Sağlık Hizmetleri ve Hasta Hakları

içerik

Hasta Hakları

Sağlık Hizmetleri ve Hasta Hakları

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı vardır. Ayrıca ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

Bilgilendirme ve bilgi isteme:

Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

Bilgilerin gizli tutulması ve yasaklanması:

Sağlık hizmetinin verilmesi sebebi ile edinilen bilgiler kanun ile müsaade edilen haller dışında hiçbir şekilde açıklanamaz.

İlgili mevzuat hükümleri ve/veya yetkili mercilerce alınacak tedbirlerin gerektirdiği haller dışında kişi sağlık durumu hakkında kendisinin, yakınlarının ya da hiç kimsenin bilgilendirilmemesini talep edebilir.

Hasta bilgi verilmemesi talebini istediği zaman değiştirebilir ve bilgi verilmesini talep edebilir.

Hizmet alırken veya hizmet aldıktan sonra; hasta kendisi , vekili veya kanuni temsilcisi vasıtasıyla tıbbi dokümanları inceleyebilir, talebi doğrultusunda bir suretini alabilir.

Sağlık kuruluşunu, personelini, seçme ve değiştirme:

Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek, vermekte olan hekimlerin  ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

Öncelik sırasının belirlenmesini isteme:

Sağlık kuruluşunun hizmet verme imkanlarının yetersiz veya sınırlı olması sebebiyle, sağlık hizmeti talebi zamanında karşılanamayan hallerde, hastanın öncelik hakkının tıbbi kriterlere dayalı ve objektif olarak belirlenmesini isteme hakkı vardır. Öncelik sırasının belirlenmesinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Tıbbi özen gösterilmesi:

Personel, hastanın durumunun gerektirdiği tıbbi özeni gösterir. Hastanın hayatını kurtarmak veya sağlığını korumak mümkün olmadığı takdirde dahi ıstırabını azaltmaya veya dindirmeye çalışmak zorundadır.

Reddetme, durdurma ve rıza:

Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

Tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi, bakım ve tıbbi gereklilikler dışında müdahale yasağı:

Hasta modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak, teşhisinin konulmasına, tedavisinin yapılmasına ve bakımını isteme hakkına sahiptir. Teşhis, tedavi veya korunma maksadı olmaksızın, ölüme veya hayati tehye yol açabilecek, vücut bütünlüğünü ihlal edebilecek veya akli, bedeni mukavemeti azaltabilecek hiçbir şey yapılamaz ve talep edilemez.

Ötenazi Yasağı:

Ötenazi yasaktır. Tıbbi gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun hayat hakkından vazgeçilemez. Hastanın hayatını kurtarmak veya bir başkasının talebi olsa dahi kimsenin hayatına son verilemez.

Mahremiyet:

Hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin korunmasını açıkça talep edebilir, her türlü tıbbi müdahale hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek sureti ile icra edilir.

Güvenlik:

Hasta ve hasta yakınlarının sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakları vardır. Hasta güvenliğini tehdit edebilecek unsurların önceden tespit edilerek hizmetlerin ve süreçlerin bu amaca yönelik olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Ziyaret ve refakatçi bulundurma:

Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye, mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık:

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

Dini vecibelerini yerine getirebilme:

Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

Müracaat, şikayet, dava hakkı ve görüş öneri:

Hasta ve hasta yakınlarının; haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır, ayrıca şikayetlerinin zamanında ve adil şekilde alınması, incelenmesi ve çözülmesi sağlanmalıdır.

Öneri, Teşekkür ve şikayetleriniz için:  hastahaklari.saglik.gov.tr 

Источник: https://optimedhastanesi.com/tr/hasta-rehberi/hasta-haklari/

1. Hizmetlerden Yararlanma Hakkı

1.1. Hastalarımız kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları, sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konularında bilgi edinme hakkına sahiptir.

1.2. Sağlık kuruluşları hastaları bilgilendirmek amacı ile hastaların kolayca ulaşabileceği uygun yerlere bilgilendirici pano, broşür ve işaretler bulundurmak zorundadır.

1.3. Hastalarımız organ nakli ya da deneysel araştırma gibi uygulamalarda ülkenin yasa ve yönetmelikleri çerçevesinde hareket etme hakkına sahiptir. Organ nakli gibi tedavi olanağı sağlayacak kaynakların kısıtlı olduğu durumlarda, hizmetten yararlanacak hastanın seçimi tıbbi ölçütlere göre ve 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun'a uygun olarak yapılır.

1.4.

Hastalarımız, arzu ettiklerinde koruyucu sağlık hizmetleri konusuna (ana- çocuk sağlığı, veremle savaş, sıtma ile savaş, bulaşıcı hastalıklarla mücadele, çevre sağlığı gibi) ya da kuruluşumuzda merkez olarak etkinlik gösteren tüm alanlarda (epilepsi merkezi, hipertansiyon merkezi, beyin-damar hastalıkları merkezi, meme hastalıkları merkezi gibi) danışman hekimlerimizden ücretsiz bilgi alma hakkına sahiptir.

1.5. Hastaların bedeni ve ruhi durumları dikkate alınarak, hangi işlemin neden ve nasıl yapıldığı, yapılacağı ve bekletilmeleri söz konusu ise bekletilmenin sebepleri konusunda gerekli ve yeterli bilgi verilir.

1.6. Tüm hasta ve yakınları her türlü hizmetten dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin eşit düzeyde faydalanabilmektedir.

2. Bilgi Edinme ve Haberleşme Hakkı

2.1. Hastalarımızın kendileri ya da yasal vasileri kanalı ile tanı ve tedavinin tüm sürecinde kendisine uygulanacak tıbbi işlemleri, bunların faydaları ve muhtemel sakıncaları, alternatif tıbbi müdahale yöntemleri, tedavinin kabul edilmemesi halinde ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçları ve tedavinin gidişi konularında bilgi edinme hakkına sahiptir.

2.2. Hastalarımız tanı ve tedavilerinin her aşamasında kendilerine ait dosyalara bakma ve Medikal Direktörlük onayı doğrultusunda bir kopyasını alma hakkına sahiptir. Tıbbi gereklilik olmadığı ve hasta izin vermediği sürece, hangi gerekçeyle olursa olsun, kendisi ile ilgili özel ve aile yaşamına ilişkin bilgi edinilemez.

2.3. Hastalarımızın hastalığı ile ilgili bilgiler, tıbbi terimler mümkün olduğunca kullanılmadan ve hastanın ruhi durumuna uygun ve nazik bir ifade ile verilir. Resmi dili anlamayan bir hastanın hastalığı ile ilgili bilgiler ise, hastanın kendi talebi üzerine bulabildiği ve bedeli ödendiği takdirde çevirmen aracılığı ile verilir.

3. Mahremiyete ve Özel Hayata Saygı Gösterilmesi Hakkı

3.1. Hastaların mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin korunmasını açıkça talep edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle yürütülür.

3.2. Hastalarımız hekimleriyle görüşme ve muayene edilme aşamalarında, yeterli görsel ve işitsel gizlilik sağlayacak bir ortamda bulunmayı isteme hakkına sahiptir.

3.3. Hastalarımızın muayenesi sırasında odalarda mevcut bulunan perdeler kapatılarak görsel gizlilik sağlanır.

3.4. Hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kimselerin tıbbi müdahale sırasında hasta yanında bulunmasına izin verilmez. Ancak, tıbben sakınca olmayan hallerde hastanın yanında bir yakınının bulunmasına izin verilebilir.

3.5. Hastalarımızın tanı, tedavi ve bakımı için gerekli olmadıkça ve hasta izin vermedikçe hastanın özel ve aile hayatına müdahale edilmez.

3.6. Hastanın sağlık durumu, tıbbi durumu, tanısı, tedavisi, kimlik bilgileri ve kişiye özel diğer tüm bilgiler ölümden sonra bile gizli olarak korunur.

3.7. Hastaya ait tüm bilgiler, yalnızca hastanın açık izni veya mahkemenin kesin isteği üzerine açıklanabilir. Hastanın tedavisi ile ilgili diğer sağlık personeline ihtiyaç söz konusu olduğunda hastanın onayı olduğu varsayılarak davranılır.

3.8. Hastalarımız kişilik ve kültür değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda, bireysel saygınlığı korunarak, saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma, tanı öğrenme ve tedavi olma hakkına sahiptir.

3.9. Kuruluşumuzun hiçbir çalışanı, hastalarımızla tartışma hakkına sahip değildir. Her aşamada, çözülemeyen her türlü sorun kuruluşumuzun ilkelerine ve var olan yasalara uygun biçimde çözümlenecektir.

4. Hastadan Onay Alınması:

4.1. Hastamız tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili bir ölüm ya da önemli yan etki riski, iyileşme ile ilgili problemler ve sonuçta elde edilecek başarı şansı gibi konularda mümkün olan bilgilendirme yapıldıktan sonra, tedavisi ile ilgili alınacak kararlara katılma hakkına sahiptir. Hastamız bu hakkı kullandığında, yapılacak rutin işlemleri de kabul etmiş sayılır.

4.2. Hastamızın yasal temsilcisinin onayının gerektiği ve önerilen girişimin acil olduğu, hastaya derhal müdahale edilmediği takdirde hayatı veya hayati organlarından birisi tehdit altına girecek bir durum söz konusu ise ve eğer temsilcinin onayı zamanında alınamıyorsa, tıbbi girişim yapılabilir.

4.3. Hastanın iradesini beyan etmesinin mümkün olmadığı ve acilen tıbbi girişim yapılması gereken durumlarda, daha önceden bu girişimi reddettiğini gösteren bir açıklaması yoksa hastanın onayı varsayılarak girişim yapılabilir.

4.4. Yasal temsilcinin onay vermeyi reddettiği durumda, doktor veya diğer sağlık personelinin görüşü girişimin hastayı ilgilendirdiği yolunda ise, karar mahkemeye ya da hakem heyeti benzeri bir görev birimine bırakılmalıdır.

4.5. Hastalarımızın eğitim ve araştırmalara katılımında gönüllülük esastır.

5. Gizlilik Hakkı

5.1. Hasta, hastalığın gidişatına göre yetkili mercilerce alınacak tedbirlerin gerektirdiği haller dışında; sağlık durumu hakkında kendisine veya yakınlarına bilgi verilmemesini isteyebilir.

5.2.

Hastanın manevi yapısını olumsuz yönde etkileyerek hastalığın artması ihtimalinin bulunması, hastalığın seyrinin ve sonucunun vahim görülmesi gibi durumlarda hekimin takdirine göre teşhis gizli tutulabilir. Ancak tedavisi olmayan bir teşhis, hastanın aksi yönde bir talebinin bulunmaması veya açıklanacağı şahsın önceden belirlenmemesi halinde hekim tarafından kendisine ve ailesine bildirilir.

5.3. Hastalarımız, ziyaretçiler de dâhil olmak üzere, kuruluşumuz ile resmi bağlantısı olmayan ya da resmi bir bağlantısı olmakla birlikte tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ile konuşmayı ya da bu kişileri görmeyi reddetme hakkına sahiptir.

5.4. Kuruluşumuza başvuran bireylerin kuruluşumuza verdiği tanı ve tedavi aşamasında elde edilen tüm bilgiler, ölümünden sonrada gizli kalacak biçimde korunur. Bu bilgiler, hastanın ya da varislerinin açık izni ya da mahkeme kararı doğrultusunda ilgili yerlere açıklanır.

5.5. Araştırma ve eğitim amacı ile yapılan faaliyetlerde de hastanın kimlik bilgileri, rızası olmaksızın açıklanamaz.

6. Personeli Tanıma (Kimliği Bilme), Seçme ve Değiştirme Hakkı

6.1. Hastalarımızın kuruluşumuzda ilişkide bulunduğu tüm görevlilerin kimlikleri ve mesleki sorumluluklarını bilme hakkı vardır.

6.2. Hastalarımızın, kendisine sağlık hizmeti verecek olan personeli seçme ve tedavisi ile ilgilenen hekimi değiştirme hakkı vardır.

7. Danışma (Konsültasyon) Hakkı

7.1. Hastamızın kendi talebi ve ek ödemeyi kabul etmesi halinde, başka bir uzman tarafından konsültasyon yapılmasını isteme hakları vardır. Ancak konsültasyon sonucunda önerilen tedavi, hastanın hekimi ile görüş birliğine varıldığında, hastanın bulunduğu sağlık kuruluşu personeli tarafından uygulanır.

8. Planlanan Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı:

8.1. Doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere; hastanın kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tıbbi girişimi, tedaviyi reddetme veya durdurma hakkı vardır.

8.2. Tedavinin uygulanmamasından doğacak sonuçlar hastaya/kanuni temsilcisine/yakınlarına hekim tarafından anlatılır ve anlaşıldığına dair yazılı bir belge alınır.

8.3. Hastanın tedaviyi belgeli olarak reddetmesi halinde kurumumuzla ilişiği kesilir.

8.4. Daha önce tedaviyi reddeden bir hastanın kurumumuza tekrar başvurması halinde, gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hakkı vardır. Kurumumuzda görevli personel, hastanın önceki reddi konusunda yakınma ve imada bulunamaz.

9. Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme Hakkı

9.1. Kuruluşumuza başvuran her birey, fiziksel, düşünsel ve sosyal özellikleri ne olursa olsun, var olan tanı, tedavi ve rehabilitasyon olanaklarından en üst düzeyde yararlanma hakkına sahiptir.

9.2. Hastalarımız doktorunu ve/veya sağlık kurumunu seçme ve tedavinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir. Hastamız, kuruluşumuz ya da kuruluşumuzun anlaşmalı olduğu bir merkezde tanı ya da tedavi sürecindeyken, başka bir kuruluşta işlemlerinin devam etmesini talep edebilir.

9.3. Hastalarımız talebini yazılı olarak bildirdiğinde, o ana dek durumuyla ilgili tıbbi kayıtlar hastanın bizzat kendisine ya da işlemlerinin devam edeceği yeni kuruluşa, hastanemiz Tıbbi Kayıt ve Arşiv Birimi tarafından en acil biçimde gönderilecektir. Gerek duyulması durumunda, kuruluşumuz yetkili hekimi yeni kuruluşa sözel olarak da bilgi vermekle yükümlüdür.

9.4. Kuruluşumuz ve anlaşmalı olduğu kuruluşlardaki sağlık görevlileri, hastamıza tıp uygulama kural ve ilkelerine aykırı ya da aldatıcı nitelikte tanı ve tedavi uygulayamazlar.

10. Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları:

10.1. Hastalarımızın sağlanan hizmet karşılığında ödeyeceği bedellerin açık ve detaylı bir faturasını isteme ve alma hakkı vardır.

10.2. Hastalarımız tıbbi kayıtlarında bulunan ve gerçeğe uymayan hastalık ve tedavi işlemi ile ilgili verilerin düzeltilmesini, tamamlanmasını ve açıklanmasını talep etme hakkına sahiptir.

10.3. Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde ve tedaviden sorumlu hekimin uygun görmesine bağlı olarak hastalarımızın refakatçi bulundurma hakkı vardır.

10.4. Hastalarımız sağlık kurumundan taburcu edildiklerinde tanıları, tedavileri ve bakımlarını içeren yazılı bir özet alma ve isteme hakkına sahiptir.

11. Güvenli Ortam Hakkı:

11.1. Tüm hasta ve yakınlarının kurumumuzda güvenli ortam içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakları vardır. Kurumumuz hasta ve yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirleri almaktadır.

11.2. Hasta ve yakını, hastanede kaldığı süre içinde hastanenin Genel Güvenlik Prosedürü'ne bağlı olarak bilgi alma hakkına sahiptir.

11.3. Deprem ve yangın durumlarında yapılacaklar hakkında hazırlanan bilgi broşürleri (Koruma ve Genel Güvenlik Planı, Yangın Güvenlik Planı, Acil Eylem Planı), hasta ve yakınlarına “Hasta ve Hasta Yakınlarının Hakları ve Sorumlulukları” kitapçığı ile birlikte hasta danışmanları tarafından verilir ve sözel olarak da bilgilendirilir.

11.4. Yeni doğum yapan ve küçük çocuğu olan aileler, çocuklarının korunması ile ilgili olarak Bebek ve Çocuk Güvenliğinin Sağlanması ( Pembe Kod ) Prosedürü doğrultusunda bilgi alma hakkına sahiptir.

11.5. Hastalarımız bedelini ödemek koşulu ile gerek duyduklarında, kuruluşumuz tarafından sağlanan güvenlik dışında ek korunma talebinde bulunma hakkına sahiptir.

12. Dini Hizmetlerden Yararlanma Hakkı:

12.1. Bedeli ödendiği ve sağlanabildiği takdirde, agoni halindeki hastamız için, hastamızın kanunen yetkili temsilcisinin, hastanın dini ihtiyaçlarına göre telkin ve dua etmek üzere bir din adamını getirme hakkı vardır.

12.2.

Kurum hizmetlerinde aksamalara sebebiyet vermemek, başkalarını rahatsız etmemek ve sağlık personelleri tarafından düzenlenip yürütülen tıbbi tedaviye hiç bir şekilde müdahalede bulunmamak şartı ile hastalarımızın kendilerine özgü kıyafetleri giyme ve inançlarıyla ilgili görev ve/veya sembolleri kullanma, sosyal ve psikolojik destek alma, refakatçi bulundurma ve ziyaretçi kabul etme hakkı vardır.

12.3. Hastalarımızın dini vecibelerini yerine getirebilmeleri amacı ile hastanemizde ibadethane bulunmaktadır.

12.4. Farklı dine mensup hastalarımızın din adamı talep etmesi durumunda Hasta İlişkileri Yetkilisi'ne haber verilir ve ilgili ülkenin konsolosluğu ile irtibata geçilmesi sağlanır.

13. Hasta Şikâyetleri:

13.1. Hastalarımızın şikâyetleri dikkate alınarak, şikâyet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ile sonuçtan haberdar edilmesi hakkı vardır.

13.2. Hastalarımızın 6023 sayılı kanun gereğince ilgili meslek kuruluşları ve mahkemelere başvuru hakkı saklı kalmak koşulu ile kuruluşumuzun, hasta haklarına ilişkin şikâyetlerini öncelikle kuruluşun Hasta İlişkileri Yetkilisi'ne bildirme hakkı vardır.

13.3. Hasta hukuki hakları içinde yargıya başvurma hakkına sahiptir.

Источник: https://www.hizmethastanesi.com/hasta-haklari/

Hasta Haklari Vikipedi

Sağlık Hizmetleri ve Hasta Hakları

Hasta Haklari Vikipedi Sağlık Hakkı Kısaca Nedir – Bu makaledeki notlar: hasta hakları nelerdir hasta haklari vikipedi..

Hasta Hakkı Nedir?İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır. Hak kavramı evrensel bir kavramdır. Kısaca hak; ‘hukuk kurallarının kişilere tanıdığı yetki’ olarak tanımlanabilir.İnsan hakları ilk kez 1215 yılında İngiltere’de tanınmıştır. Resmi olarak 18.

yüzyıl sonlarında Amerikan Haklar Bildirgesi ve 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirgesi yayımlanmıştır. Birleşmiş Milletlerin kurulmasıyla insan hakları evrensel hale geldi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlandı. Buna göre; herkesin özgür, onurlu, hakları bakımından eşit oldukları belirtilmektedir.

İnsan haklarını kısaca; tüm insanların her açıdan doğuştan eşit ve özgür olması diye tarif etmek mümkündür. Söz konusu bu özgürlük, başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmiştir. Çeşitli insan hakları bulunmaktadır. Hasta hakları da temel insan haklarından birisidir.

1) Hizmetten genel olarak faydalanma:Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç,ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

2) Bilgilendirme ve bilgi isteme:Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

3) Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme:Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

4) Mahremiyet:Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.5) Reddetme, durdurma ve rıza:Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

6) Güvenlik :Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,7) Dini vecibeleri yerine getirebilme :Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.8) İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık:Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.9) Ziyaret ve refakatçi bulundurma:Sağlık tesislerince belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır10) Müracaat, şikayet ve dava hakkı:

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

Hasta Hakları Yönetmeliği

HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete01.08.1998 CumartesiSayı: 23420

Sağlık Bakanlığından:

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Madde 1- Bu Yönetmelik; temel insan haklarının sa lık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nda, di er mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen “hasta hakları”nı somut olarak göstermek ve sa lık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda ve sa lık kurum ve kuruluşları dışında sa lık hizmeti verilen hallerde, insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin “hasta hakları”ndan faydalanabilmesine, hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerekti inde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair usül ve esasları düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır.
Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik; sağlık hizmeti verilen resmi ve özel bütün kurum ve kuruluşları, bu kurum ve kuruluşlarda veya bunların dışında hizmete katılan her kademedeki ve unvandaki ilgilileri ve hizmetten faydalanma hakkını haiz olan bütün fertleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu nun 9 uncu maddesinin (c) bendine ve 181 sayılı Sa lık Bakanlı ı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelik te geçen deyimlerden;a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,b) Hasta: Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan kimseyi,c) Personel: Hizmetin, resmi veya özel sa lık kurumlarında ve kuruluşlarında veya serbest olarak sunulmasına bakılmaksızın, sa lık hizmetinin verilmesine iştirak eden bütün sa lık meslekleri mensuplarını ve sa lık meslekleri mensubu olmasa bile sa lık hizmetinin verilmesine sorumlu olarak iştirak eden kimseleri,d) Sağlık kurum ve kuruluşu: Milli Savunma Bakanlı ı na ait olanlar hariç olmak üzere, sa lık hizmeti verilen resmi veya özel bütün kurum ve kuruluşlar ile tababet icra edilen bütün yerleri,e) Hasta hakları: Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları sebebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası andlaşmalar, kanunlar ve di er mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını, ifade eder.

İlkeler

Madde 5- Sağlık hizmetlerinin sunulmasında aşa ıdaki ilkelere uyulması şarttır:a) Bedeni, ruhi ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde yaşama hakkının, en temel insan hakkı oldu u, hizmetin her safhasında daima gözönünde bulundurulur.

b) Herkesin yaşama, maddi ve manevi varlı ını koruma ve geliştirme hakkını haiz oldu u ve hiçbir merci veya kimsenin bu hakkı ortadan kaldırmak yetkisinin olmadı ı bilinerek, hastaya insanca muamelede bulunulur.

c) Sağlık hizmetinin verilmesinde, hastaların, ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve ekonomik ve sosyal durumları ile sair farklılıkları dikkate alınamaz. Sa lık hizmetleri, herkesin kolayca ulaşabilece i şekilde planlanıp düzenlenir.

d) Tıbbi zorunluluklar ve kanunlarda yazılı haller dışında, rızası olmaksızın kişinin vücut bütünlü üne ve di er kişilik haklarına dokunulamaz.e) Kişi, rızası ve Bakanlı ın izni olmaksızın tıbbi araştırmalara tabi tutulamaz.

f) Kanun ile müsaade edilen haller ile tıbbi zorunluluklar dışında, hastanın özel hayatının ve aile hayatının gizlili ine dokunulamaz.

Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı
Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma

Madde 6- Hasta, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sa lıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sa lık hizmetleri de dahil olmak üzere, sa lık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir. Bu hak, sa lık hizmeti veren bütün kurum ve kuruluşlar ile sa lık hizmetinde görev alan personelin adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun hizmet verme yükümlülüklerini de içerir.

Bilgi İsteme

Madde 7- Hasta, sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabilece i konusunda bilgi isteyebilir.

Bu hak, hangi sa lık kuruluşundan hangi şartlara göre faydalanılabilece ini, sa lık kurum ve kuruluşları tarafından verilen her türlü hizmet ve imkanın neler oldu unu ve müracaat edilen kuruluşta verilen sa lık hizmetlerinden faydalanma usulüne ö renme haklarını da kapsar.

Bütün sağlık kurum ve kuruluşları, hastayı birinci fıkra uyarınca bilgilendirmek için yeterli teknik donanımı haiz birimi oluşturmak; bu birimde, hastaya kesin ve yeterli bilgi verebilecek nitelik ve ehliyete sahip personeli daimi olarak istihdam etmek ve hastanın ihtiyacı olan birimlere kolayca ulaşabilmesini temin etmek üzere, kuruluşun uygun yerlerinde bilgilendirici tabela, broşür ve işaretler bulundurmak gibi tedbirleri almak zorundadırlar.

Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme

Madde 8- Hasta; tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usül ve şartlara uyulmak kaydı ile, sa lık kurum ve kuruluşunu seçme ve seçti i sa lık kuruluşunda verilen sa lık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir. Mevzuat ile belirlenmiş se sistemine uygun olmak şartı ile hasta sa lık kuruluşunu de iştirebilir.

Ancak, kuruluşu de iştirmenin hayati tehye yolaçıp açmayaca ı ve hastalı ının daha da a ırlaşıp a ırlaşmayaca ı hususlarında hastanın tabip tarafından aydınlatılması ve hayati teh bakımından sa lık kuruluşunun de iştirilmesinde tıbben sakınca görülmemesi esastır.

Acil vak alar dışında, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna ba lı olup da mevzuatın öngördü ü se zincirine uymayanlar aradaki ücret farkını kendileri karşılar.

Hastanın sa lık kuruluşunda kalmasında tıbben fayda bulunmayan veya bir başka sa lık kuruluşuna nakli gerekli olan hallerde, durum hastaya veya 15 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kişilere açıklanır.

Nakilden önce, gereken bilgiler nakil talebinde bulunulan veya tıbben uygun görülen sa lık kuruluşuna, seeden kuruluş veya mevzuatla belirlenen yetkililerce verilir.

Her iki durumda da hizmetin aksamadan ve kesintisiz olarak verilmesi esastır.

Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme

Madde 9- Hastaya talebi halinde, kendisine sa lık hizmeti verecek veya vermekte olan tabiplerin ve di er personelin kimlikleri, görev ve unvanları hakkında bilgi verilir.

Mevzuat ile belirlenmiş usüllere uyulmak şartı ile hastanın, kendisine sa lık hizmeti verecek olan personeli serbestçe seçme, tedavisi ile ilgilenen tabibi de iştirme ve başka tabiplerin konsültasyonunu istemek hakkı vardır.

Personeli seçme, tabibi de iştirme ve konsültasyon isteme hakları kullanıldı ında, mevzuat ile belirlenen ücret farkı, bu hakları kullanan hasta tarafından karşılanır.

Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme

Madde 10- Sağlık kuruluşunun hizmet verme imkanlarının yetersiz veya sınırlı olması sebebiyle sa lık hizmeti talebi zamanında karşılanamayan hallerde, hastanın, öncelik hakkının tıbbi kriterlere dayalı ve objektif olarak belirlenmesini istemek hakkı vardır. Acil ve adli vak alar ile yaşlılar ve özürlüler hakkında öncelik sırasının belirlenmesinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır

Doğum Yapan Kadının Hakları Nelerdir?

merhabalar benim bebegim su an 6 aylık oldu bugune kadar ızın kullanabılıyordum pekı bundan sonra bana ızın verılmezse resmı olarak ne yapabılırm ısten cıkartılma gıbı bır durum olurmu olrsa herhangı bırsey talep edebılıyormuyuz yada almaya devam edersem ne zmana kadar sut ıznı alabılecem

Hasta Hakları

Hasta hakları nelerdirTıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve BakımHasta Haklarının Korunması

Mahremiyete Saygı Gösterilmesi

Sağlık hizmeti almak için bir sağlık kuruluşuna başvuran herkesin bilmesi gereken hasta hakları hakkında detaylı bilgiler:

1. Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

2. Eşitlik içinde hizmete ulaşma:
Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,

3. Bilgilendirme:
Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,

4. Kuruluşu seçme ve değiştirme:
Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

5. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme:
Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,

6. Bilgi İsteme:
Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,

7. Mahremiyet:
Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü saglık hizmetini almaya,

8. Rıza ve İzin:
Tibbi müdahalelerde rızanın alınmasıına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

9. Reddetme ve durdurma:
Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasini istemeye,

10. Güvenlik:
Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

11. Saygınlık görme:
Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, sefkatli sağlık hizmeti almaya,

12. Rahatlık:
Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatıiz edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,

13. Ziyaret:
Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,

14. Refakatçi bulundurma:
Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçı bulundurmayı istemeye,

15. Müracaat, şikayet ve dava hakkı:
Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türle başvuru, şikayet ve dava hakıinı kullanmaya,

16. Sürekli hizmet:
Gerektiği sürece. sağlık hizmetlerinden yararlanmaya, HAKKI VARDIR.

Источник: https://www.notusta.com/hasta-haklari-vikipedi-30555/

Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma

Madde 6- Hasta, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir. Bu hak, sağlık hizmeti veren bütün kurum ve kuruluşlar ile sağlık hizmetinde görev alan personelin adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun hizmet verme yükümlülüklerini de içerir.

Bilgi İsteme

Madde 7- Hasta, sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konusunda bilgi isteyebilir. Bu hak, hangi sağlık kuruluşundan hangi şartlara göre faydalanılabileceğini, sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilen her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu ve müracaat edilen kuruluşta verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma usulüne öğrenme haklarını da kapsar. 

Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme

Madde 8- Hasta; tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir.

Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme

Madde 9- Hastaya talebi halinde, kendisine sağlık hizmeti verecek veya vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimlikleri, görev ve unvanları hakkında bilgi verilir.

Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme

Madde 10- Sağlık kuruluşunun hizmet verme imkanlarının yetersiz veya sınırlı olması sebebiyle sağlık hizmeti talebi zamanında karşılanamayan hallerde, hastanın, öncelik hakkının tıbbi kriterlere dayalı ve objektif olarak belirlenmesini istemek hakkı vardır.

Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım

Madde 11- Hasta, modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinin konulmasını, tedavisinin yapılmasını ve bakımını istemek hakkına sahiptir.

Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı

Madde 12- Teşhis, tedavi veya korunma maksadı olmaksızın, ölüme veya hayati tehye yol açabilecek veya vücut bütünlüğünü ihlal edebilecek veya akli veya bedeni mukavemeti azaltabilecek hiçbir şey yapılamaz ve talep de

Tıbbi Özen Gösterilmesi

Madde 14- Personel, hastanın durumunun gerektirdiği tıbbi özeni gösterir. Hastanın hayatını kurtarmak veya sağlığını korumak mümkün olmadığı takdirde dahi, ıstırabını azaltmaya veya dindirmeye çalışmak zorunludur.

Genel Olarak Bilgi İsteme

Madde 15- Hasta; sağlık durumunu, kendisine uygulanacak tıbbi işlemleri, bunların faydaları ve muhtemel sakıncaları, alternatif tıbbi müdahale usülleri, tedavinin kabul edilmemesi halinde ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçları ve hastalığın seyri ve neticeleri konusunda sözlü veya yazılı olarak bilgi istemek hakkına sahiptir.

Kayıtları İnceleme

Madde 16- Hasta, sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan dosyayı ve kayıtları, doğrudan veya vekili veya kanuni temsilcisi vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir. Bu kayıtlar, sadece hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilir. 

Kayıtların Düzeltilmesini İsteme

Madde 17- Hasta; sağlık kurum ve kuruluşları nezdinde bulunan kayıtlarında eksik, belirsiz ve hatalı tıbbi ve şahsi bilgilerin tamamlanmasını, açıklanmasını, düzeltilmesini ve nihai sağlık durumu ve şahsi durumuna uygun hale getirilmesini isteyebilir.

Bilgi Vermenin Usulü

Madde 18- Bilgi, gerektiğinde tercüman kullanılarak, hastanın anlayabileceği şekilde, tıbbi terimler mümkün olduğunca kullanılmadan, tereddüt ve şüpheye yer verilmeden ve hastanın ruhi durumuna uygun ve nazik bir ifade ile verilir.

Mahremiyete Saygı Gösterilmesi

Madde 21- Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin korunmasını açıkça talep de edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir. 

Rıza Olmaksızın Tıbbi Ameliyeye Tabi Tutulmama

Madde 22- Kanunda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, kimse, rızası olmaksızın ve verdiği rızaya uygun olmayan bir şekilde tıbbi ameliyeye tabi tutulamaz.

Bilgilerin Gizli Tutulması

Madde 23- Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler, kanun ile müsaade edilen haller dışında, hiçbir şekilde açıklanamaz.

Hastanın Rızası ve İzin

Madde 24- Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir. Hasta küçük veya mahcur ise velisinden veya vasisinden izin alınır. Hastanın, velisinin veya vasisinin olmadığı veya hazır bulunamadığı veya hastanın ifade gücünün olmadığı hallerde, bu şart aranmaz. 

Tedaviyi Reddetme ve Durdurma

Madde 25- Kanunen zorunlu olan haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere; hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetmek veya durdurulmasını istemek hakkına sahiptir.

Bu halde, tedavinin uygulanmamasından doğacak sonuçların hastaya veya kanuni temsilcilerine veyahut yakınlarına anlatılması ve bunu gösteren yazılı belge alınması gerekir.

 
Bu hakkın kullanılması, hastanın sağlık kuruluşuna tekrar müracaatında hasta aleyhine kullanılamaz.

Küçüğün veya Mahcurun Tıbbi Müdahaleye İştiraki

Madde 26- Kanuni temsilcinin muvafakatinin gerektiği ve yeterli olduğu hallerde dahi, mümkün olduğu ölçüde küçük veya mahcur olan hastanın dinlenmesi suretiyle tıbbi müdahaleye iştiraki sağlanır.

Tıbbi Araştırmalarda Rıza

Madde 32- Hiç kimse; Bakanlığın izni ve kendi rızası bulunmaksızın, tecrübe, araştırma veya eğitim amaçlı hiçbir tıbbi müdahale konusu yapılamaz.

İlaç ve Terkiplerin Araştırma Amacıyla Kullanımı

Madde 36- Özel mevzuatına göre izin veya ruhsat alınmış olsa dahi, sırf tıbbi araştırma amacı ile hasta üzerinde kendi rızası ve Bakanlığın izni bulunmaksızın hiçbir ilaç ve terkip kullanılamaz.

Güvenliğin Sağlanması

Madde 37- Herkesin, sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu istemek hakları vardır. 

Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma

Madde 38- Sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde hastalara dini vecibelerini serbestçe yerine getirebilmeleri için gereken tedbirler alınır.

İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret

Madde 39- Hasta, kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir.

Refakatçi Bulundurma

Madde 40- Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve kurum imkanlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu olan tabibin uygun görmesine bağlı olarak, refakatçi bulundurulması istenebilir.

Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı

Madde 42- Hastanın ve hasta ile ilgili bulunanların, hasta haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakları vardır.

Hasta Sorumlulukları

• Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.  • Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir. 

• Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

2. Sosyal Güvenlik Durumu

• Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır. 
• Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

• Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

4. Hastane Kurallarına Uyma

• Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.  • Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen se zincirine uymalıdır.  • Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.

  • Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.  • Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

 

• Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

5. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

• Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.  • Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir. 

• Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.

Hasta; Uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

Источник: http://hastane.dicle.edu.tr/idari-birimler/hastahaklari/haklar.html

Hasta Yakını Hakları ve Sorumlulukları – Anadolu Sağlık Merkezi

Sağlık Hizmetleri ve Hasta Hakları

Elbette sahip olduğumuz en büyük değer sağlığımız… Sağlık hizmetleri, yaşamsal önemi nedeniyle kişilerin hak ve sorumluluklarından ödün verilemez niteliktedir.

Biz inanıyoruz ki, toplumda yaşayan her bireyin yaş, cins, ırk, din, sosyal, fiziksel ya da ruhsal durumları ne olursa olsun saygı duyulması gereken hakları olduğu gibi bulunduğu ortam ve kişilere karşı sorumlulukları vardır.

Bizler ancak, bu hak ve sorumluluklara saygı duyduğumuzda, sağlıklı ve mutlu bir çevre oluşturabiliriz.

Hastanemize başvuran tüm hasta ve hasta yakınlarının, hastanemizden hizmet aldıkları süre içinde sahip oldukları tüm haklarına saygı duyuyor ve onların da sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz. T.C.

Sağlık Bakanlığı’nın aynı isimli yönergesi ile uluslararası hasta/hasta yakını hak ve sorumluluklarından yararlanarak hazırladığımız bu el kitabı ile, siz değerli hasta ve hasta yakınlarımızı kendi hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmeyi amaçladık.

Tanı ve tedavi amacıyla hastanemize başvuran her birey, hastanemiz çalışanları tarafından benimsenmiş, Performans Geliştirme Bölümü tarafından denetlenen ve yazılı hale getirilmiş haklarını her zaman talep edebilirler.

Hastanemizin herhangi bir noktasından giriş yapan tüm hasta ve yakınları, “Hasta ve Ailesinin Hakları ve Sorumlulukları” konusunda eğitilirler.

Aşağıdaki yazıda hasta ve ailesini “hastalarımız ya da siz”, tüm Anadolu Sağlık Merkezi çalışanlarını “biz ya da çalışanlar” temsil ediyor.

Bizi tercih ettiğiniz ve size hizmet verme şansı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıkla kalınız…

Hizmetlerden yararlanma hakkı

 • Hastanemize başvuran tüm hastalarımız, düşünce ve sosyal özellikleri ne olursa olsun tüm hizmetlerimizden yararlanma hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız, hekimini ve/veya sağlık kurumunu seçme ve tedavinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir.

  Hastalarımız yazılı istekte bulundukları takdirde, tüm kayıtları istenilen diğer kuruma acil bir şekilde gönderilir.

 • Hastanemizde ve/veya anlaşmalı olduğumuz diğer kurumlardaki sağlık görevlileri, hastalarımıza tıbbi etik, kural ve ilkelere aykırı ya da aldatıcı nitelikte tanı ve tedavi uygulayamazlar.

 • Hastalarımız, organ nakli ya da deneysel araştırma gibi uygulamalarda ülkenin yasa ve yönetmelikleri çerçevesinde hareket etme hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız, arzu ettikleri takdirde, koruyucu sağlık hizmetleri konusunda hastanemizin verdiği hizmetlerden ücretsiz bilgi alma hakkına sahiptir.

 • Hastalarımız, ağrılarının kesilmesini isteme hakkına sahiptir. Tüm hastalarımızın ağrılarının değerlendirilmesini ve tedavi edilmesini isteme, ağrı nedenleri ile tedavi yöntemleri hakkında bilgi alma hakkı vardır.

Saygı ve itibar görme hakkı

 • Hastalarımız ve aileleri her zaman ve her türlü koşulda, bireysel itibarlarının korunduğu saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda hizmet alma hakkına sahiptir.
 • Hastanemizde hiçbir çalışan, hastalarımızla tartışma hakkına sahip değildir. Hastalarımız, problemlerini hastanemiz ilkeleri ve var olan ülke yasaları doğrultusunda çözümleme hakkına sahiptir.

Mahremiyet hakkı

 • Hastalarımız, ziyaretçiler de dahil olmak üzere, tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ile konuşmayı ya da bu kişileri görmeyi reddetme hakkına sahiptir.

 • Hastalarımız, hizmet aldıkları tüm noktalarda, görsel ve işitsel gizlilik sağlayacak ortamları isteme hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız, diledikleri takdirde, bedelini ödemek koşulu ile ek güvenlik isteme hakkına sahiptir.

 • Hastalarımız, kendilerine ait tıbbi bilgilerin gizliliğinin ölümden sonra bile korunması hakkına sahiptir. Bu bilgiler hastanın ya da varislerinin açık izni ya da mahkeme kararı doğrultusunda ilgili mercilere açıklanır.

  Tıbbi gereklilik olmadığı ve izin vermediği sürece, hangi gerekçeyle olursa olsun, hastamız kendisine dair özel ve aile yaşamına ilişkin bilgi verilmemesi hakkına sahiptir.

Kimliği bilme hakkı

 • Hastalarımız, hastanemizde ilişkide bulundukları tüm görevlilerin kimlikleri ve meslek sorumluluklarını bilme hakkına sahiptir.

Bilgi edinme hakkı

 • Hastalarımız, tanı ve tedavi süreçleri ile tedavinin gidişatına ilişkin tam ve yeni bilgilerinin ve dokümanlarının bir kopyasını almayı ve bunlara bakmayı talep etme hakkına sahiptir.

Haberleşme hakkı

 • Lisan problemi olan hastalarımız, tedavilerinin devamında kendi lisanlarını anlayacak çevirmen talep etme hakkına sahiptir.

Hastanın onay verme hakkı

 • Hastalarımız, tıbbi yasal zorunluluklar dışında, hastalığı, tedavisi, risk ve faydaları, alternatifleri ile kararlara katılmak için bilgilendirilme hakkına sahiptir.

 • Hastalarımız bu hakkı kullandığına dair onay verme hakkına sahiptir ve böylece onay doğrultusunda yapılacak rutin işlemleri de kabul etmiş sayılır.

  Hastalarımızın yasal temsilcisinin olmadığı, önerilen girişimin acil olduğu durumlarda onay olmaksızın da tıbbi girişim yapılabilir.

 • Hastalarımız, eğitim ve araştırmalara katılımda gönüllü olma hakkına sahiptir.

Konsültasyon (danışma) hakkı

 • Hastalarımızın kendi talebi ve ilave ödemeyi kabul etmesi halinde, başka bir uzman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakları vardır. Ancak, konsültasyon sonucunda önerilen tedavi, hastanın sorumlu hekimi ile görüş birliğine varıldığı taktirde, hastanın bulunduğu sağlık kuruluşu personeli tarafından yürütülür.

Planlanan tedaviyi reddetme hakkı

 • Hastalarımız önerilen tedaviyi reddetme hakkına sahiptir. Tedavinin reddedilmesi halinde olabilecekler hekim tarafından anlatılır ve anlaşıldığına dair yazılı bir belge alınır.

  Hastalarımızın tedaviyi belgeli olarak reddetmesi halinde hastanemizle ilişiği kesilir. Daha önce tedaviyi reddeden ancak tekrar hastanemize başvuran hastamız gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hakkına sahiptir.

  Kurumumuzda görevli personel, hastanın önceki reddi konusunda serzeniş ve imada bulunamaz.

İnceleme ve tedavi bedellerini bilme hakkı

 • Hastalarımız, hastanemizde sağlanan hizmet karşılığında ödeyecekleri bedelin açık ve detaylı bir faturasını isteme ve alma hakkına sahiptir.

Sosyal ve psikolojik destek alma hakkı

 • Hastalarımız, tanı konulması işlemlerine veya tedaviye engel olmadığı sürece, kendilerine özgü kıyafetlerini giyme ve inançlarıyla ilgili görev ve/veya sembolleri kullanma, sosyal ve psikolojik destek alma, refakatçi bulundurma ve ziyaretçi kabul etme hakkına sahiptir.

Şikayette bulunma hakkı

 • Hastalarımız, şikayette bulunma, şikayetlerinin gözden geçirilmesi ve sonuçtan haberdar edilme hakkına sahiptir.

  Hastalarımız, 6023 sayılı kanun gereğince ilgili meslek kuruluşları ve mahkemelere başvuru hakları saklı kalmak koşulu ile hastanemizin Hasta Hakları Ofisi’ne şikayetlerini bildirme hakkına sahiptir.

  Şikayetlerin hastanemiz içinde çözülememesi halinde hastalarımız, sağlık kuruluşunun bulunduğu yerin en yüksek yerel idari amirine başvuruda bulunma hakkına sahiptir. Hastalarımız, hukuki hakları içinde, yargıya başvurma hakkına sahiptir.

Hastane kural ve uygulamalarını bilme hakkı

 • Hastalarımız, kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız, tıbbi kayıtlarda bulunan ve gerçeğe uymayan hastalık, tedavi işlemi ve fatura kayıtları ile ilgili verilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Dini hizmetlerden faydalanma hakkı

 • Hastalarımız, hastane kuralları çerçevesinde dini hizmetlerden faydalanma hakkına sahiptir.
 • Temin edilebildiği ölçüde, hasta ve/veya yakınının isteği ile hastamızın dini ihtiyaçlarına göre bir din görevlisi getirme hakkı vardır.

Bilgi verme sorumluluğu

 • Hastalarımız, bugüne kadar geçirilmiş tıbbi öykü, mevcut şikayetler, uygulanan tedaviler, kullanılan ilaçlar ve durumlarında ortaya çıkan değişiklikler konusunda doğru ve tam bilgi verme, yapılacak işlemlerle ilgili olarak kendilerinden beklenenleri doğru olarak anlayıp anlamadıklarını bildirmelidir.

Önerilere uyma sorumluluğu

 • Hastalarımız, ilke olarak tedavisinden sorumlu hekimler, hemşireler ve ilgili sağlık personeli tarafından önerilen tedaviye onay verdikten sonra geliştirilen plana uymalıdır.

Planlanan tedaviyi reddetme sorumluluğu

 • Hastalarımız, tedaviyi reddetmeleri ya da hekimlerinin talimatlarına uymamaları halinde doğacak sonuçlardan sorumludur.

İnceleme ve tedavi giderlerini ödeme sorumluluğu

 • Hastalarımız, hastanemize müracaat aşamasında, sağlık giderlerinin ne şekilde ve hangi kurum ya da kuruluş tarafından karşılanacağını bildirmelidir. Hastalarımız, tedavi için yapılan uygulamalarda, ödenmesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içerisinde ödemekle yükümlüdür.

  Eğer tedavi giderleri herhangi bir sağlık güvencesinden sağlanıyorsa, hastalarımız bunlarla ilgili se ya da resmi kağıtları zamanında sağlamalıdır.

 • Acil müdahale ve tedavi gerektiren durumlarda hastalarımız ya da kanunen yetkili temsilcisi, hastanın kurumundan alacağı yazıyı, tedavi devam ederken getirmelidir.

 • Ücretsiz tedavi hakkı olan hastalarımız, bu haklarını belgelerle kesinleştirmeli ve ücretsiz hasta bakma kriterlerine uygunluğunu belgelemelidir.

Bulaşıcı hastalığı bildirme sorumluluğu

 • Bulaşıcı hastalık şüphesi ya da tanısı olan hastalarımız, yetkili hekimin çıkmasında sakınca olmadığını gösteren izni olmadıkça, taburcu olmayı talep etmemelidir.

Saygı gösterme sorumluluğu

 • Hastalarımız, diğer hastalar ile hastane personelinin haklarını dikkate almalıdır; hastanemiz içinde hastaları tehye sokan gürültü, duman ve ziyaretçi sayısının fazlalığı gibi durumlarda hastanemizin kurallarına uymalıdır.

Kural ve uygulamalara uyma sorumluluğu

 • Hastalarımız, bulundukları sağlık kurumunun kural ve uygulamalarını yerine getirmelidir.

  Belirlenen kural ve uygulamalara uyulmaması, yapılan uyarıların dinlenmemesi halinde, hastalarımız yetkili hekimin teklifi ve ilgili direktörün onayı ile sağlık kuruluşundan çıkarılabilecekleri hususunda, sağlık kuruluşuna yatış aşamasında bilgilendirilmeli, bu kurala uyacaklarını yazılı olarak taahhüt etmeli ve imzalamalıdır.

Uygunsuz istekte bulunmama sorumluluğu

 • Hastalarımız, yetkili hekim tarafından uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini ya da uygulama yapılmasını talep etmemelidir.

Ziyaretçi kurallarına uyma sorumluluğu

 • Hastalarımız, ziyaretçilerini hastanemiz tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir.

Tazmin etme sorumluluğu

 • Hastalarımız, kusurlu kullanım sonucu veya kasıtlı olarak hastanemizin demirbaş veya sarf malzemelerine verdikleri takdirde zarar ve ziyanı tazmin etmelidir.

Источник: https://www.anadolusaglik.org/hasta-rehberi/hasta-yakininin-haklari-ve-sorumluluklari

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.