Kadınlarda Üreme Sağlığı ve Tüp Bebek Tedavisi

Tüp Bebek Tedavisi Nedir, Nasıl Yapılır?

Kadınlarda Üreme Sağlığı ve Tüp Bebek Tedavisi

Tüp bebek tedavisi, kadın yumurtasının erkek spermi ile vücut dışında, yani laboratuvar ortamında yapay bir şekilde döllendirildikten sonra rahime yerleştirilmesi işlemi olarak tanımlanır. Ülkemizde tüp bebek adıyla yaygınlaşan bu tedavi; IVF (in vitro fertilization) olarak da isimlendirilmektedir.

Günümüzde, 12 ay boyunca herhangi bir doğum kontrol yöntemi ile korunmadığı halde doğal yollarla bebek sahibi olamayan çiftlerin yaygın olarak tercih ettiği tüp bebek tedavisinin başarı oranı, ülkeden ülkeye farklılık göstersede dünya genelinde ortalaması %40’tır. Bu başarı oranındaki en önemli faktörlerden bazıları: annenin yaşı, kilosu ve genel sağlık durumudur.

Tüp bebek tedavisi ilk kez 1973 yılında denenmiş, fakat embriyo anne rahmine tutunamamıştır. Bu denemeden 5 yıl sonra,  Louise Joy Brown, İngiltere’de 25 Temmuz 1978 yılında ilk başarılı tüp bebek tedavisi sonucunda dünyaya gelmiştir.

Tüp bebek tedavisi ile dünyaya gelen ilk insanın, ilk fotoğrafları

Источник: https://yenianneyim.com/tup-bebek-tedavisi/

Tüp Bebek Tedavisinde Devlet Desteği | Gürgan Tüp Bebek Merkezi‎

Kadınlarda Üreme Sağlığı ve Tüp Bebek Tedavisi

Tüp Bebek Tedavisinde Devlet Desteği 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 63 üncü maddesinde yardımcı üreme yöntemi tedavileri finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri arasında sayılmış ve genel şartlar belirtilmiştir. Ayrıca Sağlık Uygulama Tebliği’nin 2.4.4.İ- Yardımcı Üreme Yöntemi Tedavileri adlı maddesinde de açıklanmıştır. Buna göre;

a)    İnvitro Fertilizasyon (IVF)

Evli olmakla birlikte daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olup olmadığına bakılmaksızın evlat edinilmiş çocukları hariç mevcut evliliğinde çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisine, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karısına, en fazla  üç deneme ile sınırlı olmak üzere uygulanan IVF tedavilerine ilişkin giderler, aşağıda belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi halinde Tüp bebek tedavisinde devlet desteği ile karşılanır.

 • Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması,
 • 23 yaşını doldurmuş, 40 yaşından küçük,
 • Uygulamanın yapıldığı merkezin Kurum ile sözleşmeli olması,
 • En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması veya halen genel sağlık sigortalısı olan kadının bu bentteki koşulları taşımaması halinde eşinin gerekli koşulları sağlaması,
 • Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi.

IVF tedavisine başlanan kadının IVF uygulama tarihinde (embriyo transferinin yapıldığı tarih) 41 yaşından gün almış olması durumunda, IVF tedavisine ait bedeller Kurumca karşılanmaz.

Ancak kadının 40 yaşından gün aldığı tarihten önce düzenlenmiş geçerli sağlık raporunun bulunması ve rapor tarihinden itibaren 30 gün içinde embriyo transferinin gerçekleştirilmiş olması durumunda, IVF tedavisine ilişkin sağlık hizmetleri Kurumca karşılanır.

Kuruma devredilen sosyal güvenlik kurumlarınca daha önce ödenen tüp bebek tedavileri, işlem adetlerinin hesaplanmalarında dikkate alınır.

IVF bedellerinin ödenebilmesi için IVF uygulanacak kadında gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalık bulunmaması gerekmekte olup gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalığın bulunmadığının IVF tedavisi için gerekli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi yeterlidir.

Harp malülleri kapsamı

Harp malullüğü kapsamında aylık almakta olan harp malullerinin kendileri ve bunların eşleri, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre malullük aylığı almakta olan vazife malullerinin kendileri ile bunların eşleri, bu Kanunun 47 nci maddesi ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ve mülga 45 inci maddesi kapsamında vazife malulü olarak aylık almakta olan vazife malullerinden ise başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanların kendileri ile bunların eşleri, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması ve Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olması şartları aranmaz.

b)    Yardımcı Üreme Yöntemi Katılım Payları

 • Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde birinci denemede %30, ikinci denemede %25, üçüncü denemede %20 oranında olmak üzere bu tedaviler için belirlenen bedeller üzerinden katılım payı alınır.
 • Yardımcı üreme yöntemi katılım payları, tedavinin sağlandığı sağlık hizmeti sunucusunca kişilerden tahsil edilir.

c)    Kök Hücre Vericisi Kardeş Doğmasına Yönelik IVF Tedavisi

Hasta çocuk sahibi olup, tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması ve tıbben zorunlu görülmesi halinde bu çocuğun tedavisi amaçlı preimplantasyon genetik tarama yapılarak uygun kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik olarak, bünyesinde kemik iliği transplantasyon merkezi bulunan üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları sağlık kurulları tarafından hasta çocuk adına düzenlenen bu durumların belirtildiği tıbbi genetik uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak yapılan IVF tedavilerine ilişkin giderler, SUT’un 2.4.4.İ-2 maddesinde yer alan hükümler uygulanmaksızın Tüp bebek tedavisinde devlet desteği ile karşılanır. Bu durum dışında preimplantasyon genetik tarama ve bu işlem ile birlikte yapılan IVF bedelleri Kurumca karşılanmaz.
Aileler, söz konusu sağlık kurulu raporuna istinaden Kurumla sözleşmeli üremeye yardımcı tedavi merkezlerinden (tüp bebek merkezi) birine başvurabilirler.

Tüp Bebek Tedavisinde Devlet Desteği Hakkında Merak Ettiğiniz Herşey

1. Tüp bebek tedavisinde devlet desteği ile çocuk sahibi olabileceği tıbben belirlenmiş olan çiftler; tedavi raporunu hangi sağlık kurumlarından alabilir?
Tüp bebek ünitesi olan Üniversite veya Devlet Hastanelerinden alabilir.

2. Tüp bebek uygulamalarında devlet tarafından konulmuş bir sınırlandırma var mıdır?
Son gelen yönetmelikler ile üç denemeye kadar hak tanınmıştır.

3. SGK Tüp bebek raporu almak için başvururken hangi koşullar aranacaktır?
Kadının yaşı 23’ü bitirmiş 41 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. Üç yıl evli olma şartı zorunludur.

Üç yıl evli olanlar en az iki kez aşılama yaptırmak zorundadır. Ancak sperm sayısı 5 milyondan az olanlar, düşük yumurta rezervi olanlar ve tüpleri kapalı durumda olanlarda 3 yıllık evlilik şartı aranmaz.

4. Tüp bebek raporu almak için başvururken hangi tetkik ve tahliller istenecek?
FSH, AMH değerleri, sperm tahlilleri (farklı zamanlarda en az 3 adet) HSG (Rahim Filmi) istenmektedir.

5. Tüp bebek tedavisi için SGK raporu çıkarmak ne kadar sürer?
Başvurulan hastaneye göre değişiklik göstermektedir.

Tüp bebek raporu; ilaç ve tedavi raporu adı altında çıkmaktadır. İlaç raporu 1 ay geçerli iken tedavi raporu başvurulan hastaneye göre değişmekle beraber en fazla 6 ay geçerli olacak şekilde düzenlenmektedir.

7.  Tüpbebek Raporu yeniletmek için yine aynı tetkik ve tahlillerin yapılması gerekiyor mu?
Rapor yenilemek değil her bir uygulamada yeniden rapor çıkartmak gerekmektedir.

Merkezimize geldiğinizde rapor hakkınız, rapor çıkarabilmek için gerekler ve süreç hakkında detaylı olarak bilgilendirilirsiniz. Randevu almak için sıra beklemenize gerek olmayacaktır.

9. Rapor çıkarmak için ilgili sağlık kuruluşlarına giden çiftler, tedavilerini nerede yaptırmak istediklerine kendileri karar verebiliyorlar mı, raporun alındığı hastanede tedavi yaptırmak zorunlu mudur?
Düzenlenen rapor SGK’ya uygun olduğu taktirde kişi istediği yerde raporunu kullanarak tedavi olabilecektir, bu konuda bir zorunluluk yoktur.

10. 1978 doğumlu bir hasta rapor alabilir mi, tedavi desteğinden faydalanabilir mi?
41′ yaşından gün almışsa yararlanamaz.

11. 1979 doğumlu bir hasta rapor alabilir mi, tedavi desteğinden faydalanabilir mi?
41′ yaşından gün almadığı için tüp bebek devlet desteğinden faydalanabilir.

12. SGK çatısı altındaki tüm kurumlular belirli bir fark ödemek koşulu ile tedavi yardımı alabiliyor mu?
Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK lı hastalar SGK çatısı altında birleştiğinden rapor ile tedavi yardımı alabilmektedir.

 • Sgk Tüp Bebek Yaş Sınırı Nedir?
 • Sgk Tüp Bebek Tedavisinin Ne Kadarını Karşılar?
 • Tüp Bebek İçin SSK Raporu Nasıl Alınır?
 • Sgk Tüp Bebek Raporu Sgk Tüp Bebek İlaçları Karşılar mı?
 • Sgk Tupbebek fiyatları 2019
 • Ankara tüp bebek fiyatları 2019
 • Sgk Tüp Bebek Raporu İçin Gerekli Evraklar Nedir?
 • Sgk Tüp Bebek Tedavisinin Ne Kadarını Karşılar 2019
 • Sgk Tüp Bebek Raporu Nasıl Alınır?
 • Sgk Tüp Bebek Şartları
 • Sgk Tüp Bebek Yaş Sınırı
 • Sgk ile Anlaşmalı Tüp Bebek Merkezleri
 • Ankara Sgk Anlaşmalı Tüp Bebek Yapan Hastaneler
 • İstanbul Sgk Anlaşmalı Tüp Bebek Yapan Hastaneler
 • Şanlıurfa Sgk Anlaşmalı Tüp Bebek Yapan Hastaneler
 • Sgk Tüp Bebek Masraflarının Ne Kadarını Karşılıyor?
 • Tüp bebek devlet desteği
 • Sgk tüp bebek tedavisi
 • Tüp bebek devlet karşılıyor mu
 • Tüp bebek fiyatları
 • Özel hastanede tüp bebek şartları

Источник: https://www.gurganclinic.com/tup-bebek-tedavisinde-devlet-destegi.html

Tüp Bebek Nedir? Tüp Bebek Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Kadınlarda Üreme Sağlığı ve Tüp Bebek Tedavisi

Bebek sahibi olmak çiftlerin büyük kısmının hayalidir. Bazen bu hayalin gerçekleşmesi doğal yollardan mümkün olmamaktadır. Bu noktada devreye giren tüp bebek, fiziksel nedenlerle bebek sahibi olamayan çiftlerin bebek sahibi olmasını sağlamaktadır. Bu konuya başvuru yapmadan önce bilgi sahibi olmak son derece önemlidir.

Tüp bebek, doğal yollarla bebek sahibi olma şansı çok az olan ya da olmayan çiftlerin üreme hücrelerinin vücut dışı koşullarda döllenme işlemine verilen isimdir.

Tüp bebek tedavisinde erkek ve kadına ait üreme hücreleri, vücut sıcaklığına sahip uygun bir ortamda 48 saat boyunca bekletilir. Bu sürede elde edilen yumurtaların yaklaşık olarak %50’lik kısmında döllenme oluşur.

Bu döllenmiş yumurtalar yani embriyolar kadın rahmine yerleştirilerek işlem tamamlanmış olur. Bu yöntem, en fazla kullanılan ve yüksek yüzdeyle sonuç alınan tedavi şeklidir.

Tüp bebek tedavisi günümüzde mikroenjeksiyon tekniğiyle yapılmaktadır. Bu yöntemle baba adayından alınan spermlerin doğrudan yumurta içine verilmesi ve döllenme gerçekleştikten sonra anne rahmine transfer edilmesi sağlanmaktadır.

Tüp bebek yönteminin uygulanması için çiftlerde şu problemlerin ortaya çıkması gerekmektedir:

 1. Sebebi belirlenemeyen kısırlık durumunda,
 2. İleri derecede polikistik over sendromu adı verilen yumurtalama bozukluklarında,
 3. Azospermide adı verilen sperm kalite bozukluklarında,
 4. Çikolata kistleri adı verilen Endometriyoma hastalığının görülmesi durumunda,
 5. Bağışıklık sistemine bağlı olan yani immunolojik kısırlık durumunda,
 6. Sperm sayısının herhangi bir nedenle yetersiz kaldığı durumlarda,
 7. 12 ay süreyle düzenli ve korumasız cinsel ilişkiye rağmen gebelik sağlanamadığında uygulanmaktadır.

Uygulamalar

Tüp Bebek Uygulaması

Bebek sahibi olmak ve bunu tüp bebek yöntemiyle yapmak isteyenler öncelikle bir tüp bebek merkezine başvurmalıdır. Sonrasında adaylarla ilk olarak değerlendirme tarzında bir görüşme yapılır. Tüp bebek tedavisinin uygulanması için hangi koşulların sağlanması gerektiğinden bahsedilir.

Bu noktadan sonra gerekli olan tetkik planı hızlı bir şekilde hazırlanır. Sonrasında ayrıntılı jinekolojik muayene ve ultrasonografi uygulanır. Tüm tetkikler değerlendirilerek uygulamanın başarı şansı bebek sahibi olmak isteyen çifte anlatılır. Gerekli hazırlıkların ardından tüp bebek uygulaması başlatılır.

Tedavisi

Tüp bebek uygulamasında gerekli tetkikler yapıldıktan sonra bebek sahibi olmak isteyen çift uygunsa tüp bebek tedavisinin aşamalarına başlanır. Öncelikle normal şartlarda kadınların yumurtalaması için vücudun ürettiği hormonlar enjeksiyon ile hastaya uygulanır.

Bu enjeksiyonun dozajı fazladır çünkü anne adayında bir siklusta birden fazla yumurta elde edilmesi amaçlanır. Gelişen yumurtalar sıklıkla ultrasonografi yöntemi ile kontrol edilir ve bu sırada kan tahlilleri de yapılır. Yumurtalar 18-20 mm boyutuna ulaştığında tek dozlu bir yumurta çatlatma enjeksiyonu uygulanır ve yumurtalama zamanı planlanır.

Bu iğnenin ardından yaklaşık 36 saat sonra anestezi altında vajinal yoldan bir iğne yardımı ile yumurtalar toplanır.

Anne adayına yapılan işlemler devam ederken erkekten alınan sperm örneği özel işlemle uygun hale getirilir. Bu spermlerle birlikte anne adayından alınan yumurtalar laboratuar ortamında uygun koşullar sağlanarak döllenmesi sağlanır. Embriyo gelişimi sürekli olarak takip edilir.

Bu takip işlemi sonrasında rahime tutunma ihtimali en yüksek embriyolar seçilerek özel kateterler yardımıyla anne adayının rahmine vajinal yoldan yerleştirilir.

Bu sırada yüksek kaliteli olan embriyolar yine laboratuar ortamında dondurularak olası bir gebe kalamama durumu için uygun koşullarda saklanır.

İlginizi çekebilir  Hamilelikte ağız ve diş sağlığı

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tüp Bebekle Gebelik

Tüp bebek uygulamasının ardından gebelik olup olmadığı birkaç hafta içinde anlaşılmaktadır. Gebelik testi pozitif çıkan kişiler normal hamilelik sürecine göre daha dikkatli olmalıdır.

Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan anne adayları öncelikle beslenmelerine dikkat etmelidir. Özellikle ilk üç aylık dönemin riskli olacağı belirtildiğinden bu süreçte daha dikkatli olunmalıdır.

Hızlı ve ani hareketlerden kaçınılmalı ve bol su tüketilmelidir.

Tüp bebek yöntemi ile hamile kalanlar alkol ve sigaradan uzak durmalıdır. Folik asit tüketimi mümkün olduğunca arttırılmalıdır. Bunun yanı sıra mümkün olduğu kadar tempolu yürüyüş yapılmalıdır.

Özellikle ilk 3 aylık süreçte stresten mümkün olduğunca uzak durulmalı ve gerektiğinde psikolojik destek alınmalıdır.

Ayrıca belirlenen periyotlarda kontrollere düzenli olarak gidilmeli ve operasyonu gerçekleştiren uzmanın tavsiyelerine dikkat edilmelidir.

Tüp bebek tedavisine başlanmadan önce hastalar oluşabilecek bazı problemlere karşı uyarılmalıdır. Bugüne kadar uygulanan tüp bebek tedavilerinde şu sorunların biri ya da bir kaçı bazı hastalarda ortaya çıkmıştır:

 1. Yumurtalıklarda iyi huylu kist bulunan yani Polikistik Over Sendromu (PCO) bulunan hastalarda aşırı yumurtalamaya bağlı nefes almada zorlanma, karın içinde sıvı toplanması, damar içinde pıhtı oluşmasıyla akciğerin olumsuz etkilenmesi gibi sorunlar ortaya çıkabilir,
 2. Tedavi sürecinde kullanılan ilaçlara karşı bazı alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir,
 3. Karın içi kanama sorunu görülebilir,
 4. Tedavi süresinde enfeksiyon riski bulunabilir,
 5. Anestezik uygulamalara karşı reaksiyon gösteren hastalarda bazı olumsuz durumlar ortaya çıkabilir,
 6. Psikolojik sorunlar artış gösterebilir.

Başarısız Deneme Nedenleri

Tüp bebek uygulamasında başarı elde etmek, bu yönteme başvuran her çiftin hayalidir. Bu konuda başarı oranını belirleyen hamile kalma oranı değil sağlıklı süren hamilelik belirlemektedir. Kliniklere göre başarı oranı %45’lera kadar varabilmektedir. Özellikle ilk denemede başarısız olunması son derece sık görülmektedir.

Başarısız tüp bebek denemeleri konusunda ilk neden tüp kanallarının tıkalı olmasıdır. Bunun yanı sıra embriyonun yapısındaki genetik bir bozukluk da başarısız olma nedenleri arasında yer almaktadır. Ayrıca ilaç verildikten sonra embriyonun çatlaması gerekirken bu durumun gerçekleşmemesi de önemli nedenler arasındadır.

Kadın rahmi içindeki bozukluklar, birçok kadında görülen çikolata kistleri başarısızlıkta etkendir. Karın içindeki aşırı iltihaplanma durumu da nedenler arasında yer almaktadır. Sperm konusunda yaşanan sıkıntılar da etkendir. Hepsinin yanı sıra laboratuar ortamının düzgün olmaması ve yanlış tedavi uygulamaları başarısızlıkta etkendir.

İlginizi çekebilir  Hamilelik döneminde kıyafet seçimi

Başarısız tüp bebek uygulamasının ardından ultrasonografi, rahim filmi, kameralı rahim inceleme ve genetik tanı gibi yöntemlerle sorunun kaynağı tespit edilmelidir. Sorunun tam olarak tespit edilmesi yeniden tedavi açısından kritik öneme sahiptir.

Başarısızlık Sonrası Süreç

Tüp bebek tedavisi başarısız olursa umudunuzu kaybetmeyin. Başarısız uygulamanın ardından, bu başarısızlığın sebebine göre 1 ya da 2 ay içerisinde yeniden deneme yapılabilir. Başarısızlığa neden olan etken tam olarak anlaşıldığında buna yönelik tedavi uygulanır.

Yaşı genç olan çiftlerde tedaviye yeniden başlama süresi biraz daha uzun tutulabilir ancak 35 yaş üzeri çiftlerde bir an önce yeniden tedavi denenmelidir. Bu süreçte psikolojik tedavi alınması da önerilmektedir. Sabırlı olmak ve araştırmaya devam etmek bu süreçteki anahtar aşamalardır.

Fiyatları

Tüp bebek uygulamasında en fazla gündeme gelen konu tüp bebek tedavisi fiyatlarıdır. Bu konuda belirleyici faktör başvurduğunuz tüp bebek merkezinin belirlediği fiyatlardır.

Yani, fiyatlandırma ile ilgili tüm kurumları araştırarak buna göre tercih yapabilirsiniz. Fiyat üzerinde yapılan tetkikler, uygulama, tedavi, ilaç gibi faktörler etkili olmaktadır.

Başarı oranı yüksek olan tüp bebek merkezlerinin fiyatlarının daha fazla olduğu görülmektedir.

Ülkemizde tüp bebek tedavisi için kurumlarla anlaşmalı merkezler tercih ettiğinizde gideriniz azalacaktır. Eğer kurumlarla anlaşması olmayan tüp bebek merkezlerini tercih ederseniz tüm aşamalar için ortalama 10000 TL gibi bir miktar hazırlamanız gereklidir. Bu miktar daha düşük ya da daha fazla olabilir. Yapılan uygulamanın ne şekilde olacağı da fiyat konusunda etkilidir.

Tarihsel Gelişimi

Robert Edwards

Tüp bebek uygulamasının gelişimi 1960’lı yıllara dayanmaktadır.

İngiliz bilim adamı Robert Edwards tarafından farelerde gelişimsel genetik çalışması yapılması bu uygulamanın temelini oluşturmuştur.

Sonrasında Patrick Stepto isminde bir jinekolog ile beraber çalışan Robert Edwards, birçok başarısız denemenin ardından 1978 yılında doğal siklus yöntemiyle ilk bebeğin sağlıklı olarak dünyaya gelmesini sağlamıştır.

1984 yılından itibaren daha hızlı bir süreç yaşanmıştır. 1986 yılında yumurta dondurma yöntemiyle ilk hamilelik sağlanmıştır. 2001 yılına gelindiğinde ilk kez tek embriyo transferi sağlanmıştır.

2004 yılında ise, dondurulmuş yumurta dokusundan sağlanan embriyo ile ilk hamilelik meydana gelmiştir. Ülkemizde de 1984 yılından itibaren tüp bebek çalışmaları yapıldı ve 1994 yılında ilk tüp bebek merkezi Ankara’da hizmet vermeye başladı.

2007 yılından itibaren tüp bebek için devlet desteği uygulaması yürürlüğe konuldu.

Источник: http://www.sagliksever.com/tup-bebek

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.