İyi Huylu Prostat Büyümesi Kansere Neden Olur Mu?

içerik

İyi Huylu (Selim) Prostat Büyümesi – BPH

İyi Huylu Prostat Büyümesi Kansere Neden Olur Mu?

Prostat bezi erkeklerin yarısında belli bir yaşta büyümeye başlar. İyi huylu (selim) prostat büyümesine Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) adı verilir. Bu büyümenin nedeni ve kimlerde olacağı tam olarak bilinmemektedir.

Genellikle estrojen (kadınlık hormonu) ve testosteron (erkeklik hormonu) seviyeleri ile ilgili teoriler ortaya atılmıştır.

Ailesel özellikler dikkati çekmektedir. Babasında amcalarında prostat büyümesi olanlarda hastalık daha sıklıkla ortaya çıkmaktadır.

Testosteron seviyesi yüksek olan erkeklerde prostat büyümesinin daha çok olacağı iddia edilmiş olsa da bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Ancak bilinen bir gerçek vardır ki, çocukluk yaşında kastre (hadım) edilen erkeklerde ne prostat büyümesi nede kanseri ortaya çıkmaktadır.

Bu da testosteron seviyeleri ile prostat hastalıkları arasında bir ilişki olduğunu düşündürmektedir.

Yapılan çalışmalarda 60 yaşındaki erkeklerin %50'sinde, 80 yaşındaki erkeklerin ise %90'ında iyi huylu prostat büyümesinin görüldüğünü bildirilmektedir.

Burada büyümeden kast edilen mikroskobik incelemede histolojik olarak hücre değişimi bazında prostat büyümesi hastalığıdır. Yani bu hastaların hepsinde klinik şikâyetler ortaya çıkmaz. BPH ile prostat kanseri ayrı hastalıklardır.

BPH prostat kanserine yol açmamakla birlikte bir arada bulabilirler.

Prostata bağlı her erkekte aynı şikâyetler görülmez. Büyüme başladığında idrar kanalı daralır. Mesane hızla kendini bu yeni duruma adapte eder. Mesane kasları idrarı aynı güçte dışarı atabilmek amacıyla kalınlaşmaya başlar.

Bu kalınlaşma ve kuvvetlenme sayesinde idrar eskisi gibi dışarı atılabilir ancak mesane esneme yeteneğinin azalması ile idrar depolama kapasitesinde kayıp ve düzensizlik başlar. Bu durumda prostata bağlı irritatif semptomlar görülür.

Bir süre sonra idrar yolundaki daralma mesane kasındaki değişimlerle kompanse edilemeyecek seviyeye geldiğinde tıkanmaya bağlı (obstrüktif) yakınmalar ortaya çıkar.

Tıkanmaya bağlı yakınmalar (Obstrüktif)

 • İdrar kuvvetinin ve kalınlığının azalması
 • İdrarı başlatmakta güçlük
 • Kesik kesik idrar yapma
 • İdrarın sonunda damlama
 • İdrarı tam boşaltamama hissi
 • İdrarda kan

Prostat büyümesi ve nedenleri hakkında Prof. Dr. Tahir Karadeniz açıklamalarda bulunuyor.

Mesane fonksiyonlarında oluşan değişimlere bağlı yakınmalar (İrritatif)

 • Sık idrar yapma (gündüz ve gece)
 • Ani idrar yapma isteği
 • İdrar yapma hissi oluştuğunda idrar kaçırma
 • İdrar yaparken yanma ve sızı hissinin olması

Bazen idrar yolu BPH nedeniyle tam tıkanarak hasta aniden idrar yapamayabilir ve bu hastalara acilen sonda takılması gerekebilir. Sonda takılması gereken hastalardan yarısı bir daha sondadan kurtulamaz ve ameliyat olmak zorunda kalırlar.

BPH'da prostatın büyümesi tek başına önemli bir bulgu değildir. Büyümeyle birlikte hastanın şikayetlerinin ortaya çıkması, şikayetlerin derecesi artması ve bu büyümenin idrar yollarında oluşturduğu olumsuz etkiler (komplikasyonlar) hastalığın önemini ortaya çıkartan unsurlardır.

Normal prostat Büyümüş prostat

Ani idrar tıkanması

Genellikle uzun yıllardır prostata bağlı şikayetlerini göz ardı edenlerde oluşur. Hasta aşırı sıvı alımı yada idrar yollarını irrite edici bir gıda tüketimi yada uzun süre tuvalete gidememe sonrası hiç idrar yapamamaya başlar. Mesane haddinden fazla genişler ve artık kasılamaz hale gelir.

Şiddetli ağrı, karın alt bölgesinde şişlik belirtileri ile acil servise başvurulur. Sonda takılması hastayı dramatik olarak rahatlatır. Sonda takılmadan önce kan tahlillerinin ve özellikle PSA kan tahlilinin alınması önemlidir.

Sonda takılmasının ardından PSA aşırı derecede yükselir va sağlıklı bir ölçümü imkansız kılar.

İdrar yolu iltihabı

Normal şartlarda erkeklerde idrar yolu enfeksiyonu olmaz (akan su kir tutmaz). Ancak idrar yolunun tıkanıklığına bağlı olarak idrar kesesinde iltihap oluşabilir. Bu durumda hastada idrarda şiddetli yanma ve yüksek ateş oluşabilir. Tedavisinde sadece antibiyotik değil beraberinde prostat ilaçları kullanılmalıdır.

Mesane kasında bozulma

İdrar kesesi prostatın büyümesine bağlı olarak meydana gelen üretra daralmasına kendini adapte etmeye çalışır ve kasları güçlenir. Bu sebeple mesane kalınlaşır ve esneme kabiliyeti azalır. Bir süre sonra mesane fonksiyonlarını düzenleyen ve beyinle arasında iletişim kuran sinir sisteminde zayıflıklar ve düzensizlik başlar.

Normal şartlarda mesane dolmaya başladığı zaman refleks mekanizmalarla kendi kendini boşaltabilen bir yapıya sahiptir. Tuvalet eğitimini alacak beyinsel gelişme olana kadar çocuklarda işeme bu sayede olur. Çocuk belli bir gelişme seviyesine ulaştığında beyin mesane kontrolünü öğrenir.

Mesane tarafından iletilen doluluk uyarılarını değerlendirir, uygun ortam yoksa mesane kasılmasını engelleyici uyarılar gönderir. Uygun ortam bulununca mesaneye kasılma, üretral sfinktere (idrar tutan tıpa) gevşeme sinyali gönderir. Böylece işeme gerçekleşir.

Beynin kontrolü mesane kasında ve duvarında meydana gelen düzensizlikler ile azalmaya başladığında istemsiz işeme ve idrar kaçırmalar başlar. Daha ileri aşamalarda mesane kası tamamen fonksiyonunu yitirir ve kasılamaz hale gelir. Bunun sonucu olarak hasta sondaya mahkum kalabilir.

İdrar kesesi taşları

BPH nedeniyle oluşan geç bir komplikasyondur. İdrarın tam boşalmaması ve işeme sonrası geride idrar kalaması ana nedendir. İdrar içerisinde yer alan mineral ve kristaller çökelti oluşturarak taşlaşırlar. Mesane içerisinde üst düzey irritasyon ve sık idrar yolu enfeksiyonuna neden olurlar.

Böbrek bozuklukları

BPH hastalığına bağlı mesanenin bozulmasını böbrekte bozulma takip eder. Prostat hastalığının uzun süre tedavisinin geciktirildiğini gösterir. Bu komplikasyonların oluştuğu hastalarda ameliyat gerekmektedir.

BPH'nın Tanısı

Prostat büyümesine bağlı oluşabilecek belirtiler şunlardır:

 • İdrar yapmak için bekleme, zorlanma,
 • İdrar tazyiki, akış gücü eskiye oranla azalma,
 • Kesik kesik işeme, idrarda çatallanma,
 • İdrar yaptıktan sonra mesanede idrar kalma hissi,
 • Geceleri eskiye oranla artan sayıda idrara kalkma
 • Gündüz çok sık aralıklarla idrar yapma,
 • İdrar yapma isteği geldiğinde, tutamama, tuvalete zor yetişme, idrar kaçırma.

Bu bulgularla başvuran hastaya parmakla rektal muayene yapılır. Prostatın şekli ve kıvamı ve büyüklüğü anlaşılarak tanı konur. Daha sonra hastaya bazı labarotuvar testleri yaptırılır. Bunlardan en önemlisi PSA testidir.

PSA testinin normal sınırlar içerisinde olması gereklidir. İdrar akış hızını ölçen üroflowmetri testi prostata bağlı idrar yolu tıkanıklığının derecesini gösterir. Normal maksimum idrar akış hızı saniyede 15 ml, ortalama akış hızı ise 10 ml olmalıdır.

Normal idrar yapma süresi 30 sn civarındadır. Bu değerlerdeki azalma idrar yolu tıkanıklığına işaret eder. Bu aşamadan sonra hastaya ultrasonografi yaptırılarak prostatın büyüklüğü, iç yapısı anlaşılır.

Hastaya mesanesinin boşalması sonrasında yeniden ultrasonografi yapılarak rezidüel idrar tayini (işeme sonrası kalan idrar) yapılır.

Bazı durumlarda idrar yapmada zorlanma şikâyetlerinin prostat büyümesine bağlı olup olmadığı konusunda şüpheler oluşabilir.

Ya da uzun yıllardır şeker hastalığı olan çok yaşlı hastalarda mesane fonksiyonları çok bozulmuş olabilir.

Bu tip hastalarda prostat ameliyatı çok başarılı geçse bile idrar yapma istenilen düzeyde gerçekleşmeyebilir. Böyle şüpheler olduğunda ürodinamik incelemeler fayda verebilmektedir.

Cerrahi olmayan tedaviler:

Her prostat büyümesi sosyal hayatı bozucu rahatsızlıklara neden olmaz. Hiçbir şikayeti olmayan hastalarda yıllık izlem yeterlidir. Bu hastalara PSA takibinin önemini anlatıyoruz. Hareketli aktif bir hayat öneriyoruz.

İlaçlarla tedavi:

BPH semptomları kişinin günlük aktivitelerini ve yaşam kalitesini bozmaya başladığında tedaviye geçilir. Genellikle ilk seçenek ilaçlardır.

Alfa reduktaz inhibitörleri

Finasteride (Prosterid, Proscar, Dilaprost) ve dutasteride (Avodart, Dutaprost) bu ilaçlara örnektir. Testosteronun aktif hali olan dihidrotestosteron'a (DHT) dönüşümünü engellerler.

Prostatın belirli oranda küçülmesini sağlarlar. Yan etkileri arasında libido kaybı, empotans (cinsel fonksiyon kaybı), memelerde büyüme ve hassasiyet, sperm sayısında azalma sayılabilir.

6 aylık kullanım sonrası PSA seviyesinde %50 düşme yapabilirler.

Alfa-blokörler:

En kısa sürede ve en hızlı etki bu ilaçlarla görülür. Mesane boynu ve prostat içerisinde kas dokusunda gevşeme yaparak idrar akımını kolaylaştırırlar. Bazen taş düşüren hastalarda da idrar yollarının açılmasını sağlamak için kullanılır.

Alfuzosin (Xatral), Doxazosin (Cardura), Terazosin (Hytrin, Terenar), Tamsulosin (Flomax, Floprost, Tamprost) bu tip ilaçlar arasında en bilinenlerdir.

Yan etkiler arasında baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, halsizlik, kan basıncında düşme görülebilir.

Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TURP)

Transüretral Prostat Rezeksiyonu prostat tedavisinde açık prostat ameliyatına alternatif olarak bulunmuş önemli bir cerrahi tedavi yöntemidir. İdrar kanalından ilerletilen bir optik sistem kullanılır. Bu sistemin içerisinde geçen doku kesici ve kanama kontrol edici enstrümanlar sayesinde prostat dokuları direk görüş altında kesilerek mesaneye atılır.

Operasyon sonunda mesanede biriken dokular vakum cihazları sayesinde temizlenir. Kısa sürede çok miktarda doku çıkartmak mümkündür. Kanama eğilimi fazla olan hastalarda bazen operasyonu ve sonrasındaki izlemi zorlaştıran kanamalar olabilmektedir. Kullanılan aletlerin idrar yolu dar olan kişilerde zorlanma ve zorlanmaya bağlı operasyon sonrası daralma yapma olasılığı vardır.

Plazmakinetik TURP

Gyrus Plazmakinetik Superpulse Sistemi (Gyrus Medical, Tuttlingen, Almanya) tarafından geliştirilen standart monopolar TURP’a alternatif bir sistemdir. Elektrik akımı ile kesi yapan standart sistem yerine ısıtılmış altın kaplama bir kesici geliştirilmiştir.

Elektrik akımının bazı olumsuz etkileri bu sayede bertaraf edilmiştir. Özellikle elektrik koteri kullanıldığında etraf dokulara oluşabilecek hasar en alt seviyededir. TURP’nin doku çıkarma avantajı ve hızı plazma kinetikte de vardır.

Operasyon sırasında kanama miktarı standart TURP’a göre çok azdır.

Bu konuyla ilgili diğer makaleler;

Источник: //www.urolojiistanbul.com/urolojik-hastaliklar/prostat-hastaliklari/iyi-huylu-prostat-buyumesi-bph.html

Prostat Büyümesi Nedir? Prostat Büyümesi Belirtileri – Sağlık Ocağım .NET

İyi Huylu Prostat Büyümesi Kansere Neden Olur Mu?

Prostat büyümesi, prostat bezindeki değişiklikler 45 yaşlarında başlar ve 50 yaşına kadar büyüme şeklinde kendini gösterir. Bu büyüme erkeklerde yaşamın sonuna kadar değişen hızlarda devam edebilir.

Prostat büyümesi genellikle selim olarak devam eder ve bu tip büyümeye selim prostat büyümesi denilir.

Prostat büyümeleri bazen habis (kötü huylu) şekilde de görülebilir ve bu tip büyüme prostat kanseri olarak tanımlanır.


Selim prostat büyümesi ve prostat kanseri bir arada bulunabileceği gibi, birbirinden kaynaklanmayan iki ayrı hastalıktır. Selim prostat büyümesi yaş artışına paralel olarak seyreden ve tamamen yaşlanmanın bir parçası olan bir gelişmedir. Bu nedenle yaşla birlikte görülme sıklığı artar.

50’li yaşların başlarında erkeklerin yaklaşık yarısında görülebileceği gibi, daha ilerleyen yaşlarda bu oran % 90’lara ulaşır. Prostat büyümesi çok sık görüldüğü halde her prostat büyümesi tedavi gerektirmeyebilir.

Sadece prostat büyüdüğü için değil bazı şikayetlere neden olur ise, vücuda zarar verir ise tedavi gerektirir.

Prostat büyümesi belirtileri

Prostat, idrar yolunun çevresini sardığı için prostatın büyümesi idrar yolunu sıkıştırır ve mesaneden idrarın atılması zorlaşır.

Bu nedenle idrarı boşaltmada zorlanma ve tıkanıklık, sık idrara gitme, idrar yaparken yanma hissi, en sık görülen belirti sık idrar gitme, bu sorun özellikle geceleri daha rahatsız edici olur.

Diğer görülen belirtiler mesaneyi tam boşaltamama, idrar yapma ihtiyacı varken bu durumu ertelemede güçlük, idrar yapmayı başlarken zorlanma, zayıf idrar akımı, işeme sonrası damlama, çok büyümüş prostat durumunda idrarda tam tıkanma olabilir ve bu durumda acil müdahale gerekir.

Prostat büyümesi nasıl teşhis edilir?

Prostat büyümesini andıran belirtileri olan kişinin öncelikle bir üroloji uzmanına baş vurması gereklidir. Doktorun yapacağı fizik muayenede hastanın şikayetleri, hastanın aile öyküsü alınır ve hastanın muayenesi yapılır.

Hastalık hafif, orta veya ağır derecede şikayetlere neden olabilir.

Hastanın rektal muayenesi, idrar testleri, prostat kanserine yönelik kan testleri, idrar akım testi, işeme sonrası kalan idrarın ölçümü, prostat spesifik antijen testi, ultrasonografik görüntüleme, sistoskopik görüntüleme gibi bazı teşhis yöntemleri prostat büyümesinde kullanılan yöntemlerdir.

Selim prostat büyümesi prostat kanserine neden olur mu?

Selim (iyi huylu) prostat büyümesi prostat kanseri ile ayrı hastalıklardır. Prostat büyümesi ve prostat kanseri bir arada görülebilir. Fakat birisi diğerinin nedeni değildir.

Prostat büyümesi ile prostat kanserinin bir arada görülmesinin nedeni her iki hastalığında aynı yaşlarda ortaya çıkmasıdır. Prostat kanseri erken evrelerde herhangi bir belirti vermez. Bu nedenle prostat büyümesi için yapılan tedaviler ve ameliyatlar prostat kanserini önlemez.

Bu durum göz önünde bulundurularak yılda bir kez hastanın fizik muayenesi ve prostat spesifik antijen testinin yapılması şeklinde takibi gerekir.

Prostat büyümesi tedavisi

Prostat büyümesini takip ederek bekleme : Hafif derecede belirtileri olan ve şikayetleri olmayan hastalarda takip edilerek beklenir.

İleri ki zamanlarda şikayetler artar diye bir kural olmadığı gibi, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, kanlı idrar yapma, mesanede taş oluşması, böbrek yetmezliğinin başlaması gibi durumlar açısından risk söz konusudur.

Bazı hastalarda idrar şikayetleri zaman içerisinde azalabilir. Bu durumda gözleyerek beklemek en doğru seçim olarak görülmektedir.

Prostat büyümesi ilaç tedavisi : Günümüzde orta derecede şikayetleri olan hastaların tedavisinde en çok kullanılan tedavi yöntemidir. Tedavi amaçlı kullanılması için birkaç grup ilaç vardır. Bütün ilaçlar ile tedavinin etkisi sürekli kullanım ile olur.

Prostat büyümesi tedavisinde girişimsel tedaviler : İlaç tedavisi dışında uygulanan, zorluğu ve ağırlığı geniş dağılımlı girişimlerdir. Yakınmaları fazla olmayan, ameliyat edilmesi riskli olan, kanama riski fazla olan hastalarda prostatik stent tedavisi tercih edilir. İlaç tedavisi yetersiz kalınan olgularda tıkayan prostatın çıkartılması ameliyatı tedavisi seçilir.

Büyük prostatı olan hatalarda açık prostat ameliyatı en iyi çözümdür. Fakat açık ameliyatın yan etkileri daha fazladır. Cerrahi yöntemler sıkıntısı çok fazla olan hastalarda mutlaka uygulanmalıdır. Kapalı prostat ameliyatı transürektal prostat insizyonu (TUIP) şeklindedir.

Bunların dışında lazer tedavisi yöntemi gibi tedavi yöntemleri de prostat büyümesi tedavisinde uygulanan diğer yöntemlerdir.

Ürolojik hastalıklar ile ilgili benzer sağlık konuları

Источник: //www.saglikocagim.net/prostat-buyumesi-nedir-prostat-buyumesi/

İyi Huylu Prostat Büyümesi Nedir?

İyi Huylu Prostat Büyümesi Kansere Neden Olur Mu?

Prostat bezinin hacim ve ağırlığının artmasına iyi huylu prostat büyümesi (benign prostat büyümesi) denilmektedir. İyi huylu prostat büyümesinde prostat hücreleri anormal bir şekilde büyüme yapmazlar ve vücudun diğer taraflarına yayılmazlar.

İyi huylu prostat büyümesinde prostatın büyüyen kısımları, idrar kanalına yakın yerlerden kaynaklanır. Prostat bezindeki büyüme işeme kanalına bası yaparak idrarın rahat boşatılamamasına neden olabilmektedir.

İyi Huylu Prostat Büyümesi Kimlerde Görülür?

Prostat bezinin büyümesi 40 yaş altı erkeklerde nadiren şikayete neden olurken 50 yaşın üzerinde hastaların %50’sinde ve 80’li yaşlarda ise hastaların %90’unda şikayete neden olmaktadır.

Prostat Büyümesi Neden Olur?

Prostat büyümesinin nedeni tam olarak net değildir. Otuz yaşından önce yumurtalıkları alınan erkeklerde prostat büyümesi görülmez. Bundan dolayı prostat büyümesinin en önemli nedeninin erkeklik hormonu ve vücudun erkeklik hormonuna maruziyet süresi (yaş) olduğu düşünülmektedir.

Yani prostat büyümesi yaşlanan bir erkekte doğal bir süreçtir.

Diğer bir görüş yaş ilerledikçe erkeklik hormonu (testosteron) seviyesi azalmasına rağmen testosteronun aktif hali dihidro-testosteron (DHT) prostat bezinde birikerek düzeyinin arttığı ve böylece prostat büyümesi olmasıdır. Başka bir görüş ise testosteron ile östrojen arasındaki oran değişikliğinin ve bu hormonların etkileşimlerinin bir sonucu olduğudur.

İyi Huylu Prostat Büyümesi Nasıl Şikayetlere Neden Olur?

Sık idrar yapma, acilen idrar yapma isteği, idrar yapmayı başlatmak için ıkınma, kesik kesik veya ince idrar yapma, idrar kesesini tam boşaltamama, idrar yaptıktan sonra damlama bu şikayetler arasında yer almaktadır.

Geceleri Uykudan Uyanıp İşemek İçin Kalkmak, Prostat Hastalığının Habercisi Midir?

Hayır. Hasta eğer gündüzleri değil, geceleri daha sık ve özellikle uykudan uyanıp tuvalete gidiyorsa bu durum kalp yetmezliği, nokturnal poliüri, şeker hastalığı, kullanılan ilaçlar ile ilgili olma olasılığı daha yüksektir. Tabii ki bu durumun deneyimli bir ürolog tarafından araştırılması gerekir.

İyi Huylu Prostat Büyümesi Her Zaman İşeme Zorluğuna Neden Olur Mu?

Hayır olmaz. İyi huylu prostat büyümesi idrar kanallarının etrafındaki dokulardan başlar. Eğer prostat büyümesi idrar kanallarına doğru olursa, hastalarda işeme şikayetleri meydana gelir.

Eğer prostat büyümesi idrar kanallarından uzağa doğru olursa, bu durumda tahlillerde prostat büyümüş olmasına rağmen, hastada idrar şikayetleri oluşmaz.

Prostat Boyutları ile İşeme Şikayetleri Arasında Bir İlişki Var Mıdır?

Hayır yoktur. Eğer prostat büyümesi direk idrar kanallarına doğru olursa, yapılan ultrasonda prostat çok büyük olmasa bile hastada ciddi işeme şikayetleri olabilir.  Buna karşın, prostat büyümesi idrar kanallarından uzağa prostat dışına doğru olursa, ultrasonda prostat çok büyümüş olmasına rağmen, hastada idrar şikayetleri oluşmayabilir.

İyi Huylu Prostat Büyümesi Dışında Hangi Hastalıklar İşeme Zorluğuna Neden Olur?

50 yaşın üzerindeki bir erkekte işeme şikayetleri başladığında, yapılan tahlillerde prostat boyutlarında artış saptandığında, işeme şikayetlerinin prostat büyümesine bağlı olduğu düşünülür. Bu yapılan en büyük yanlışlardan birisidir.

Prostat büyümesi dışında aşırı aktif mesane, nörojen mesane, idrar yolu enfeksiyonu, prostatit, üretra darlıkları, mesane kanseri, distal üreter taşı ve idrar torbasındaki yabancı cisimler de benzer işeme şikayetlerine neden olabilir. Eğer size prostat büyümesi olarak yanlış tanı konulursa, size yapılan tedaviden fayda görmezsiniz ve hatta gereksiz yere ameliyat olabilirsiniz.

İyi Huylu Prostat Büyümesi Olan Hasta Ne Zaman Ameliyat Edilmelidir?

Yapılan ilaç tedavilerine rağmen hastanın işeme şikayetleri geçmiyorsa ve şikayetlerin prostat büyümesine bağlı olduğu gösterilmişse, hasta ameliyat edilmelidir.

Bunun dışında prostat büyümesine bağlı tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olanlara, tekrarlayan kanlı işemeleri olanlara, işeyememeye bağlı böbrekleri bozulanlara ameliyat önermek gerekir.

Bunların dışında prostat büyümesine bağlı idrar torbasında taş oluşanlara veya idrar torbasını tam olarak boşaltamayanlara ameliyat önerilir.

İyi Huylu Prostat Büyümesi Olan Hasta Ameliyat Gerektiği Halde Ameliyattan Kaçarsa Ne Olur?

İşeme fonksiyonu etkileyen 2 faktör vardır; idrar torbasının yeterli düzeyde kasılması ve idrar kanalının açık olması. İyi huylu prostat büyümesi işeme kanalında tıkanıklığa neden olabilmektedir.

İyi huylu prostat büyümesine bağlı idrar kanalları tıkandığında, idrar kesesi önündeki bu tıkanıklığı yenmek için daha kuvvetli kasılmaya başlar. Bu evrede hastanın çok fazla şikayeti olmaz. İlerleyen zamanlarda idrar kesesi kasları yorulmaya başlar ve idrar torbası yeterli düzeyde kasılamaz.

Eğer tedavi olunmaz ise kalıcı olarak idrar kesesi bozulur. İdrar kesesi bozulduktan sonra tedavi olunca bile hastanın normal bir şekilde işeme şansı kalmaz. Eğer tedavisiz geçen süre uzarsa hastanın böbrek fonksiyonları da kalıcı olarak bozulur.

Prostat Büyümesinin İlerlemesini Durdurup, Hastayı Ameliyattan Kurtaracak İlaçlar Var Mıdır?

İyi huylu prostat büyümesi ilerleyici bir hastalıktır; hastanın yaşı arttıkça prostatı büyümeye devam eder. İyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde kullanılan ilaçların çoğu hastanın şikayetlerini iyileştirmeye yöneliktir.Sadece 5 alfa redüktaz grubu ilaçların %15-20 oranında hastalığın ilerlemesini durdurucu ve hastaları ameliyattan kurtarıcı etkileri vardır.Источник: //www.muratbinbay.com/iyi-huylu-prostat-buyumesi-nedir

Prostat Büyümesi – İyi Huylu Prostat Büyümesi Tedavi Seçenekleri

İyi Huylu Prostat Büyümesi Kansere Neden Olur Mu?

Prostat büyümesi konusu ile ilgili olarak prostat hastalıkları nedeniyle prostat ameliyatı olanların yorumları hastalar için oldukça önemlidir.

Çünkü bir hasta tedavi olmadan önce tedavisi için başvurulacak olan yöntem ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak ister. Diğer bir önemli konu ise iyi huylu prostat büyümesi tedavisi ile ilgili olan konudur.

Bu konular ve benzer nitelikteki konular hakkında bilgi sahibi olmak hasta için önem arz etmektedir. Hastaların bilgi edinmeleri konusunda prostat ameliyatı olanların yorumları şüphesiz önemli yer tutmaktadır.

Ancak bu konu kadar önemli olan bir diğer konu ise prostat ve prostat hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmanın önemidir. İyi huylu prostat büyümesi tedavisi ve diğer prostat tedavileri hakkında da bilgilenmek yararlı olacaktır.

Prostat Nedir Ve Neden Prostat Tedavisine Gerek Duyulur?

Prostat her erkek de bulunan ve büyüklüğü yaklaşık olarak bir ceviz kadar olan, asıl görevi ise meni için sıvı üretimi yapmak olan bir salgı bezidir. Prostat olmasaydı çocuk sahibi olmak mümkün olamazdı. Bu yönüyle çok büyük öneme sahip olan prostat ne yazık ki yaşı ilerleyen her erkek için sıkıntı verici nitelikte hastalıklarla karşılaşır.

Prostat kanseri ve prostat büyümesi hastalığı bunlardan en önemlileridir. Prostat tedavilerinde ameliyatın gündeme gelmesi durumunda prostat ameliyatı olanların yorumları hastalar için önemli bilgi edinme aracı haline gelmektedirler. İyi huylu olan prostat büyümesinin söz konusu olması halinde iyi huylu prostat büyümesi tedavisi merak edilir.

Prostat büyümesi ve prostat kanseri gibi hastalıkların söz konusu olması durumunda tedavi büyük bir önem teşkil eder. Prostat hastalıklarının tedavi edilmemesi durumunda hayati olabilecek çok ciddi sonuçların ortaya çıkma olasılığı çok yükselir.

Bu nedenle uzman bir doktora başvurulması ve şikayetler doğrultusunda hastalığın tanısı konulduktan sonra en uygun tedavi yönteminin uygulanması büyük önem teşkil eder.

Prostat Büyümesi Nedir?

Her erkek bireyde bulunan bir salgı bezi olan prostat, yaşı ilerleyen her erkekte sıklıkla görülebilen bir sağlık sorunu olma özelliğine sahiptir. İdrar kesesinin tam da çıkış noktasına yerleşmiş durumda bulunan prostat bezi 40’lı yaşların sonlarına doğru büyüme sergiler.

Büyüyen prostat dokusu gittikçe idrar kanalı üzerinde baskı oluşturmaya ve idrar çıkışını engellemeye ya da güçleştirmeye başlar. Prostat sorunu olan kişi prostat ameliyatı olanların yorumları ile kendisi için uygun görülen tedavi hakkında bilgi sahibi olmak ister.

Eğer kendisinde iyi huylu olan bir prostat büyümesi mevcut ise iyi huylu prostat büyümesi tedavisi konusunda bilgi sahibi olmak ister.

Prostat Büyümesi Nedir Ve De Ne Değildir?

Prostat büyümesinin söz konusu olduğu kişi prostat ameliyatı olanların yorumları ile ilgilenir. Ancak prostat büyümesi olan her hastada ameliyat gündeme gelmez. İyi huylu prostat büyümesi tedavisi söz konusu ise tedavi daha kolay bir hal alır.

Bir birey ilk olarak idrar yapmakta zorlanmaya başlarsa ve daha sonrasında idrar yapmak imkansız hale gelirse bunun en önemli nedenlerinden biri prostat büyümesidir. Prostat büyümesi söz konusu olan kişi hem gece hem de gündüz sık olarak idrara çıkma ihtiyacı hisseder.

Bazı durumlarda idrara yapma güçlüğü söz konusu olurken bazı durumlarda idrar yapma hissi olmasına rağmen idrar yapma süreci hiç başlamaz. Hasta idrara çıkmasının hemen sonrasında tekrar idrara çıkma gereksinimi hissedebilir. Prostat ameliyatı olanların yorumları ameliyat gündeme geldiğinde önem kazanır.

Her prostat büyümesi illaki bir tedavi gerektirmeye bilir ancak iyi huylu prostat büyümesi tedavisi doktorun gerek görmesine göre belirlenir. Prostat büyümesi kansere dönüşür mü şeklindeki soru da çok merak edilir. Ancak prostat büyümesi kansere dönüşen bir sağlık problemi değildir.

Ancak bir kişide hem prostat büyümesi hem de kanser görülmesi söz konusu olabilir.

İyi Huylu Prostat Büyümesi Tedavi Seçenekleri

Prostat büyümesi söz konusu olan ve prostat ameliyatı olanların yorumları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen hastaların merak ettiği konular arasında gelen bir diğer konu ise iyi huylu prostat büyümesi tedavisi ve bu tedaviye yönelik seçeneklerin ne olduğu gelmektedir.

Prostat büyümesinin hafif semptomlara sahip olması durumunda doktor semptomları izleyebilir. Hastanın yaşam kalitesini düşüren şikayetler söz konusu ise ilaç tedavisi uygulanabilir. Prostat semptomlarını azaltmak için uygulanan tedavi yöntemlerinden biri de Mikrodalga ve Isı tedavileridir. Gerekli olması halinde prostat ameliyatları gündeme gelebilir.

Bir başka tedavi seçeneği ise Lazer tedavisidir. Ameliyat söz konusu olması durumunda prostat ameliyatı olanların yorumları önemlidir. Ancak //www.prostattedavisi.com.tr/prostat-buyumesi-nedir linkine tıklayarak iyi huylu prostat büyümesi tedavisi ve aklınızdaki soruların cevap bulmasını kolaylıkla sağlayabilirsiniz.

Prostat ameliyatı olanların yorumları ve çok daha fazla bilgi için doğru adres.

Etiketler:Prostat Ameliyatı Ne Kadar Sürer, prostat belirtileri, prostat büyümesi, Prostat Büyümesi Nedir

Geri Bildirim gönder…

Источник: //www.prostattedavisi.com.tr/prostat-buyumesi/

İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH) – Doç. Dr. Haluk Söylemez – Üroloji

İyi Huylu Prostat Büyümesi Kansere Neden Olur Mu?

Prostat sadece erkeklerde bulunan, meni üretiminde katkı sağlayan bir bezdir. Yaklaşık büyüklüğü ve yapısı kestaneye benzer. Hastalar prostatın vücuttaki yerini anlamakta güçlük çekerler. Erkeklerde bulunan idrar torbası bir idrar kanalı ile penisin içinden dışarı açılır.

Bu kanalın yaklaşık üçte biri vücut içerisinde kalır, üçte ikisi penisin alt kısmında boru şeklinde devam eder. Bu kanalın idrar torbası ile birleştiği yerde bu kanalı çepeçevre top gibi saran bir bez vardır ki buna prostat deriz. Prostat idrar kanalını çepeçevre sardığı için, prostat hastalıkları çoğu zaman kendini idrar şikayetleri ile belli eder.

Mesela bu bezin büyümesi idrar kanalına baskı yapacağından dolayı hasta işemekte zorlanır.

İyi Huylu Prostat büyümesi (BPH) nedir

BPH, ingilizce bir terim olan Benign Prostat Hiperplazisi’nin kısaltmasıdır. Anlamı iyi huylu prostat büyümesidir. Prostat anne karnındaki erkek bebekte bile bulunan bir bezdir.

Ancak hayat boyu iki evrede belirgin olarak büyür, birincisi, ergenlik döneminde yaklaşık iki katına çıkarak  normal boyutlarına (20-30 gr) ulaşır, ikinci büyüme dönemi ise 30 lu yaşlardan sonra başlar. Ancak çok nadir durumlar dışında 40-50 yaşından önce bu büyüme herhangi bir probleme yol açmaz.

  Prostatın birçok hastalığı olabilir, bunlar; Prostat iltihabı, iyi huylu büyümesi, kanser gelişimi gibi. Prostat, idrar kanalını çepeçevre sardığı için prostatın büyümesi ile birlikte idrar kanalına baskı oluşturmaya başlar.

Ancak bazen büyük boyutlara ulaştığı halde idrar kanalına baskı yapmadığı için hastada herhangi bir probleme veya idrar şikayetine neden olmayabilir. Dolayısıyla her iyi huylu büyüyen prostat tedavi edilmek zorunda değildir.

Bazen 40 gr a ulaşan bir prostat hastanın neredeyse idrarını hiç yapamamasına neden olurken, bazen de 100 gr prostatı olan hasta rahatlıkla idrarını yapar ve bundan bir şikayeti olmaz. Buradan çıkarılacak sonuç, iyi huylu prostat büyümesi olan hastalarda, tedavi kararı prostatın boyutuna göre verilmez, hastada yaptğı şikayetlerin şiddetine göre verilir.

Prostat neden büyür?

Bu konu henüz net anlaşılabilmiş değildir. Ancak iyi bilinen gerçek, prostatın büyümesini etkileyen iki önemli faktörün olduğudur; İlerleyen yaş ve testosteron (erkeklik hormonu) hormonunun etkisi. Buradan yola çıkarak, bu hormonu baskılayıcı ilaçlar üretilmiş BPH a bağlı şikayetleri olan hastalarda kullanılmaktadır.

İyi Huylu Prostat Büyümesin (BPH) ne gibi şikayetlere neden olur

Konuya başlamadan belirtmek gerekir ki, prostatın büyümesinin idrar şikayetlerine neden olduğu herkes tarafından bilinen bir durumdur. Ancak bilinmeyen konu ise, idrar yapma güçlüğü, sık idrara çıkma vb. şikayetleri olan 50 yaş üstü her erkek prostat hastası değildir.

Zira günümüzde idrar torbasının fonksiyonları ve çalışma dinamiği daha iyi anlaşılmıştır ve işeme problemlerinin birçoğunda idrar torbasının fonksiyonel problemleri olduğu ortaya çıkmıştır.

Dolayısıyla idrarla ilgili şikayeti olan ileri yaştaki erkek hastalarda ayrıntılı bir muayene ve tetkik yapılmadan prostat büyümesine yönelik ilaç veya ameliyat kararı verilmemelidir.

İyi huylu prostat büyümesinde bazı hastaların çok fazla şikayeti varken, bazı hastaların çok az şikayeti olabilir.

Prostat büyümesine bağlı şikayetler, idrar yapmada güçlük, idrar hızında azalma, sık idrara çıkma, gece sık idrara çıkma, idrarını tam boşaltamama hissi, kesik kesik idrar yapma, idrar yaparken çatallanma, ani sıkışma hissi ve idrara başlarken gecikme şeklindedir..

Çok ilerlemiş durumlarda böbrek fonksiyonlarının bozulmasına bağlı halsizlik ve iştahsızlık,  idrar yolu tıkandığı ve artık idrar torbasının kapasitesinin dolmasına bağlı taşma şeklinde idrar kaçırma, bazen idrarda kanama gibi şikayetlere neden olur.

İyi Huylu Prostat Büyümesinde (BPH) tanı koyma yöntemleri

Tanı koymanın birinci basamağı, hastanın öyküsünün iyi alınması ve ayrıntılı bir fizik muayenedir. Hastanın öyküsü alınırken tüm dünyada kabul edilmiş uluslararası prostat semptom skorlaması (IPSS) denilen bir form doldurulur.

Bu form 7 sorudan oluşur ve bu sorulara hastanın verdiği cevaplara göre hastanın şikayetinin derecesi belirlenir. Hastaların şikayetleri hafif, orta ve ileri derece olarak sınıflandırılır.

Parmakla makattan yapılan prostat muayenesi ise iyi huylu prostat büyümesi tanısı koymak için vazgeçilmez bir unsurdur.

Laboratuvar tetkiklerinin en önemlisi ise kan tahlili ile bakılan prostat hormonu seviyesidir (PSA). PSA seviyesi prostattaki büyümenin iyi huylu mu yoksa kötü huylumu (kanser) olduğunu ayırt etmede işe yarar. Bunların dışında idrar tahlili, ve böbrek fonksiyonlarının değerlendirildiği kan tahlilleri de yapılması gerekebilir.

Birçok insan kendi işeme hızının normal olup olmadığını bilemez veya kendi işeme hızını normal zannedebilir. Bu hastaların işeme hızını ölçmek (Üroflowmetri testi) ve bunu objektif kriterlere dayandırmak gerekir.

Üroflowmetri testi bu amaçla kullanılır ve BPH tanısı koymak için olmazsa olmaz tetkiklerden bir tanesidir. Bu test için hastanın idrara sıkışık olması istenir ve bu halde bilgisayara bağlı ölçüm yapabilen bir kaba işemesi beklenir.

Böylece bilgisayar yardımıyla hastanın işeme hızı ölçülür.

Bunun yanısıra radyasyon içermeyen ve kolay bir tanı aracı olan Ultrasonografi’de BPH hastalarında kullanılarak hem böbreklerin durumu, hem idrar torbasında işeme problemine yol açabilecek başka hastalıkların varlığı hem de prostatın büyüklüğü ve yapısı konusunda fikir verir. Bazı durumlarda işeme güçlüğü olan erkek hastalarda problem prostat kaynaklı değil idrar torbası kaynaklı olabilir veya aynı anda hem prostat kaynaklı hem de idrar torbası kaynaklı olabilir. Bu durumu aydınlatmak için Ürodinami denilen bir test yapmak gerekebilir.

İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH)  Tedavi Yöntemleri

Daha önceki paragraflarda bahsedildiği gibi, prostatın büyümüş olması tedavi edilmesi anlamına gelmez. Yani tedaviye karar verme aşamasında prostatın büyüklüğüne bakılmaz.

Bundan ziyade hastanın şikayetlerinin şiddetine, işeme testindeki hızlarına ve işeme sonrası idrar torbasında kalan idrar miktarına bakılır.

Burada kanser şüphesi olan hastarlardan bahsetmiyoruz, yani PSA değeri yüksek geldiyse veya muayenede kanseri düşündüren bir durum varsa bu hastalar biyopsiye yönlendirilir ve ona göre tedavi kararı verilir. Eğer biyopsi sonucu temiz gelirse yine yukarıdaki kriterlere bakılarak tedaviye karar verilir.

Tedavi gerekliliği olan hastalar için seçenekler aşağıdaki gibidir ancak her hasta için hastanın durumuna göre ayrı ayrı karar vermek gerekir.

Yaşam tarzı değişiklikleri (Tedavisiz Takip)

Tam olarak bir tedavi şekli olmasa da, hafif şikayeti olan hastalarda tercih edilmesi gereken bir yöntemdir. Hastaların günlük yaşam şekillerinde olan bazı alışkanlıklar ve hatalar hastaların daha fazla şikayet yaşamasına neden olabilir.

Bu yönde yapılacak değişikliklerle yaşam tarzı değişen hastalar herhangi bir ilaç veya ameliyat tedavisine ihtiyaç duymadan sosyal hayatlarını kaliteli olarak yaşayabilir ve BPH’a bağlı şikayet hissetmeyebilir.

  Ancak bu hastaların aralıklı olarak kontrollere gitmesi ve bu büyümenin böbreklere ve idrar torbasına zarar vermediği tespit edilmesi gerekir. Bu hasta grubunda uyulması gereken yaşam tarzı şöyledir;

  • Yatmadan önce sıvı alımının azaltılması ve sıvı ihtiyacının gündüz giderilmesi
  • İdrar atılımını arttıran çay, kahve ve alkolden mümkün olduğu kadar uzak durulması
  • Varsa kabızlığın önlenmesi
  • Düzenli aralarla tuvalete giderek mesane egzersizleri ve düzenin sağlanması
  • İdrarda yanma şikayetlerini arttırabilecek baharatlı yiyeceklerden uzak durulması
  • Fazla idrara çıkmaya neden olan ilaçların alınmaması veya değiştirilmesi gibi.

İlaç tedavisi

Hafif- Orta şiddette şikayeti olan hastalarda en yaygın kullanılan tedavi yöntemi ilaç tedavisidir. Hiçbir ilaç büyüyen prostatın küçülmesini veya bu hastalığın ortadan kalkmasını sağlamaz, ancak hastanın şikayetlerini azaltarak daha rahat işemesini sağlar. BPH’da en yaygın kullanılan 3 çeşit ilaç bulunmaktadır.

a) Bunlardan birincisi bitkisel ilaçlardır. Bu ilaçlar eskiden daha yaygın kullanılmaktaydı ancak yeni nesil ilaçların daha etkili olması ve yan etkilerinin azalması bu tedavi seçeneğini neredeyse kullanılmaz hale getirmiştir.

b) Klasik prostat ilaçları (Alfa blokörler): Bu ilaçlar idrar torbasının çıkış deliğini genişletir ve prostatın yanlara doğru açılarak idrar kanalına olan baskısını azaltır, böylece hasta daha rahat idrar yapar.

Piyasada aynı yapıda birçok alfa blokör ilaç bulunmaktadır ve neredeyse BPH’ı olan hastaya başlanan ilk ilaçtır. En sık yan etkileri tansiyon düşüklüğü (Hipotansiyon) ve ilişki sonrası meni nin penisten dışarı atılmamasıdır (retrograd ejekülasyon).

Bu durumda meni, orgazm ve boşalma sonrası idrar torbasına dökülür ve hasta daha sonra işemeyle birlikte bunu atar.

c) Büyük prostatlarda kullanılan ilaçlar (5 Alfa Redüktaz İnhibitörleri): Bunlar testosteron hormonunu baskılayarak prostatın bir miktar küçülmesini sağlar ve hastanın daha kolay idrar yapmasını sağlar.

Ancak bu küçülme kalıcı değil geçicidir. Yani ilaç bırakıldıktan sonra prostat tekrar eski boyutuna dönecektir.

Bu ilacın en büyük yan etkisi testosteron hormonunun baskılanmasına bağlı olarak hastada cinsel isteksizliği arttırmasıdır.

Cerrahi Tedavi Yöntemleri (Prostat ameliyatları)

Orta-ileri derece şikayeti olan hastalara uygulanır. Bunun yanısıra ilaç tedavisinden fayda görmeyen hastalar, işeme sonrası idrar torbasında çok fazla idrar kalan hastalar, ileri derecede prostatın büyümesine bağlı olarak mesane ve böbrekleri bozulan hastalar cerrahi yöntemle tedavi edilmelidir.

İyi huylu büyümesi olan prostat, idrar yapılan delikten kamera ile girilerek, hastada bir kesi yapmadan kapalı yöntemle ameliyat edilebileceği gibi göbek altından yapılacak bir kesi ile açık yöntemle de alınabilir.

Bunların dışında ameliyat etmeden ısıtma, prostatın içinde balon şişirme, idrar kanalına kalp stentleri gibi stent yerleştirme işlemleri daha önce alternatif olarak denendiyse de günümüzde bu yöntemler çok kabul görmemektedir.

Aşağıda sayılan ameliyat yöntemlerinin sonuncusu hariç tümü kapalı yöntemle yukarıda tarif edildiği gibi yapılır. Hepsinde ameliyat mantığı aynıdır ancak kullanılan cihaz farklıdır. Kapalı ameliyatların hepsinde amaç idrar kanalından girilerek prostatın olduğu yere ulaşmak ve burada büyüyen prostat dokularını temizleyerek idrar kanalını açmaktır.

TUR-P: İngilizce prostatın transuretral rezeksiyonu ifadesinin kısaltmasıdır. Anlamı idrar kanalından girilerek prostatın kazınmasıdır. Bu yöntem dünyada en sık kullanılan ve kapalı prostat ameliyatları arasında altın standart olan bir yöntemdir.

Klasik cihazlarla yapılabildiği gibi yeni nesil bipolar TUR (plazmakinetik TUR) cihazları ile de yapılabilir. Burada endoskopik aletlerle girilerek prostattan küçük parçalar alınarak tüm prostat dokusu temizlenir.

Bu parçalar daha sonra kanser varlığı araştırılmak üzere patolojiye yollanır.

Green Light Lazer Prostat Ameliyatı: Yaklaşık 10 sene önce çok popüler olan ancak günümüzde popülaritesini sürdürememiş kapalı ameliyat yöntemlerinden birisidir. En önemli avantajı kanama riskinin çok az olması ve buna bağlı olarak ameliyat sonrası takılan sondanın daha kısa sürede çıkarılmasıdır.

Daha erken taburcu olabilen hasta daha erken normal yaşama dönebilir. Ancak dezavantajları ise, bu teknikle yapılan ameliyatta prostat lazerle buharlaştırıldığı için dokular elde edilemez, dolayısıyla prostatta kanser olup olmadığının araştırması yapılamaz. Bir diğer dezavantajı yüksek maliyetidir.

Bu yöntem özellikle kanama riski yüksek olan veya kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda öncelikli tercih sebebi olmaktadır.

Ho-LEP: Çalışma prensibi farklı olan bir lazer kullanılan bu ameliyat teknik olarak açık ameliyatın kapalı yöntemle yapılması halidir.

Kapalı yöntemle idrar kanalından girilerek prostata ulaşılır ancak prostat dokucu küçük parçalar halinde kesilmez, dış kabuğundan sıyrılarak bütün olarak çıkarılır.

Ancak bütün olarak prostatın idrar kanalından gelme şansı olmadığı için prostat dokusu idrar torbasına itilir ve burada bir cihaz kullanılarak parçalara ayrılır ve dışarı çıkarılır.

Açık cerrahiye göre kanama riskinin az olması, hastada herhangi bir kesi olmaması, sonuçlarının açık cerrahiye yakın olması en önemli avantajlarıdır. Ancak en büyük dezavantajı çok yaygın olmaması, maliyetinin yüksek olması ve henüz diğer yöntemler kadar uzun dönem sonuçlarının bilinmiyor olmasıdır.

Açık Prostat Ameliyatı: Uzun yıllardır yapılan klasik prostat ameliyatıdır, ancak yukarıdaki ameliyatların gelişmesi ve teknolojinin diğer ameliyatların güvenilirliğini arttırması sonucu sınırlı sayıda hastaya açık prostat ameliyatı yapılmaktadır. Burada en önemli kriter prostatın boyutudur.

Önceleri 60 gramdan büyük prostatlarda bu yöntem tercih edilirken, günümüzde 80 gramın üstünde yapılması önerilir. Ancak kapalı yöntemlerde deneyimli olan cerrahlar çok daha büyük prostatlarda bile kapalı yöntemle ameliyat yapabilmektedir.

En önemli avantajı diğer kapalı ameliyatlara göre daha iyi sonuçlar elde edilmesidir.

Dezavantajları ise; açık bir kesi olması dolayısıyla yara iyileşme problemlerinin fazla olması, hastanede yatış süresinin fazla olması, ameliyatta kanama gibi komplikasyonların fazla görülmesi, ameliyat sonrası idrar kaçırma şikayetinin kapalı yöntemlere göre görülme riskinin biraz daha fazla olması sayılabilir.

Источник: //haluksoylemez.com/iyi-huylu-prostat-buyumesi-bph/

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Saç Ekimi Teknikleri
Saç Ekimi Teknikleri
Sigara Erkeklerde Kısırlık Yapıyor
Sigara Erkeklerde Kısırlık Yapıyor