İyi Huylu Prostat Büyümesi ve Tedavisi

Prostat

İyi Huylu Prostat Büyümesi ve Tedavisi

Prostat, erkeklerde idrar kesesinin çıkış kısmında bulunan kestane şeklinde bir salgı bezi olup, üretra denilen alt idrar yolunu sarmaktadır .

Erkekler yaşlandıkça prostat da büyümeye devam eder ve idrar yolunu sıkıştırabilir .Bu da prostat büyümesi belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olur.

Prostatın sık görülen hastalıkları; prostat iltihabı(prostatit) ,prostat hiperplazisi (iyi huylu prostat büyümesi/BPH) ve prostat kanseridir.

Prostat muayenesi, kan testleri ve gerektiğinde yapılan prostat iğne biopsisi ile iyi huylu olduğu düşünülen prostat büyümesinde ,şikayetlerin derecesine göre hastaların takibi ,ilaçla ya da cerrahi ile tedavisine karar verilmektedir.

Prostatın iyi huylu olduğunun değerlendirilmesinde uygulanan teşhis yöntemleri; parmakla prostat muayenesi ,serumda PSA(total ve serbest PSA) ,üriner ultrasonografi ,idrar akım hızı ölçümü(üroflowmetri), prostat biopsisi (gerektiğinde) ve sistoskopidir(kamerayla prostat ve mesanenin izlenmesi).

İyi Huylu Prostat Büyümesinin Belirtileri;

BPH semptomları obstrüktif ve irritatif olmak üzere ikiye ayrılır.

 Obstrüktif semptomlar;duraksama, idrar kalibresinde azalma, çatallı idrar yapma, tam olmayan mesane boşaltım hissi, zorlu idrar yapma, işeme sonrası damlamayı içerir.

 İrritatif semptomlar; acil işeme hissi, sık işeme(pollaküri) ve noktüriyi(gece uyanıp idrar yapma) içerir. Bu saydığımız semptomlar BPH’nın her safhasında görülebilir.

Erken evre; yani kompanse evre olarak nitelendirilen prostatın başlangıç evresinde bu semptomlar kombine şekilde görülebilir. Bu evrede mesane, artan iş gücünü yenmek için hipertrofiye(mesane düz kas hücrelerinin büyümesi) uğramış, mesane içi trabeküle(girintili ve çıkıntılı) hale gelmiş ve yer yer sellül(cepçik) ve divertükiller(düz kas hücresinden fakir boşluklar) yapı oluşmuştur.

Geç evre; yani dekompanse evre de ise mesane içi basıncı prostatın oluşturduğu obstrüksiyon ve mesane çıkım direncini yenemez ve tam tıkanma oluşarak idrar mesaneden atılamayacak durumdadır. Bu durum glob vezikale (retansiyon) olarak tanımlanır. Ayrıca hastalarda hematüri(kanlı idrar yapma), idrar yolu enfeksiyonu, böbreklerin etkilenmesine bağlı kreatinin yükselmesi görülebilir.

Mesane çıkım direncine bağlı olarak hastalar tedavi edilmezse mesane ve böbrekler bu durumdan etkilenir. Mesaneden atılamayan idrarın birikmesi sonucu mesane düz kas hücrelerinde hipertrofi oluşur.

Devam eden süreçte mesanede taş, divertiküller, her iki üreterin obstrüksiyonuna ve idrar geri kaçışına bağlı olarak üreterlerde dilatasyon, idrar yolu infeksiyonu ve akut pyelonefrit oluşabilir.

En önemlisi böbreklerde idrarın mesaneye geçişindeki bozukluk nedeniyle hidronefroz(böbreklerin parankim hasarı ile genişlemesi) ve buna bağlı olarak böbrek foksiyonlarında bozukluk ortaya çıkarak hastalar kronik böbrek yetmezliği sürecine girebilirler.

Hastalar bu yakınmalarla başvurduğu zaman dikkatli bir anamnez, fizik muayene ve bazı testler uygulanır. Hastanın anamnezi alınarak prostatizm semptomları ve ne şiddette olduğu belirlenir. Ayrıntılı genel fizik muayene yapıldıktan sonra mutlaka parmakla rektal muayene yapılıp prostat incelenmesi gereklidir.

Daha sonra hastanın objektif değerlendirilmesini yapabilmek için idrar akım hızı incelenmeli, Amerikan Üroloji Derneği(AUA) tarafından geliştirilen semptom skoru anketi yapılmalı, mesanede işeme sonrası rezidü idrar miktarı ölçülmeli, prostatın büyüklüğü saptanmalı, hastanın PSA seviyesi ölçülerek yükseklik saptanırsa prostat biyopsisi yapılmalı ve görüntüleme yöntemleri ile üst üriner sistem ve mesane incelenmelidir.

AUA semptom skoru 0’dan 35’e kadar değişen semptom dercelendirilmesinden oluşur ve hastaları değerlendirmede kullanılan en önemli araçtır.

0-7 hafif derece, 8-19 orta derece, 20-35 ciddi derece semptomları ifade eder.Üroflowmetri(işeme testi) bilgisayar destekli idrar akım hızını ölçen bir araçtır.

Normal erişikin bir insanın idrar akım hızı 20ml/sn’dir. Bunun altındaki değerler çıkım direncini gösterir.

İyi Huylu Prostat Büyümesinde Tedavi Seçenekleri;

İZLEM : Prostat büyümesi belirtilerinin hafif olduğu durumlarda şikayetleri belirginleşene kadar beklemek isteyen hastalara için iyi bir seçimdir. Koruyucu önlemler alınabilir.Bunlar diyetteki düzenlemeler, alkolün azaltılması, kabızlığın önlenmesi, düzenli bir cinsel ilişki, uzun süre oturmanın önlenmesi ve yatmadan önce aşırı su içiminin azaltılması gibidir.

İLAÇ TEDAVİSİ: İdrar kesesi çıkışını yani mesane boynunu açarak rahatlatan ilaçlar ,hormonal baskılama yolu ile prostat büyümesi ve kanlanmasını yavaşlatan ilaçlar ve her iki yolla etki gösteren bitkisel ilaçlardır.

Medikal tedavide alfa-bloker ilaçlardan ve 5-alfa redüktaz inhibitörü olan testosteronun dihidrotestosterona dönüşümünü engelleyerek prostat hacmini azaltan ilaçlardan faydalanılır.

Alfa blokerler prostat stromasında ve mesane boynundaki düz kas hücrelerinin kasılmasını engelleyerek çıkım direncini azaltırlar.

Bu ilaçların yan etkileri doza bağımlı olup ortostatik hipotansiyon, baş dönmesi, yorgunluk, retrograt ejakülasyon(meninin geriye kaçışı), rinit ve baş ağrısıdır. Günümüzde alfa1a reseptör spesifik ilaçların gelişmesi ile birlikte saydığımız yan etkiler azalmıştır.

5 alfa redüktaz inhibitörleri prostat boyutlarında azalma ile semptomlarda azalma sağlayabilir. Fakat bu ilaçların etkisinin olabilmesi için prostat boyutlarının 40cc’den büyük olması gerekir.

En önemli yan etkileri impotans (iktidarsızlık), libido kaybı(cinsel istekte azalma) ve meni hacminde azalmadır.

Ayrıca PSA değerlerinde %50’lik bir azalma ortaya çıkacağı için kanser tespitini zorlaştırır ki ilacı kullanan hastaların ölçülen PSA değeri 2 ile çarpılmalıdır.

Günümüzde fitoterapi olarak adlandırılan bitki ekstrelerinden yapılan ilaçlar BPH’da da kullanılmaktadır.

Doğranmış hurma ağacı meyvesi, Pygeum afrinacum’un kabuğu, Echinaccea purpurea ve Hypoxis rooperi’nin kökü içeren birkaç bitki ekstresi tanıtılmış Avrupa’da popüler olmuştur.

Bu fitoterapilerin etki mekanizması bilinmemekle birlikte güvenilirliği ve etkinliği çok merkezli, randomize, çift kör, plasebo kontrollü çalışmalarla test edilmemiştir.

CERRAHİ TEDAVİ: İyi huylu prostat büyümesinin ağır belirtilerinin olduğu, medikal tedavinin yeterli gelmediği ,idrarla kan gelmesi, idrar yollarında iltihaplanmalar(sistit ,prostatit) mesanede taş oluşması, idrar akımının tamamen kesilmesi(sonda takılması) ve böbrek yetmezliğinin başlaması durumlarında cerrahi tedavi planlanmaktadır.

Cerrahi tedavi alternatifleri;

TUR-P(TRANSÜRETRAL PROSTAT REZEKSİYONU):

Yani kapalı ameliyat iyi huylu prostat büyümesinde (bph) sık uygulanan cerrahi yöntemdir. Bipolar enerji ,plazmakinetik enerji ya da monopolar enerji ile uygulanır. Büyümüş dokular bu enerji kaynaklarıyla kesilerek çıkartılır.

Gayet konfurlu olan bu ameliyatta , vücut dışında herhangi bir kesi ve dikiş olmaz iki üç gün kadar hastada sonda kalır ve hastanede kalış süresi ortalama bir gündür. İyi yapılmış TUR-P(kapalı cerrahi) ameliyatı sonrasında hastaların çoğunda yıllardır süren şikayetlerin hızla düzeldiği görülür.

Ameliyatı takiben günlük yaşamsal aktivitelerini rahatlıkla sürdürebilmektedir.

(TUR-PLAZMAKINETIK AMELİYATI)

AÇIK PROSTATEKTOMİ(AÇIK CERRAHİ):

Çok büyük (100-150 gram üstünde) prostatı olan hastaların tedavisinde geçerlidir. Karın altından bir kesi yapılarak prostat çıkarılır. Dezavantajı kanama riski, hastanede yatış süresinin ve sondanın kalma süresinin uzun olmasıdır.

PROSTATIN TRANSÜRETRAL İNSİZYONU (TUİP)

Bu işlem orta yada hafif semptomlara sahip hastalarda uygulanır ve prostat posterior hizadan elektrokoter yardımı ile insize edilmesidir.

Prostat boyutu küçük iyi seçilmiş hastalar bu işlemden fayda görürler. Bu işlemde prostat çıkarılmaz ve postoperatif tekrar prostatizm semptomu görülme riski fazladır.

İşlemin avantajı kısa süreli olması ve morbiditenin göreceli olarak azlığıdır.

LAZER PROSTATEKTOMİ

Günümüzde lazerlerin kullanımı artması ile beraber prostatektomide de lazer kullanımı yaygınlaşmıştır. Lazerlerin çalışma prensibi radyasyonun uyarılmış emisyonudur. Prostat tedavisi olarak kullanılan 4 tip laser vardır (Nd YAG LASER, KTP, Ho YAG LASER, DİOD LASER).

Lazerlerin prostat üzerindeki etkisi koagülasyon yada buharlaştırma yoludur. Bu yollarla prostatektomi kanama kontrolu sağlanarak yapılabilir. Hastanede kalış süresi diğer yöntemlere göre kısadır. Hastaların postoperatif disüri(İdrarda yanma) şikayetleri veya geç dönem kanama görülebilir.

Bu yöntemin avantajı kanama bozukluğu olan ve spinal ya da genel anesteziye uygun olmayan hastalar için alternatif olmasıdır.

Tedavi edilmeyen ,geç kalınmış iyi huylu prostat büyümesi olan hastaların ;mesaneden idrar akışı prostatın basısı nedeniyle azaldığı için mesane içi basıncı artıracaktır .Bu artmış mesane içi basınç mesaneyi gererek mesane kaslarında önce kalınlaşma ,ileri dönemde de incelme ve zayıflamaya ;idrarın böbreklere kaçarak böbrek yetmezliğine neden olabilecektir.

Mesane kasındaki zayıflık, postvoiding rezidü (PVR) dediğimiz mesanede artık idrar kalmasına yol açar. Mesane içinde artık idrarın varlığı, idrar yollarında ,böbreklere kadar ulaşabilen enfeksiyon için potansiyel bir risktir.

Ağır şikayetleri olan iyi huylu prostat büyümesi olan hastaların ise ameliyat için geç kalması ;idrar kesesi(mesane) ve idrar yollarında kalıcı ,geri dönüşümü olmayan hasarlara yol açabilmektedir ve yaşam kalitelerini üst seviyede sürdürebilmeleri açısından önemlidir.

Bunun haricinde hastalarımıza; altta yatan bir prostat kanserini gözden kaçırmamak için ;50 yaşından sonra(ailenizde prostat kanseri tanısı konmuş bir akrabanız varsa 40 yaşından sonra) periyodik olarak her yıl psa ölçümü ve üroloji muayenesi önermekteyiz.
Günümüzdeki teknolojik şartların gelişimi ile iyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanseri oldukça hızlı bir şekilde tedavi edilebilmektedir.

Источник: https://www.urolognet.com/prostat/

Prostat Büyümesi – İyi Huylu Prostat Büyümesi Tedavi Seçenekleri

İyi Huylu Prostat Büyümesi ve Tedavisi

Prostat büyümesi konusu ile ilgili olarak prostat hastalıkları nedeniyle prostat ameliyatı olanların yorumları hastalar için oldukça önemlidir.

Çünkü bir hasta tedavi olmadan önce tedavisi için başvurulacak olan yöntem ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak ister. Diğer bir önemli konu ise iyi huylu prostat büyümesi tedavisi ile ilgili olan konudur.

Bu konular ve benzer nitelikteki konular hakkında bilgi sahibi olmak hasta için önem arz etmektedir. Hastaların bilgi edinmeleri konusunda prostat ameliyatı olanların yorumları şüphesiz önemli yer tutmaktadır.

Ancak bu konu kadar önemli olan bir diğer konu ise prostat ve prostat hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmanın önemidir. İyi huylu prostat büyümesi tedavisi ve diğer prostat tedavileri hakkında da bilgilenmek yararlı olacaktır.

Prostat Nedir Ve Neden Prostat Tedavisine Gerek Duyulur?

Prostat her erkek de bulunan ve büyüklüğü yaklaşık olarak bir ceviz kadar olan, asıl görevi ise meni için sıvı üretimi yapmak olan bir salgı bezidir. Prostat olmasaydı çocuk sahibi olmak mümkün olamazdı. Bu yönüyle çok büyük öneme sahip olan prostat ne yazık ki yaşı ilerleyen her erkek için sıkıntı verici nitelikte hastalıklarla karşılaşır.

Prostat kanseri ve prostat büyümesi hastalığı bunlardan en önemlileridir. Prostat tedavilerinde ameliyatın gündeme gelmesi durumunda prostat ameliyatı olanların yorumları hastalar için önemli bilgi edinme aracı haline gelmektedirler. İyi huylu olan prostat büyümesinin söz konusu olması halinde iyi huylu prostat büyümesi tedavisi merak edilir.

Prostat büyümesi ve prostat kanseri gibi hastalıkların söz konusu olması durumunda tedavi büyük bir önem teşkil eder. Prostat hastalıklarının tedavi edilmemesi durumunda hayati olabilecek çok ciddi sonuçların ortaya çıkma olasılığı çok yükselir.

Bu nedenle uzman bir doktora başvurulması ve şikayetler doğrultusunda hastalığın tanısı konulduktan sonra en uygun tedavi yönteminin uygulanması büyük önem teşkil eder.

Prostat Büyümesi Nedir?

Her erkek bireyde bulunan bir salgı bezi olan prostat, yaşı ilerleyen her erkekte sıklıkla görülebilen bir sağlık sorunu olma özelliğine sahiptir. İdrar kesesinin tam da çıkış noktasına yerleşmiş durumda bulunan prostat bezi 40’lı yaşların sonlarına doğru büyüme sergiler.

Büyüyen prostat dokusu gittikçe idrar kanalı üzerinde baskı oluşturmaya ve idrar çıkışını engellemeye ya da güçleştirmeye başlar. Prostat sorunu olan kişi prostat ameliyatı olanların yorumları ile kendisi için uygun görülen tedavi hakkında bilgi sahibi olmak ister.

Eğer kendisinde iyi huylu olan bir prostat büyümesi mevcut ise iyi huylu prostat büyümesi tedavisi konusunda bilgi sahibi olmak ister.

Prostat Büyümesi Nedir Ve De Ne Değildir?

Prostat büyümesinin söz konusu olduğu kişi prostat ameliyatı olanların yorumları ile ilgilenir. Ancak prostat büyümesi olan her hastada ameliyat gündeme gelmez. İyi huylu prostat büyümesi tedavisi söz konusu ise tedavi daha kolay bir hal alır.

Bir birey ilk olarak idrar yapmakta zorlanmaya başlarsa ve daha sonrasında idrar yapmak imkansız hale gelirse bunun en önemli nedenlerinden biri prostat büyümesidir. Prostat büyümesi söz konusu olan kişi hem gece hem de gündüz sık olarak idrara çıkma ihtiyacı hisseder.

Bazı durumlarda idrara yapma güçlüğü söz konusu olurken bazı durumlarda idrar yapma hissi olmasına rağmen idrar yapma süreci hiç başlamaz. Hasta idrara çıkmasının hemen sonrasında tekrar idrara çıkma gereksinimi hissedebilir. Prostat ameliyatı olanların yorumları ameliyat gündeme geldiğinde önem kazanır.

Her prostat büyümesi illaki bir tedavi gerektirmeye bilir ancak iyi huylu prostat büyümesi tedavisi doktorun gerek görmesine göre belirlenir. Prostat büyümesi kansere dönüşür mü şeklindeki soru da çok merak edilir. Ancak prostat büyümesi kansere dönüşen bir sağlık problemi değildir.

Ancak bir kişide hem prostat büyümesi hem de kanser görülmesi söz konusu olabilir.

İyi Huylu Prostat Büyümesi Tedavi Seçenekleri

Prostat büyümesi söz konusu olan ve prostat ameliyatı olanların yorumları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen hastaların merak ettiği konular arasında gelen bir diğer konu ise iyi huylu prostat büyümesi tedavisi ve bu tedaviye yönelik seçeneklerin ne olduğu gelmektedir.

Prostat büyümesinin hafif semptomlara sahip olması durumunda doktor semptomları izleyebilir. Hastanın yaşam kalitesini düşüren şikayetler söz konusu ise ilaç tedavisi uygulanabilir. Prostat semptomlarını azaltmak için uygulanan tedavi yöntemlerinden biri de Mikrodalga ve Isı tedavileridir. Gerekli olması halinde prostat ameliyatları gündeme gelebilir.

Bir başka tedavi seçeneği ise Lazer tedavisidir. Ameliyat söz konusu olması durumunda prostat ameliyatı olanların yorumları önemlidir. Ancak http://www.prostattedavisi.com.tr/prostat-buyumesi-nedir linkine tıklayarak iyi huylu prostat büyümesi tedavisi ve aklınızdaki soruların cevap bulmasını kolaylıkla sağlayabilirsiniz.

Prostat ameliyatı olanların yorumları ve çok daha fazla bilgi için doğru adres.

Etiketler:Prostat Ameliyatı Ne Kadar Sürer, prostat belirtileri, prostat büyümesi, Prostat Büyümesi Nedir

Geri Bildirim gönder…

Источник: https://www.prostattedavisi.com.tr/prostat-buyumesi/

BPH Nedir Benign Prostat Hiperplazisi Belirtileri Nedenleri Tedavisi

İyi Huylu Prostat Büyümesi ve Tedavisi

Benign prostat hiperplazisi, iyi huylu prostat büyümesi ve prostat hipertrofisi olarak da bilinen BPH, prostat bezinin iyi huylu (kansersiz) büyümesine denir. Bu durum erkeklerde genellikle yaşlanma ile birlikte ortaya çıkar.

Prostat, yalnızca erkeklerde görülen ceviz boyutundaki bir bezdir. Bu bez, spermleri besleyen bir sıvı salgılar. Ergenlik çağına dek, prostat bezi aynı boyuttadır ve ergenlikle birlikte bu bezin boyutu iki katına çıkar. Normalde bu bez yaşla birlikte büyümektedir.

Benign prostat hiperplazisi BPH veya prostat bezi büyümesi olarak adlandırılmaktadır. Benign prostat hiperplazisinde prostat büyümesi malign değildir (kanser değildir).

Benign prostat hiperplazisi (BPH) belirtileri arasında sık idrara çıkma, geceleri idrara çıkma ve idrar yapma zorluğu vardır.

Benign Prostat Hiperplazisi Belirtileri

 • İdrara çıktıktan sonra bile hala idrar var hissi
 • İdrarda kan
 • Zayıf veya yavaş idrar akımı
 • İdrara çıkma zorluğu
 • Geceleri 2 veya daha fazla kez idrara çıkma ihtiyacı

Benign Prostat Hiperplazisi Sebepleri

Prostat büyümesinin kesin sebebi bilinmese de kişi büyüdükçe hormonal değişikliklere bağlı olduğuna inanılmaktadır. Vücuttaki hormon dengesi yaşlandıkça değişir ve bu da prostat bezinizin büyümesine neden olabilir. Prostat büyümesi, yaşlandıkça neredeyse tüm erkeklerde gerçekleşir.

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisi

Prostat büyümesi için uygulanacak tedavi hastadaki belirtilere bağlıdır. Eğer hafif belirtileriniz varsa, bu acil bir tedavi gerektirmez ancak yine de düzenli check-upları yaptırmalı ilaçları kullanmalısınız.

Alfa-blokerler (örn.Terazosin, alfuzosin, tamsulosin, silodosin) adı verilen ilaçlar, idrarın akışını kolaylaştırarak (özellikle idrar yolu tıkanıklığı çok şiddetli değilse) mesaneyi rahatlatmaya yardımcı olabilir. Diğer ilaçlar (örneğin, dutasterid, finasteride) prostatın boyutunu azaltmaya yardımcı olur.

Bu ilaçlar BPH’li birçok insanda ameliyat ihtiyacını ortadan kaldırabilir. Ancak, problemi tamamen ortadan kaldırmanın tek yolu tabi ki ameliyattır.

En yaygın olarak kullanılan teknik, çok büyük prostat bezleri olanlar dışında çoğu vaka için kullanılabilen TURP (prostatın transüretral rezeksiyonu) olarak adlandırılır.

Prostat büyümesini önlemek için üretra (penis uzunluğunu çalıştıran ve mesaneye giden tüp) içine bir kamera ve halka bir tüp yerleştirilir.

Kabak Çekirdeği

Kabak çekirdeği prostat büyümesini durdurup küçülmesine yardımcı olabilir. Çekirdek; idrar akışına yardımcı olan idrar sökücü özellikler içerir. Çinko açısından da oldukça zengindir. Prostat büyümesi olan erkeklerde genellikle çinko eksikliği görülür. Dahası, kabak çekirdeği prostatın işleyişine yardımcı olan omega-3 yağ asitlerine sahiptir.

 • Kabak çekirdeğinin tadını çıkarmanın en iyi yolu, herhangi bir tuz eklemeden sade bir şekilde yemektir. Günde bir avuç çekirdek tüketimi yeterlidir.
 • Alternatif olarak, büyük bir bardağa bir avuç dolusu ezilmiş taze kabak çekirdeği koyun. Kapağa; kaynar su ekleyin ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Ardından çekirdeği ayırın. Günde bir kaç kez bu çayı tüketin.

Mısır Püskülü

Mısır püskülü, benign prostat hiperplazisi (BPH) için en iyi ilaçlardan biridir. Doğal bir idrar söktürücü görevi görür ve hatta idrar kaslarını rahatlatmaya yardımcı olur. Bu idrar akışının rahatlamasına yol açar.

 • 6 mısırın püskülünü 4 bardak suya koyun. Biraz kaynattıktan sonra 10 dakika daha pişirin. Günde 3 bardak bu mısır püskülü çayı tüketin.

Elma Sirkesi

Elma sirkesi, prostat bezlerindeki büyümeyi küçültmeye yardımcı olan büzücü özelliklere sahiptir. Aynı zamanda kilo kaybına yardımcı olur ve idrar yolu enfeksiyonu gibi prostat büyümesinin komplikasyonlarını önlemeye yardımcı olur.

 • 1 bardak ılık suya 1 ila 2 yemek kaşığı çiğ elma sirkesi ve 1 yemek kaşığı balı karıştırın. Günde 2 kez bunu tüketin.
 • Bir başka yöntem ise 1 su bardağı elma sirkesini duş suyuna ilave etmek ve bu suda 10-15 dakika beklemektir. Haftada birkaç kez bu duş yöntemini uygulayın.

Isırganotu

Isırganotu da BPH belirtilerini hafifletebilir. Bu ot, prostat dokusunu küçültmeye yardımcı olan temel biyoaktif fitokimyasalları içerir. Doğal bir idrar sökücü olarak aynı zamanda iltihaplı atıkların idrar yoluyla vücuttan atılmasını sağlar.

 • 1 bardak sıcak suya 1 tatlı kaşığı kurutulmuş ısırgan otu ekleyin. 10 dakika kaynatın ve sonrasında süzün. Bu çayı günde 2 veya 3 kez tüketin.
 • Ayrıca ısırganotu takviye kapsülleri de alabilirsiniz. Günlük alınması gereken miktar 300 mg’dır ancak doğru doz için mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

Источник: https://selmasultan.com/prostat-hipertrofisi-iyi-huylu-prostat-buyumesi-bitkisel-tedavisi

Prostat Büyümesi

İyi Huylu Prostat Büyümesi ve Tedavisi

Ürolojide bu hastalığa “BPH” yani Benign Prostat Hiperplazisi denir.

Bu hastalık Ürolojinin lokomotifidir, yaşlı nüfusun artmasından dolayı sık karşılaşılan ve tedavi edilen hastalığıdır.

Prostat 40 yaşından sonra büyümeye başlar ve gitgide çepeçevre sardığı dış idrar yolunu sıkıştırır, sıkıştırma sonucu vücuttan atılması gereken idrarın vücuttan dışarı çıkışı (idrar yapabilme) zorlaşır.

Şekil 1: Prostatın normal ve büyümüş hali görülüyor

Hastalığın seyrinde oluşan belirtiler 2 grupta değerlendirilir:

1. Dış idrar yolunun tıkanmasına bağlı belirtiler:

 • İdrarın incelmesi, gücünde azalma
 • İdrarı başlatmada güçlük, bekleme
 • Kesik kesik (taksitli) idrar yapma
 • Sonunda damlama
 • İdrar kesesini (mesaneyi) tam boşaltamama hissi
 • Çok ilerlemiş ve fark edilmemiş tıkanıkta uykuda idrar kaçırma

2. İdrar kesesinin (mesanenin) devamlı uyarılması ve yorulmasına bağlı belirtiler:

 • Sık idrar yapma, eskiye oranla sayıda artış
 • Ani idrar yapma isteği
 • İdrarı yetiştirememe duygusu, bazen bu duygu ile idrar kaçırma
 • İdrar yaparken yanma

Prostat Büyümesini neden tedavi ediyoruz?

Prostat büyümesi, eğer tedavi edilmez ise son derece olumsuz sonuçlar doğurur.

Bunlardan en önemlileri:

 • Aniden idrar tıkanması, idrarın gelmeyip karın şişmesi, idrarın idrar kesesini şişirmesi ve acil olarak idrar yoluna idrarı dışarı almak için sonda takmak zorunda kalmak. Bazen sonda takılamaz ise karın alt kısmına delik açarak idrar dışarı alınır
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • İdrar kesesinde taş oluşması
 • İdrar kesesi bozulması, çok geç kalındığında idrar kesesinin iflas etmesi ve ameliyat olunsa dahi idrar yapmada güçlük, yada daimi sonda kullanmak zorunda kalması
 • Mesane (idrar kesesi) nin çok bozulması sonucu basıncın yukarı çıkması nedeniyle “Böbreklerin Bozulması”, buna bağlı kanda atılması gereken Üre, Kreatinin gibi maddelerin yükselmesi

Prostat Büyümesi (BPH) Teşhisi

Hastanın şikayetlerini değerlendirdikten sonra şu tetkikleri yapıyoruz:

 • İdrar Tahlili
 • Üriner Sistem Ultrasonografisi (Böbrekler, mesane, prostat)
 • Kanda PSA tahlili
 • Üroflowmetri (idrar akım hızını ölçmek, normal erişkin erkekte en az 12 ml/s olmalı)

İlaç tedavisi (Medikal tedavi)

Bu tedavide 2 grup ilaç vardır:

 1. Alfa bloker dediğimiz piyasada çeşitli değişik isimlerle satılan (Xatral, Cardura, Flomax, Urorec, Tamprost, Floprost) kalıcı tedavici etkisi olmayan, sadece kullanıldığı sürede idrar kesesi ağzını biraz gevşeterek rahat idrar yapmayı sağlayan ilaçlar.
 2. 5-Alfa Reduktaz inhibitörleri dediğimiz (Avodart, Proscar) prostat hacmini en az 6 ay kullanımda %25 azaltan, cinsel istek (libido) kaybına ve sertleşme yetersizliğine neden olan ilaçlar.

Cerrahi Tedavi

Günümüzde Prostat Büyümesinin cerrahi tedavisinde en son gelinen nokta “PLASMA KİNETİK” teknolojisidir.

Bu yöntemde penis içinden (dış idrar yolu) kameralı bir sistem ile girilerek yolu tıkıyan prostat enerji kaynağı ile küçük parçalar halinde kesilerek çıkarılır.

Bu yöntem prostat büyümesi cerrahisinin klasik cerrahi tedavisi olan TUR-P (Trans Uretral Rezeksiyon Prostat) nin yeni geliştirilmiş, çok daha zararsız, kanamasız modelidir.

Kapalı Postat Ameliyatı (TUR-P) hakkında aşağıdaki videodan bilgi edinebilirsiniz.

Plasma Kinetik Teknolojisi

Klasik TUR-P yöntemine göre çok büyük avantajları söz konusudur:

 • Klasik TUR-P de kullanılan enerji “monopolar akım“dır, monopolar sistemler hastanın vücudundan elektrik akımı geçmesini gerektiren sistemlerdir, hâlbuki PLASMA KİNETİK tekniğinde kullanılan enerji sistemi monopolar olmayıp “Bipolar Akım” dır, bu akım bütün vücudu dolaşmaz, sadece uygulandığı yeri etkiler, yani hastadan elektrik akımı geçmemektedir. Kalp pili taşıyan hastalarda bile pilin elektrik akımından etkilenmesi söz konusu değildir.
 • Kan kaybı çok daha azdır, bu nedenle ameliyatta kalma süresi kısalır, ameliyat sonrası süreç kanama az olduğu  için çok daha sıkıntısız olacaktır, hastaneden çıkış daha kısa sürede gerçekleşir.
 • Doku çıkacağı için çıkarılan dokuların patolojik incelenmesi mümkün olabilmektedir (Greenligt Laser tekniğinde buharlaşma olduğu için doku çıkarmak söz konusu değildir). Ameliyat  sırasında mesane içine oldukça yüksek miktarda su verilir (Plasma Kinetik tekniği, klasik TUR-P ve GreenLight Laser gibi diğer prostat ameliyatları sırasında mesane içine oldukça yüksek miktarda sıvı verilir).
 • TUR-P tekniğinde kullanılan sıvı mesaneden vücut içine girdiğinde %1-2 ihtimal ile “su zehirlenmesi” (TUR Sendromu) dediğimiz ciddi bir olumsuz sonuç doğar. Plasma Kinetik tekniğinde “Su Zehirlenmesi” (TUR sendromu) kesinlikle söz konusu olamaz çünkü burada kullanılan sıvı serum fizyolojiktir.

Prostat ve Prostat Büyümesi (BPH) ile ilgili önemli bilgiler

 • Prostat erkeklerin bir organıdır, erkek çocuk prostatı ile doğar
 • 40 yaşından sonra prostat büyümeye başlar, bu büyüme gittikçe ilerler ve idrar akımını bozar
 • BPH (Prostat büyümesidir, kanser değildir)
 • Prostat büyümesi prostat kanserinden bağımsız bir hastalıktır, prostat büyümesi kesinlikle prostat kanserine dönüşmez
 • Prostat Kanseri teşhisi konan hastalarda prostat büyümesi beraber bulunur ve Prostat kanseri için yapılan ameliyat ile hem kanser hem büyümeden  kurtulmak mümkündür
 • İdrar ile ilgili şikayetler önemsenmez ise böbreklerin bozulabildiği çok olumsuz sonuçlar doğurabilir

Источник: http://www.tahirkaradeniz.com/prostat-buyumesi.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть