCÜK) BİLGİSİ

Kelimede Yapı

Kelimede Anlam   a. Kelimede Anlam ve Kavram   b. Anlamları Bakımından Kelimelerin Gruplandırılması     I. Anlam Çeşitleri     II. Anlam ilişkilerine Göre Kelimeler     III.  Kelimelerde Anlam Değişmeleri 

  c. Kelime Grupları

Kelime (Sözcük) Bilgisi Ünitesi Ölçme ve Değerlendirme Soruları 

Ayrıca bakınız » 4. Ünite Öğretim Programı ve Açıklamaları

 V. ÜNİTE: CÜMLE BİLGİSİ

Cümlenin Öğeleri (öğretim programından kaldırıldı)

Cümlenin Yapısı (öğretim programından kaldırıldı)

Cümlede Anlam 
     a. Cümlede Anlamın Oluşması

Bildirdikleri Anlamlara Göre Cümleler      a. Haber Cümleleri -Haber (Bildirme) Kipleri     b. Dilek-İstek Cümleleri     c. Soru Cümleleri

     d. Olumlu Cümle, Olumsuz Cümle

Anlamlarına Göre Cümleler

Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Göre Cümleler

Anlatım Bozuklukları (öğretim programından kaldırıldı)

Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları

Ayrıca bkz. » 5. Ünite Öğretim Programı ve Açıklamaları

VI. ÜNİTE: PARAGRAF BİLGİSİ

Anlatım Birimi Olarak Paragraf

Paragrafta Yapı

Paragrafın Boyutu

Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce

Paragraf Çeşitleri

Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları

Metin ve Paragraf

Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları

Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi

Dikkat! 10. Sınıf (Lise 1) “Dil ve Anlatım Dersi Müfredat/Öğretim Programı” uygulamadan kaldırılmıştır.

Yeni “Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Müfredat/Öğretim Programı” uygulanacaktır.

Bu yeni Öğretim Programı'na göre;

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Konuları

Eski Öğretim Programı Konuları

I. ÜNİTE: SUNUM, TARTIŞMA, PANEL

1. Sunum

2. Tartışma

3. Panel

1. Ünite (Sunum, Tartışma, Panel) Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları

II. ÜNİTE: ANLATIM VE ÖZELLİKLERİ

1. Anlatıma Hazırlık

2. Anlatımda Tema ve Konu

3. Anlatımda Sınırlandırma

4. Anlatımın ve Anlatıcının Amacı

5. Anlatımda Anlatıcının Tavrı

6. Anlatımın Özellikleri

7. Anlatımın Oluşumu

8. Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması

Ayrıca bakınız-> Anlatım Nedir? Anlatım Çeşitleri ve Özellikleri

2. Ünite (Anlatım ve Özellikleri) Ölçme ve Değerlendirme Soruları

III. ÜNİTE: ANLATIM TÜRLERİ

1. Öyküleyici Anlatım (Hikâye Etme) – İsim (Ad)

2. Betimleyici Anlatım (Tasvir Etme) – Sıfat (Ön Ad)

3. Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım – Zamir (Adıl)

4. Destansı (Epik) Anlatım – Fiil (Eylem) – Fiilimsi (Eylemsi)

5. Emredici Anlatım – Yapıları Bakımından Fiiller (Eylemler)

6. Öğretici Anlatım – Zarflar (Belirteçler)

7. Açıklayıcı Anlatım – Zarf (Belirteç)

8. Tartışmacı Anlatım – Zarf (Belirteç)

9. Kanıtlayıcı Anlatım – Zarf (Belirteç)

10. Düşsel (Fantastik) Anlatım – Edatlar (İlgeçler)

11. Gelecekten Söz Eden Anlatım – Bağlaçlar

12. Söyleşmeye Bağlı Anlatım (Diyalog) – Ünlemler

13. Mizahi Anlatım – Ünlem

Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi

Page 3

I. ÜNİTE: METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI

1. Metinlerin Sınıflandırılması

II. ÜNİTE: ÖĞRETİCİ METİNLER

1. Mektup

2. Günlük (Günce)

3. Anı (Hatıra)

4. Biyografi (Hayat Hikâyesi), Otobiyografi

5. Gezi Yazısı (Seyahatname)

6. Sohbet (Söyleşi)

7. Haber Yazıları

8. Fıkra

9. Deneme

10. Makale

11. Eleştiri (Tenkit)

III. ÜNİTE : SÖZLÜ ANLATIM

1. Röportaj

2. Mülakat (Görüşme)

3. Söylev (Hitabet, Nutuk)

Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi

Page 4

I. ÜNİTE: SANAT METİNLERİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ

Sanat metinlerinin özelliklerini belirleme ve sanat metinlerini inceleme

1.Sanat metinlerinin yapısını inceler.2.Sanat metinlerinin gerçeklikle ilişkisini belirler.3.Sanat metinlerinde göndergenin ne olduğunu, bir metnin göndergesinin kendi içinde veya dışında olmasının metne kazandırdıklarını açıklar.4.Sanat metinlerinin yazıldıkları dönemin zihniyetiyle ilişkisini belirler.5.

Sanat metinlerinde kullanılan dilin işlevlerini belirler.6.Dilin şiirsel işleviyle göndergesel işlevi arasındaki farklılıkları belirler.7.Sanat metinleri ile okuyucu/seyirci arasındaki ilişkiyi fark eder.8.Sanat metinleri ile gelenek arasında ilişki kurar.9.

İletişim ile sanat metinleri arasındaki ilişkiyi belirler.11.Sanat iletisinin bilimsel, düşünsel ve dinsel iletilerden farklılıklarını araştırır.12.Dille gerçekleştirilen sanatlarla ses, renk, çizgi ve hareketle gerçekleştirilen sanatlar arasındaki farklılıkları belirler.13.

Dille gerçekleştirilen sanat etkinliklerini gruplandırır.14.Anlatmaya bağlı metinleri temalarının genel özellikleri ve yazılış amaçları bakımından gruplandırır.15.Anlatmaya bağlı sanat metinlerinde dilin hangi işlevlerinin hakim olduğunu belirler.16.

Anlatmaya bağlı sanat metinlerinin gerçeklikle ve yazıldığı zaman dilimiyle ilişkisini belirler.

17.Anlatmaya bağlı sanat metinlerini gruplandırır.

II. ÜNİTE: SANAT METİNLERİ

1. Fabl 
Fablın özelliklerini belirleme ve fabl yazma

2. Masal 
Masalın özelliklerini belirleme ve yazma

3. Hikaye (öykü) 
Hikâyenin özelliklerini belirleme, inceleme ve yazma

4. Roman
Romanın özelliklerini belirleme ve inceleme

5. Tiyatro (piyes) 
Tiyatronun özelliklerini belirleme ve inceleme

6. Şiir 
Şiirin özelliklerini belirleme, şiir inceleme ve şiir yazma

III. ÜNİTE : SÖZLÜ ANLATIM

1. Konferans
Konferansın özelliklerini belirleme ve uygulama

2. Açık oturum
Açık oturumun özelliklerini belirleme ve açık oturumda yer alma

3. Sempozyum
Sempozyumun özelliklerini belirleme ve sempozyumda yer alma

4. Forum
Forumun özelliklerini belirleme

5. Münazara
Münazaranın özelliklerini belirleme ve münazarada görev alma

IV. ÜNİTE : BİLİMSEL YAZILAR

Bilimsel yazıların özelliklerini belirleme ve bilimsel metin yazma

1.Okuduğu ve dinlediği inceleme ve araştırma yazılarının ortak özelliklerini belirler.2.Dergi ve gazetelerdeki popüler, öğretici yazılarla bilimsel yazıların farklılıklarını belirler.3.Bir yazarın, bir ilim adamının, bir düşünürün kişisel deneyimlerini, gözlemlerini ve kanaatlerini ifade eden öğretici yazıların ortak ve farklı yönlerini açıklar.4.Bilimsel yazıların amaçlarını belirler.5.

Bilimsel yazılarda ön hazırlığın gerekliliğini ve nasıl yapıldığını fark eder.6.Bilimsel yazıları gruplandırır.7.Bilimsel makaleleri bölümlere ayırır.8.Bilimsel makalede girişin nasıl yazılması gerektiğini açıklar.9.Bilimsel makalede malzeme ve yöntemler kısmının nasıl hazırlanacağını belirler.10.

Birden çok yazar tarafından hazırlanan bilimsel makalede yazar adlarının nasıl sıralandığını belirler.11.Bilimsel makalede özetin nasıl hazırlandığını belirler.12.Bilimsel makalelerde sonuç kısmının nasıl hazırlandığını belirler.13.Bilimsel yazılarda tartışma kısmının nasıl hazırlandığını açıklar.14.Tarama-değerlendirme makalelerinin özelliklerini belirler.15.

Tarama-değerlendirme makalelerinin nasıl hazırlandığını açıklar.16.Tarama ve değerlendirme makalelerinin nasıl sınırlandırıldığını belirler.17.Tarama ve değerlendirme makalelerinin yararını tartışır.18.Bilimsel yazılarda dilin işlevini belirler.19.İncelediği bilimsel metindeki cümleleri ögeleri bakımından inceler.20.Bilimsel yazılarda anlatım bozukluğu bulunup bulunmadığını belirler.21.

Bilimsel makalelerde kullanılan anlatım türlerini belirler.

22.Bilimsel makaleleri açıklık, akıcılık, duruluk yönlerinden inceler.

Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi

Источник: https://www.turkcenindirilisi.com/ogretmen-ogrenci-kaynaklari/lise-9-sinif-dil-ve-anlatim-dersi-mufredati-ogretim-programi-h95996.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Bir cevap yazın

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.