Kolon Kanserinin Cerrahi Tedavisi

içerik

Kolon Kanseri Tedavisi

Kolon Kanserinin Cerrahi Tedavisi

Günümüzde kalın bağırsak (kolon) kanseri kadınlarda 2., erkeklerde ise 3. sıklıkla karşılaşılan kanser tipidir. Çoğu kanser tiplerinde olduğu gibi erken tanı hayat kurtarır, üstelik tarama yöntemleri ile hastalığın henüz oluşmadan bile önlenebilmesi mümkündür.

Tüm kolorektal kanserlerin %90'ının barsakta bulunan bir polipten geliştiği gerçeğinden yola çıkarsak, kolonoskopi ve endoskopik polip çıkarılması gibi işlemler ile kolon kanseri daha gelişmeden önlenilebilinir. Kolon kanserinin tedavisinde tek şifa yöntemi cerrahidir.

Erken evre hastalıkta başarılı bir cerrahi ile bu hastalıktan kurtulma şansı %90'lara çıkar. Kolon kanserinde yapılan cerrahi tedavide prensip, kanserli barsak segmentini ve o segmente ait lenf bezlerini çıkartmaktır.

Bununla birlikte, eğer kanser çevre organlara yayıldı ise, başarılı bir cerrahi için tüm kanserli dokuları çıkartmak ve sonrasında barsak devamlılığını sağlamak gerekir.

Bağırsak kanserinde uygulanan değişik cerrahiler vardır. Hangi ameliyatın sizin için en uygun olduğuna;

 • kanserinizin nerede olduğuna,
 • kanserin türü ve büyüklüğüne,
 • kanserin başka bir yere yayılıp yayılmadığına göre karar verilir.

CERRAHİ TİPLERİ

1) POLİPEKTOMİ

Bazı kanserler daha az saldırgan yapıdadır ve sadece bir polipin baş kısmında bulunabilirler. Lenfatik sisteme, kan damarları veya sinir sistemi içine yayılma özelliği bulunmayan bu tip kanserler sadece lokal eksizyon ile de çıkarılabilirler. Hastayı gereksiz ve büyük bir cerrahiden korumak amaçlı bu kanserlerin kolonoskopi ile çıkarılması mümkün olabilir.

Kolonoskopi, ucunda ışık kaynağı ve video kamera olan uzun ve esnek bir tüpün anüsten rektum içine sokulması ve sonra ilerletilerek tüm kalın bağırsak iç yüzeyinin göz ile görülmesi işlemidir ve bu sırada saptanan küçük kanserler çıkarılabilir (lokal eksizyon). Çıkarılan doku incelenmek üzere patoloji laboratuvarına gönderilir.

Burada uzman patoloji doktorları mikroskop altında hücreleri incelerler. Hücrelerde saptanan bozukluk yüksek dereceli olarak değerlendirilirse veya geride kanser hücreleri devam ediyorsa, cerrahınız ikinci bir ameliyat ile kanser hücresi içerme potansiyeli olan daha geniş bir bağırsak bölümünü çıkarır.

Uygun bir yöntem ile yapıldığında, lokal eksizyon güvenli ve etkili bir işlemdir.

2) KOLEKTOMİ

Kalın bağırsak kanseri varlığında kolonun tümör içeren bölümü kolektomi adı verilen bir cerrahi işlem ile çıkarılabilir. Çıkarılacak kolon kısmının uzunluğuna, tümörün yerleşimi ve büyüklüğü göz önüne alınarak karar verilir. Bağırsağınızın kanserli olan kısmı çıkarıldıktan sonra her 2 uç dikişler veya stapler adı verilen zımbalama yöntemi ile tekrar birleştirilir.

Bu birleştirme işlemine anastomoz adı verilir. Bu işlem sırasında, kanserli bölgede hastalığın sıçrama ihtimali bulunan tüm lenf bezleri de çıkarılan dokunun içine alınır. Kolektomi ameliyatı, açık ya da kapalı (laparoskopik) cerrahi yöntemler ile yapılabilir.

Kolektomi ameliyat süresi 2-5 saat arasında değişebilir ve iyileşme süreci için hastanede bir süre (genellikle 5-7 gün) yatmanız gerekir.

Kolonun sol tarafının çıkarılma işlemi sol hemikolektomi olarak isimlendirilir.

Kolonun sağ tarafının çıkarılma işlemi sağ hemikolektomi olarak isimlendirilir.

Sigmoid adı verilen kolonun son kısmının çıkarılma işlemi ise sigmoid kolektomidir.

Tümörün yerleşim yerine ve yaygınlığına bağlı olarak kolonun büyük bir kısmının (subtotal kolektomi) veya tümünün çıkartılması (total kolektomi) gerekebilir. Bu durumlarda, ince bağırsağın ucu ile sigmoid kolon veya rektum arasında bir anastomoz yapılarak bağırsak devamlılığı sağlanabilir.

KOLON KANSERİNDE AÇIK VE LAPAROSKOPİK YÖNTEM

Açık Cerrahi; Bunun anlamı ameliyatınızın karın bölgesinde yapılacak büyükce bir kesi ile yapılacak olmasıdır.

İşlem sırasında cerrah, bu kesi ile karın boşluğunu açtıktan sonra kanserli bölgeyi içeren bağırsak kısmını ve beraberinde çevre doku içindeki lenf bezlerini çıkarır.

Sonrasında bağırsağın kesilmiş olan her 2 uç kısmı tekrar birbirlerine dikilerek, devamlılık sağlanır.

Laparoskopik Cerrahi; Bu yöntemde ise, karın bölgesinde yapılan birkaç adet küçük kesiden karın içine sokulan özel cerrahi aletler ve ucunda ışık kaynağı olan bir video kamera yardımı ile ameliyat gerçekleştirilir.

İşlem tamamlandıktan sonra kanserli doku yapılan küçük bir kesiden karın dışına çıkarılır.Kolon kanserinde laparoskopik cerrahi ile alınan sonuçlar standart açık cerrahi ile hemen hemen aynıdır.

Bu yöntemde, ameliyat sonrası daha az ağrı olması, hastanede kalma süresinin kısalması ve iyileşme sürecinin daha hızlı olması gibi avantajları vardır.

Günümüzde kolon kanserinin cerrahi tedavisinde laparoskopik teknik altın standart olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte birden çok organın çıkarılması gereken ileri evre kanserli hastalarda açık cerrahi yöntem tercih edilebilir.

Laparoskopik Rektum Kanseri Ameliyatı Tekniği

Kolon rezeksiyonu sırasında o bölgedeki lenf bezlerinin de çıkarılması gerekir ve bu işleme lenf nodu diseksiyonu ya da lenfadenektomi adı verilir. İşlemin yeterli sayılabilmesi için cerrahi sırasında o bölgedeki lenf nodlarının, normal görünüşlü olsalar dahi, en az 12 tanesinin çıkarılması ve patolojide incelenmesi gerekir.

Lenf bezlerinin çıkarılmasının başlıca iki amacı vardır. İlki, patolojik inceleme ile hastalığın lenf bezlerine yayılıp yayılmadığına bakılarak kanserin evresi belirlenir ve bu evreye yönelik uygun ilaç tedavisi planlanır. İkincil amaç ise kanserin yayıldığı lenf bezlerini çıkartarak, hastalığın nüks etme riskini azaltmaktır.

KOLON KANSERİNDE METASTAZLARIN TEDAVİSİ YAPILABİLİR Mİ ?

İlk tanı anında kolorektal kanserli hastaların yaklaşık %10-20'sinde vücudun başka bölgelerine de tümör yayılımı mevcuttur. Kolon kanseri en sık karaciğere metastaz yapmakla beraber, akciğerler, böbrekler, on iki parmak bağırsağı, pankreas ve idrar kesesini de içeren pelvis bölgesi diğer metastaz yerleridir.

Tanı konulduğunda,tümörün metastaz yapmış olması, hastanın tedavi şansını kaybettiği anlamına gelmez. Kanserin uzak doku ve organlara yayılımı olarak ifade edilen metastazların cerrahi olarak çıkarılması işlemine metastazektomi adı verilir. Ancak tüm metastazlar bu işlem için uygun olmayabilir.

Organ metastazlarının sayısı ve nerede olduğuna göre hastalar değerlendirilir ve karar verilir. Birden fazla bölgeye metastaz yapmış tümörlerde (ör; Karaciğer ve akciğer metastazları), genellikle tedaviye sistemik kemoterapi ile başlanır.

Sadece bir organa metastaz varlığında ya da kanserin ilk ortaya çıktığı bölgede kanser tekrarladığında ise çoğunlukla hastalar cerrahi tedavi adayı olarak değerlendirilir.

KOLON KANSERİNDE KARACİĞER METASTAZLARIN TEDAVİSİ

Kolon kanserinin karaciğer metastazları varlığında tedavi karaciğer içi bu tümörlerin sayısına yerleşim yerine ve büyüklüğüne göre değişir.

 1. Karaciğerin her iki lobuna yaygın metastaz varlığında sıklıkla uygulanan öncelikli tedavi kemoterapidir. Burada amaç kanserli dokuyu küçültmek ve mümkün olduğunca uzun süre kontrol altında tutabilmektir.
 2. Bazı durumlarda hastalığın karaciğere sıçramış olan kısmı metastazektomi veya karaciğer rezeksiyonu adı verilen yöntemler ile cerrahi olarak çıkartmaya uygundur. Bu işlem bazen hasta için tamamen tedavi edici de olabilir. Bu ameliyat, kolondaki kansere yönelik olan cerrahi ile eş zamanlı ya da ayrı zamanlarda da yapılabilir.
 3. Uygulanan sistemik kemoterapiye rağmen metastazların cerrahi olarak çıkarılabilecek boyutlara gerilemediği veya yerleşimlerinin cerrahi olarak çıkarılmaya uygun olmadığı durumlarda diğer alternatif lokal tedavi yöntemleri değerlendirilmelidir. Bu tedaviler arasında kanserli hücreleri yüksek ısı ile öldüren radyofrekans ablasyon, aşırı soğuk ile öldüren kriyoterapi, doğrudan karaciğere giden damarların içine verilen kemoterapi ve radyasyon tedavisi sayılabilir.

Sağlıklı bir birey karaciğerinin %75'inin çıkartılması ile de sağlıklı bir yaşam sürebilir. Bu nedenle geride bırakılan karaciğerde tümör olmaması şartı ile kolon kanserinin karaciğer metastazlarında geniş karaciğer rezeksiyonları ile hastalık tedavi edilebilir, sağkalım uzatılabilir.

Akciğere sıçramış kolon kanserinde de belli şartlar varlığında, karaciğerde olduğu gibi buradaki metastazın çıkarılması ile hastaya önemli faydalar sağlanabilmektedir.

KOLON KANSERİNDE PALYATİF CERRAHİ NEDİR ?

Palyatif tedavi, hastalığı iyileştirmeyi değil, örneğin ağrı gibi hastalığın sebep olduğu sıkıntıları gidermeyi ya da hafifletmeyi amaçlayan tedavi anlamını taşır. Burada amaç hastanın yaşam konforunu artırmaktır.

İleri evre bir kolon kanserinde, kanama, tıkanıklık veya kansere bağlı diğer şikayetlerin ortadan kaldırılması amacı ile palyatif cerrahi yapılmasına karar verilebilir.

Tümör içeren barsak segmentinin çıkarılması yada dışkı çıkışını sağlamak amaçlı torba oluşturulması palyatif tedaviye örnektir.

KOLON KANSERİNDE BAĞIRSAK TIKANIKLIĞI

Bazen kanser, bağırsakta tıkanmaya veya geçişi zorlaştıracak ciddi bir daralmaya neden olur. Hastada ciddi karın ağrısı ile birlikte bulantı, kusma şikayetleri ortaya çıkar. Böyle bir durum geliştiğinde acil bir ameliyat ihtiyacı ortaya çıkar.

Tıkanıklığı açmak amacı ile bağırsak içinde tümörlü bölgeye stent adı verilen bir tüp yerleştirilmesi de tercih edilebilir. Bu şekilde hasta geçici rahatlatılır sonrasında uygun şartlarda ameliyata alınır.

Diğer bir seçenek ise hastanın acil olarak ameliyata alınmasıdır.

Источник: http://www.fezayarbugkarakayali.com.tr/kolon-kanseri-tedavisi/

Kolon Kanserinde Risk Faktörleri ve Belirtileri

Kolon kanserinin kesin olarak sebebi bilinmiyor fakat kolon kanseri için bazı risk faktörleri belirlenmiştir. Bu risk faktörlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Yaş: Kolon kanseri genelde yaşlı insanlarda daha çok görülür. Kolon kanseri görülen hastaların yaklaşık yarısı 50 yaşından büyüktür.
 • Polipler: Polip iyi huylu tümör anlamındadır ve kolonun ya da rektumun iç duvarından dolayı oluşurlar. Genelde 50 yaşından büyük insanlarda görülür.
 • Genetik: Her kanserde olduğu gibi kolon kanserinde de genetik faktörler etkili olabilir. Eğer yakın akrabalarda kolon kanseri varsa, kişinin genç yaşta bu hastalığa yakalanma ihtimali yüksektir.
 • Kolon Kanseri Geçmişi Bulunmak: Daha önceden kolon kanserini atlatan kişilerde tekrardan kolon kanseri görülebilir. Rahim, yumurtalık ve meme kanseri geçmişi olan kadınlarda da kolon kanserinin görülme riski yükselir.
 • Crohn ya da Ülseratif Kolit Hastalığı: Bu hastalığı olan kişilerde kolon kanseri görülme riski yüksektir.
 • Diyet: Hayvansal yağ açısından zengin, kalsiyumlu, folat ve liften fakir besinler ile beslenen kişilerde kolon kanserinin görülme riski artmıştır.
 • Sigara ve Alkol: Sigara ve alkol tüketen insanlarda kolon kanseri görülme riski daha yüksektir.

Kolon kanseri şüphesi ile doktora gitmeden önce bazı belirtiler görülebilir. Bu belirtiler görüldüğünde derhal doktora gidilmeli ve teşhis için tedavi olunmalıdır. Kolon kanserinin genel olarak belirtileri şu şekildedir:

 • Bağırsak alışkanlıklarında değişiklikler görülebilir.
 • Kabızlık, ishal ve bağırsakta tamamı ile boşalmama hissi meydana gelir.
 • Tuvalete çıkıldığından kan gelme.
 • Kramp, gaz ve şişkinlik gibi genel abdominal rahatsızlıklar.
 • Bilinen bir neden olmadan aşırı kilo kaybı.
 • Sürekli hissedilen yorgunluk.
 • Kusma ve bulantı.

Kolon kanserindeki bu belirtiler ve bulgular, tümörün hangi evrede olduğuna göre değişiklik gösterebilir.

Tümör başlangıçta tam olarak belirtilere neden olmayabilir fakat büyüdüğünde ve tıkandığında, hastaya çeşitli olumsuzluklar yaratabilir.

Fakat bazı durumlar sadece kolon kanserinin değil, diğer hastalıkların da habercisi olabilir. Bu yüzden şüpheye düşmek yerine doktora görünmeli ve tedavi olunmalıdır.

Her hastalıkta olduğu gibi kolon kanserinde de erken tanı önemlidir. Kolon kanseri de çoğu hastalık gibi iyice büyüyüp etki edene kadar belirti göstermez. Bu yüzden tanı koymakta amaç, kanser belirtisi yokken tümörü ortaya çıkarabilmektir.

Belirtiler artmadan önce kişinin kanser için taranması erken tanı için önemlidir. Erken tanı koyulduğunda kolon kanserinin tedavisi daha etkili olabilir. Bu yüzden belli bir yaştan sonra düzenli olarak doktor kontrolünden geçirilmelidir.

Kolon kanserinin erken tanısında kullanılan bazı testler vardır. Bu testleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Dışkıda Gizli Kan Testi: Polipler ve kanser kanadığından dolayı dışkıda kan saptanması mümkündür. Fakat kolon kanseri dışında hemoroid gibi hastalıklar da dışkıda kan tespit edilmesine neden olabilir.
 • Sigmoidoskopi: Polip tespit edildiğinde bunun polipektomi işlemi ile vücuttan çıkartılmasını sağlar.
 • Kolonoskopi: Kolonoskopi sayesinde bütün kolonun iç duvarı görüntülenebilir. Polip görünüyorsa çıkartılır.
 • Rektumun Parmak İle Muayenesi: Doktor vazelin yardımı ile rektumu muayene ederek de kolon tanısı koyabilir.
 • Çift Kontrastlı Baryumlu Kolon Grafisi: Makattan beyaz opak bir madde verilerek film çekilir ve bunun sonucunda tümör varsa görüntülenir.

Kolon kanseri tedavisi önemlidir. Tedaviye geçmeden önce tanı konulur ve bu konuda araştırmalar yapılır.

Biyopsi sonucunda kanser tespit edilirse, doktor hangi tedavinin hasta için uygun olduğunu belirleyebilmek için evreleri bilmek zorundadır.

Kolon kanserinde evreleme, tümörün yakındaki dokulara ve organlara yayılma derecesine göre hesaplanır. Evreleme sırasında yapılan tetkikler şu şekildedir:

 • Kan Testi: Kan testi ile kanda karsinoembriyonik antijen maddesinin ve diğer maddelerin olup olmadığı araştırılır.
 • Kolonoskopi: Tanı sırasında hastaya kolonoskopi yapılmadıysa evreleme kısmında yapılmalıdır.
 • Endorektal Ultrason: Ultrason probu rektumun içine yerleştirilerek bu aşama yapılır. Prob, insanları duyamayacağı seviyede ses dalgası yayar. Dokular da bu ses dalgasına göre bilgisayar tarafından görüntülenir.
 • Göğüs Radyografisi: Kanserin akciğerlere ne şekilde yayıldığını gösterir.
 • Bilgisayarlı Tomografi: Akciğer, karaciğer ve vücudun diğer bölümlerinin gösterilmesine yarar.

Kolon kanserinde tedavi tümörün yerleştiği yer ve evresine göre değişiklik gösterir. Cerrahi tedavi, kolon kanserinin tedavisinin ana basamadığını oluşturur. Bu adımın yapılabilmesi için kanserin diğer organlara yayılmamış olması gerekir. Bu yöntemde tümörlü olan kısım, sağlam doku ile birlikte karaciğerden çıkarılır. Bazı durumlarda kalın bağırsağın sol kısmı ile birlikte de alınabilir.

Kolon kanseri tedavisinde kullanılan bir diğer yöntem de kemoterapidir. Kemoterapi, kanser hücrelerinin öldürülmesi için kullanılan yöntemdir.

İlaçlar kan dolaşımı ile vücuda yayılır ve kanser hücrelerini öldürür, bu yüzden de sistemik tedavi olarak adlandırılır. Kolon kanseri vücudun diğer kısımlarına sıçramışsa bu yöntem kullanılabilir.

Kolon kanseri tedavisinde antikanser olan ilaçlar damar ya da ağız yolu ile verilebilir.

Kolon kanseri tedavisi gören hastalar, bu tedaviyi hastanede yatarak ya da ayakta alabilirler. Eğer cerrahi ameliyat öncesinde kemoterapi yapılıyorsa, buna Neoadjuvant kemoterapi adı verilir ve amacı ameliyat öncesinde tümörlerin küçülmesini sağlamaktır.

Kolon kanseri tedavisinde diğer bit yöntem de radyasyon tedavisidir. Radyoterapi olarak da isimlendirilebilir. Lokal bir tedavi çeşididir. Tedavi edilen yerde bulunan kanser hücrelerinin yüksek enerjili ışın ile öldürülmesi amaçlanır.

Kolon Kanseri Tedavisinin Yan Etkileri

Kolon kanseri tedavisinde, sağlıklı dokular ve organlar da tedaviden etkilendiğinden dolayı yan etkiler görülür. Cerrahi ameliyat sonrasında iyileşme, uzun bir zaman alabilir. Bu sırada hastada rahatsızlık hissi ve ağrılar olabilir. Cerrahi tedaviye bağlı olarak görülen diğer yan etkiler de kabızlık, ishal, yorgunluk ve halsizliktir.

Kemoterapinin yan etkileri ise hastanın kullandığı ilaca ve dozuna göre değişiklik gösterebilir. Antikanser ilaçlar hızlı çoğalan hücreleri etkiler ve bundan en çok etkilenen hücreler ise kan hücreleridir. Bu hücreleri etkilenen hastaların kanamaya olan eğilimleri artar ve halsizlik görülebilir.

Kolon Kanserinden Korunma

Sağlık her şeyin başıdır, bu yüzden hastalıklardan korunmak için ilk olarak sağlıklı beslenilmelidir. Bol lifli gıdalar, kolon kanserine karşı vücudu korur. Yağ oranı yüksek olan besinlerden uzak durulmalıdır.

Düzenli olarak doktora giderek kontroller yapılmalıdır. Yapılan muayeneler kolon kanseri tanısının konulması ve kolon kanseri tedavisi için önemlidir, bu yüzden aksatılmamalıdır. Ayrıca egzersiz yapmak, yeşil çay tüketmek ve bol sebze yemek de sağlıklı beslenmeyi sağladığından kolon kanseri riskini azaltır.

Источник: https://evdesifa.com/kolon-kanseri-tedavisi/

Kolon Kanseri Ameliyatı

Kolon Kanserinin Cerrahi Tedavisi

Kolon ince bağırsağın etrafında bulunan kalın bağırsağa denir. Kolon kanseri kalın bağırsakta kanser hücresi oluşumudur. Çoğu kolon kanseri iyi huylu hücre yığınları (polip) olarak başlar. Zamanla bu hücre yığınlarının bazıları kolon kanserine dönüşür. Polipler bazı belirtilere sebep olabilir ve belirlendiklerinde kolon kanseri oluşumunu önlemek için alınmaları önerilir.

KOLON KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kolon kanseri belirtileri hastalığın ilk evrelerinde görülmeyebilir. Belirtiler kanserin bağırsaktaki yeri ve büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir. Bazı kolon kanseri belirtileri:

 • 4 haftadan fazla süren kabız ya da ishal
 • Dışkıda kan görülmesi
 • Karında kalıcı kramp veya gaz ağrısı
 • Bağırsağın tamamen boşalmadığı hissi
 • Zayıflık veya yorgunluk
 • Açıklanamayan kilo kaybıdır.

KOLON KANSERİNİN SEBEPLERİ NELERDİR?

Çoğu durumda kolon kanserine neyin sebep olduğu bilinememektedir. Kanser hücreleri bir hücrenin DNA’sı zarar gördükten sonra anormal bölünmesiyle oluşur. Anormal bölünen hücreler birikir ve tümörü oluştururlar.

Hücrelerin DNA’sına zarar veren bu gen mutasyonları kalıtsal (aileden) olarak hastaya geçebilir.

Kalıtsal gen mutasyonları kesin olarak kansere sebep olmaz ancak bir bireyin kansere yakalanma riskini önemli ölçüde arttırır.

En çok bilinen kalıtsal kolon kanseri sendromları:

HNPCC (Lynch Sendromu): Kolon kanseri ve diğer kanserlere yakalanma riskini arttırır. Lynch sendromu olan insanların 50 yaşından önce kolon kanserine yakalanma riski yüksektir.

FAP: Kolon ve rektumun astarında binlerce polip gelişmesine sebep olan nadir bir hastalıktır. Tedavisi olmayan bu hastalığa sahip insanların 40 yaşından önce kolon kanserine yakalanma riskleri çok yüksektir.

Kalıtsal kolon kanseri sendromları genetik test yoluyla tespit edilebilir. Kolon kanseri riskini arttıran diğer etmenler:

 • Beslenme
 • Yaş
 • Kolon kanseri tedavisi görmüş olmak
 • Kronik bağırsak iltihapları
 • Ailenin kolon kanseri hikayesi
 • Fiziksel aktivite yetersizliği
 • Diyabet
 • Obezite
 • Sigara ve alkol kullanımı
 • Daha önce radyasyon terapisi görmüş olmak.

KOLON KANSERİ TANISINDA KULLANILAN YÖNTEMLER NELERDİR?

Kolon kanseri erken evrelerinde belirti vermeyen bir kanser türü olduğu için belirli aralıklarla tarama testleri yaptırılması önerilmektedir. Kolon kanserinin erken evrede teşhisi, tedavi şansını büyük ölçüde arttırır. Kolon kanseri tanısında kullanılan testler:

Kolonoskopi: Uzun, esnek ve silindir şeklindeki bir tüpe bağlı kamera sayesinde tüm kolon ve rektumun görüntülenmesidir. Görüntüleme sırasında kanser hücrelerinin varlığından şüphelenilen alandan doku numuneleri alınabilir (biyopsi).

Kan testi: Kolon kanseri hücreleri tarafından üretilen kimyasalları ölçmek amacıyla kullanılabilir. Kimyasalların kandaki seviyelerindeki değişim aynı zamanda kanser tedavisinin etkili olup olmadığını görmeye yardımcı olur.

Görüntüleme testleri: Kanserin varlığını ve yayıldığı bölgeleri görüntülemek için kullanılabilir.

KOLON KANSERİ EVRELERİ NELERDİR?

Kolon kanseri teşhisi konduktan sonra tedavide izlenecek yolun belirlenmesi için kanserin evresinin bilinmesi önemlidir. Kanserin evresinin belirlenmesi için karın ve göğsün bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları gibi görüntüleme testleri uygulanabilir.

Kolon kanserinin evreleri:

 • 1. Evre: Kanser hücreleri kolonun astarındadır ve kolon duvarına ilerlememiştir.
 • 2. Evre: Kanser hücreleri kolon duvarına yayılmıştır fakat lenf düğümlerine ilerlememiştir.
 • 3.Evre: Kanser kolonun yakınındaki lenf düğümlerine sıçramış olabilir fakat diğer organlara yayılmamıştır.
 • 4.Evre: Kanser hücreleri diğer organlara yayılmıştır.

KOLON KANSERİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER NELERDİR?

Kolon kanseri tedavisinde izlenecek yol hastanın genel sağlık durumu, kanseriN evresi ve bulunduğu bölge göz önünde bulundurularak belirlenir. Kolon kanseri tedavisinde uygulanan tedavi yöntemleri; cerrahi yöntemler, kemoterapi ve radyasyon tedavisidir.

Kemoterapi

Kanser hücrelerini yok etmek için ilaç kullanılan tedavi şeklidir. Kolon kanserinde kemoterapi genellikle lenf düğümlerine yayılmış evrede teşhis edilen kanserin ameliyatından sonra uygulanır.

Böylelikle kemoterapi kanserin tekrarlama riskini azaltabilir.

Kemoterapi aynı zamanda ameliyat öncesi kanseri küçültmek amacıyla ya da cerrahinin mümkün olmadığı durumlarda kanserin semptomlarını hafifletmek için de uygulanabilir.

Radyasyon Tedavisi

Radyoterapi kanser hücrelerini öldürmek için yüksek enerjili ışınların kullanıldığı bir tedavi yöntemidir. Ameliyat öncesi tümörü küçültmek için, ameliyat sonrasında kalan kanser hücrelerini öldürmek için kullanılabildiği gibi ileri evrede teşhis edilen kanserin semptomlarını hafifletmek için de uygulanabilir.

Hedeflenen İlaç Tedavisi

İlerlemiş kolon kanseri hastalarında kanser hücrelerinin büyümesini sağlayan mutasyonları hedef alan ilaçların kullanıldığı tedavi yöntemidir. Kemoterapiyle birlikte veya tek başına uygulanabilir.

Destekleyici (palyatif) bakım

Palyatif bakım, ağrıdan ve diğer ciddi hastalık semptomlarından kurtulmaya odaklanan uzmanlaşmış tıbbi bakımdır. Palyatif bakım uzmanları, devam eden tedaviyi tamamlayan ilave bir katkı sağlamak için hasta, hastanın ailesi ve doktorlarıyla birlikte çalışır.

Erken evrede teşhis edilen kolon kanserinde uygulanan cerrahi tedaviler:

Kolonoskopi sırasında poliplerin çıkarılması: Tümör hücrelerinin küçük poliplerle sınırlı olduğu erken evre kolon kanseri tedavisinde polipler kolonoskopi sırasında vücuttan tamamen uzaklaştırılır.

Endoskopik mukozal rezeksiyon: Bu prosedürde kolonoskopide çıkarılamayacak büyüklükteki polipler vücuttan uzaklaştırılır. Kolon astarının bir kısmının poliplerle birlikte çıkarılması gerekebilir.

Parsiyel Kolektomi: Kanserin kolonla sınırlı olduğu durumlarda uygulanabilen bir cerrahi tedavi yöntemidir. İşlem sırasında kolonun kanserli kısmı ile birlikte kanserin her iki tarafında bulunan bir miktar sağlıklı doku vücuttan çıkarılır. Kanserli bölgede bulunan lenf düğümlerinden bir miktar alınarak kanser hücrelerinin varlığı test edilir.

Eğer lenf düğümlerinde kanser hücresine rastlanırsa kolonla birlikte çıkarılır. Kolonun veya rektumun sağlıklı kısımları yeniden bağlanarak operasyon sonlandırılır. Operasyon kolonun sol tarafında gerçekleştirildiğinde sol kolektomi, sağ tarafında gerçekleştiğinde sağ kolektomi, sigmoid kolonda gerçekleştirildiğinde ise sigmoid kolektomi olarak adlandırılır.

Kolon veya rektumun sağlıklı kısımlarının tekrar bağlanmasının mümkün olmadığı durumlarda dışkı için yeni bir çıkış yolu oluşturulması gerekir. Bu durumda karında açılan bir açıklık yoluyla dışkının bağırsaktan bir torbaya boşaltılması sağlanır.

Total Kolektomi: Kolonun tamamının çıkarıldığı ameliyattır. Dışkının vücudu terk etmesi için yeni bir yol yaratılmasını gerekli kılar.

Kolon kanseri tedavisinde uygulanan ameliyatlarda kullanılan cerrahi yöntemler:

Источник: https://www.davincicerrahisi.com/kolon-kanseri-ameliyati

Cerrahi, kolon kanseri tedavisinde üstünlüğünü koruyor!

Kolon Kanserinin Cerrahi Tedavisi

Hastalığın bazı açık belirtilerinin mutlaka dikkate alınması gerektiğini ve birinci basamak dahil tüm disiplinlerin kolon kanserinin risk faktörlerini dikkate alarak tanısı için tüm belirtileri dikkate alması gerektiğini belirten Op. Dr. Gündüz, şu bilgileri verdi: “Tanın erken aşamada konması tedavi başarısı için hayati değere sahip olduğu için hekimler ve hastalar belirtileri mutlaka dikkate almalıdır. Kolon kanserine özgü bazı temel bulgular var.

Kolon kanseri nedir, neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemleri

Bunlar, dışkılama sonrasında kanama, dışkılama alışkanlığında değişiklik, karın ağrısı, kilo kaybı, kansızlık, şişkinlik ve kabızlık, yorgunluk halsizlik, bunlar her kanser türü için ortak belirtilerdir.

Özellikle dışkılama alışkanlığında değişiklik önemlidir ancak bu belirti daha çok hemoroid ile karıştırıldığı için tanıda gecikmeye neden olabiliyor.

Yine hastalığın erken evrelerinde kabızlık önemsenmesi gereken bir belirtidir.”

Kolon kanserinde risk faktörlerinin bilinmesi erken tanı için önemli

Kolon kanseri için en önemli risk faktörü yaştır. Kolon kanserlerinin %90’dan fazlası 50 yaşın üzerinde görülür. Kolon kanserinde bazı ailevi, kişisel ve genetik özellikler de rol oynamaktadır.

Ailede kolon kanseri hikayesi olması, kişinin kalın bağırsağında poliplerin bulunması, bazı iltihabi bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, Crohn vb.), daha önce meme, yumurtalık ve rahim kanseri gibi kanserlere yakalanmış olmak, kişide bazı genetik mutasyonların bulunması kolon kanseri riskini arttıran faktörlerdir.

Diyet ve çevresel faktörler arasında hayvansal yağlardan zengin, liften fakir beslenme alışkanlığı, alkol, sigara, şişmanlık ve hareketsiz yaşam tarzı sayılabilir.

Kolonoskopi tanı için altın standarttır

Kolon kanseri gelişiminin günümüzde çok iyi bilindiğini ve hastalık gelişiminin yıllar sürebildiğini söyleyen Op. Dr.

Gündüz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kolon kanserinde en önemli amaçlarımızdan birisi hastalığı daha polip aşamasında iken yakalamak ve çıkararak tedavi girişimi yapmaktır. Gelişim süreci 4 ila 6 yıl arasındadır.

Ama polipler genellikle şikayete neden olmaz ve tanı gecikir. Tanı için altın standart kolonoskopidir.

Bu yöntemle hem tümörü doğrudan görüyoruz, hem de parça alarak histolojik olarak kesin tanısını koyabiliyoruz. Bunun dışında daha basit yöntemler de var, dışkıda gizli kan aranması gibi.

Sıkıntısı olan kişiler bu yöntemle taranıp ardından kolonoskopiye geçilebiliyor. Ancak hastada temel belirtiler çok net ise doğrudan kolonoskopi yapmak daha doğrudur.

Ayrıca kolonoskopiyi tarama aracı olarak ta kullanabiliyoruz, 50 yaşını aşmış her kese şikayeti olmasa dahi tarama olarak kolonoskopi yapması önerilmektedir.”

Kolon kanserinde tedavide başarı oranları

Kolon kanseri hastalarının evre-1 ve 2 aşamasında teşhis edilmesi durumunda oldukça etkili bir tedavi uygulanabildiğini belirten Op. Dr.

Gündüz, “Başarı oranı birinci evrede 5 yıllık sağ kalım oranı bakımından %85-90 civarındadır; evre- 2 de bu oran %60’lara kadar geriliyor. Evre-3’lerde %30-40 gibi ama evre-4’te başarı oranı %10-15 kadar düşüyor.

Ancak tedavi başarısı hastadan hastaya, kanserin yeri ve özelliklerine göre de değişmektedir. Erken yakalandığında tam tedavi mümkündür.

Burada bir şansımızda kolon kanserinin diğer kanser türlerine göre daha yavaş seyirli olmasıdır. Bu bize en azından hastaya müdahale etme imkanı tanıyor. Öte yandan hastalık karaciğere sıçradığında bile bu artık tedavi edilemez demiyoruz.

Bu durumda bile tümör çıkarılabiliyorsa çıkarıyoruz yada kemoterapi ile bir miktar küçültülmeye çalışılıyor. Uzak organlara sıçramış olması metastaz olması in-operite kriteri değildir. Yani hastaya her aşamada müdahale imkanımız var” dedi.

Kolon kanserinde ana tedavi seçeneğinin cerrahi olduğunu söyleyen Op. Dr. Gündüz, şu bilgileri verdi: “Tümör, karaciğere sıçramış bile olsa operabıl ise önce cerrahi uygulanıyor. Kalın bağırsağın tümör segmendini çıkarıyoruz, özellikle lenf bezleriyle birlikte çıkarıyoruz.

Çünkü lenf bezlerinin incelenmesi bizim için önemli; hem evresini belirliyor, hem de uygulayacağımız tedavi yöntemini belirliyor. Genelde lenf notlarında tutulum var ise hastaya ayrıca kemoterapi veriliyor.

Karaciğerde metestazlar var ise bazen kalın bağırsağı ameliyat ediyoruz, karaciğerdekiler kemoterapi için kalıyor ve küçültülüyor.

Küçülür ise ikinci kez cerrahi uygulanabiliyor. Birde karın içine yayılmış evre-4 hastalarda doğrudan cerrahi ve kemoterapinin fayda etmediği hasta grupları için yeni uygulanmaya başlayan bir kemoterapi yöntemi var. Burada cerrahlarda işin içine giriyor hastanın karın boşluğu açılıyor.

Karın yüzeyinde ki yaygın metastazları temizlemeye çalışıyoruz. Sıcak bir şekilde kemoterapi ilaçları karın içerisine uygulanıyor belli bir süre karın içerisinde kalıyor daha sonra direnler sayesinde karın dışına alınıyor. Bu yöntem daha çok terminal dönemi hastalarına için kullanılıyor.

Kolon kanserinde markerlerin tanı ve tedavideki yeri

Kolon kanseri tanı ve tedavi planlamasında genetik markerlerin yerinin giderek arttığını belirten Op. Dr. Gündüz, sözlerini şöyle noktaladı: “Genetik markerler tanı, tedavi ve takip aşamasında işimize yarıyor.

Örneğin ERAS dediğimiz iki tane gen var. Tümör dokusunda bunların mutasyona uğramış halleri varsa karaciğere sıçramış hastalıkta kemoterapinin fayda etmeyeceğini biliyoruz.

Gereksiz tedaviden kaçınmak için bunlara bakılıyor.

Bu testleri artık devlet karşılamaya başladı. Ayrıca kansere sebep olduğunu bildiğimiz bazı genler var. Eğer bu genler varsa benzer şekilde tanı değişiyor. PPC poliplerin yüzlerce olduğu genetik geçiş gösteren bir tür de var. Zaten çok sayıda polip gördüğümüzde bu gene baktırıyoruz eğer gen varsa kanser gelişmeden kalın bağırsağı çıkarıyoruz.”

Kolon kanseri ile ilgili editörlerimizin hazırladığı ek bilgi dosyası

Kolon kanseri kalın bağırsak kanserine verilen isimdir. Rektum kanseri ise kalın bağırsağın son kısmının kanseridir. Tüm kanserler içinde 3. sıradadır. Yine kansere bağlı ölümlerde 3.sırada yer almaktadır. Yaşam boyu kolon kanserine yakalanma olasılığı yaklaşık %6’dır.

Kolon kanseri için risk faktörleri nelerdir?

En önemli risk faktörü yaştır. Yüzde 90’dan fazlası 50 yaşın üzerinde görülür. Kolon kanserinde bazı ailevi, kişisel ve genetik özellikler de rol oynamaktadır. Ailesinde kalın bağırsak kanseri hikayesi olması, kişinin kalın bağırsağında poliplerin bulunması, bazı iltihabi bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, Crohn vb.

), daha önce meme, yumurtalık ve rahim kanseri gibi kanserlere yakalanmış olmak, kişide bazı genetik mutasyonların bulunması (FAP vb.) kolon kanseri riskini arttıran faktörler arasında yer almaktadır.

Diyet ve çevresel faktörler arasında hayvansal yağlardan zengin, liften fakir beslenme alışkanlığı, alkol, sigara, şişmanlık ve hareketsiz yaşam tarzı sayılabilir.

Kolon kanseri nasıl oluşur?

Kolon kanserinin, aşırı hücre çoğalmasının olduğu bağırsak duvarından kabarık bölgelerden geliştiği günümüzde artık bilinmektedir. Bu kontrolsüz büyüme alanlarına polip adı verilir. Polipler bağırsak duvarındaki basit kabarıklıklar şeklinde olabildiği gibi aynı zamanda bağırsak boşluğuna büyüyen kitleler şeklinde görülebilirler.

Kolon kanserinin belirtileri nelerdir?

Dışkılama sonrasında kanama, dışkılama alışkanlığında değişiklik, karın ağrısı, kilo kaybı, kansızlık, şişkinlik ve kabızlık belirtiler arasındadır.

Kolon kanseri nasıl teşhis edilir?

Kolon kanseri teşhisinde günümüzde en önemli teşhis yöntemi kolonoskopidir. Kolonoskopi esnasında şüpheli bölgelerden alınan parçaların (biyopsi) özel boyalarla boyanarak mikroskop altında incelenmesi (histopatolojik inceleme) sonucu kesin tanı koyulur.

Tüm kanserlerde olduğu gibi kolon kanseri tedavisinde de en önemli faktör erken teşhistir. Kolon kanserinin esas tedavisi cerrahidir. Erken teşhis edildiği taktirde iyi bir tedavi ile kolon kanserinden tamamen kurtulmak mümkündür.

Cerrahi tedavi kanserin saptandığı bağırsak bölgesini çıkartmak ve bağırsağı birbirine tekrar bağlamak şeklinde yapılır. Daha ileri evrelerde ameliyat sonrası ilaç tedavisi (kemoterapi) gerekebilir.

Rektum kanserinde ise bazen tümörü küçültmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için ameliyat öncesi ışın tedavisi ve ilaç tedavisi (radyoterapi ve kemoterapi) eklenebilir.

Kolon kanseri taraması nasıl yapılır?

Kolon kanseri taraması için günümüzde altın standart kolonoskopidir. Tarama ile kalın bağırsak kanseri tespit edilebilir ve erken tanısı koyulabilir. Kolonoskopi esnasında saptanan poliplerin çıkarılması da kanserin daha gelişmeden tedavi edilmesini sağlamaktadır.

Kolon kanserinde tarama neden gereklidir?

Bugün kanser öncüsü olduğu kanıtlanmış bağırsak polipleri genellikle belirti vermezler. Belirtiler ortaya çıktığında kanser artık olmuşmuş hatta ilerlemiş dönemdedir.

Bu yüzden poliplerin kolonoskopi taraması ile erken dönemde saptanarak çıkarılmaları hayati önem taşımaktadır.

Ayrıca kanserli dokunun daha belirti vermeden tarama esnasında saptanması erken dönemde teşhis edilmesini sağlar ve tamamen iyileşme ihtimalini arttırır.

Kimler kolonoskopi yaptırmalıdır?

Hiçbir şikayeti olmayan 50 yaşını geçmiş herkese kolonoskopi önerilir. Bazı bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, FAP vb.) olduğu bilinen bireyler daha erken yaşlarda tarama programına alınırlar. Ayrıca ailesinde ailesel kolon kanseri olan kişilere de tarama yapılmalıdır.

Kolon kanserini günümüzde kesin olarak önlemek henüz mümkün değildir. Fakat yüksek lifli, düşük yağ içerikli beslenme, egzersiz yapılması, sigaradan uzak durulması ve alkolün azaltılması ile kolon kanseri riski azaltılabilir.

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/kolon-kanseri-tedavi-cerrahi-mucteba-gunduz/

Kolon Kanseri Tedavi Yöntemleri Nelerdir? Nasıl Teşhis Edilir?

Kolon Kanserinin Cerrahi Tedavisi

Kolon kanseri, sindirim sisteminizin son kısmı olan kalın bağırsak kanseridir (kolon). Kolon kanserlerinin çoğu, adenomatöz polipler olarak adlandırılan hücrelerin küçük, kansersiz (benign) kümeleri halinde başlar. Zaman içinde bu poliplerin bazıları kolon kanserine dönüşebilir.

Polipler küçük olabilir ve varsa semptomları az olabilir. Bu nedenle doktorlar, kansere dönüşmeden önce polipleri tanımlayıp çıkararak kolon kanserini önlemeye yardımcı olmak için düzenli tarama testleri önermektedir.

Kolon Kanseri Teşhisi

Doktorlar, erken kolon kanseri tanısı için herhangi bir belirti veya semptomu olmayan sağlıklı kişiler için bazı tarama testlerini önermektedir. Kolon kanserini en erken aşamada tespit etmek, tedavi için en büyük şansı sağlar. Taramalar ve erken tanı, kolon kanserinden ölme riskini azalttığını göstermiştir.

Ortalama kolon kanseri riski olan kişiler 50 yaşından itibaren tarama yapmayı düşünebilirler. Ancak, kolon kanseri öyküsü olanlarda olduğu gibi, risk artışı olan kişilerin daha erken tarama yapmayı düşünmeleri gerekir. Afrikalı-Amerikalılar ve Amerikan Kızılderilileri, 45 yaşında kolon kanseri taramasına başlamayı düşünebilirler.

Kendi faydaları ve dezavantajları olan çeşitli tarama seçenekleri mevcuttur. Seçenekleriniz hakkında doktorunuz ile konuşup, birlikte hangi testlerin sizin için uygun olduğuna karar verebilirsiniz. Tarama için kolonoskopi kullanılırsa, polipler işlem sırasında kansere dönüşmeden önce çıkarılabilir.

Kolon Kanseri Tanısı

Kolonoskopi sırasında, doktor tüm kolonunuzda ki anormallikleri kontrol etmek için rektumunuza bir kolonoskop yerleştirir.

Belirtiler Bağırsak kanseriniz olabileceğini gösteriyorsa, doktorunuz aşağıdaki prosedürleri önerebilir:

Kolonoskopi

Kolonoskopi, bir video kameraya bağlı uzun, esnek ve ince bir tüp kullanır ve tüm kolon ve rektumunuzu izlemek için monitörü kullanır. Herhangi bir şüpheli bölge bulunursa, doktorunuz analiz için doku örneklerini (biyopsiler) almak ve polipleri çıkarmak için tüpten cerrahi aletler geçirebilir.

Kan testleri

Kolon kanseriniz varsa kan testi yapamazsınız. Ancak doktorunuz kanınızı, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri gibi genel sağlığınız hakkında ipuçları için test edebilir.

Doktorunuz kanınızı bazen kolon kanserleri (karsinoembriyonik antijen veya CEA) tarafından üretilen bir kimyasal için de test edebilir. Zaman içinde takip edilen, kanınızdaki CEA düzeyi, doktorunuzun prognozunuzu ve kanserinizin tedaviye yanıt verip vermediğini anlamasına yardımcı olabilir.

Kolon Kanseri Evreleri

En erken aşamasında (evre 0), kolon kanseri kolonunuzun iç astarıyla sınırlıdır. Kolon kanseri ilerledikçe kolonunuzda büyüyebilir ve yakın yapılara uzanabilir.

Kolon kanserinin en ileri aşaması (evre IV), kanserin karaciğer veya akciğerler gibi vücudun diğer bölgelerine yayıldığını gösterir.

Bağırsak kanseri teşhisi konulduğunda, doktorunuz kanserinizin derecesini (evresini) belirlemek için sizden bir takım  testler isteyecektir.

Evreleme sizin için en uygun tedavileri belirlemeye yardımcı olur.

Evreleme testleri, abdominal, pelvik ve göğüs BT taramaları gibi görüntüleme prosedürlerini içerebilir.

Çoğu durumda, kanserin evresi kolon kanseri ameliyatından sonra saptanamayabilir.

Kolon Kanseri Evreleri

 • Evre I. Kanser, kolon veya rektumun yüzeysel astarında (mukoza) büyümüştür, ancak kolon duvarının veya rektumun ötesine yayılmamıştır.
 • Evre II.

  Kanser kolon veya rektumun duvarına veya içine doğru büyümüş, ancak yakın lenf düğümlerine yayılmamıştır.

 • Evre III. Kanser, yakınlardaki lenf düğümlerini işgal etti ancak vücudun diğer kısımlarını etkilemedi.
 • Evre IV.

  Kanser, diğer organlar gibi, örneğin karaciğerinize veya akciğerinize uzak bölgelere yayıldı.

Kolon Kanseri Tedavisi

Doktorunuzun önerdiği tedavi türü, büyük ölçüde kanserin evresine bağlı olacaktır. Üç temel tedavi seçeneği cerrahi, kemoterapi ve radyasyon şeklindedir.

Erken Evre Kolon Kanseri İçin Cerrahi

Kolon kanseriniz çok küçükse, doktorunuz aşağıdakilere benzer, minimal invaziv bir yaklaşım önerebilir:

Kolonoskopi sırasında poliplerin çıkarılması

Kanseriniz küçük, lokalize ve tamamen bir polip içinde ve çok erken bir aşamada yer alıyorsa, doktorunuz kolonoskopi sırasında tamamen kaldırabilir.

Endoskopik mukozal rezeksiyon

Daha büyük poliplerin çıkarılması, endoskopik mukozal rezeksiyon adı verilen bir prosedürde kolon veya rektumun küçük bir miktarının da alınmasını gerektirebilir.

Minimal invaziv cerrahi

Kolonoskopi sırasında çıkarılamayan polipler laparoskopik cerrahi ile çıkarılabilir. Bu prosedürde, cerrahınız karın duvarındaki birkaç küçük insizyonla operasyonu gerçekleştirir, kolonunuzu bir video monitöründe gösteren ekli kameralarla aletleri yerleştirir. Cerrah ayrıca kanserin bulunduğu bölgedeki lenf düğümlerinden de örnek alabilir.

İnvaziv Kolon Kanseri İçin Cerrahi

Kanser kolonunuzda büyüdüyse, cerrahınız şunları önerebilir:

Parsiyel kolektomi

Bu prosedür sırasında, cerrah, kanserin her iki tarafındaki normal doku marjı ile birlikte, kolonunuzun bir kısmını çıkarır. Cerrahınız genellikle kolonunuzun veya rektumunuzun sağlıklı bölümlerini yeniden bağlayabilir. Bu prosedür genellikle minimal invaziv bir yaklaşımla (laparoskopi) yapılabilir.

Atıkların vücudunuzdan atılması için oluşturulan cerrahi yol

Kolonunuzun veya rektumun sağlıklı kısımlarının yeniden bağlanması mümkün olmadığında, bir ostomi gerekebilir. Bu, dışkının açıklık üzerine tam olarak oturacak bir torbaya atılması için geri kalan bağırsağın bir kısmından karın duvarındaki bir açıklığın yaratılmasını içerir.

Bazen ostomi sadece geçicidir, kolon veya rektum ameliyattan sonra zamanla iyileşir. Bununla birlikte, bazı vakalarda, kolostomi kalıcı olabilir.

Lenf bezi çıkarılması

Yakındaki lenf nodları genellikle kolon kanseri cerrahisi sırasında çıkarılır ve kanser için test edilir.

İleri Kolon Kanseri İçin Cerrahi

Kanseriniz çok ilerlemişse veya genel sağlığınız çok zayıfsa, cerrahınız belirtilerinizi iyileştirmek için kolonunuzun veya diğer koşulların bir tıkanıklığını gidermek için bir işlem önerebilir. Bu ameliyat, kanseri tedavi etmek için değil, kanama ve ağrı gibi belirtileri ve semptomları hafifletmek için yapılır.

Kanserin yalnızca karaciğere yayıldığı, ancak genel sağlığınızın iyi olduğu belirli durumlarda, doktorunuz kanserli lezyonu karaciğerinizden çıkarmak için ameliyat önerebilir. Kemoterapi bu tip ameliyattan önce veya sonra kullanılabilir. Bu yaklaşım, uzun vadede kanserden kurtulma şansı sağlar.

Bağırsak Kanserinde Kemoterapi

Kemoterapide, kanser hücrelerini yok etmek için ilaçlar kullanır. Kanser lenf nodlarına yayılırsa, kolon kanserinde kemoterapi genellikle ameliyat sonrası verilir.

Bu şekilde kemoterapi, kanser nüksü ve kansere bağlı ölüm riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Bazen kemoterapi, ameliyat öncesi kanserin daraltılması amacıyla ameliyat öncesinde de kullanılabilir.

Cerrahi öncesi kemoterapi, rektal kanserlerde kolon kanserine göre daha yaygındır.

Kemoterapi aynı zamanda vücudun diğer bölgelerine yayılmış kolon kanseri semptomlarını hafifletmek için de verilebilir.

Bağırsak Kanserinde Radyasyon Tedavisi

Radyasyon terapisi, kanser hücrelerini öldürmek için X ışınları gibi güçlü enerji kaynaklarını kullanır, bir operasyondan önce büyük tümörleri küçültülebilir, böylece daha kolay çıkarılabilir veya kolon kanseri ve rektal kanserin semptomlarını hafifletebilir. Radyasyon tedavisi ya tek başına ya da kemoterapi ile kombine edilir, rektal kanserin ilk tedavisi ve bunu takiben ameliyat için standart tedavi seçeneklerinden biridir.

Bağırsak Kanserinde Hedefli İlaç Tedavisi

Kanser hücrelerinin büyümesine izin veren belirli arızaları hedefleyen ilaçlar, aşağıdakiler dahil olmak üzere, ileri kolon kanserine sahip kişiler tarafından kullanılabilir:

 • Bevacizumab (Avastin)
 • Cetuximab (Erbitux)
 • Panitumumab (Vectibix)
 • Ramucirumab (Cyramza)
 • Regorafenib (Stivarga)
 • Ziv-aflibercept (Zaltrap)

Hedefli ilaçlar kemoterapi ile birlikte veya tek başına verilebilir. Hedefli ilaçlar genellikle gelişmiş kolon kanseri olan kişiler için ayrılmıştır.

Bazıları hedefe yönelik olmayan ilaçlardan yardım alırlar. Araştırmacılar son zamanlarda, belirli hedefli ilaçlardan kimlerin yararlanabileceğini belirlemede ilerleme kaydettiler. Daha fazla bilinene kadar, doktorlar, bu tedavileri kullanıp kullanmamaya karar verirken, yan etki riskine ve maliyete karşı, hedefe yönelik ilaçların olası faydasını dikkatli bir şekilde tartmaktadır.

Bağırsak Kanserinde İmmünoterapi

İleri kolon kanseri olan bazı hastalar, pembrolizumab (Keytruda) ve nivolumab (Opdivo) gibi antikorlarla immünoterapiden faydalanma şansına sahiptir. Kolon kanserinin bu immünoterapilere yanıt verme şansı olup olmadığı, tümör dokusunun spesifik bir testi ile belirlenebilir.

Bağırsak Kanserinde Destekleyici (Palyatif) Bakım

Palyatif bakım, ciddi bir hastalığın ağrı ve diğer semptomlarından kurtulmaya odaklanan özel tıbbi bakımdır. Palyatif bakım uzmanları, devam eden bakımınızı tamamlayan ekstra bir destek katmanı sağlamak için siz, aileniz ve diğer doktorlar ile birlikte çalışır.

Tüm diğer uygun tedavilerle birlikte palyatif bakım kullanıldığında, kanser olan kişiler daha iyi hissedebilir ve daha uzun yaşayabilir.

Palyatif bakım, doktorlar, hemşireler ve diğer özel eğitimli profesyoneller tarafından sağlanır. Palyatif bakım ekipleri kanser ve aileleri için yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bakım şekli, aldığınız küratif veya diğer tedavilerin yanında sunulmaktadır.

Kanser ile Başa Çıkmak ve Destek

Kanser teşhisi duygusal olarak zor olabilir. Zamanla, insanlar kendi benzersiz yollarıyla baş etmeyi öğrenirler. Sizin için neyin işe yaradığını görünceye kadar, şunları deneyebilirsiniz:

Sizi ne beklediğini bilin. Kanser hakkında, tedavi kararlarını vermede rahat hissetmek için yeterince bilgi edinmeye çalışın.

Doktorunuza, kanserinizin türü ve aşamasının yanı sıra tedavi seçenekleriniz ve yan etkilerini anlatmasını isteyin. Ne kadar çok bildiğiniz olursa, kendi bakımınız hakkında karar vermek söz konusu olduğunda kendinizden daha emin olursunuz.

Arkadaşlarınızı ve ailenizi kendinize yakın tutun

Yakın ilişkilerinizi güçlü tutmak, kanserle başa çıkmanıza yardımcı olacaktır. Kanserden bunalmış hissettiğinizde size duygusal destek verebilirler.

Konuşacak birini bulun

Umutlarınız ve korkularınız hakkında konuşacak iyi bir dinleyici bulun. Bu arkadaş veya aile üyesi olabilir veya profesyonel destek almayı düşünün.

Randevunuz İçin Hazırlanın

Doktorunuz kolon kanseri olabileceğinizden şüpheleniyorsa, büyük olasılıkla kolon kanserini tedavi eden uzmanlara yönlendirilirsiniz. Aşağıdakileri içeren bir dizi uzmanla görüşebilirsiniz:

 • Sindirim hastalıklarını tedavi eden doktor (gastroenterolog)
 • Kanseri tedavi eden doktor (onkolog)
 • Ameliyatı kullanarak kolon kanserini gideren doktor (cerrah)
 • Kanseri tedavi etmek için radyasyon kullanan doktor (radyasyon onkoloğu)

Randevular kısa olabileceğinden , iyi hazırlanmış olmak iyi bir fikirdir.

Neler Yapabilirsiniz?

Randevular kısa olabileceğinden, iyi hazırlanmış olmak iyi bir fikirdir. Hazırlanmanıza yardımcı olmak için şunları deneyin:

Herhangi bir randevu öncesi kısıtlamadan haberdar olun. Randevuyu hazırlarken, diyetinizi kısıtlamak gibi önceden yapmanız gereken bir şey olup olmadığını öğrenin.

Randevuyu planladığınız nedenden dolayı alakasız görünebilecek olsa bile bütün belirtilerinizi yazın. Belirtileriniz başladığında not alın.

Önemli stresler veya son yaşam değişiklikleri de dahil olmak üzere önemli kişisel bilgilerinizi yazın.

Aldığınız tüm ilaçlar, vitaminler veya takviyelerin bir listesini yapın.

Tıbbi kayıtlarınızı toplayın ve randevunuza giderken mutlaka yanınıza alın.

Bir aile üyesi veya arkadaşınızı yanınıza almayı düşünün. Bazen randevu sırasında verilen tüm bilgileri hatırlamak zor olabilir. Size eşlik eden biri,  unuttuğunuz bir şeyi hatırlayabilir.

Doktorunuza sormak için sorular hazırlayın.

Doktorunuzla geçirdiğiniz süre sınırlıdır, bu yüzden soruların bir listesini hazırlamak zamanınızı en iyi şekilde değerlendirmenize yardımcı olacaktır. Zaman yeterli olamaya bilir, bu nedenle sorularınızı en önemlinden en az önemliye doğru  sıralayın.

Kolon kanseri için, sorulacak bazı temel sorular şunlardır:

 • Kolon kanseri kolonun neresinde bulunuyor?
 • Kolon kanserimin evresi nedir?
 • Patoloji raporumu bana açıklayabilir misin?
 • Patoloji raporumun bir kopyasını alabilir miyim?
 • Kolon kanseri vücudumun diğer bölgelerine yayıldı mı?
 • Daha fazla teste ihtiyacım olacak mı?
 • Kolon kanseri için tedavi seçenekleri nelerdir?
 • Tedavilerden herhangi biri kolon kanserini iyileştirecek mi?
 • Kolon kanserinin iyileşme ihtimali nedir?
 • Her tedavi, kolon kanserinin iyileşme ihtimalini ne kadar artırıyor?
 • Her tedavinin potansiyel yan etkileri nelerdir?
 • Her tedavi günlük hayatımı nasıl etkiler?
 • Benim için en iyi olduğunu düşündüğünüz bir tedavi yöntemi var mı?
 • Benim durumumda bir arkadaşına veya aile üyene ne tavsiyede bulunurdun?
 • Ya tedavi istemezsem?
 • Yaşadığım belirtileri ve semptomları rahatlatmanın yolları var mı?
 • Bir uzman görmeli miyim?
 • Doktorunuza sormaya hazırladığınız sorulara ek olarak, randevunuz sırasında başka soru sormaktan çekinmeyin.

Doktorunuz size bir kaç soru sorabilir

 • İlk kez semptomları ne zaman yaşamaya başladın?
 • Semptomların sürekli mi yoksa arada sırada mı?
 • Semptomlarınız ne kadar şiddetli?
 • Aileniz de kanser olan biri var mı?

Источник: https://www.mutluvesaglikli.com/kolon-kanseri-tedavi-teshis/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.