Vezikoüreteral Reflü (VUR) Nedir?

içerik

Çocuklarda Vezikoüreteral Reflü Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi – Sağlık Ocağım .NET

Vezikoüreteral Reflü (VUR) Nedir?

Vezikoüreteral reflü (VUR), idrarın üreterovezikal bileşim yeri yetersizliğine bağlı mesaneden üretere ve böbreklere geriye kaçışını ifade eden bir tanımdır. Pediatrik, nefroloji ve cerrahi bölümlerinin en sık karşılaştıkları hastalıklardan biridir.

Vezikoüreteral reflü ile üriner sistem enfeksiyonu (ÜSE) arasında oldukça önemli bir ilişki vardır.

Tanısı gecikmiş ve yeterli tedavi edilmeyen ve tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonu hipertansiyon, çocuklarda gelişme geriliği ve reflü nefropatisi ve kronik böbrek yetmezliği gelişmesine neden olabilir.

Vezikoüreteral reflü neden olur?

Vezikoüreteral reflü doğumsal anomalilerden, enfeksiyonlardan, anatomik ve işlevsel nedenlerden kaynaklanabilir.

Normalde üretrovezikal bileşim yeri idrarın mesane içine girmesine izin verirken, özellikle işeme sırasında idrarın üretre geri kaçışına engel olur.

Bu şekilde böbrek hem mesane içindeki yüksek basınçtan hem de enfekte mesane idrarı ile karşı karşıya gelmekten korunmuş olur. Fakat bu işleyiş sistemi yetersiz olduğunda üriner sistem enfeksiyonu gelişme riski artar ve pyelonefrit gelişir.

Vezikoüreteral reflünün toplumda görülme sıklığı yaklaşık %1’iken, çocuklarda görülme sıklığı daha fazladır. Yaş büyüdükçe mesanenin büyümesi ile üreterin mesane duvarı içinde katettiği mesafenin artması sonucu vezikoüreteral reflü görülme sıklığı azalır.

Vezikoüreteral reflü tanısı alan çocukların kardeşlerinde bu hastalığın görülme sıklığı %25-45 oranındadır. Vezikoüreteral reflü erkek çocuklarda %70-80 oranında görülürken, kız çocuklarında %20-30 oranında görülür. Fakat üriner sistem enfeksiyonu nedeni ile araştırılan çocuklar arasında vezikoüreteral reflü kızlarda daha fazla görülmektedir.

Vezikoüreteral reflü hastalığının ailesel yatkınlığı olduğunu belirten bir çok çalışma sonucu da vardır.

Vezikoüreteral reflü tipleri

Vezikoüreteral reflü nedenine göre primer (birincil) ve sekonder (ikincil) olarak sınıflandırılır.

Primer vezikoüreteral reflü: Embriyolojik gelişim sırasında üreterotrigonal bileşimin hatalı gelişimi sonucu oluşan valvüler mekanizmanın neden olduğu reflüdür.

Sekonder vezikoüreteral reflü: Mesane tıkanması ya da artmış mesane basıncı sonucu ortaya çıkan Vezikoüreteral reflü problemidir. Tıkanmanın süresi ve şiddeti reflünün şiddetini direkt olarak etkiler. Sekonder Vezikoüreteral reflü hastalığında her iki cinste de işlevsel etkenler anatomik mesane tıkanmasından önce gelir.

Vezikoüreteral reflüde sınıflandırma

 • Brinci derece vezikoüreteral reflü: Sadece üretere kaçışın olması durumu.
 • İkinci derece vezikoüreteral reflü: Üreter ve pelvikalisiyel sisteme kaçışın olması durumu (deformite yok).
 • Üçüncü derece vezikoüreteral reflü: Üreterlerde dilatasyon ve pelvikalisiyel sisteme deformasyon olması.
 • Dödüncü derece vezikoüreteral reflü: Üreterler ve pelvikalisiyel sisteme daha ileri dilatasyon olması durumu.
 • Beşinci derece vezikoüreteral reflü: İleri derecede hidroüreteronefroz olması durumu.

Vezikoüreteral reflünün en önemli uzun dönem komplikasyonu nefropatidir.

Reflü nefropatisi, vezikoüreteral reflüye sekonder olarak gelişen ve renal parankimal skar oluşumu ve böbrek fonksiyonlarında bozulmayı ifade eden bir durumdur.

Vezikoüreteral reflü teşhisinde kullanılan yöntemler

Vezikoüreteral reflü radyolojik görüntüleme yöntemleri kullanılarak tanısı konulabilecek bir hastalıktır. Görüntüleme yöntemi olarak, işeme sistoüretrografisi (voiding cystourethrography; VCUG), miksiyonel sistoüretrografi (MSUG) gibi yöntemler kullanılır.

 • VCUG yöntemi nedir? VCUG yöntemi ile reflü varlığı, mesane boynu ve üretranın durumu, mesane cidarının özellikleri incelenir.
 • Ultrasonografik görüntüleme yöntemi nedir? Günümüzde vezikoüreteral reflü tanısı için kullanımdan çok reflü ile birlikte bulunabilecek diğer sorunları tanımada ve takipte kullanımı tercih edilir. Ultrasonografi tetkiki hidronefroz, renal anomaliler ve renal skar durumlarını tanımada ve ameliyat sonrası gelişebilecek bir tıkanma problemini araştırmada yardımcı olur.
 • İzotop renografi yöntemi nedir? İzotop renografi renal skarın değerlendirilmesi için en uygun yöntemdir. Bu yöntem renal skarların tanınmasında olduğu kadar akut pyelonefrit döneminde de kullanılır. Bu amaçla DMSA ve DMAS uygulamaları kullanılır.
 • İntravenöz ürografi yöntemi nedir? Pediatrik ürolojide giderek daha az kullanılan bu yöntem vezikoüreteral reflü tanısında yeri sınırlıdır.
 • Ürodinamik değerlendirme nedir? İdrar kaçırma veya kalıntı idrar durumunda, alt idrar yolunun anomaliliklerini ortaya çıkarmak için kullanılan bir yöntemdir.
 • Sistoskopik inceleme nedir? Eskiden sistoskopinin vezikoüreteral reflü değerlendirmesi için temel öneme sahip olduğu düşünülmekte idi. Sonraları elde edilen verilere göre sistoskopik gözlemler tedavinin sonucuna çok fazla bir katkıda bulunmadığı görülmüştür.

Vezikoüreteral reflüde uygulanan tedavi yöntemleri

Vezikoüreteral reflü tedavisinin amacı böbrekte oluşabilecek hasarı önlemektir. Tedavi planı hastalığın primer mi, yoksa sekonder bir nedene bağlı mı değerlendirilmesiyle başlar. Sekonder vezikoüreteral reflünün nedeni bulunduktan sonra nedene yönelik tedavi reflünün bir miktar iyileşmesini sağlayabilir. Tedavi seçimini aileye, hastaya ve bulunan bölgeye ait sorunlar değiştirebilir. 

Erken tanıve dikkatli gözlem tedavinin temel taşlarıdır. Antibiyotik tedavisine rağmen yineleyen ateşli enfeksiyonlarda cerrahi tedavi uygulanması gerekebilir.

0-1 yaş grubunda 1 ve 4’üncü derece reflülerin tedavisindeantibiyotik proflaksisi kontrolü altında beklemek önerilir.

1 yaş altı ve 5’inci derece skarlı vezikoüreteral reflü tedavisi ilk aşamada antibiyotik tedavisi ve gereken durumlarda cerrahi tedavi uygulanabilir.

0-1 yaş grubunda ki çocuklarda bile koruyucu antibiyotik tedavisine rağmen, tekrarlayan ya da oluşan enfeksiyonlar ve ailenin uyumsuzluğu gibi etkenler tedavi planında değişim yapılmasına sebep olabilir.

1 yaşından sonraki çocuklarda reflünün derecesi, renal skar oluşup oluşmamış olması gibi faktörler tedavi planını değiştirebilir.

Dördüncü ve beşinci derecedeki reflüde cerrahi tedavi önerilir. Tedavide en önemli amaç enfeksiyon gelişme riskini önlemektir.

Enfeksiyonu önlemek için hastanın ve ebeveynlerin eğitilmesi ve özellikle takip edilmesi, yüksek sıvı alımı, mesanenin düzenli ve tam boşaltılması (gerekirse iki kez işeme) gibi önlemler ve düşük dozlu antibiyotik tedavisi enfeksiyon ile başa çıkmak için en önemli yoldur.

Erkek çocuklarda sünnet tavsiye edilebilir. Bütün ateşli olgularda vezikoüreteral reflünün kendi kendine geçmediği durumlarda ve özellikle kızlarda cerrahi girişim gerekebilir. Erken bebeklik döneminde yapılacak cerrahi girişimin mesane işlevinde ağır hasara neden olma riski vardır.

Laparoskopik vezikoüreteral reflü düzeltimi az sayıda çocukta, yapılmaktadır. Ayrıca laparoskopik vezikoüreteral reflü tedavisi açık cerrahiden daha avantajlı değildir.

Endoskopik vezikoüreteral reflü tedavisinin, koruyucu başa çıkma tedavisi ile aynı oranda başarılı olduğunu kanıtlayan bir veri bulunmadığı gibi, endoskopik tedavi bazı sağlık merkezlerinde VUR tedavisinde ilk uygulanan yöntem olmaktadır.

Vezikoüreteral reflü tedavisi

Benzer sağlık yazıları

Источник: //www.saglikocagim.net/vezikouretral-reflu-vur-nedir-idrar/

Vezikoüreteral reflü: Bilmeniz gerekenler

Vezikoüreteral Reflü (VUR) Nedir?

Vezikoüreteral reflü, idrarın mesaneden tekrar üretere doğru yanlış yönde aktığı bir durumdur. Bebeklerde ve küçük çocuklarda en yaygın olanıdır, ancak daha büyük çocukları ve yetişkinleri de etkileyebilir.

Üreter ile mesane arasındaki kapak, doğuştan bir kusur veya bir idrar yolu enfeksiyonu (İYE) sonucu olarak düzgün çalışmıyorsa ortaya çıkabilir.

Vezikoüreteral reflü (VUR) de enfeksiyona neden olabilir, çünkü bakteriler idrarda gelişebilir. Tedavi olmadan böbrek hasarı oluşabilir.

Çalışmalar, İYE geçiren çocukların yüzde 25 ila 40’ının VUR’a sahip olduğunu göstermektedir.

Vezikoüreteral reflü üzerinde hızlı gerçekler:

Burada vezikoüreteral reflü ile ilgili bazı önemli noktalar. Ana makalede daha fazla detay var.

 • Vezikoüreteral reflü, idrarın yanlış yoldan, böbreklere doğru akmasıdır.
 • Genellikle bebekleri ve küçük çocukları etkiler, ancak her yaşta olabilir.
 • İdrar yolu enfeksiyonları (İYE) ile ilişkilidir, ancak genellikle doğumdan kaynaklanan hatalı bir kapaktan kaynaklanır.
 • Normalde kendini çözer, ancak böbrek hasarını önlemek için tedavi gerekebilir.

Türleri ve nedenleri

Normalde, idrar böbrekler içinde oluşturulur ve üreterler içinden mesaneye süzülür ve daha sonra üretra içinden dışarı çıkar. İdrar sadece bir yönde akar.

Vezikoüreteral reflüde (VUR) idrar, mesaneden tekrar üretere doğru yanlış yönde akar. 10 çocuktan birinin VUR olduğu düşünülmektedir. Çoğu durumda, doğumda mevcut olan kusurlu bir vanadan kaynaklanır.

İki tip var:

Birincil VUR, bir bebeğin, bir veya her iki üreter ile mesane arasında hatalı bir kapakçık ile doğmasıdır. Üreter çok kısasa, kapak düzgün şekilde kapanmaz ve idrarın mesaneden üretere kadar geri dönmesine veya geri akışına izin verir. Şiddetli vakalarda, böbreklerden birine veya her ikisine birden dönüşebilir.

Üreter ve kapak fonksiyonu iyileştikçe, birincil VUR kendini zamanında çözebilir. Doğumda keşfedilse bile, normal olarak en az birkaç aylık olana kadar hiçbir cerrahi girişim yapılmayacaktır.

Sekonder VUR, idrar sisteminin bir yerinde bir tıkanıklık nedeniyle basınç idrarın geriye doğru akmasına neden olduğunda meydana gelir. Bu, üreterlerin şişmesini ve idrarın böbreklere geri akmasını sağlayan bir mesane enfeksiyonu olabilir.

Tedavi edilmeden bırakılmış olan VUR, böbrek hasarı ve enfeksiyonuna yol açabilir, çünkü bakteriler sıkışmış idrarda büyüyebilir.

Bebekler ve çok küçük çocuklarda VUR’un daha büyük çocuklardan veya yetişkinlerden daha fazla olması daha olasıdır. En sık 2 ila 3 yaş arası çocuklarda görülür. Bir ebeveyn veya kardeşin birincil VUR’u varsa, bir çocuğun doğması şansı daha yüksektir.

Amerikan Üroloji Derneği’ne göre, VUR bir UTI’den sonra teşhis edilir, çünkü VUR bir kişiyi bir İYE geliştirmeye yönlendirebilir.

Belirti ve bulgular

VUR belirtileri değişkendir. Hafif reflüde, idrar üretere sadece kısa bir mesafeyi yedekler. Reflü şiddetli ise, böbrek enfeksiyonları ve kalıcı böbrek hasarı ile sonuçlanabilir.

Bir idrar yolu enfeksiyonu (İYE) VUR’un en yaygın göstergesidir, fakat buna sebep olmaz. Bir İYE, dikkat çekici belirtiler veya semptomlar olmadan gelişebilir, ancak aynı zamanda hem erkek hem de kız bebeklerde yaygın bir ateş kaynağıdır.

Tedavi olmaksızın, bir İYE enfeksiyonundan böbreklere yayılma ve kalıcı yara izine neden olma riski vardır.

Bir mesane enfeksiyonu veya bir İYE belirtileri ve belirtileri olabilir:

 • idrara çıkma aciliyeti
 • İdrar yaparken yanma hissi veya ağrı
 • idrarda kan
 • bulutlu idrar
 • güçlü, hoş olmayan bir kokuyla idrar
 • dribbling idrar, idrar kaçırma ve yatak ıslatma
 • ateş ve karın ağrısı
 • titizlik

Bunlar bebeklerde daha az fark edilebilir.

Bir böbrek enfeksiyonu belirtileri şunlardır:

 • ateş
 • karın veya sırt ağrısı
 • iyi hissetmek
 • kusma

VUR tedavi edilmezse uzun süreli semptomlar şunları içerir:

 • şişmiş böbreklerden kaynaklanan palpabl abdominal kitle
 • zayıf kilo alımı
 • hipertansiyon veya yüksek tansiyon
 • böbrek yetmezliği
 • idrarda protein
 • böbrek dokusunun yara izi

Bir bebek kusma, ishal, uyuşukluk hissi verebilir ve normal olarak büyümeyebilir.

Ne zaman doktora görünmek

Çocuğun idrara çıkma, yanma hissi veya yan ya da yan ağrısı olan bir yanma hissi yaşarsa, anne baba veya bakıcılar bir doktora başvurmalıdır.

Çocuk 3 aylıktan küçük ve 38 santigrat derece veya 100.4 Fahrenheit sıcaklığına sahipse veya çocuk 3 aylıktan fazlaysa ve 38.9 santigrat derece veya 102 derece Fahrenheit sıcaklığına sahipse tıbbi yardım alınmalıdır.

Çocuğun belirgin bir kaynağı olmayan ateşi varsa, doktora başvurulmalıdır. Bir İYE dışında, bir üst solunum yolu enfeksiyonu, viral gastroenterit veya zatürree olabilir.

Yiyecekleri reddeden, kötü yemek yiyen, uyuşuk, uyanması zor, ağlamayan ağrılar, ishal veya kusma gibi bir bebeğin de tıbbi müdahaleye ihtiyacı vardır.

Teşhis

Çocuğun idrar yaparken ağrı duyması, idrar yapma alışkanlığı veya ateşi olması halinde, doktor bazı testler yapabilir.

 • Bir ultrason taraması doğumdan önce veya sonra VUR’u ortaya çıkarabilir.
 • Bir idrar testi, bir İYE’yi algılayabilir.
 • Bir radyonüklid sistogramı (RNC), böbreklerin şeklini vurgulayabilecek ve düzgün çalışıp çalışmadıklarını gösterebilen bir tür nükleer taramadır.
 • Bir işeme sistoüretrogramı (VCUG) mesane ve idrar yollarının x-ışını görüntülerini alırken mesane doldurur ve boşalır. Bu, organların yapısında veya idrar akışındaki herhangi bir anormallik ortaya çıkarabilir.

Bir VCUG, üretra içinden ve mesaneye bir kateterin sokulmasını içerir.X-ışınları üzerinde ortaya çıkan kontrast sıvı boya, kateter içinden ve mesaneye doldurularak doldurulur.

Resimler idrarın bir veya iki böbreğe geri aktığını görmek için alınır.

Olumsuz etkiler arasında, bir İYE geliştirme, idrara çıkma sırasında rahatsızlık ve mesanenin spazmlarına neden olabilen boyanın alerjik reaksiyonu gibi hafif bir risk bulunmaktadır. Bir enfeksiyonu önlemek için antibiyotikler verilebilir.

VUR, idrarın sadece üreter içine geri döndüğü 1. dereceden notlandırılır; bu, üreterin ciddi şekilde şişmesi ve bükülmesinin olduğu 5. dereceye kadardır.

tedavi

Tedavi hastanın yaşına, genel sağlık ve tıbbi geçmişine ve durumun türüne ve şiddetine bağlıdır.

Birincil VUR

Sorun genellikle kendini çözdüğü için doktor “dikkatli beklemeyi” tavsiye edebilir. Bu genellikle mesanenin ve üreterin katıldığı yaşla birlikte uzadığı alan olarak gerçekleşir. Düşük dereceli bir VUR normal olarak 5 ila 6 yaş arasındaki ortalama yaşlara göre ortadan kalkacaktır.

O esnada:

 • Ebeveynler veya bakıcılar İYE belirtileri için dikkat etmelidir.
 • Çocuğun hem tuvaleti hem de dışkıyı geçmesi için düzenli olarak tuvaleti kullanmasını sağlamalıdırlar.
 • Gerektiğinde bazı ilaçlar mesane kontrolüne yardımcı olabilir.

Antibiyotikler, enfeksiyonu önlemek için kullanılmıştır, ancak bunlar antibiyotik direnciyle ilgili kaygılar nedeniyle dikkatli kullanılmalıdır.

Daha ciddi vakalarda, idrarın böbreğe doğru akmasını önlemek için arızalı valfi düzeltmek için cerrahi gerekebilir. Çok ağır vakalarda, cerrahın yaralı üreter ve böbreği çıkarması gerekebilir.

Prosedür, endoskopik, laparoskopik veya açık ameliyatı içerebilir. Endoskopik cerrahi ayaktan tedavi olarak uygulanabilir.

Daha az invaziv bir seçenek, mesane duvarına enjekte edilen jel benzeri bir madde olan Deflux’un kullanılmasıdır. Bu idrarın geriye doğru akmasını zorlaştıran bir şişkinliğe neden olur.

İkincil VUR

Sekonder VUR tedavisi, reflüye neden olan tıkanıklığın giderilmesine odaklanır. Bu, antibiyotikleri, ameliyatı ve üreteri boşaltmak için bir kateter kullanmayı içerebilir.

Komplikasyonlar

En ciddi komplikasyon böbrek veya böbrek hasarıdır.

Bir İYE tedavi edilmezse, böbrek izi kalıcı böbrek hasarı ile sonuçlanabilir. Renal skarlaşma da reflü nefropatisi olarak bilinir.

Böbrekler düzgün çalışmıyorsa hipertansiyon veya yüksek tansiyon oluşabilir.

Böbrek fonksiyonunun kaybı nedeniyle toksinler kanda hızla biriktiğinde akut böbrek yetmezliği oluşabilir. Şiddetli vakalarda, hasta acil diyalize ihtiyaç duyabilir.

Böbreklerin fonksiyonu gittikçe kötüleştiğinde kronik böbrek hastalığı olur. Bir kişinin kronik böbrek hastalığı varsa, böbrek fonksiyonunun normale dönmesi olası değildir.

Fonksiyon normal kapasitenin yüzde 15’inin altına düşerse, hastanın son dönem böbrek hastalığı vardır ve bir böbrek nakli veya düzenli diyalize ihtiyaç duyarlar.

Источник: //trmedbook.com/vezikoureteral-reflu-bilmeniz-gerekenler/

VEZIKOüRETERAL REFLü: BELIRTILERI, NEDENLERI VE TEDAVISI

Vezikoüreteral Reflü (VUR) Nedir?

Tipik olarak idrarınız, idrar yolunuzdan böbreklerinizden idrarlarınızdan (böbrekleri mesaneye bağlayan kanallar) mesaneye doğru aşağıya doğru akar.

Vezikoüreteral reflü (VUR) ile idrarın bir kısmı ters yönde akar – mesanenizden üreterinize (bir veya her ikisi) ve böbreklerinize kadar.

Bu olduğu zaman, bakteriler mesanenizden böbreklerinize geçebilir ve böylelikle böbrek enfeksiyonuna neden olarak böbrek hasarına ve skarlara neden olabilir. Ayrıca, böbreklerin aşırı yaralanması böbrek yetmezliğine ve yüksek tansiyona neden olabilir.

Her bir üreterin mesaneye katıldığı noktada, idrarın sadece bir yönde akmasını sağlayan ve geriye doğru akmasını önleyen bir vana vardır. Bu valf düzgün çalışmıyorsa, idrar böbreklere geri doğru akabilir.

Bebekler, küçük çocuklar ve küçük çocuklar vezikoüreteral reflü geçirme olasılığı en yüksektir ve bu nedenle yaşlı çocuklar ve yetişkinlerde nadir görülür.

VUR, şiddet derecesine göre değişebilir ve doktorlar genellikle bunları 1. sınıftan (en hafif form) 5. dereceye (en şiddetli form) kadar derecelendirirler.

belirtiler

En sık görülen VUR semptomları idrar yolu enfeksiyonlarıdır (İYE). Bunun nedeni idrarın geriye doğru akması nedeniyle, çocuğunuzun idrar yolu sisteminde bakteri üremesi daha kolay hale gelir. İdrar yolu enfeksiyonu, böbrekleri veya mesaneyi veya her ikisini de içerebilir.

İYE'lerin Ortak Belirtileri

 • İdrar yaparken yanma hissi
 • İdrar yaparken kan
 • İdrar yapmak için güçlü ve sürekli bir ihtiyaç
 • Karın veya gövdenin tarafında ağrı
 • Ateş, özellikle açıklanamıyorsa
 • Bebeklerde karmaşa ve zayıf beslenme

Çocuğunuzun ateşi ile birlikte İYE olması durumunda VUR olma ihtimali yüzde 30-40'tır.

Diğer VUR semptomları şunları içerir:

 • Yatak ıslatma olayları
 • İnkontinans, idrarın tamamen tutulmaması
 • İshal
 • Kabızlık
 • sinirlilik
 • Hasta veya kusma hissetmek
 • Bebeklerde zayıf kilo alımı

Bebeğiniz hala rahim içindeyken sonogram ile teşhis edilebilecek VUR'un bir başka belirtisi, hidronefrozdur – böbreklerin şişmesi veya gerilmesidir. Nadir durumlarda, hipertansiyon da VUR belirtisi olabilir.

Ancak, yeterince olsa da, çocuğunuzda VUR varsa, herhangi bir belirti göstermeyebilir.

İdrar Yolu Enfeksiyonu Nasıl Belirlenir

Nedenler

VUR'nin nedeni, şu türün türüne bağlıdır: birincil veya ikincil.

Teşhis

VUR tanısı koymak için doktorlar farklı testlerden faydalanabilir. Ancak bir test sipariş etmeden önce doktorunuz çocuğunuzun yaşını, ailesinde VUR öyküsü (varsa) ve çocuğunuzun yaşadığı belirtileri dikkate alır. VUR olduğuna inanmak için olası bir neden olduğuna dair tatmin olursa, doktorunuz aşağıdaki testlerden birini veya birkaçını sipariş edecektir:

Void Cystourethrogram

Bu test, mesanenin görüntülerini almak için X-ışını kullanır. Bu sırada, üretra içine bir kateter yerleştirilir ve bu kateter vasıtasıyla, dolana kadar mesaneye kontrast boya enjekte edilir. Çocuğunuzdan sonra idrara çıkması istenecek. Mesanenin resimleri bu idrara çıkmadan önce, sırasında ve sonrasında çekilecektir. Bu şekilde, doktor idrarın üretere geri akıp akmadığını görebilir.

Voiding sistourethrogram (VCUG) az miktarda radyasyon kullanır. Çocuğunuz kateter yerleştirilirken ve ardından çıkarıldıktan sonra işerken rahatsızlık hissedebilir. Ağrı yönetimi seçenekleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Karın ultrasonu

Sonografi olarak da bilinen abdominal ultrason, doktorların vücuda bakmasını ancak röntgenle gelen radyasyon olmadan bakmasını sağlar. Karın ultrasonunda çocuğunuzun tüm idrar yolu sisteminin görüntüleri elde edilecektir.

Böbrekler, boyutta herhangi bir iz ya da değişiklik olup olmadığını görmek için değerlendirilecektir (şişme / şişkinlik). Ek olarak, mesane veya üreterle ilgili herhangi bir anormallik ultrason ile de görülebilir.

Doktor, çocuğunuzun bir tane varsa, İYE komplikasyonlarını kontrol etmek için de kullanabilir.

İşlem tamamen ağrısız. Basitçe, karnın üzerine yayılan bir jelin ve karın ve sırtın etrafına sallanan bir sonda (transdüser) kullanılmasını içerir. Ultrasonlar sıklıkla rahimdeki bir bebeğin ilerlemesini izlemek için kullanıldığından, fetüsünüzdeki şişmiş böbreklerin varlığı doğum öncesi primer VUR'u teşhis etmek için kullanılabilir.

Abdominal Ultrason Sırasında Ne Beklenmeli?

Radyonüklid Sistogramı

Bu test, susturucu sistouretrograma çok benzer, ancak bıçak ağızına farklı bir sıvı doldurulur ve daha az radyasyona maruz kalmayı içerir.

VUR'un ilk teşhisi için kullanılabilir, ancak çoğu doktor VCUG'ı tercih eder, çünkü radyonüklid sistogramı VCUG'dan daha az anatomik detaylar gösterir.

VURG kullanıldıktan sonra VUR'yi sürekli olarak izlemek ve değerlendirmek ve kendi kendine çözülmüş olup olmadığını belirlemek için kullanılır.

VUR Notları

Teşhis sırasında, doktor VUR derecesini belirleyecektir. Farklı VUR derecelerinin özellikleri şunlardır:

 • 1. derece: İdrar, sadece üretere geri gider (geri akış yapar).
 • 2. Sınıf: İdrar sadece üretere değil, aynı zamanda böbreğe de geri akıtır. Şişlik (hidronefroz) mevcut değildir.
 • 3. sınıf: İdrar üreter ve böbreğe geri akıyor ve hafif bir şişlik var.
 • 4. sınıf: İdrar üreter ve böbreğe geri akıyor ve orta derecede şişlik var.
 • 5. sınıf: İdrar üreter ve böbreğe geri akıyor ve üreterin bükülmesi ile birlikte şiddetli şişlik var.

Doktor, bir ÜYE'yi kontrol etmek ve tanı koymak için idrar tahlili ve / veya idrar kültürü sipariş edebilir. Çocuğunuzun böbrek fonksiyonunu ölçmek için kan testleri de yapılabilir

tedavi

Doktorunuzun izlemenizi önereceği tedavi seçeneği çocuğunuzun sahip olduğu VUR cinsine ve ciddiyetine bağlı olacaktır.

VUR Tedavisinde Kullanılan Cerrahi Tipler

Doktorunuz, ameliyatın VUR için en iyi tedavi yöntemi olduğunu tespit etmişse, mevcut cerrahi seçenekler şunlardır:

 • Açık ameliyat:Cerrah, arızalı valfi sabitler veya alt karnındaki bir kesi ile yeni bir tane oluşturur. Açık cerrahi, eğer varsa, üreter veya mesanedeki bir tıkanıklığı gidermek için de kullanılır. Çok ciddi vakalarda, cerrah bu süreçte yaralı bir böbreği veya üreteri de kaldırabilir.
 • Üreteral reimplantasyon ameliyatı: Bu, anormal konumdaki bir üreteri düzeltmek için kullanılan bir açık ameliyat türüdür. İçinde alt karın bölgesinde, cerrahın idrarın böbreklere geri akışını engellemek için mesaneyle birleştiği noktada üreterlerin konumunu değiştireceği bir kesi yapılır. Bu ameliyat genel anestezi altında yapılır (yani, çocuğunuzun işlem boyunca uyuyakalması gerekir). Çocuğunuzun daha sonra hastanede birkaç gün geçirmesi gerekecektir.
 • Endoskopik cerrahi / tedavi: Doktor ayrıca, çocuğunuz için şişirme enjeksiyonlu bir çeşit geçici valf oluşturabilir. Bu prosedür, mesaneye görebilmek için üretral açıklığa bir sistoskopun yerleştirilmesini içerir. Daha sonra Deflux adlı bir jel benzeri sıvı, açıklığının yakınındaki üretere enjekte edilir. Bu jel benzeri madde daha sonra orada bir çıkıntı oluşturur ve idrarın yukarı doğru akmasını zorlaştırır. Bu işlem için genel anestezi kullanılır, ancak en fazla ayakta tedavi gören hasta ve çocuğunuz aynı gün sizinle birlikte evine dönebilir. Hafif ve orta şiddette VUR'lularda çok yüksek bir başarı oranına sahiptir.

VUR ile Başa Çıkmak

Çocuğunuzun VUR'unu evde uygun şekilde yönetmek için yapmanız gereken bazı şeyler var:

 • Çocuğunuzdaki iyi idrar alışkanlıklarını, özellikle tuvaletin düzenli kullanılmasını teşvik edin.
 • Doktor tedavi veya önleme amaçlı antibiyotik verdiyse, çocuğunuzun tüm ilaçları almasını sağlamalı ve dozu tamamlamalısınız (varsa).
 • Çocuğunuzu, bol miktarda su ve sıvı içmesi için teşvik edin, çünkü bu bakterileri temizlemek için yardımcı olabilir.
 • Doktorun çocuğunuz için size verdiği diğer talimatları izleyin.

DipHealth'den Bir Kelime

Çocuğunuza VUR tanısı konduysa, özellikle de daha şiddetli bir hal aldığı ortaya çıktığında, endişeli veya endişeli hissetmek tamamen normaldir. Buna göre, doktorunuzla mevcut tedavi seçeneklerini kapsamlı bir şekilde tartışmak için ilerlemelisiniz.

Her çocuk farklı olduğundan ve bir sonraki çocuk için uygun olanlar sizin için olmayabilir.

Öte yandan, çocuğunuza hafif primer VUR teşhisi konmuşsa ve doktor kendi başına çözeceği konusunda kendisinin güven duyduğunu ifade etmişse, çocuğunuzun doktorunuzun programlayacağı kontrollere katıldığından emin olmalısınız.

Bu sayfa faydalı oldu mu? Geri bildiriminiz için teşekkürler! Endişelerin neler? Makale Kaynakları

 • UCSF Üroloji Anabilim Dalı. Vezikoüreteral Reflü (VUR). Urology.ucsf.edu.
 • Vezikoüreteral reflü. Nchmd.org.
 • Vezikoüreteral Reflü (VUR). Kidshealth.org.
 • Vezikoüreteral Reflü Nasıl Tedavi Edilir? Urologyhealth.org.
 • Vezikoüreteral Reflü (VUR). NIDDK. Ulusal Diyabet ve Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü.

Источник: //tr.diphealth.com/298-vesicoureteral-reflux-overview-4176303-74

Vezikoüreteral Reflü (VUR)

Vezikoüreteral Reflü (VUR) Nedir?

Kısaca VUR, idrarın mesaneden geriye; üreter ve böbreklere doğru kaçması durumudur. Böbrek reflüsü de denir.

Ülkemizde ne yazık ki böbrek yetmezliğinin en sık nedeni hala vezikoüreteral reflüye bağlı idrar yolu enfeksiyonlarıdır. Vezikoüreteral reflüde mesanedeki idrar hata ile böbreğe geri kaçar ve mikroplu idrar böbrekte hasar oluşturur.

VUR hastalığı tanısı nasıl konur?

Vezikoüreteral reflü sıklıkla kendini ateşli idrar yolu enfeksiyonu veya prenatal hidronefroz ile gösterir. Teşhisi işeme sistoüretrografisi ya da voiding sistoüretrografisi olarak adlandırılan mesaneye idrar yolunda ince bir sonda yardımı ile boyalı bir sıvının verilmesi esnasında çekilen röntgen filmi ile konulur.

VCUG de tek taraflı 4. derece VUR VCUG de çift taraflı 5. derece VUR

VUR kimlerde ne sıklıkta görülür?

Tüm çocukların sadece %1-2’sinde reflü görülmektedir, fakat böbrek iltihabı geçiren çocukların %25-40’ında reflü mevcuttur. Doğum öncesi tespit edilmiş böbrek şişliklerinin (hidronefroz) %17-37’sinde eşlik eden reflü mevcuttur. Bu nedenle ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçiren her çocuğun reflü açısından taranması tavsiye edilmelidir.

Vezikoüreteral Derecelendirmesi:

 1. Derece: Mesaneyi dolduran kontrast madde işeme sırasında ancak üreterin distal kesimine ulaşır. Bu derecedeki VUR tüm olguların %8’ini meydana getirir.
 2. Derece: Kontrast madde, renal kalikslere kadar çıkar. Ancak, üriner sistemde dilatasyon yoktur.

  Olguların %37’si bu evrede yer alır.

 3. Derece: Üreter, renal pelvis ve kalikslerdeki orta dereceli dilatasyona rağmen, henüz renal kaliksler küntleşmemiştir. Olguların %25-37’si bu gruptadır.

 4. Derece: Üreter, renal pelvis ve kalikslerdeki dilatasyon yanında renal kaliksler küntleşmiştir. Olguların %14-24’i bu gruptadır.
 5. Derece: Reflünün bulunduğu tarafta ileri derecede hidroüreteronefroz ve kıvrıntılı bir üreter mevcuttur.

  Olguların %5’i bu grupta yer alır.

DMSA da VUR a bağlı hasarlı böbrekler

VUR Tedavisi

Vezikoüreteral reflü (VUR) ilk 2 yıl içerisinde %50 oranda kendinden geçebilir. Gerekli olan olgularda endoskopik olarak idrar yoluna bazı özel dolgu maddelerinin enjekte edilmesi ile tecrübeli ellerde %85 oranında başarılı VUR tedavisi yapılabilir.

Ancak ateşli idrar yolu enfeksiyonu ile başvuran çocuklarda durum biraz farklıdır. Tedaviye karar vermede reflünün derecesi, çocuğun yaşı ve böbrekteki hasar düzeyi önemlidir.

Böbrekteki hasar düzeyi nükleer tıp tetkiki (statik renogram – DMSA) ile rakamsal ve görüntüsel olarak ölçülebilir. Genellikle vezikoüreteral reflü derecesine bağlı olarak 5 yaşa kadar kendiliğinden düzelir.

İşeme bozukluğunun varsa yakın takibi ve tedavisi bu süreci daha da hızlandırır.

VUR Ameliyatı

Cerrahi Tedavi

Vezikoüreteral reflüde cerrahi tedavi aşağıdakilerin varlığında genellikle gereklidir:

 • Derece IV ve derece V reflüler
 • Antimikrobial tedaviye rağmen bakteri ürinin devam ediyor olması
 • Sekonder vezikoüreteral reflüye yol açan hastalıkların varlığı (mesane divertikülü, üreterosel, Üreter duplikasyonu gibi)
 • Nefralji (reflüye bağlı yan ağrısı)
 • Böbrek büyümesinin durması
 • böbrek hasarı ve/veya skarlaşmasındaki artış
 • Tıbbi tedavinin iyi uygulanamaması
 • İleri yaştaki reflüler

Hasarlı böbrekleri olan, yüksek dereceli reflüsü olan ve 5 yaş üzeri çocuklar genellikle cerrahi tedaviye ihtiyaç duyarlar. Cerrahi tedavinin altın standardı idrar yolunun mesaneye tekrar yeni bir yoldan dikilmesidir. Çocuklar operasyon sonrası en az bir gece hastanede kalmak zorundadır. Ehil ellerde başarı oranı %95 in üzerindedir.

Son yıllarda ortaya çıkan endoskopik tedavi ise kaçağın olduğu idrar yoluna silikon benzeri özel bir maddenin enjekte edilmesidir. STING adı verilen bu yöntem ile çocuk işlem sonrası hemen evine veya okuluna dönse de başarı oranı %50 – 85 arasındadır.

STING iki kez denenebilir ve sonuç alınmazsa daha fazla seans yerine klasik cerrahi yöntem tercih edilmelidir.

endoskopik tedavi öncesi endoskopik tedavi sonrası

Reflünün kalıtsal olarak iletildiği gösterilmiştir. Kardeşinde reflü olan çocuklarda %30, anne veya babasında reflü olan çocukların %70’inde reflü tespit edilmiştir. Bu nedenle böbrek reflüsü olan çocukların kardeşleri ve ileride olacak çocuklarının da reflü açısından değerlendirilmesi gerekir.

Vezikoüreteral reflü ameliyatı ile ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız…

 • açık vur ameliyatı sonrası
 • vur ameliyatı nasıl yapılır
 • vur hastalığı

Источник: //www.cocukurolojisimerkezi.com/vezikoureteral-reflu-vur.html

Vezikoüreteral Reflü Belirtileri, Sebepleri ve Tedavisi

Vezikoüreteral Reflü (VUR) Nedir?

Vezikoüreteral reflü mesanede bulunan idrarın böbreklere geri dönmesi ile alakalı bir sorundur. Sorunun ortadan kaldırılması için öncelikli olarak uzman doktorun gerekli teşhisi koyması gerekir.

Vezikoüreteral reflü (VUR) 

Vezikoüreteral reflü nedir, mesanedeki idrar üreterlere ve coğu zaman böbreklere geri döndüğünde oluşan bir sorundur. Mesane, idrara çıkmadan önce idrarı depolayan içi boş, kaslı bir organdır. Mesanenin üç küçük açıklığı bulunur.

İkisi böbreklerden idrar boşaltılan üreterleri bağlar, diğeri de mesane idrarın vücudun dışına çıktığı idrar yoluna bağlanır. Üreterler böbreklerden idrarı taşıyan huni şeklinde  olan tüplerdir.

 Üreterler bir açı ile mesaneye girerler ve normal olarak idrarın üreterlere böbrek yönünde geriye doğru akmasını önleyen özel bir tek yönlü valf sistemine sahiptir. Bir çocuk vesikoüreteral reflü olduğu zaman idrarın geri akışını önleyen mekanizmada sorun oluşur yani çalışmaz. İdrarın her iki yönde de akmasına izin verilir.

 Bu durum bebeklik ve çocukluk çağında sık şekilde oluşmaktadır. Vezikoüreteral reflü olan bir çocukta nükseden böbrek enfeksiyonları gelişme riski alt seviyelerdedir. Zaman içinde böbreklerde hasar ve yaralanmalar meydana gelebilir.

Vezikoüreteral Reflü Nedenleri

Bir çocukta sorunun meydana gelmesinin çeşitli nedenleri vardır. Yaygın olan nedenlerden bazıları;

 • VUR’lu ( Vezikoüreteral ) ebeveynlere veya kardeşe sahip olmak
 • Spina bifida tarzında nöral tüp defekti ile dünyaya gelmek
 • Posterior üretral, üreterosel veya üreter duplikasyonu gibi idrar yolları anormallikleri bulunmak

Bebeklik dönemlerinde ve erkek çocuklarda sık olarak rastlanan bir sorundur. Bunun nedeni de idrar yapma esnasında idrar yollarının tamamında  fazla baskı bulunmasıdır. Bebeklik döneminde vücutta düzensizlik daha çabuk meydana gelir.

Vezikoüreteral Reflü Belirtileri

VUR hastalığı bulunan her insanda aynı belirtiler meydana gelmeyebilir. Yani çocuklarda farklı belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Belirtileri arasında;

 • İdrar yolları enfeksiyonları, üriner sistem enfeksiyonu, 5 yaşından daha küçük çocuklarda nadir şekilde meydana gelirken herhangi bir yaşta erkeklerde gözlemlenir. )
 • İdrarda sorunu
 • Islak pantolon
 • Şişmiş bir böbrekten kaynaklı karın kütlesi
 • Zayıf kilo alma
 • Yüksek tansiyon

Belirtileri ve teşhisi için sorun yaşayan kişilerin uzmana danışması gerekir.

Teşhisi

Hastalık bebeğin doğumundan önce ultrason ile tespit edilebilir. Bu sorun ile alakalı geçmişi olan bir aile varsa ama çocukta herhangi belirtisi yoksa bebeğin uzman doktoru VUR’u ekarte etmek için tanı testi yapmayı isteyebilir. VUR için teşhis detayları aşağıda belirtilmiştir.

 • Visting sistoürethogram (VCUG), üriner sistemin incelenmesi için yapılan spesifik bir röntgen filmidir. İdrar yoluna kateter yerleştirilir ve mesane sıvı bir boya ile doldurulur. Mesane dolduğu ve boşaldığı zaman röntgen görüntüleri alınır. Görüntülerde üreterlere ve böbreklere herhangi bir ters akış olup olmadığını gözlemlenir.
 • Böbrek ultrasonu, böbrekten sıçrayan ses dalgaları üreten bir transdüserin geçirilir, bir video ekranında organın resmi görüntülenir. Bu test noninvaziv bir testtir. Böbreklerin boyut ve şeklini belirlemek, kitle, böbrek taşı, kist, farklı tıkanıklıklar veya anormallikleri saptamak için kullanılmaktadır.
 • Kan testleri

Vezikoüreteral Reflü Tedavisi

VUR çeşitli şiddet derecelerinde meydana gelebilmektedir. İdrar üreterde kısa bir mesafe kaldığında hafif derecede reflüye neden olabilir. Böbrekte enfeksiyon ve kalıcı böbrek hasarları ciddi düzeyde reflüye neden olabilir. VUR için özel tedavi çocuğun uzman doktoru tarafından aşağıdakilere dayalı olarak belirlenir.

 • Çocuğun yaşı, genel sağlık durumu ve tıbbi açıdan öyküsü
 • Durumun derecesi ve şiddeti
 • Çocuğun spesifik ilaçlara, işlemlere veya terapilere tolerans durumu
 • Durumun seyrini bekliyor
 • Görüş ve tercihler

Uzman doktor çocuğun reflü derecesini belirtmek adına bir derecelendirme sistemi (1’den 5’e kadar) belirlemesi yapar. Derece düzeyi ne kadar yüksekse reflü sorunun daha şiddetli şekilde meydana geldiğini ifade eder. 1’den 3’e kadar derecelenmiş VUR sahip çocukların çoğunun yoğun terapiye görmeye ihtiyacı bulunmaz.

 Geri akış genelde 5 yıl içinde kendiliğinden düzene girer. Sık ateş sorunu ya da enfeksiyon gelişen çocuklarda koruyucu önleyici antibiyotik tedavisi ile periyodik idrar testi yapılmasını gerekebilir. Cerrahi tedavi de mevcuttur. Bu sorunun tedavisi kapsamında ameliyat da yapılabilir. 4 ve 5 sınıf reflüsü olan çocuklar cerrahi müdahale gerekebilir.

Prosedür esnasında cerrah üreterin böbrek içine idrarın ters akışını önleyecek şekilde flep-valf cihazı uygulayabilir.  Ağır olan vakalarda yaralı böbrek ve üreterin ameliyat ile çıkarılması gerekebilir. Vezikoüreteral reflü için yeni tedaviler ile alakalı birçok araştırma yapılmaktadır. Tedavisi için en düzgün planlamayı uzman doktor yapar.

Uzmanın söylediği detaylara uymakta tedavi sürecinin önemli detayıdır.

(1 votes, average: 4,00 5)
Loading…

Источник: //midemikrobu.com/vezikoureteral-reflu-nedir.html

Vezikoüreteral Reflü Nedir? | Vezikoüreteral Reflü Ameliyatı

Vezikoüreteral Reflü (VUR) Nedir?

Üriner sistem böbrekleri, üreterleri, mesaneyi ve idrar yollarını içerir. Bunların her biri atıkların vücuttan atılmasında rol oynar. Böbrekler karnın arkasında bulunan fasulye şeklinde organlardır ve kandan atıkları, suyu ve elektrolitleri filtrelerler.

Vezikoüreteral reflü böbrekleri mesaneye bağlayan tüpler yani üreterlerdeki idrarın mesaneden tüplere geri akışıdır.

Normalde yalnızca böbreklerden mesaneye akması gereken idrar, vezikoüreteral reflüsü olan kişilerde tersi yöne de gidebilir. Genellikle bu durum bebeklerde ve çocuklarda görülür.

Tedavi edilmeyen vezikoüreteral reflü böbrek hasarına neden olabilen üriner sistem enfeksiyonuna yakalanma riskini arttırır.

Vezikoüreteral reflü birincil veya ikincil olarak sınıflandırılır. Birincil vezikoüreteral reflü ile doğan çocukların idrarının geri akmasını engelleyen kapakçıklarında bozulma vardır. İkincil vezikoüreteral reflü, çoğunlukla enfeksiyon nedeniyle ortaya çıkan bir idrar yolları bozukluğundan kaynaklanmaktadır.

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Vezikoüreteral reflü hastalığı olan insanlarda idrar yolu enfeksiyonları sıkça görülür. İdrar yolu enfeksiyonları her zaman belirtilere sebep olmasa da başlıca belirtileri şunlardır:

İdrar yaparken yanma hissi

Sık sık, az miktarda idrar yapmak

Kanlı veya kokulu idrar

Yüksek ateş

Karında veya belde ağrı

Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonlarının teşhisi zor olabilir. Bazı belirtileri şunlardır:

Açıklanamayan yüksek ateş

İshal

İştahsızlık

Sinirlilik

İdrar yolu enfeksiyonu dışında vezikoüreteral reflü farklı belirtilere de sebep olabilir. Bunlar:

Altına kaçırmak

Kabızlık

Yüksek tansiyon

İdrarda protein

Böbrek yetmezliği

Böbreklerden birinin veya her ikisinin idrar toplama yapılarının şişmesidir

VEZİKOÜRETERAL REFLÜNÜN SEBEPLERİ NELERDİR?

Vezikoüreteral reflü hastalığına yakalanma riskini arttıran faktörler şunlardır:

Cinsiyet: Doğuştan bir kusurdan kaynaklanan vezikoüreteral reflü erkeklerde daha çok görülürken sonradan gelişen vezikoüreteral reflü kızlarda erkeklerden iki kat daha fazla görülür.

Yaş: 1 yaşını doldurmamış bebeklerde görülme riski, daha büyük çocuklarda görülme riskinden daha fazladır.

Aile geçmişi: Birincil yani doğuştan bir kusurdan kaynaklanan vezikoüreteral reflü hastalığına yakalanma riski, ebeveynleri bu hastalığı geçirmiş olan çocuklarda daha yüksektir. Hatta kardeşleri bu hastalığı geçirmiş olan çocuklarda da risk yüksektir. Bu yüzden ailede herhangi birinde vezikoüreteral reflü görülmüşse çocuğa tarama testleri uygulanması önerilmektedir.

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ HASTALIĞININ SEBEP OLDUĞU KOMPLİKASYONLAR NELERDİR?

Vezikoüreteral reflü hastalığının sebep olduğu komplikasyonların başında böbrek hasarı gelir. Reflü ne kadar şiddetli olursa komplikasyonlar da o kadar ciddi olur.

Vezikoüreteral reflü hastalığının komplikasyonları şunlar olabilir:

Böbrek yaralanması: Tedavi edilmeyen idrar yolu enfeksiyonları böbrek dokusunda kalıcı hasar olan reflü nefropatisi de denilen yara izine neden olabilir. Böbreklere virüs bulaşması da zamanla yara oluşmasına sebep olabilir ve bu büyük yaralar da yüksek tansiyon ve böbrek yetmezliğine yol açabilir.

Yüksek tansiyon (hipertansiyon): Böbreklerin işlevlerin tam olarak yerine getiremeyip böbrekte atıkların artmasına sebep olabilir ve bu da kan basıncını yükseltir.

Böbrek yetmezliği: Böbreklerin filtreleme işlevinin yapıldığı bölgede yara oluşması böbreğin işlevini kaybetmesine neden olabilir. Bu durum zamanla gelişebildiği gibi aniden de ortaya çıkabilir.

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ HASTALIĞININ TANISINDA HANGİ YÖNTEMLER KULLANILIR?

İdrar tahlilleri: İdrar örneğinin laboratuvarda analiz edilmesidir. İdrar yolu enfeksiyonu varlığını ortaya çıkarabilir. Fakat kesin tanının konması için farklı testler de gereklidir.

Böbrek ve mesane ultrasonu: Böbrek ve mesanenin görüntülerini elde etmek için yüksek frekanslı ses dalgalarının kullanılmasıdır. Yapısal anormalliklerin saptanmasına yardımcı olur. Genellikle bebeğin gelişimini izlemek için hamilelik sırasında da kullanılan bu teknoloji aynı zamanda bebekteki şişmiş böbrekleri de ortaya çıkarabilir.

Voiding sistoüretrografi(VSUG): Mesane doluyken ve boşalırken röntgeni çekilir. Anormalliklerin görüntülenmesini sağlar.

Çocuğun idrar yoluna bir kateter yerleştirilir ve bu kateter yoluyla mesaneye bir çeşit boya maddesi enjekte edilir.

Mesanenin farklı açılardan röntgeni çekilir ve kateter kaldırılır ve idrar yollarında anormallik olup olmadığını test etmek için çocuk idrarını yaparken de röntgeni çekilir.

Nükleer tarama: Radyonüklid sistografi olarak da bilinen prosedürde voiding sistoüretografide uygulanan yöntem uygulanır.

Tek farkı enjekte edilen madde boya maddesi değil radyoaktif bir maddedir. Tarayıcı bu maddeyi algılar ve işeme fonksiyonunun doğru çalışıp çalışmadığının test edilmesini sağlar.

Test sonrası çocuğun idrarı, enjekte edilen madde sebebiyle pembemsi olabilir.

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tedavi seçiminde hastanın yaşı, vezikoüreteral reflünün şiddeti, böbreğin etkilenme durumu, işeme alışkanlıkları, ailenin sosyokültürel durumu gibi birçok faktör göz önünde bulundurulmaktadır.
Böbrek hasarına sebep olmamış hafif dereceli vezikoüreteral reflünün tedavisinde enfeksiyondan koruma ve mesane rehabilitasyonu için ilaç tedavisi uygulanır ve takip yapılır.

İlaç Kullanımı

Eğer idrar yolu enfeksiyonları varsa böbrekleri etkilemeden önce mutlaka antibiyotik kullanımıyla tedavi edilmelidir. Antibiyotik kullanan hastalar tedavi süreci boyunca izlenmelidir. Antibiyotik kullanımına rağmen oluşabilecek enfeksiyonlar için rutin kontroller yapılmalıdır.

Cerrahi Tedavi

Vezikoüreteral reflü tedavisinde uygulanan cerrahi tedavinin amacı idrarın geriye doğru akmasını ve üreterin tıkanmasını engellemek amacıyla mesane ve üreter arasındaki kapakçığın onarılmasını içerir. Vezikoüreteral reflü ameliyatlarında kullanılan cerrahi yöntemler şunlardır:

Источник: //www.davincicerrahisi.com/ameliyat-yontemleri/pediatrik-cerrahi/vezikoureteral-reflu-cerrahisi/

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Zona hastalığı nedir? Zona Hastalığı Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?
Zona hastalığı nedir? Zona Hastalığı Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?
Zehirlenme Nedir? Zehirlenme Belirtileri Nelerdir? Nedenleri ve Tedavisi
Zehirlenme Nedir? Zehirlenme Belirtileri Nelerdir? Nedenleri ve Tedavisi