Mitral Kapak Ameliyatlarında Kişiye Özel Tedavi

Mitral kapak hastalıkları tanı ve tedavisi

Mitral Kapak Ameliyatlarında Kişiye Özel Tedavi

                             Kapakalanı (cm2)             Ortalama gradient (mmHg)

Hafif                            > 1.5                                                              < 5

Orta                               1.0 – 1.5                                5 -10

Ciddi                                    < 1.0                           > 10       

Nedenleri: 

Konjenital (nadir): paraşüt mitral (tek papiller adale), cor triatriatum, pulmoner venlerde darlık.
Edinsel: romatizmal ateş (%90-95), dejeneratif-kalsifik mitral darlığı, atriyal miksoma, trombüs, büyük vejetasyon, protez kapak disfonksiyonu.

MVA (cm2)Semptomlar
Minimal>2.5
Hafif1.5-2.5Şiddetli egzersizlerde minimal dispne
Orta1.0-1.5Dispne, ortopne, PND, pulmoner ödem
Ciddi1,5 cm² sinüs ritminde dinlenim anında asemptomatik. Transmitral flowda artış ya da diyastolik doluş zamanında azalma olursa semptom ortaya çıkar (egzersiz, emosyonel stres, infeksiyon, hamilelik, hızlı ventrikül yanıtlı AF gibi). Progresive, stabil seyredip ileriki yıllarda hızlı artış gösterir. Romatizmal hastalıktan sonra 20-40 yıl latent periyodu var. Semptomatik MS’un başlangıç semptomuna bağlı olarak 10 yıllık survi %50-60. Asemptomatik olgularda survival >%80. Semptomlarında progresyon olmayan olgularda %60. Sınırlayıcı semptomu olanlarda 10 yıllık survival %0-15. Ciddi pulmoner HT gelişenlerde beklenen yaşam; 3 yıl.Tedavi edilmeyen MS’da mortalite nedeni; %60-70 progresif kalp yetmezliği, %20-30 embolik proçes, %10 pulmoner emboli, %1-5 enfeksiyon. Kapak alanı 1cm² ise ciddi MS > sol AV basınç gradienti 20 mmHg‘yı aşar. Kalp hızı artınca, diyastol zamanı, LA’dan LV’e geçiş zamanı kısalır ve LA yüklenir. Asemptomatik MS ‘da ani pulmoner ödem gelişirse yüksek ventrikül hızlı AF gelişmiştir. Egzersizle EF artışı ve EDV artışı gösterir. Pulmoner arter basıncı >60 mmHg olunca RV boşalımı zorlanır, RV end diyastolik basıncı ve volümü artıp kalp yetmezliği oluşur.

Sistemik embolizm

% 70’i santral sinir sistemine, TİA, inme ve ölüme sebep olabilir. 35 yaş üzeri ve AF varlığı riski arttırır. Akut arteriyel tıkanma (sıklıkla alt extremite) olabilir. Hafif MD’da bile emboli olabilir.

Pulmoner HT

1-Pasif pulmoner HT: LA basınç artışı direk PV, kapiller alan ve pulmoner artere yansır. 2-Reaktif pulmoner HT.3-Aktif pulmoner HT (reversible/irreversibl). Ciddi PHT gelişen vakalarda; sağ kalp yetmezliği bulguları (ödem, asit, al yanak-mor dudak, yorgunluk) gelişir. Dispne rahatlayabilir.

Fizik muayene

1-Facies mitralis (al yanak-mor dudak); yüzde ve ellerde siyanoz olabilir (düşük debi, pulmoner HT, düşük O2 satürasyonu sebebi ile).2-Juguler venöz dolgunluk; sağ yetmezliğe bağlı, eşlik eden trikuspit yetersizliğinde, dev a dalgası (PHT’ ye bağlı RV hipertrofisi veya eşlik eden trikuspit darlığı).3-Nabız genelde tam düzensiz (AF).4-Sağ vent aktivitesi belirgin olabilir (RVH).Oskültasyon: S1 sert, mitral açılma sesi “opening snap”, apikal diyastolik rulman, presistolik şiddetlenme. S1 sert, OS var ise leafletler hareketlidir. Ciddi MD’da S2-OS intervali kısa ve üfürüm holodiyastoliktir. Pulmoner HT geliştiğinde; S2P sert, sağ ventriküle ait S4 ya da S3, Graham-Steel üfürümü (pulmoner yetmezliğe bağlı).EKG: P mitrale (D2-3 aVF), AF (%30-40). PHT gelişirse sağ aks, RV hipertrofisi, P pulmonale görülür. Sağ aks, V1’ de R >S (PAB yaklaşık 70-100 mmHg).Tele: 1-Sol atriyum genişlemesi; kalp konturunun sağ kenarında çift kontur, mitralizasyon.2-Pulmoner arter genişlemesi; pulmoner HT’a bağlı olarak izlenir.3-Akciğer stazına ait bulgular; pulmoner vasküler redistribüsyon (geyik boynuzu görünümü), Kerley-B çizgileri (interstisyel ödem bulgusu), alveoler ödemde buzlu cam manzarası.4-Sağ ventrikül hipertrofisi.5-Kapak kalsifikasyonu.Ekokardiyografi: Karakteristik M-mode eko bulguları; ön yaprağın EF eğiminde azalma, arka yaprağın diyastolde öne hareketi, kapakçıklarda kalınlaşma, LA dilatasyonu görülebilir. 2-B EKO; kapak alanı, doming. Doppler EKO; kapak alanı, diyastolik gradiyent.Class I: hemodinami (mean gradient, kapak alanı, pulmoner arter basıncı), kapak morfolojisi, perkutan mitral balon valvolplasti, eşlik eden kapak lezyonu.Class IIa:dinlenim hemodinamiği ile klinik uyumsuzluğunda egzersiz dopler EKO ile mean grd. ve pulmoner arter basıncı için hemodinamik cevabın görülmesi.Class IIb: orta ya da asemptomatik MS’da Pulmoner arter basıncı.Class III: hafif MS ve klinik bulguları stabil hastada rutin değerlendirme.

Transözefageal EKO zamanlaması: 

Class IIa: perkütan kapalı mitral balon valvuloplasti, kardiyoversiyon, LA trombüs, mitral kapak morfoloji ve hemodinamisi.Class III: rutin morfoloji ve hemodinami değerlendirmesi.Kalp kateterizasyonu: Ekoya destekçidir. Ayrıca; birlikte bulunabilen MY, diğer kapak hastalıkları ve KAH, LV fonksiyonları, pulmoner HT şiddeti değerlendirilir.

Kardiyak kateterizasyon endikasyonları: 

Seçilmiş hastalara percutan balon mitral valvulotomi, klinik ve EKO’nun yeterli olmadığı MBVP yapılan hastalardaki MY’nin ciddiyetini saptamak için, 2D ve dopler EKOda MS’nun ciddiyeti ile semptom IIa ve/veya bulunan PAB arasında uyumsuzluk varsa; PALA- LV diyastolik basınçlarını saptamak için, klinik semptomlar ile dinlenimdeki hemodinamik bulgular uyumsuz ise stres sonucu PA ve LA basınçlarının saptanması için, eğer 2D ve dopler EKO sonucu ile III klinik bulgular uyumlu ise kardiyak kateterizasyon yapılabilir.1-Asemptomatik dönem (10-15 yıl).2-Semptomatik hastaların; %0-15’i 10 yıl sağ kalır, %10-20’sinde sistemik emboli gelişir, %30-40’unda AF gelişir, ciddi pulmoner HT gelişirse ortalama sağ kalım 50 mm olanlar). Sinüs ritminde, LV ya da RV disfonksiyonu olmayanlarda digital kullanılmaz.

Balon veya cerrahi tedavi

1-Perkütan mitral balon valvotomi (PMBV); uygun anatomi, LA’da pıhtı yok ve MY≤2 varlığında yapılır, fonksiyonel sınıfı II-IV ve MVA

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/mitral-kapak-hastaliklari-tani-tedavisi/

Mitral Kapak Ameliyatı • Prof.Dr. Cem ALHAN

Mitral Kapak Ameliyatlarında Kişiye Özel Tedavi

Mitral Kapak: Mitral Kapak kalbin sol tarafında atrium(kulakçık) ile ventrikül (karıncık) arasında kanın geçişini düzenleyen oluşumdur.

Kalbin dinlenim süresi (diyastol) sırasında kanın sol atriumdan sol ventriküle geçişine olanak verecek biçimde açılırken, sistol sırasında kapanarak kanın geriye doğru kaçışına engel olur.

Mitral kapak temel olarak 4 yapının birleşmesi ile oluşur.

 • Kapak yaprakçıklıkları (leaflet)
 • Kapak halkası (annulus)
 • Papiller kaslar (kapağın hareketini sağlayan kaslar)
 • Chordea tendinae (kasları yaprakçıklara bağlayan oluşumlar)

Mitral Kapak Darlığı Nedir?

Mitral kapak darlığı en sık olarak akut romatizmal ateşin sekeli olarak görülür. Nadiren dejeneratif nedenler de mitral darlığına neden olabilir.

Romatizmal kapak lezyonu darlığa ya da yetmezliğe ya da her ikisine birden neden olabilir. Erken çocukluk döneminde saf yetmezlik daha ön planda iken, genç erişkinlerde darlık daha yaşlı erişkinlerde her ikisi birden daha sık görülür.

Mitral darlıkta kanın sol atriumdan sol ventriküle geçişi önünde bir engel oluşmuştur.

Mitral Kapak Darlığının Belirtileri Nelerdir ?

Mitral kapaktaki daralma sonucu kan sol kulakçıktan sol karıncığa güçlükle geçer.

Sol kulakçık basıncının ve buna bağlı olarak geriye doğru pulmoner venöz basınç (akciğer toplardamar basıncı) ve pulmoner kapiller basınç (akciğer kılcaldamar basıncı) artması ile ortaya çıkan dispne (solunum güçlüğü) en belirgin semptomdur.

Hastanın egzersiz toleransı kısıtlanmıştır ve çabuk yorulur. Bu semptomların ortaya çıkması genellikle çok uzun süre alır. Ancak akut ortaya çıkan durumlarda hasta akciğer ödemi tablosu ile başvurabilir. Ekokardiyografi en iyi bilgi veren tetkiktir.

Anjiografi ancak Eko’nun yeterli bilgi vermediği düşünülen hastalarda ve EKG sinde koroner arter hastalığı düşündürecek bulgular olan hastalarda gereklidir. 40 yaş üstü hastalarda EKG normal olsa da anjiografi gerekebilir.

Mitral Kapak Darlığında Ameliyat Ne Zaman Yapılmalıdır ?

Tüm kapak hastalıklarının değerlendirilmesi ve tedavisinin belirlenmesinde efor kapasitesi önemlidir. Bu nedenle New York Kalp Birliğinin (NYHA) Fonksiyonel Sınıflaması kullanılır. Hastaların testlerle saptanan efor kapasiteleri MET denen (1 MET = 3,5 ml/kg/dk oksijen tüketimi sağlayan iş yüküdür) bir ölçüyle değerlendirilir.

 • NYHA Class 1: Herhangi bir yakınması olmayan ( 7 MET veya daha yüksek)
 • NYHA Class 2: Ağır aktivite ile şikayeti olanlar ( 5-6 MET )
 • NYHA Class 3: Günlük basit aktivite ile bile şikayeti olanlar ( 2-4 MET )
 • NYHA Class 4: Dinlenme durumunda bile şikayetleri vardır

Buna göre NYHA Class II (atrial fibrilasyon varsa) NYHA Class III veNYHA Class IV hastalar için operasyon endikasyonu vardır.
Atrial fibrilasyon (ritm bozukluğu) gelişmesi hastanın yalnızca semptomlarını şiddetlendirmekle kalmaz tromboemboli,( kalp içinde oluşan pıhtının atılarak organ damarları, kol ve bacak tıkaması) riskini arttırır.

Ekokardiografideki kapak alanı gibi birtakım ölçütler de ameliyat kararı için kullanılır.

Mitral Kapak Yetersizliği Nedir?

Mitral kapak yetmezliğinin en sık sebebi dejeneratif hastalıktır. Romatizmal hastalık da mitral yetersizliğe yol açabilir. Mitral kapak yetersizliğinde sol karıncığın pompaladığı kanın bir kısmı yetrsizliğin derecesine bağlı olarak sol kulakçığa kaçar.

Bunun sonucu olarak zaman içinde kalp büyümeye ve akciğerde basınç artmaya başlar.

Mitral Kapak Yetersizliğinin Belirtileri Nelerdir ?

Mitral kapağı yerinde tutan iplikçiklerde kopma, veya kalp krizi sonrasında iplikçiklerin yapıştığı kalp adalesindeki hasar sonucu yakınmalar çok ani başlayıp hasta akut akciğer ödemine girebilir.

Bunun yanında dejeneratif mitral yetersizliğinde yakınmalar daha yavaş gelişebilir. Hastaların yakınmaları mitral darlığında ortaya çıkan belirtilere benzer. Tedavide gecikilmesi durumunda kalp fonksiyonları bozulur.

Mitral Kapak Yetersizliğinde Ameliyat Ne Zaman Yapılmalıdır ?

Dejeneratif mitral kapak yetersizliğinde ameliyat sonuçları çok başarılı olduğu ve kapağın tamir edilme olasılığı çok yüksek olduğu için yakınması olmayan hastalara da ameliyat önerilir.

Ancak bu ameliyatlar ölüm riskinin % 1’in altında ve kapak tamiri olasılığının %95’in üzerinde olduğu deneyimli merkezlerde yapılmalıdır.

Yakınması olan hastalar ve kalp fonksiyonlarında bozulma başlayan hastalar zaman geçirmeden ameliyat olmalıdır.

Mitral Kapak Ameliyatı Nasıl Yapılır ?

Mitral kapak ameliyatlarında halen en çok kullanılan yöntem; Sternum adı verilen iman tahtası kemiğinin kesilmesi ile yapılan klasik kalp ameliyatıdır. Alternatif olarak Mitral kapakçığı ameliyatları Minimal İnvaziv ( Küçük Kesi, Koltuk Altı Kalp Ameliyatı v.

s ) ve Da Vinci Robotik Cerrahi gibi yöntemler kullanılarak yüksek başarı oranları ile giderek artan sayılarda yapılmaktadır.

Bu tür ameliyatların en büyük avantajları; kemiğin hiç kesilmemesi, daha az ağrı, daha hızlı iyileşme, küçük kesi nedeni ile daha kozmetik olması ve günlük yaşantıya daha çabuk dönülmesidir.
Ameliyatta mitral kapağın öncelikle tamir edilmesi tercih edilmelidir.

Ancak romatizmal ve iskemik (kalp krizine bağlı) hastalıklarda tamir her zaman mümkün olmayabilir. Tamirin mümkün olmadığı durumlarda hasta kapak uygun ölçü ve yapıda protez kapak ile değiştirilir.

Источник: https://cemalhan.com/mitral-kapak-ameliyati/

Mitral Kapak Ameliyatı Nedir? Tehli midir?

Mitral Kapak Ameliyatlarında Kişiye Özel Tedavi

Kalbin odacıkları arasında ya da kalp odacıkları ile ana damarlar arasında yer alarak kan akışının kalbin pompalama özelliğine göre düzenleyen kapaklardır. Kalpte dört kapak vardır.

Oksijenle yüklü temiz kanın vücuda pompalandığı kalbin sol tarafında aort ve mitral kapaklar, kirli kanın akciğere pompalandığı sağ tarafında trikuspid ve pulmoner kapaklar bulunur.

Kalbin odacıkları arasında ya da kalp odacıkları ile ana damarlar arasında yer alarak kan akışının kalbin pompalama özelliğine göre düzenleyen kapaklardır. Kalpte dört kapak vardır.

Oksijenle yüklü temiz kanın vücuda pompalandığı kalbin sol tarafında aort ve mitral kapaklar, kirli kanın akciğere pompalandığı sağ tarafında trikuspid ve pulmoner kapaklar bulunur.

Mitral ve trikuspid kapakların lifletleri “korda” adı verilen kirişlerle odacıkların duvarlarına tutunmuştur. Aort ve trikuspid kapaklar, üç yaprakçıklı, mitral ve pulmoner kapaklar ise iki yaprakçıklıdır.

Cerrahi Kapak Hastalıkları

Dünyada tüm ölümlerin %1-2'sini kalp kapak hastalıkları oluşturmaktadır. Son yıllarda yapay kapak teknolojisindeki hızlı gelişmeler sayesinde kalp kapak ameliyatlarında etkin ve kalıcı cerrahi tedavi olanakları geliştirilmiştir.

Kapakların kan geçişine izin verdiği durumlarda, bunu engelleyen ya da kanı tuttuğu durumlarda yetersizlik oluşturan patolojiler, belli bir aşama sonra cerrahi düzeltme gerektirir. Kapakların etrafındaki anulus dokusunda, kapakçıklarda ya da kirişlerde oluşabilecek hasarlar kapak hastalıklarına yol açar.

Hastalık, tek bir kapakta olabildiği gibi birden çok kapak da aynı anda etkilenmiş olabilir. Bu durumda hastalık genellikle bir kapakta başlar ve daha sonra kalbin çalışma prensipleri gereği diğer kapakları da bozar.

Kalp kapak bozuklarının ana nedenleri; doğuştan gelen bozukluklar, romatizmal ateş, enfeksiyonlar, yaşlılığa bağlı bozulmalar, koroner kalp hastalıkları ve aort anevrizmasıdır.

Kapak hastalıkları cerrahi aşamaya geldiklerinde, çoğu kez hem stenoz (darlık) hem de yetmezlik oluşturmuştur.

Stenoz (darlık) : Lifletlerin kalınlaştığı, deforme olduğu ya da birbirine yapıştığı durumlarda kanın yeterli miktarda geçişine engel olan patolojidir. Aynı anda kordalar da etkilenmiş olabilir. Eğer geçen kan miktarı, kritik bir seviyenin altına inerse cerrahi girişim yapmak gerekir.

Mitral Yetmezlik : Anuler dokuda genişleme, lifletlerde deformasyon ya da kordalarda uzama sonucunda kapağın kapanması tam olarak gerçekleşemez ve bir miktar kan geriye kaçar. Geriye kaçan kan miktarı, kritik bir seviyeyi aştığında cerrahi girişim gerektirir.

Mitral Kapak Darlığı (Stenoz) Nedenleri:

 • En sık romatizmal kalp hastalığı nedeniyle oluşur (küçük yaşta geçirilmiş eklem romatizması gibi vb.)
 • Ciddi mitral anüler ya da liflet kalsifikasyonu (yaprakçıkların kireçlenmesi)
 • Doğumsal mitral kapak anomalileri (bozukulukları)
 • Endokardit (Kapak enfeksiyonu)
 • Sol atrial (sol kulakçık) trombus, sol atriumda tümör
 • Deformasyona yol açan metabolik ve karsinoid sendromlar
 • Geçirilmiş komissurotomi girişimleri (geçirilmiş mitral kapak ameliyatı)
 • Geçirilmiş mitral kapak replasmanı (kapak değişimi)

Mitral Kapak Yetmezliği Nedenleri

 • Mitral kapağın miksomatoz dejenerasyonu (kıkırdak dokusunun bozukluğu)
 • Romatizmal kalp hastalığı (eklem romatizması gibi)
 • Enfektif endokardit (kapak enfeksiyonu)
 • Mitral anulus kalsifikasyonu (kireçlenme)
 • İdiyopatik(nedeni belirsiz) korda rüptürü
 • İskemik (koroner yetersizliğe bağlı)

Mitral Kapak Hastalıklarında Belirtiler

Nefes darlığı, çarpıntı, ritim bozukluğu, göğüs ağrısı, bayılma, bacaklarda şişlik, kanlı balgam tükürme, sırt üstü yatamama bir kalp kapak hastalığı belirtisi olabilir. Bu belirtilerin bir kaçı genellikle aynı anda bulunur. Kalp kapak hastalıklarında belirtilerinin belirginleşmesi, cerrahi karar aşamasında önem taşır.

Tanı Yöntemleri

Yakınmaları nedeni ile bir kardiyologa başvuran hastaya çekilecek ekokardiyografi ve anjiyografi ile kapak hastalığı anlaşılabilir. Cerrahi gerektirmeyen kapak hastaları, periyodik ekokardiyografik incelemeler ile takip edilirler. Kimi zaman da başka bir kalp hastalığının araştırılması sırasında tesadüfen kapak hastalığı tanısı da konabilir.

Mitral Kapak Cerrahisi

Mitral Kapak ameliyatları çok çeşitli olmakla birlikte genel sınıflandırmasında 2'ye ayrılır :

1) Replasman (Değiştirme) , 2) Rekonstrüksiyon (Tamir)

Mitral kapak değişimi : Hastalıklı olan kapağın tamamen sökülüp, yerine mekanik veya biyolojik protez kapaklar takılması işlemidir. Mekanik kapaklar genellikle oldukça sert karbon maddesinden yapılmış olup, yüzeyleri nanometrik olarak kayganlaştırılmış ve kanın bu yüzeylerden akışını kolaylaştıracak şekilde üretilmektedirler.

Böylelikle kapaklar takıldıktan sonra dolaşım sisteminde pıhtı birikmemesi sağlanır. Ancak mekanik kapak ne kadar kaliteli olursa olsun, muhakkak ameliyat sonrası kan sulandırıcı ilaç Coumadin (Warfarin) kullanılması zorunludur. Mekanik kapaklar, kan sulandırıcıların optimal ayarlanması neticesinde yıllarca sorunsuz çalışır.

Biyolojik kapaklar ise domuz kapağı, dana perikardı (Kalp zarı), at perikardı gibi biyolojik materyaller labratuvarlarda işlendikten sonra hazırlanarak üretilmektedirler. Biyolojik kapaklar, mekanik (metal) kapaklara oranla daha çabuk bozulma eğilimi gösterirler.

Zira vücut takılan biyolojik kapağı bir yabancı madde olarak görüp, ona karşı bir immun reaksiyon göstermeye başlar. Yıllar sonra biyolojik kapaklar dejenere olmaya (çürümek) başlar. Bu süreç her hastada farklıdır.

Mitral biyolojik kapak sistolde (kalp atımında) zorlanan bir kapak olduğundan, aort biyolojik kapağa oranla daha çabuk dejenere olur. Genellikle 5 yıl ila 15-20 yıl arasında değişen ömürleri vardır.

Mitral Kapak Tamiri : Mitral kapak yaprakçıklarının kıkırdak yapısı çok bozulmamış ise, kireçlenme göstermemiş ise veya sadece kalbin büyümesine bağlı bir kaçak durumu söz konusu ise tamire uygun olabilir. Tamir, hastaya olan avantajları nedeniyle en uygun cerrahi yöntemdir.

Kapak tamirlerinden sonra hastalar kan sulandırıcı kullanmazlar, kanama, pıhtı atma (Emboli) veya kapak enfeksiyonu riski neredeyse sıfıra yakındır. Ünlü Kalp Cerrahı Alain Carpentier (Paris, Fransa), mitral tamiri konusunda yıllarca kalp cerrahlarına bir ekol olmuş, bu yöntemin tüm dünyada yayılmasını sağlamıştır.

Onun teknikleri ile kalp cerrahları yıllarca çok başarılı ameliyatlar gerçekleştirmişlerdir.

Gerek Mitral Kapak Tamri gerekse Mitral Kapak Replasmanı (Değişimi) küçük kesiler ile gerçekleştirilebilmektedir. Genellikle sağ göğüs altından veya iman tahtasından yapılan 5 cm lik bir kesi ile yukarıda adı geçen teknikler uygulanabilmektedir.

Mitral Kapak Ameliyatı başarı oranı %97 ila %99 arasında değişmektedir. Bu ameliyat için risk faktörlerinin en başında ise ameliyat zamanlamasının geç yapılması sonucu, pulmoner hipertansiyonun gelişmesi (akciğer içi basınç), ritm bozukluklarının başlaması, kalbin içinde pıhtıların oluşması, kalbin atım gücünün azalmış olması (düşük EF), ileri yaş ve yan hastalıklar sayılabilir.

Источник: https://www.tayfunaybek.com/package/inr-takip-sistemi-mitral-valve-replacement

‪Mitral Kapakçık Onarımı Ameliyatı‬‬‬‬ %sepsitename%%

Mitral Kapak Ameliyatlarında Kişiye Özel Tedavi

Bildiğiniz gibi, kalbin sol atriyumu akciğerlerde oksijen ile beslenen kanı alır ve kalbin dört odasının en büyüğü olan sol ventriküle geçirir. Sol atriyum ile sol ventrikül arasında mitral kapakçık bulunur.

Kalp kapakçıkları, aynı zamanda flep veya kapakçıkları oluşturan parçalar olarak adlandırılabilir; kalp atışı süresince açılır kapanır ve böylece kan doğru yol boyunca akmaya devam eder.Kapakçık hasar gördüğünde, kan atriyuma geri sızabilir veya kanın düzgünce ventriküle akması için yetersiz kalabilir.

Bu kalp kapak bozukluğu mitral kapakçık yetersizliği olarak bilinir ve mitral kapakçık onarım cerrahisi gerektirebilir.(Bu kapak defekti için diğer isimler mitral yetmezlik veya mitral yetersizliktir.

)

Mitral kapak onarım ameliyatı hakkında bilgi edinmenize yardımcı olmak için, kısa süre önce bu videoyu New York’taki Mount Sinai Tıp Merkezi’nde bulunan Kalp Damar Cerrahisi Şefi Dr. David Adams ile birlikte çetim. Bu videoda Dr. Adams, hastalara mitral kapak tamir cerrahisi konusunda büyük tavsiyeler vermektedir.

‪Mitral Kapak Onarımı Cerrahisi yaygın mıdır?‬‬‬‬

Yaklaşık 99.000 kalp kapak ameliyatı, Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl gerçekleştirilmekte olup aort veya mitral kapak değiştirilmekte veya onarılmaktadır.

Bu kapakçıkların her ikisi de kalpteki en zor çalışma odacıkları olan kalbin sol odacıklarında bulunur.

Mitral kapak yetmezliği hafifse hekim, hastayı değişiklikler açısından izlerken semptomları tedavi etmek için ilaçlar (ACE inhibitörleri, beta blokerleri) kullanmayı tercih edebilir. En ağır vakalarda mitral kapak onarımı veya mitral kapak replasmanı gereklidir.

‪Mitral Kapak Tamir Cerrahisinin Farklı Tipleri ‬‬‬‬

Cerrahi tekniklerdeki ilerlemeler, özellikle konjenital bir doğum kusurundan kaynaklanan birçok hasarlı kapakçığın onarılmasını mümkün kılmaktadır. Bir cerrahın mitral kapak onarımı için kullanabileceği birkaç yöntem vardır.

• ‪Kapakçık daralırsa (mitral kapak stenozu) ve mitral yaprakçıkları kalınlaşmış veya kaynaşmışsa, cerrah bir komissurotomi yapabilir. Bu işlemle cerrah kalp kapakçıkları oluşturan parçaların buluştuğu noktaları keserek kapakçığı açar.

‬‬‬‬• ‪Cerrah, yeniden şekillendirici olarak adlandırılan, mitral kapakçıklarının bir bölümünün çıkarıldığı ve kapakçıkları oluşturan parçaların tekrar bir araya dikildiği benzer bir teknik seçebilir.

‬‬‬‬

• ‪Annüloplasti (aşağıda gösterilmiştir), kalp kapağının tabanındaki lifli dokuyu – halkayı – tamir etmeyi amaçlayan bir tekniktir. Bazen, bu halka büyümüş olabilir; bu da kanın atriyumun içine geri gelmesine yol açar. Bunu onarmak için, girişi daha küçük yapma amacıyla, dikişler Anuloplasti yüzüğü etrafına dikilir.‬‬‬‬

• ‪Eğer kalsiyum mitral kapakçık parçalarının üzerine yerleşmişse bunlar, kalsifikasyona uğramış mitral kapağın gerektiği gibi kapanmasına izin veren bir yöntem olan dekalsifikasyon ile çıkarılabilir.

‬‬‬‬• ‪Cerrah ayrıca kapakçık yapraklarındaki yırtık veya deliklere de yama yapabilir.

‬‬‬‬

• Son olarak, cerrah kapağı destekleyen kordları, papiller kasları ve korda tendineayı kısaltmak veya değiştirmek zorunda kalabilir.‬‬‬‬

‪Kalp-Akciğer Makinesi ve Mitral Kapak Onarımında Anestezi Kullanımı‬‬‬‬
Açık kalp ameliyatı için kalp-akciğer makinesi veya kardiyak bypass gereklidir.

Bu makine, ameliyat için kalp dururken oksijenli kanın vücuda akmasını sağlar. Açık kalp ameliyatı hasta uyurken yapılır, yani genel anestezi uygulanır.

Hasta bir solunum cihazına bağlanılır ve bu solunum cihazı ameliyat sırasında solunumunu kontrol eder.

‪Minimal İnvazif Mitral Kapak Onarımı‬‬‬‬

Bazı hastalar mitral kapak onarımı için minimal invazif cerrahi geçirebilirler.

Bu teknik, genellikle daha kısa hastane kalışları, daha hızlı iyileşme ve daha az ağrı ile sonuçlanacak daha küçük bir kesik gerektirir.

Bununla birlikte, obez olan veya aterosklerozu olan hastalar normalde bu teknik için aday değildir. Ayrıca, ameliyatınız iki kapakçık tedavisini gerektiriyorsa, minimal invazif yaklaşım sizin için uygun değildir.

‪Bazı hastanelerde cerrah, başka bir minimal invazif cerrahi prosedürü olan robotik cerrahi gerçekleştirebilir. Robotik mitral kapak onarımı ameliyatının araçları bir kontrol konsolu, bir görüş sistemi ve robot kollu bir araçtır.

Küçük kesikler yapılır ve kesikler içine aletler yerleştirilir. Cerrah daha sonra ameliyat için gerekli olan bilek ve el hareketlerini yapmak için kontrol konsolu kullanır. Cerrahın hareketleri bir bilgisayar ile çevrilir.

‬‬‬‬

‪Perkütan Mitral Kapakçık Onarımı‬‬‬‬

Mitral kapak onarımı için minimal invazif yaklaşımlara (mini-torakotomi, delik erişimi) ek olarak, yeni perkütan cihazlar, kaburgalarda veya göğüs kafesine travmaya neden olmadan mitral yetersizliğini tedavi etmek için kateterleri kullanır. Örneğin, Abbott Laboratories tarafından üretilen MitraClip böyle bir cihaz. Bu teknoloji 2013 yılında Birleşik Devletlerde FDA onayını aldı.

‪ ‬‬‬‬Mitral Kapak Onarımı Sonrası İyileşme‬‬‬‬

Çoğu hasta, mitral kapak ameliyatı sonrasında hastanede yaklaşık beş gün geçirir. Operasyon öncesi hastanın sağlığı, kendisinin tamamen iyileşmesi için gereken süre içerisinde rol oynamaktadır. Kural olarak, hastalara ameliyattan sonra altı hafta boyunca araba kullanmaktan kaçınmaları önerilir.

Ofis çalışanları genellikle altı ila sekiz hafta içinde işlerine dönebilirler. Fiziksel yorucu işleri olan kişiler, işlerine dönmeden önce daha uzun bir iyileşme dönemine ihtiyaç duyabilirler.
Hastalara normalde kapak ameliyatından en az iki hafta önce sigara içmeyi bırakmaları önerilir.

Aspirin veya pıhtılaşma önleyiciler gibi bazı ilaçların alımının durdurulması gerekebilir veya dozajı cerrahinden önceki günlerde ayarlanabilir.

Hastalar ayrıca kendi sağlıklarını yakından izlemeli ve titreme, ateş, tıkınma, drenaj veya öksürük gibi soğuk algınlığı veya grip belirtileri görüp görmedikleri konusunda cerrahlarına bilgi vermelidir.

Источник: https://kalpkapagi.com/%E2%80%AAmitral-kapakcik-onarimi-ameliyati%E2%80%AC%E2%80%AC%E2%80%AC%E2%80%AC/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.