Kalp Ritmi Bozulursa

Bozulmuş kalp atış hızı

Kalp Ritmi Bozulursa

Kalp ritmini ihlal , kalp kasının kasılma işlevinin normal ritminden ve sistematik doğasından sapmaktan oluşan kardiyak aktivitenin sık bir patolojisidir.

Kalp, insan vücudunun hayati bir organıdır, bu nedenle kalp hareketliliğinin ritmini en ufak bir şekilde ihlal etmek, tüm yapıların işleyişini olumsuz olarak etkiler.

Kardiyak aritmilerin merkezi hem kalpteki miyokardda hem de “iletken sistem” olarak adlandırılan yerlerde bulunur; bu nedenle kalbin işindeki her türlü dengesizlik, heyecan vericilik rahatsızlıklarına veya iletkenlik bozukluklarına atfedilebilir.

Kalp ritim bozukluğunun nedenleri

Bu patoloji hastalıkların polietolojik grupları kategorisine ait olduğu için, kalp atış hızının ve iletimin ihlali her yaşta görülebilir yani, bağımsız veya toplu olarak bir veya daha fazla ritm rahatsızlığına neden olan birçok düzeltilmiş ve önlenemez faktör vardır.

Düzensizliklerin düzeltilemez provakatörleri ve kalp aktivitesinin düzenliliği şunlardır:

– Miyokardda fizyolojik trofik bozukluklara neden olan ve bir elektrik impulsunun oluşumu ve iletimi üzerinde zararlı bir etkisi olan yaşlı hastanın yaşı;

– Kardiyovasküler sistemin yapılarının çeşitli konjenital malformasyonları yanında, ritim bozukluğunun konjenital formlarının ortaya çıkması için kalıtsal kalıtım;

– kalp kasında arızaların gelişiminin tetikleyicisi olan diabetes mellitus'un insüline bağlı bir şekli, yani bu patolojinin kendisi aritminin başlıca nedeni değildir, ancak rotasını daha da şiddetlendirir.

Daha geniş ölçüde, çeşitli şekillerde kardiyak ritm bozukluğunun geliştirilmesi süreci, düzeltilmiş etyopatogenetik faktörlerden etkilenir ve bu faktörlerin ortadan kaldırılması, kalp ritm bozukluğunun başarılı bir şekilde tedavisi için ana güvencedir.

Bu faktörlerin arasında en sık meydana gelenler:

– kalbe ait organik patolojilerin her çeşidi, miyokard ve kapakçık aparatının yapısında bir değişikliğin yanı sıra, gerekli besleyicileri kalp kasına veren büyük damarların vasküler duvarında önemli değişiklikler;

– Hormonal sistemin organlarının hastalıkları, özellikle, eşlik eden hipo- ve hipertiroidi eşliğinde brüt tiroid patolojileri;

– Vücuttaki metabolik süreçleri bozan ve elektrolit dengesizliğine neden olan bazı ilaç gruplarının kontrolsüz olarak alınması (diüretik, antikonvülsan);

– kalıcı hipertansiyon , antihipertansif ilaçların kullanımı ile durdurulamaz (aritmanın oluşum mekanizması, kalınlaşmış miyokard boyunca bir elektriksel darbenin engellenmesine neden olan hipertrofik konstriktif kardiyomiyopatiden kaynaklanır);

– Vakaların% 90'ında kalp kasının beslenmesinden sorumlu olan koroner arterlerin aterosklerotik hastalığının provoke edilmesine neden olan hastanın kilolu olması;

– Belirgin elektrolit kaymaları eşliğinde patolojiler, çünkü kalp kasının çalışması doğrudan vücuttaki hayati mikro elementlerin içeriğine bağlı;

– Olguların% 50'sinde alkolik oluşumda Kardiyomiyopati atriyal fibrilasyon bulgularının gelişimine neden olur;

– Psikotropik ilaçların sistematik kullanımı kalp ritminde ciddi akut rahatsızlıklara neden olmakta ve sonuçta ölümcül bir sonuçla sonuçlanmaktadır.

Kalp ritim bozukluğunun belirtileri

Kalp kasının ritmini bozan her türlü rahatsızlık, kalpteki kontraktilitenin yavaşlatılıp hızlandırılmasına bağlı olarak klinik bulgulara göre iki büyük gruba ayrılabilir.

Dolayısıyla, kalp kasının büzülmesinin yavaşlaması ile birlikte aritmi türleri için dolaşım bozukluklarının semptomları karakteristiktir ve taşiaritmik serinin ritim bozukluklarına, hastanın kalp yetmezliği hissi hakkındaki şikayetleri eşlik eder.

Bununla birlikte, aritmi birimlerinin her birinin kendine özgü semptomları vardır, bunların varlığı birinin kalp rahatsızlığından şüphelenmesine izin verir.

Kalp kasında patolojik değişikliğe uğramayan kesinlikle sağlıklı bir insan bile olağandışı koşullarda (stres, aşırı fiziksel aktivite, yüksek çevre sıcaklığı) olduğunda, tıbbi müdahale gerektirmeyen ve “fizyolojik” olarak adlandırılan taşiaritmi formu söz konusudur. onu kışkırtan faktörün ortadan kaldırılması. Bu aritmi, kalp kasına kaba organik hasar ile birlikte değildir ve kalıcı sağlık sorunlarına neden olmaz.

Kalbin organik patolojisinin arka planına karşı oluşan taşiaritmik ritim bozuklukları, hızlı kalp atışı hissi, cildin belirgin sarkması ve nemi olmasına rağmen gövde üst yarısında ve özellikle başta bir ısı hissi şeklinde parlak bir klinik semptom kompleksinin görünümüyle birlikte görülür.

Şiddetli taşiaritmi gelişimini destekleyen semptom, kısa süreli bayılmadan sopora kadar bilinç bozukluğunun değişen derecedir.

Kalbin bozulmasına neden olan bu biçim, sadece elektrokardiyografi ile acil bir tanı sağlamanın yanı sıra, antiaritmik ilaçların sistematik olarak alınmasını da gerektirir.

Taşiaritmi ile zıtlık, kalp ritiminde azalma sıklığı nedeniyle semptom kompleksidir – bradiaritmi.

Bir önceki grupta olduğu gibi, aritmilerin bradiaritmik formları, kardiyak patolojiden (profesyonel sporcu, yaşlı) muzdarip olan ve rahatsızlık vermeyen ve sağlık bozukluklarına neden olmayan kişilerde görülebilir.

Bradyaritmik kardiyak blokaj tipleri hem kısa hem de kalıcı olabilir ve şiddetli zayıflık, baş dönmesi , kısa süreli bilinç kaybı, konvulsif sendrom şeklinde ortaya çıkabilir ve ciddi vakalarda ölümcül sonuçlara bile sahiptir.

Ortaya çıkan olağandışı özelliklerin ortaya çıkışı ve klinik bulguları, kardiyak aktivitenin ritim bozukluğunun türü ekstrasistoldir . İlginç bir gerçek, sağlıklı bir kişinin kalbi bile, toplam kardiyak kasılma sayısıyla ilişkili olarak, extrasistolik kasılmaların yaklaşık% 4'ünü üretmesidir.

Bu frekans, kalbin normal yaşamını önemli derecede etkileyemez ve insan sağlığının durumundaki değişiklikler eşlik etmez.

Artan frekans grubunda ekstrasitik kasılmaların ortaya çıkması, kalp solunumu hissi, solunum güçlüğü, tipik kardiyalji ve ardından bu patolojinin sabit formuyla karakteristik semptomlara “kalpten kaybolma” şeklinde ortaya çıkar ve karakteristik anjina semptom kompleksi geliştirir. Bu kardiyak aritmi, daha çok ölümcül sonuç veren ventriküler fibrilasyona dönüşür.

Çocuklarda sıcak bir ritmi ihlal etme

Kalp aktivitesinin ritmini bozan yetişkin nüfusun aksine, diğer hastalıkların arka planına karşı daha sık raslanan aritmi, çocuk döneminde hem kardiyovasküler sistem açısından sağlıklı kişilerde hem de doğuştan ritim bozukluğu olan çocuklarda eşit şekilde teşhis edilir.

Pediatri ve kardiyoloji alanındaki dünya istatistiklerine göre, kardiyak patolojinin genel yapısındaki farklı yaş gruplarındaki çocuklarda ritim bozukluklarının atak yüzdesi en az% 27'dir. Pubertal yaştaki çocuklar, bu periyotta vücut yapılarının hümoral ve hücresel seviyelerde aktivitesinde belirgin değişiklikler olduğu için, kardiyak aktivitenin ritmindeki bozulmalara daha yatkındır.

Bu veya o kalp rahatsızlığının nedenini belirlerken çoğu durumda psiko-düzeltmenin uygulanan yöntemlerine aritmilerin işaretlerinin tam bir şekilde tesbiti eşlik ettiğinden, çocuğun psiko-duygusal durumuna özel dikkat gösterilmelidir.

Çocuk yaş grubundaki hastalardaki aritmilerin özellikleri, sadece elektrokardiyografinin profilaktik geçişinde yatkın seyri ve tanısıdır.

Yetişkinlerin aksine, aritmi çocuklarında kalp rahatsızlıklarının yanı sıra kalp semptomları hakkında şikayet de yoktur.

Bu dönemde psiko-vejetatif sendrom semptomları (sinirlilik artışı, uyku bozuklukları, meteosensitivite, kısa dönem bilinç bozuklukları) ön plana çıkmaktadır.

Kalıcı kalp anormallikleri eşlik eden ve organik kökenli olmayan aritmiler, kendi kendine gerileme eğilimi gösterirler.

Kalpteki ritmik aktivitenin daha belirgin şekilde ihlal edilmesi, hastanın sağlığına önemli ölçüde yük getirmekte ve merkezi hemodinaminin sürekli olarak ihlal edilmesine neden olmaktadır.

Aritmi olan bir çocuğun ömrü için prognoz, zamanında tıbbi düzeltme koşullarında elverişlidir.

Kalp ritmindeki bozuklukların tedavisi

Herhangi bir aritmi tedavisinin temel ilkesi yeme davranışının, çalışma rejiminin ve dinlenmenin düzeltilmesinin yanı sıra, konservatif tedavi yöntemleri kullanılarak yeterli etiyopatogenetik olarak haklı görülen terapinin yürütülmesi ve ciddi hastalık – cerrahi müdahale olmasıdır.

Kardiyak aritmilerin etyolojik tedavisinde kullanılan araçlar arasında şu gibi ilaç grupları bulunur:

– Tirotoksikozlu tiroid hastalıklarında beta-adrenobokerler (2.5 mg'lık bir günlük dozda bilet olmayanlar);

– Neurocirculatory genesis taşiaritmileri için sedatif ilaçlar (Sedasen forte 1 kapsül günde 3 defa);

– eş zamanlı taşiaritmi (günde 0.75 mg dozunda digoksin) ile kronik kalp yetmezliği için kullanılan kardiyak glikozitler.

Spesifik antiaritmik ilaçların, bir bakım dozajında ​​bir veya daha fazla antiarritmik ajanların sistematik olarak uygulanması ile takip edilen, uygun bir terapötik dozun seçilmesine ilişkin dikkatli bir yaklaşımı gerekir.

Hızlı gelişme döneminde, antiaritmik ilaçların yeni formülasyonlarının geliştirilmesi ve bazı ilaçların çok sayıda analogunun üretilmesi için kardiyologun görevi aritminin türünü ve üç sınıfın birine ait bir ilacın atanmasını belirlemek için oluşturulur.

Birinci sınıfın preparatları aritmik özelliklere sahipti (Etmozin, Propafenon) ve bunların uygulama alanı, refrakter aritmi formları.

İkinci sınıf müstahzarlar hasta tolerabilitesi açısından en iyi koruma kategorisi olarak kabul edilir ve neredeyse her türlü kalp aritmisinde (atenolol, bisoprolol) kullanılır.

Üçüncü sınıf antiaritmik ilaçlar ventriküler fibrilasyonu durdurmak için kullanılır (Amiodarone).

Tek tek antiaritmik tedavi rejimi seçimi ile zamanında yapılan bir muamele göz önüne alındığında, kardiyak ritim bozukluğunun ataklarının önlenmesinde ve muhtemel komplikasyonların önlenmesinden oluşan hastalığın olumlu bir sonucu gözlemlenir.

Tüm antiaritmik ilaç gruplarının özelliği, sadece bir aritmi grubunda olumlu etkisinin olması, ancak diğer aritmilerin ortaya çıkmasına neden olabilir ve bu nedenle, antiaritmik tedavinin bireysel planının seçimi, sadece sürekli denetim altında hastane kardiyak profilinde yapılmalıdır elektrokardiyografi göstergeleri.

Kalbin kaba organik bir patolojisinden kaynaklanan bir aritmide veya aritminin tıbbi tedavide kararlı olduğu durumlarda, kalp aritmilerinin düzeltilmesi için cerrahi prosedürler nadiren kullanılır. Ventriküler aritmileri tedavi etmek için kullanılan minimal invaziv cerrahi müdahale, ilkesi doğal bir pacemaker'ın çalışmasını sağlamak olan bir kalp pilinin kurulmasıdır.

Источник: https://tr.med-directory.com/narushenie-serdechnogo-ritma_default.htm

Reflünün Kalp Ritmini Bozması

Kalp Ritmi Bozulursa

Üst gastrointestinal sistemin fonksiyonlarının bozulması sonucunda patolojik olan bir süreç başlayacaktır. Hastalığın çok uzun bir süre devam etmesi sonucunda özofagusta bulunan enflamatuar süresinin de başlaması görülecektir.

İçindekiler

 • Reflü ve Kalp Ritmi
 • Reflünün Kalbe Etkisi
 • Reflü Tedavisi
 • Kaynaklar

Reflü ve Kalp Ritmi

Birçok kişilerde görülmekte olan gastroözofageal reflüye bağlı olan sindirim sisteminin üst kısmında görülmekte olan en yaygın kronik hastalıklardan bir tanesi olmaktadır. Reflü, midenin ve duodenumun içeriğinin özofagusa retrograd şeklinde dökülmesi sonucunda olur.

Reflü hastalığı yaşamakta olan kişilerde sıklıkla mide yanması görülmektedir. Bu durum göğüs kafesinin arkasında olup daha sıklıkla yemeklerde 1 ya da 2 saat sonra olacağı gibi kişilerde gece de meydana gelecektir. Kişilerde fiziksel egzersizden sonra oluşacak yorgunluk görülmektedir.

Mide de ağrı oluşacağı gibi kişilerin yediklerinde yutma sırasında da ciddi zorluk yaşayacaklardır. Bu belirtiler sıklıkla özofagusun daralması veya şişmesi sonucunda ortaya çıkacaktır. Bir takım mide reflüsü ilerlemiş olan hastalarda özofageal olmayan belirtilerde görülmektedir. Bunlar sıklıkla akut koroner kalp hastalığı gibi belirtilerin olmasına neden olacaktır.

Hastaların en sıklıkla şikayetleri arasında göğüs kafesinin arkasında şiddetli bir ağrının olmasından yakınırlar. Özellikle de bu tür belirtiler hastalarda geceleri çıkacaktır. Bunun yanında kuru öksürük olacağı gibi boğaz ağrısının da olması söz konusu olacaktır.

Bronşit gelişmesi söz konusu olduğundan mide içeriğinin trakea ve bronş içine atılması sonucunda meydana gelecektir.

Kişilerde meydana gelecek olan koroner kalp rahatsızlıkları sonucunda birçok kişinin midesinde ekşime şikayetleri görülmektedir. Kişilerin yaşının ilerlemesi ve sağlıksız bir şekilde beslenmeleri sonucunda birçok kişilerde kronik insidanslarında artış ve bununla birlikte koroner arter hastalığının belirtileri arasında reflü sıklıkla karşılaşılmaktadır.

Reflünün Kalbe Etkisi

Hastalarda meydana gelmiş olan Gastroözofageal reflü hastalığının, gastrik içeriğinin yemek borusuna tekrar dönmesi sonucunda özofagusun distal kısmının tahrip edilmesi sonucunda gelişecektir. Kişilerde mide ekşimesi ve reflü hastalığının sonuçlarında kalp ve damar sorunlarının da olduğu görülmektedir.

Skleroderma, sistematik lupus eritematozus, diyabet gibi hastalıklar sonucunda olması normaldir. Koroner arter hastalığına sahip olan bir kişinin yaşayacak olduğu komplikasyonlar içerisinde reflünün şiddetlenmesi ve hastaları rahatsız etmesi de görülmektedir.

Bunun nedenleri arasında karın boşluğunda artacak olan basınç sonucunda alt özofageal sfinkter fonksiyonlarının düzenli çalışmaması sonucunda oluşacaktır.

Kalp bölgesinde, göğüs arkasında oluşacak ağrının ve mide yanmasının sonucunda oluşacak kalp rahatsızlığına da sahip olan kişilerde ki bu ağrının meydana gelmesi reflü sonucunda oluşacaktır.

Bazı hastaların özellikle de yemeklerden birkaç saat sonra meydana gelecek olan göğüs arkasında ya da kalp bölgesi içerisinde çekilen EKG sonucunda kardiyak ritim bozukluklarının da olduğu ortaya çıkmıştır.

Yapılmış araştırmalar sonucunda koroner kalp hastalığı ve reflü bir kombinasyonu sendromu karşılıklı olarak kendisini göstermekte ve kişilerin kalp ritim bozukluklarının oluşması da gözlemlenmektedir.

Daha çok yemeklerden birkaç saat sonrasında göğüslerinde bir sıkışma sonucunda bir ağrı oluşacaktır. Bu belirti aslında midesinde reflü olan kişilerde sıklıkla görülmektedir.

Fakat eğer ki kişilerde sıklıkla meydana gelmesi durumunda doktorlarına görünmesi gerekmektedir.

Reflü Tedavisi

Sürekli olarak mide şikayetinde olan kişilerin Gastroenterologlara giderek muayene olmaları gerekmektedir. Tanının konulması amacıyla hastaya doktor tarafından endoskopi yapılacaktır. Buna ek olarak Kardiyolog tarafından koroner patolojiyi tedavi edebilmesi için de kardiyolog doktoruna da muayene olunması gerekmektedir.

Hastalığa reflü teşhisi konulması durumunda kişinin yaşam tarzında ciddi oranda değişiklik yapması gerekmektedir. Sigara ya da alkol gibi zararlı içecekleri hayatından çıkarması gerekmektedir. Sigara ve alkol her zaman için reflünün daha da şiddetlenmesine neden olacaktır.

Obez olan kişilerde sıklıkla görülmesi nedeniyle hastaya uygun olan bir diyet uygulanması gerekmektedir. Kişinin gün içerisinde sık sık ve az bir şekilde gıdalar tüketmesi tavsiye edileceği gibi aynı zamanda da aşırı yemekten kaçınmalı ve egzersizlerini aksatmaması gerekmektedir.

Kişilerin her zaman için yediklerinden sonra hareket etmelerinin ağrılarının olmasına ve kalbe baskı yapmasına neden olacağı unutulmamalıdır.

Kafein içecekleri, kahve, çay, gazlı içecekler, çikolata, baharatlı yiyecekler ise hastalığın artmasına neden olacağı unutulmamalıdır.

Ağrıyı azaltmak ve kalbe baskı yapmasını engellemek amacıyla doktor tarafından bir takım ilaçların reçete edilmesi de söz konusu olacaktır. Bu ilaçlar mide ekşimesinden, kusma, mide yanması ve kalbe baskı yapmasını engelleyecek ilaçlar olmaktadır.

Kaynaklar

(1 votes, average: 5,00 5)
Loading…

Источник: https://kalpritmi.com/reflu-kalp-teklemesi.html

Kalp Ritmi

Kalp Ritmi Bozulursa

Kalp Ritminin insanların duygusal süreçlerine dair önemli bir referans ve veri kaynağı olduğu bilinen bir gerçekliktir. Peki bizim duygusal sürecimiz için önemli bir bilimsel analiz ve veri olan kalp ritmi nedir ve nasıl olmalıdır? Şimdi gelin birlikte bu konuya açıklık getirelim.

Kalp ritmi, elektrokardiyografi (EKG) ve fotopletismografi (PPG) gibi çeşitli yöntemler ile tespit edilen ve çeşitli operasyonlar sonrası veya bilimsel araştırmalarda stres/rahatlama veya negatif/pozitif duygu durumlarının kontrolü için kullanılan bir veridir.

Bir çok ritim çeşidi bulunmakta olup bu veriler araştırmalarda ve hastalar üzerine referans olarak önemli yer kaplamaktadır.

Örnek verecek olursak; testere dişli olarak tabir edilen ve çok yüksek inişler ile çıkışların olduğu kalp ritmi grafiğinde stres ve negatif duyguların varlığı saptanabiliyorken, daha yumuşak dalgalanmaların olduğu, rahat ve pozitif durumları ifade eden kalp ritim grafikleri de vardır.

Kalp ritminin meydana gelmesi ise şu bilimsel gerçekliğe dayanır; Otonom sinir sistemimizin sempatik dalı kalp ritmimizi artırmaktadır. Fakat kalp ritmimizi azaltarak bedensel faaliyetlerimizi düzenleyen otonom sinir sisteminin parasempatik dalıdır. Limbik bölgemizdeki hipotalamus ve beyin sapının birlikte çalışarak kalp ritmimizi düzenlemesi temel prensip alanıdır.

Kalp Ritmi Nasıl Olmalıdır?

Her insanın kalbinde bulunan sinüs düğümü diye önemli bir merkez vardır. Bu merkez kalbin sağ kulakçığında yer aldığı gibi elektriksel uyarıları da oluşturmaktadır. Bu merkezde meydana gelen elektriksel uyarılar özel ileti kanallarından ilerleyerek kalbin karıncıklarına yayılmaktadır. İşte kalp kasının kasılıp kanın pompalanması bu eylem ile meydana gelmektedir.

Normal ve sağlıklı bir insanın sinüs düğümü ‘dinlenme halindeyken’ dakikada 60 ile 100 arasında bir hız ile atmaktadır. Bu atımlar da nabız dediğimiz durumu meydana getirmektedir. Kalbin bu ritim hızı ise 100’ün üzerine çıkarsa ya da 100’ün altına inerse de kalp ritminden kaynaklı oluşabilecek çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkıyor.

Peki kalp ritminin düzensizleştiği veya çok düşük ve çok yüksek seviyelerde seyretmesi durumunda ne gibi sorunlar oluşuyor şimdi onlara bakalım.

Ritim Bozukluğunun Oluşturduğu Sorunlar Nelerdir?

Ritim bozuklukları genel olarak ‘aritim’ şeklinde isimlendirilir. Bu ritim bozukluklarının temelinde kalp kulakçıklarındaki sorunlar olabileceği gibi kalp karıncıkları da olabilmektedir. Tehli ve riskli olan durumların ağırlıklı olarak gerçekleştiği yer kalp karıncıklarından kaynaklı sorunlu yerlerdir.

Örneğin kalp karıncıklarında yaşanan sorunlar bayılmalara hatta ani kalp ölümlerine sebep olabilmektedir. Her kalp ritim bozukluğu olmasa da bazı ritim bozukluklarının temelinde genetik haritada önemli bir yer tutmaktadır.

100’ün üzerindeki kalp ritim bozukluğu ‘taşikardi’ şeklinde isimlendirilirken 60’ın altındaki kalp ritim bozukluğu ‘bradikardi’ şeklinde isimlendirilir.

Ritim Bozukluklarındaki Başlıca Belirtiler Nelerdir?

İnsanlar kalp atışlarını genelde fark etmezler. Fark edilebilir seviyede kalp atışlarınızı hissederseniz çarpıntı halinden söz edilebilir. Kalp atışları haricinde baş dönmesi hali, bayılma hissi, diğer önemli belirtilerdendir. Fakat en önemli ve tedavisi mümkün olmayan en büyük belirtisi ise ani kalp ölümüdür diyebiliriz.

Peki Kalp Ritmini Neler Bozar?

 • Aşırı soğuk veya aşırı sıcak hava kalp ritmini olumsuz yönde etkiler. Sıcak havalarda kalp atım hızı artar iken aşırı soğuk havalarda ise nabız atımınız düşebilir.
 • Stres oluşturabilecek her türlü düşünsel veya fiziki etkenler kalp ritim bozukluğu için önemli bir etmendir ve psikolojik stres en büyük olumsuzluktur.

 • Kişide var olan elektriksel kalp hastalığı da ritim bozukluğuna sebep olabilmektedir.
 • Deprem gibi tahribat ve şok boyutu büyük afetler de kalp ritim hızını etkilediğinden önemli bir dış etmendir.

  Fakat bunun gerçekleşmesi için de yine kişinin temelinde mevcut bir elektriksel kalp hastalığı veya türevi rahatsızlıklar bulunması gerekmektedir, herkeste görülmeyebilir.

Ritim Bozukluğu Görülme Sıklığı Nedir?

Eğer ritim bozukluğu kalp kulakçığından kaynaklı ise görülme sıklığı her 1000 kişide 2’dir. Birleşik Devletler’de bu rakam yılda 300-350 bin kişiyi bulabiliyorken, Avrupa bölgesinde de benzer rakamlarda görülmektedir.

Kalp kulakçığından kaynaklı bu durumlara genç kadınlar daha fazla maruz kalıyorken daha ölümcül olarak nitelendirdiğimiz ve kalbin karıncıklarından kaynaklanan ritim bozukluklarını ise ileri yaştaki insanlar yaşamaktadır.

Hastaların büyük bir çoğunluğunda ise yüksek tansiyon sorunu olduğu gözlemlenmiştir.

Ritim Bozukluğu Tanısı

Ritim bozukluğu tanısı halk arasında EKG olarak bilinen kalbin elektriksel özelliğini görüntü olarak bize aktaran tetkik ile konulmaktadır. Holter EKG ve Ritim EKG olmak üzere iki tür tanı yöntemi vardır.

Bu iki yöntem harici bir de girişimsel bir işlem olan elektrofizyolojik çalışma yöntemi de tanı koymada kullanılmaktadır. Bu yöntemle kalbin içine özel kablolar yerleştirilir ve kalbin elektriksel özelliği ortaya konulup analiz edilir.

Kalp ile ilgili herhangi bir ritim bozukluğu varsa bu yöntemler ile teşhis edilir.

Ritim Bozukluğunu Önleme Yolları

Ritim bozuklukları herkeste olmasa da çoğu kişide görülebilir hatta bu kişiler son derece sağlıklı kişilerde olabilmektedir. Bu gibi durumlarda genelde tedaviye başvurulmaz ve yapılması gerekenler; kafeinli içeceklerin ve sigara tüketiminin azaltılması ya da bitirilmesi, stres, uykusuzluk ve bazı grip ilaçlarından feragat etmek şeklindedir.

Peki Uygulanan Tedavi Biçimleri Nelerdir?

Ritim bozukluğunda kesin bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Sadece basit olmayan, risk durumu ve tahribat derecesi yüksek ritim bozukluklarında ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Eğer ritim bozukluğu kısa devreye bağlı olarak gelişmişse işte o zaman kısa devreye neden olan anormal ileti yolunun yakılması gerekmektedir. Bu yönteme de ‘Radyofrekans Ablasyon’ denmektedir.

Bu yöntemde hastaya sırayla şu işlemler uygulanır; Hasta ilk olarak anjiyografi odasına getirilir masaya yatırılır. Ağırlıklı olarak kasıktan ama bazen de boyundan olmak üzere özel kablolar ile kalbin içine girilir.

Anormal ileti yolunu tespit ettikten sonra yine özel bir kateter olan ablasyon kateteri aracılığı ile kalbin hastalıklı bölgesine ulaşılır. Radyofrekans dalgasının yaydığı ısı ilgili bölgeyi tahrip eder ve kalbin içine ısı verir.

50 ile 70 derece arasında olan bu ısıyı hasta hissetmezken herhangi bir acı da oluşturmaz.

Источник: https://evdesifa.com/kalp-ritmi/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.